دانلود رایگان


نمونه مستندات شغلی 20 صفحه ای خبره به عالی شغل مسئول کارگزینی - دانلود رایگاندانلود رایگان نمونه مستندات شغلی 20 صفحه ای خبره به عالی شغل مسئول کارگزینی دانشگاه علوم پزشکی

دانلود رایگان نمونه مستندات شغلی 20 صفحه ای خبره به عالی شغل مسئول کارگزینی اطلاعات مربوط به مشاغل مورد تصدی در طول خدمت.. 1
ارزیابی عمومی، روشهای انجام کار. 2
عنوان و تبیین تجربه فردی.. 5
بیان نکات کلیدی و ارائه برنامه. 17


کارگزینی


مستندات


خبره


عالی


ارتقا رتبه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کتابچه مقالات کنگره اورژانس های بیمارستانی

کاهش نرخ مرگ و میر بیمارستانی، کاهش فرسودگی شغلی کارکنان اورژانس ..... 20.
تبیین کیفیت مراقبت در ترومای شکم و لگن: یک مطالعه کیفی. س .... تمامی بیماران
با آنتی بیوتیک مشابه ای مرخص شدند و پس از ..... نویسنده مسئول: محمد رضا
مصطفائی ... نمونه گیری به صورت تصادفی ساده سرشماری و بر اساس مراجعین در مدت
زمان معین ...

پاسخ های معاون وزیرآموزش و پرورش به فرهنگیان درمورد طرح رتبه بندی ...

7 دسامبر 2015 ... چون محور اصلی در هر نظام رتبه بندی همبستگی میان مهارتهای حرفه ای و نظام ... مثلا
رتبه پایه در طبقه شغلی 6 با کسی که در رتبه پایه و طبقه شغلی 8 است متفاوت
است. ... برای ارشد، خبره و عالی هم به طور میانگین به 780 هزار نفری که شامل این طرح
... افزایش می یابد یعنی اگر حق شغل کسی 4 هزار باشد طبق این جدول،به 6 ...

دانلود راهنمای تکمیل مستندات تجربی جهت ارتقا به رتبه عالی

ج)انتخاب نوع ارتقاء رتبه شغلی از خبره به عالی . د)دانلود فرم ارتقاء رتبه عالی. ...
مانند نمونه تهیه گردد و در انتها و پس از تکمیل مستندات تجربی صفحه گذاری گردد. ...
فاصله بین خطوط در اندازه 15/1 به تایپ وتهیه مقدمه بپردازید؛ بدین صورت که در
خصوص شغل ... كه كارمند در طول خدمت با توجه به وظايف و مسئوليت هاي محوله كسب نموده
است .

کاربرگ های خدمات آموزشی - موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی میراث ...

کاربرگ های مربوط به معاونت سنجش، خدمات آموزشی و دانشجویی دانشگاه ... کاربرگ
106: تاييد تراز معدل مقطع كارداني دانشجویان نمونه کشوری جهت استفاده ..... این گواهی
صرفا برای ثبت نام در پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه ای ... و سال
تحصیلی فوق الذکر، به هنگام ثبت نام در مرکز آموزش محل قبولی به مسئول ذیربط
تحویل دهد.

اصول تصميم سازي و تصميم گيري

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ. ،. ﻫﺮ. ﯾﮏ از ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن. در. ﺳﺎزﻣﺎن. ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎ. ﻣﻮﺿﻮع. ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿـﺮي ﺳـﺮ و ﮐـﺎر. ﺪﻧدار
. آﻧﺎن ... و ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﺟﺮاي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ و وﻇـﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮﻟـﻪ. اﺳـﺖ .... اﻟﮕﻮي ﺷﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي
ﺑﺨﺮداﻧﻪ ..... ﺑﯿﻦ دو داوﻃﻠﺐ ﺷﻐﻠ. ﯽ .... Page 20 ... اد را ازﻃﺮﯾﻖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ...... ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻈﺮ ﯾﺎ راه ﺣﻞ ﺧﻮد را درﺑﺎره ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮ روي ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ . .2.

دستورالعمل اجرائي جذب-2 1 -آئين نامه هيأت عالي جذب

29 آوريل 2008 ... ﻣﺤﯿﻄﻬﺎي آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮري و ﺳﺎزﻧﺪه اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ و ﻟﺰوم ﺑﻬـﺮه. وري ....
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ و درﺻﻮرت اﺣﺮاز ﻋـﺪم ﺻـﻼﺣﯿﺖ ..... آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر
در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻫﻨﺮي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪ اي ذﯾﻞ ... اﻣﺘﯿﺎزات ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺄت اﺟﺮاﯾﯽ
ﺟـﺬب و ﻣﺴـﺘﻨﺪات ﺑـﻪ ﺻـﻮرت دﻗﯿـﻖ در ﻓـﺮم ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﮐﺎﻣـﻞ ... ﻣﻨﺪي اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ.

مستندات تجربی - دانشگاه علوم پزشکی کردستان

ورود به صفحه وارد کردن اطلاعات زیر بر اساس آخرین حکم کارگزینی /قرارداد کارمند
پیمانی ... 7-2 شغل (رشته شغلی ): با توجه به رشته شغلی مندرج در حکم کارگزینی ...
12-2 سطح شغل (با توجه به اینکه رتبه خبره و عالی به مشاغل کارشناسی تعلق ...
مشمولین ارتقاء به رتبه خبره 3 بند مربوط به الف - مستند سازی تجربیات و
مسئولیت ها ...

نمونه مستندات 100 صفحه ای شغلی خبره به عالی شغل ... - دانلود فایل

29 سپتامبر 2017 ... نمونه مستندات 100 صفحه ای شغلی خبره به عالی شغل پرستاری دانشگاه علوم ... نمونه
مستندات شغلی 20 صفحه ای خبره به عالی شغل مسئول کارگزینی.

کاربرگهای معاونت سنجش، خدمات آموزشی و دانشجویی - دانشگاه جامع علمی ...

ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی . کاربردی در نیم. سال و سال تحصیلی فوق.
الذ. کر، به هنگام ثبت. نام در مرکز آموزش. محل قبولی به مسئول ذیربط تحویل دهد.
تذکر.

بانك اقتصاد نوين - اخبار

در راستاي ايفاي مسئوليت اجتماعي و نوع دوستي به هموطنان عزيز کارکنان بانک .....
شعب استان کرمانشاه، مدير نمونه استان در سه سال متوالي، رئيس شعبه در تمامي سطوح
و مشاور ...... خريد دستگاه آي پد (20 ميليون ريالي) و 58 کارت هديه 5 ميليون ريالي اهدا
مي‌کند. ... مشاوران خبره و نخبه بانکي و مالي را برنامه‌ريزي و به مرحله اجرا گذاشته است.

تالار گفتگوی بانکی • مشاهده مبحث - اخبارمالی دادگستری

29 ا کتبر 1994 ... «تشكيل شوراي عالي اداري قوه قضاييه» به منظور سياست گذاري و اتخاذ تصميم در ...
با هدف توانمندسازی کارکنان اداری قوه قضاییه؛ شایستگی های شغلی کارکنان ...
قضایی می پردازد و با توجه به توانمندی های مالی و بودجه ای خود به صورت کارآمدتر .....
عنوان شغل، نمونه وظایف و مسئولیّت¬ها، تعیین شرایط احراز مشاغل (مدرک ...

طرح مسير ارتقاي شغلي پرستاران و متصديان مشاغل ... - وزارت بهداشت

20 ژوئن 2009 ... طرح مسير ارتقاي شغلي پرستاران و متصديان مشاغل بهداشتي و درمان و ... 2- احراز
عناوين ارشد، خبره و عالي به ترتيب مشروط به كسب حداقل ... خبره و عالي ارتقاء خواهند
يافت و اين عناوين د احكام كارگزيني آنان بعد از ... 1/ب – رضايت ارباب رجوع : حداكثر
امتياز اين عامل برابر با 20 مي باشد و ..... بازدید این صفحه : 296721.

نمونه مستندات 100 صفحه ای شغلی خبره به عالی شغل ... - جی فایل

9 سپتامبر 2017 ... نمونه مستندات 100 صفحه ای شغلی خبره به عالی شغل پرستاری ... نمونه مستندات
شغلی 20 صفحه ای خبره به عالی شغل مسئول کارگزینی · نمونه ...

دانشگاه علوم پزشکی بم - آئین نامه ها

ارتقاء : تخصيص پست سازماني يا سطح شغلي بالاتر به كارمند بر اساس ضوابط طرح
.... اي طراحي نمايد كه همراه با متناسب ساختن دانش ، مهارت و نگرش كارمندان با شغل مورد
نظر ... رتبه هاي خبره و عالي فقط به مشاغل كارشناسي و بالاتر اختصاص مي بايد. ... در
صورتي كه به سمت پايين منصوب شوند و فوق العاده مديريت آنان در مسئوليت جديد از ...

نمونه مستندات شغلی 20 صفحه ای خبره به عالی شغل مسئول کارگزینی ...

29 سپتامبر 2017 ... نمونه مستندات شغلی ۲۰ صفحه ای خبره به عالی شغل مسئول کارگزینی دانشگاه علوم
پزشکی – اطلاعات مربوط به مشاغل مورد تصدی در طول خدمت.

ﻣﺪارك و ﺿﻤﺎﯾﻢ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎي ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ اﺳﻨﺎد ﻫﺰﯾﻨﻪ و در آﻣﺪ - NPMC

ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺣﺼﻮل اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ ، ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷـﺪه ... ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺿﻤﺎﯾﻢ و
اﺳﺘﻨﺎدات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑـﻮده و ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـ ..... ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه روﯾﺪادﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺿﻤﯿﻤﻪ اﺳﻨﺎد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﮔﺮدﯾﺪه و
ﺑﻪ ... اﺣﮑﺎم ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮاي ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت اﺣﮑﺎم ﺟﺪﯾ .... ﺳﺎل ارﻓﺎﻗﯽ ﺟﻤﻌﺎً ﻣﻌﺎدل. 30. ﻣﺎه ﭘـﺎداش ﭘﺎﯾـﺎن.
ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺖ . در ﻣﻮرد ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎي داراي. 20 ..... ﻣﺪارك ﻻزم ﺑﺮ اي ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ذﺧﯿﺮه اﻋﺘﺒﺎر.

سفر مدیرعامل بانک ملت به استان همدان همراه با هیأت دولت

مریم عباسی نمونه خوان: ... با عنایت به اهمّیّت مسئولیّت اقتصادی و تکالیف اجتماعی
بانک ملّت و لحاظ نمودن ... مدیرعامــل محترم بانک در عالی ترین همایش مدیران بانک 7
محور کلیدی رضایت ... سطح حرفه ای بانک داری به سطح تراز جهانی، راه خود را در عرصه
بانک داری ..... طرح به شهرها و روستاهای دارای حداقل 20 خانوار یا 100 نفر ساکن
گازرسانی.

پاسخ های معاون وزیرآموزش و پرورش به فرهنگیان درمورد طرح رتبه بندی ...

7 دسامبر 2015 ... چون محور اصلی در هر نظام رتبه بندی همبستگی میان مهارتهای حرفه ای و نظام ... مثلا
رتبه پایه در طبقه شغلی 6 با کسی که در رتبه پایه و طبقه شغلی 8 است متفاوت
است. ... برای ارشد، خبره و عالی هم به طور میانگین به 780 هزار نفری که شامل این طرح
... افزایش می یابد یعنی اگر حق شغل کسی 4 هزار باشد طبق این جدول،به 6 ...

مجموعه مصوبات شورای اسلامی شهر تهران - اداره کل تدوین قوانین و امور شورا

مریم آقا محمدی، فرشته غمگین پور، حمیده نژادمحمد حروفچینی و نمونه خوانی: .... محدوده
منطقه بیست )20( شهرداری تهران و لزوم اعمال طرح تفصیلی و ضوابط حریم شهر. تهران
در ..... پیشنهاد تشکیل شورای محالت شهر به شورای عالی استانها )مصوب 1391/11/01(
...... مرجع استیناف به شورای اسالمی شهر تهران ارجاع شده است و بر اساس مستندات موجود
در.

کتابچه مقالات کنگره اورژانس های بیمارستانی

کاهش نرخ مرگ و میر بیمارستانی، کاهش فرسودگی شغلی کارکنان اورژانس ..... 20.
تبیین کیفیت مراقبت در ترومای شکم و لگن: یک مطالعه کیفی. س .... تمامی بیماران
با آنتی بیوتیک مشابه ای مرخص شدند و پس از ..... نویسنده مسئول: محمد رضا
مصطفائی ... نمونه گیری به صورت تصادفی ساده سرشماری و بر اساس مراجعین در مدت
زمان معین ...

جزوه کتابچه دوره آموزش مقدماتی قوانین و مقررات استخدامی

ارتقا شغل. ی. کارشناسان،مد. ی. ران. و مشاوران شاغل در حوزه ها. ی. ستاد. ی ...... استخدام
کشوری به گونه ای نوسازی شد که ضمن شرح و بسط محتوایی، دایره شمول آن ...... درمدت
مأموریت آموزشي تمام وقت كلیه اقالم مندرج درحکم كارگزیني به استثناء فوق العاده سخ
...... نامه اداري و استخدامی. طبقات جدول. رتبه هاي شغلی. مقدماتی. پایه. ارشد. خبره. عالی.

مستندات ارتقاء به رتبه خبره و عالي - مطالب آموزشی و تربیتی - رز بلاگ

3 جولای 2015 ... تنظيم و ارسال مستندات ارتقاء به رتبه خبره و عالي مستلزم رعايت دستورالعمل ... در
خصوص محاسبه تجربه تکميل جدول زير توسط کارشناسان کارگزيني و ... خلاصه
اطلاعات كارمندان براي ارتقاء به رتبه شغلي خبره ... که کارمند در طول خدمت با توجه به
وظايف و مسئوليت های محوله کسب نموده است . .... یکشنبه 20 تیر 1395.

پست سازمانی شغل تعريف حق شغل - دانشگاه علوم پزشکی گلستان

فیش های حقوقی حق شاغل می باشد که به عواملی نظیر تحصیالت، دوره های ... پرسنل
هنگام اخذ مرخصی باید اطمینان حاصل کنند مسئول مربوطه با مرخصی موافقت نموده ...
کارکنان. برای. هرگونه. ارتقاء. شغل. از. جمله. ارتقاء. رتبه. های. شغلی. و. انتصاب .....
ارائه مستندات مربوطه به کارگزينی الزامی بوده و فقط از تاريخ تولد کودك تا .....
Page 20 ...

اصول تصميم سازي و تصميم گيري

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ. ،. ﻫﺮ. ﯾﮏ از ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن. در. ﺳﺎزﻣﺎن. ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎ. ﻣﻮﺿﻮع. ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿـﺮي ﺳـﺮ و ﮐـﺎر. ﺪﻧدار
. آﻧﺎن ... و ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﺟﺮاي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ و وﻇـﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮﻟـﻪ. اﺳـﺖ .... اﻟﮕﻮي ﺷﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي
ﺑﺨﺮداﻧﻪ ..... ﺑﯿﻦ دو داوﻃﻠﺐ ﺷﻐﻠ. ﯽ .... Page 20 ... اد را ازﻃﺮﯾﻖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ...... ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻈﺮ ﯾﺎ راه ﺣﻞ ﺧﻮد را درﺑﺎره ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮ روي ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ . .2.

فرم ارتقا طبقه - برگزیده ها

ضوابط ارتقاء طبقه و رتبه شغلي طي بخشنامه شماره 72/710 مورخ 28/10/89 ابلاغ
گرديد. ... تنظيم و ارسال مستندات ارتقاء به رتبه خبره و عالي مستلزم رعايت
دستورالعمل زير مي باشد ... برای مشاغل تا سطح کاردانی 8سال ورتبه پایه 20 سال
تجربه لازم است. ... تاریخ اجرای رتبه جدید ( خبره =880101) ثبت و یک تحقیق 50
صفحه ای با طرح ...

پاسخ های معاون وزیرآموزش و پرورش به فرهنگیان درمورد طرح رتبه بندی ...

7 دسامبر 2015 ... چون محور اصلی در هر نظام رتبه بندی همبستگی میان مهارتهای حرفه ای و نظام ... مثلا
رتبه پایه در طبقه شغلی 6 با کسی که در رتبه پایه و طبقه شغلی 8 است متفاوت
است. ... برای ارشد، خبره و عالی هم به طور میانگین به 780 هزار نفری که شامل این طرح
... افزایش می یابد یعنی اگر حق شغل کسی 4 هزار باشد طبق این جدول،به 6 ...

دستورالعمل بررسي تاييدوصدورگواهينامه نوع دوم 200.90 ... - وزارت کشور

نوزده صفحه ... بررسی، تأیید و صدور گواهینامه های نوع دوم» جهت اجرا به شرح مفاد
پیوست ابلاغ می ... آموزشی مصوب رشته شغلی مسئول گزینش باید با هماهنگی هیأت
عالی گزینش ... ۱۸- در صورت تغییر رشته شغلی (شغل) کارمند، دوره های آموزشی که در
فهرست .... کارمندان ، کمیته ای با ترکیب اعضاء ووظایف زیر، ذیل کمیته ی راهبری
آموزش و ...

دانلود فایل : ghanoon.mogharerat.docx - دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

بیمارستان امام خمینی (ره) جیرفت به مساحت 67521 مترمربع با زیر بنای 16568 .... 3
-1-2) نام، مسؤوليت و رتبه‌ي حرفه‌اي اعضاي گروه پزشكي مسئول ارائه مراقبت از جمله
پزشك، .... 3, انجام خدمات برجسته در راستای شغل مورد تصدی, 20 تا 0 ... به رتبه های
شغلی پایه ، ارشد، خبره، عالی به ترتیب نیازمند 50،60،70و80 درصد .....
کـــــارگزینی ...

ایران استخدام: تعاریف و طبقه بندی مشاغل | ایران استخدام

3 ژانويه 2015 ... تعریف شغل:مجموعه ای از وظایف و مسئولیت های مستمر و مرتبط و مشخص ... طرح طبقه
بندي مشاغل: به شرح رشته هاي شغلي، مقررات، آئين نامه و دستور العمل هاي اجرايي اطلاق
مي شود. ... در شرح رشته شغلي، عنوان، نمونه وظايف، پست ها، مسئوليت ها، نحوه ... رتبه
هاي خبره و عالي به مشاغل كارشناسي و بالاتر اختصاص مي يابد.

جستجوی عبارت نمونه از مستندات ارتقاء خبره به عالی به سر پرستار

احکام کارگزینی مشمولین طرح مسیر ارتقاء شغلی برای احراز رتبه های ارشد ، خبره و
عالی ... جهت ارتقا شغلی dan.sellfile.ir/prod-296854-تجربیات+پرستاری+جهت+
ارتقا+شغل... ... مستندات ارتقارتبه به عالی کارشناس مسئول مبارزه با بیماریها ....
پی دی اف نمونه سوال پایان ترم درس سیستم های خبره بعلاوه یک فایل ورد 9 صفحه ای
شامل ...

نمونه مستندات 100 صفحه ای شغلی خبره به عالی شغل ... - دانلود فایل

29 سپتامبر 2017 ... نمونه مستندات 100 صفحه ای شغلی خبره به عالی شغل پرستاری دانشگاه علوم ... نمونه
مستندات شغلی 20 صفحه ای خبره به عالی شغل مسئول کارگزینی.

عدم تشکیل کلاس - دانشگاه آزاد لاهیجان

به اطلاع دانشجویان روانشناسی می رساند کلیه کلاسهای اساتید نظام دوست ،حسن زاده .....
کلاس صنایع غذایی 2 استاد حسن نیا روز دوشنبه مورخه 94/7/20تشکیل نمی شود. ......
اقدام نمایند درغیر اینصورت مسئولیت عواقب ناشی از آن به عهده دانشجو می باشد. .... شد
که به میزان 15 درصد احکام کارگزینی و قرارداد کارکنان به عنوان هدیه به کارکنان ...

مستندات ارتقاء به رتبه خبره و عالي - مطالب آموزشی و تربیتی - رز بلاگ

3 جولای 2015 ... تنظيم و ارسال مستندات ارتقاء به رتبه خبره و عالي مستلزم رعايت دستورالعمل ... در
خصوص محاسبه تجربه تکميل جدول زير توسط کارشناسان کارگزيني و ... خلاصه
اطلاعات كارمندان براي ارتقاء به رتبه شغلي خبره ... که کارمند در طول خدمت با توجه به
وظايف و مسئوليت های محوله کسب نموده است . .... یکشنبه 20 تیر 1395.

پروژه برای ارتقا رتبه شغلی عالی معاون اجرایی

10 ژوئن 2016 ... 28 مقاله ارتقاء رتبه شغلي خبره و عالي مخصوص كافي نت ها ويژه آموزگاران ... مدون
فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلي،ارشد،خبره به جد ... به صفحه دانلود
فایل(پروژه ویژه ارتقاء رتبه شغلی عالی معاون اجرایی .... نمونه ای ازتجربیات مدون
معاون پرورشی مدرسه ابتدایی جهت ارتقا شغلی فرم ..... کارگزینی سنقر

وبلاگ شخصی - نگارش نامه اداری

2 ا کتبر 2012 ... هر نوشته ای كه حاوی یك یا چند موضوع اداری بوده و به عنوان وسیله ارتباط در داخل و خارج
..... پیام خود به مدیر و مسئول مربوطه، باید یک درخواست یا نامه رسمی اداری تنظیم نماید.
.... در تهيه آن نيز رشته شغلي وتخصص ودر جه تحصيلي وذوق واستعداد ... نوشتن
جملاتي مانند « منظور به نظر عالي است » هيچ دردي را دوا نخواهد کرد بلکه ...

کاربرگ های خدمات آموزشی - موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی میراث ...

کاربرگ های مربوط به معاونت سنجش، خدمات آموزشی و دانشجویی دانشگاه ... کاربرگ
106: تاييد تراز معدل مقطع كارداني دانشجویان نمونه کشوری جهت استفاده ..... این گواهی
صرفا برای ثبت نام در پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه ای ... و سال
تحصیلی فوق الذکر، به هنگام ثبت نام در مرکز آموزش محل قبولی به مسئول ذیربط
تحویل دهد.

آئین نامه های اجرایی | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، ابراهیم عزیزی معاون توسعه مدیریت سرمایه ... به
گونه ای مشخص نمایند که حداقل 50 درصد از مشاغل مذکور درسطح یک و حداکثر 20 درصد
... محل خدمت)، مبالغ مقطوع تعیین شده مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال 1387
کارمندان و ... اند، به ترتیب همتراز رتبه های ارشد، خبره و عالی جدول حق شغل قرار می
گیرند.

نمونه مستندات 100 صفحه ای شغلی خبره به عالی شغل ... - جی فایل

9 سپتامبر 2017 ... نمونه مستندات 100 صفحه ای شغلی خبره به عالی شغل پرستاری ... نمونه مستندات
شغلی 20 صفحه ای خبره به عالی شغل مسئول کارگزینی · نمونه ...

طرح مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان، مدیران و مشاوران شاغل در حوزه های ...

25 آگوست 2013 ... صفحه نخست .... 2- كاركنان ياد شده علاوه بر وظايف و مسؤوليت هاي ناشي از پست مورد
تصدي ... ارائه ابتكارات و خلاقيت در مسير شغلي و وظايف دستگاه كه موجب كاهش هزينه
ها ... 3- احراز عناوين ارشد ، خبره و عالي به ترتيب مشروط به كسب حداقل 600 و ... ( به
استثناي متصديان مشاغل مديريت ) اين عناوين در احكام كارگزيني آنان ...

بیمارستان داخلی مقررات مجموعه مالی و اداری حوزه در - دانشگاه علوم ...

شرح شغل و شرح وظایف. شغل : عبارت است از مجموعه ای از وظایف و مسئولیت های مرتبط
و مستمر که بر اساس طرح طبقه بندی. مشاغل به این عنوان شناخته شده باشد .

دستورالعمل اجرایی ارتقاء رتبه اعضای غیر هیأت علمی

نوآوری در وظایف محوله به گونه ای که موجب افزایش اثر بخشی و کارآیی حوزه ... حداکثر
سطح پیشرفت شغلی بر اساس مدرك تحصیلی و کسب امتیازات ... خبره. رتبه. 3. 5.
عالی. رتبه. 1. تبصره. -2. مدت توقف برای کسب رتبه جدید، مجموع ... پرونده به اداره
کارگزینی کارکنان خواهد بود. .... معاون اداره و کارشناس مسئول ..... ارائه مستندات کافی
.

فرم ارتقا طبقه - برگزیده ها

ضوابط ارتقاء طبقه و رتبه شغلي طي بخشنامه شماره 72/710 مورخ 28/10/89 ابلاغ
گرديد. ... تنظيم و ارسال مستندات ارتقاء به رتبه خبره و عالي مستلزم رعايت
دستورالعمل زير مي باشد ... برای مشاغل تا سطح کاردانی 8سال ورتبه پایه 20 سال
تجربه لازم است. ... تاریخ اجرای رتبه جدید ( خبره =880101) ثبت و یک تحقیق 50
صفحه ای با طرح ...

طرح مسير ارتقاي شغلي پرستاران و متصديان مشاغل ... - وزارت بهداشت

20 ژوئن 2009 ... طرح مسير ارتقاي شغلي پرستاران و متصديان مشاغل بهداشتي و درمان و ... 2- احراز
عناوين ارشد، خبره و عالي به ترتيب مشروط به كسب حداقل ... خبره و عالي ارتقاء خواهند
يافت و اين عناوين د احكام كارگزيني آنان بعد از ... 1/ب – رضايت ارباب رجوع : حداكثر
امتياز اين عامل برابر با 20 مي باشد و ..... بازدید این صفحه : 296721.

نمونه مستندات 100 صفحه ای شغلی خبره به عالی شغل مدیر آموزشگاه ...

نمونه مستندات 100 صفحه ای شغلی خبره به عالی شغل مدیر آموزشگاه بهورزی دانشگاه
علوم ... نمونه مستندات شغلی 20 صفحه ای خبره به عالی شغل مسئول کارگزینی.

ایران استخدام: تعاریف و طبقه بندی مشاغل | ایران استخدام

3 ژانويه 2015 ... تعریف شغل:مجموعه ای از وظایف و مسئولیت های مستمر و مرتبط و مشخص ... طرح طبقه
بندي مشاغل: به شرح رشته هاي شغلي، مقررات، آئين نامه و دستور العمل هاي اجرايي اطلاق
مي شود. ... در شرح رشته شغلي، عنوان، نمونه وظايف، پست ها، مسئوليت ها، نحوه ... رتبه
هاي خبره و عالي به مشاغل كارشناسي و بالاتر اختصاص مي يابد.

آئین نامه های اجرایی | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، ابراهیم عزیزی معاون توسعه مدیریت سرمایه ... به
گونه ای مشخص نمایند که حداقل 50 درصد از مشاغل مذکور درسطح یک و حداکثر 20 درصد
... محل خدمت)، مبالغ مقطوع تعیین شده مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال 1387
کارمندان و ... اند، به ترتیب همتراز رتبه های ارشد، خبره و عالی جدول حق شغل قرار می
گیرند.

تالار گفتگوی بانکی • مشاهده مبحث - اخبارمالی دادگستری

29 ا کتبر 1994 ... «تشكيل شوراي عالي اداري قوه قضاييه» به منظور سياست گذاري و اتخاذ تصميم در ...
با هدف توانمندسازی کارکنان اداری قوه قضاییه؛ شایستگی های شغلی کارکنان ...
قضایی می پردازد و با توجه به توانمندی های مالی و بودجه ای خود به صورت کارآمدتر .....
عنوان شغل، نمونه وظایف و مسئولیّت¬ها، تعیین شرایط احراز مشاغل (مدرک ...

جستجوی عبارت نمونه از مستندات ارتقاء خبره به عالی به سر پرستار

احکام کارگزینی مشمولین طرح مسیر ارتقاء شغلی برای احراز رتبه های ارشد ، خبره و
عالی ... جهت ارتقا شغلی dan.sellfile.ir/prod-296854-تجربیات+پرستاری+جهت+
ارتقا+شغل... ... مستندات ارتقارتبه به عالی کارشناس مسئول مبارزه با بیماریها ....
پی دی اف نمونه سوال پایان ترم درس سیستم های خبره بعلاوه یک فایل ورد 9 صفحه ای
شامل ...

استخدام | جدید ترین آگهی های استخدام در ادارات ، سازمانها، دانشگاه ها ...

صفحه اختصاصی پذیرفته شدگان آزمون امور مالیاتی ۹۱ + صفحه مخصوص نظرات جدید
استخدام ... نمونه سوالات دانش علوم بانکی سوالات آزمون استخدامی بانک ها در مصاحبه
استخدامی چه می پرسند؟ .... ضمن در دست داشتن اصل و تصویر مستندات به شرح ذیل، به
اداره کارگزینی اداره […] .... استخدام سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ۹۶ (استخدام
جدید).

ضوابط اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل كاركنان مشمول قانون كار

25 دسامبر 2010 ... کلیــه کــارکنــان مشمـول قــانــون کــار بــا تــوجــه بــه وظایفــی که درزمان ... افزایش
مزد سنوات ( پایه ) تابع مصوبات بعدی شورای عالی کار است. .... احکام جدید طبق فرم
نمونه پیوست ممهور به مهر واحد مربوط وامضاء مقام مسئول با رعایت سایر ... آموزش فنی و
حرفه ای به جای تجربه شغلی (سوابق کار)در طرحهای طبقه بندی مشاغل ...

نمونه مستندات شغلی 20 صفحه ای خبره به عالی شغل مسئول کارگزینی ...

29 سپتامبر 2017 ... نمونه مستندات شغلی ۲۰ صفحه ای خبره به عالی شغل مسئول کارگزینی دانشگاه علوم
پزشکی – اطلاعات مربوط به مشاغل مورد تصدی در طول خدمت.

آئین نامه‌های اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شد

13 مه 2009 ... صفحه نخست; اخبار ... به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، ابراهیم عزیزی معاون
توسعه مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری در بخشنامه ای به کلیه دستگاههای ...
قانون مزبور و اجرای دستورالعملهای پیوست و صدور احکام کارگزینی آنان از .... شده اند،
به ترتیب همتراز رتبه های ارشد، خبره و عالی جدول حق شغل قرار می گیرند.

نمونه مستندات 100 صفحه ای شغلی خبره به عالی شغل مدیر آموزشگاه ...

نمونه مستندات 100 صفحه ای شغلی خبره به عالی شغل مدیر آموزشگاه بهورزی دانشگاه
علوم ... نمونه مستندات شغلی 20 صفحه ای خبره به عالی شغل مسئول کارگزینی.

archiCAD نمونه کار صفحه 16 - Alal-Badal

نرم افزار آرشیکد Graphisoft Archicad 20 build 4009 Graphisoft ArchiCAD 16
Build 3006 .... نمونه مستندات شغلی 20 صفحه ای خبره به عالی شغل مسئول
کارگزینی.

تجربیات یک کارگزین

تجربیات یک کارگزین - نکات کاربردی وگزارشات امور اداری و تشکیلات آموزش و
پرورش. ... درصورتي كه ازكارافتادگي به سبب انجام وظيفه باشد ارائه مستندات ذيل
نيز الزامي .... حداقل 3/2 آموزش ها در زمينه آموزش هاي شغلي كه حداقل در 6 سال طي شده باشد
و حداكثر ..... پرونده های ارتقاء رتبه خبره و عالی همکاران را به واحد ترفیعات تحویل
نمایند.

نظام تشویق و شایسته سالاری و ارتباط آن با آموزش در کادر پرستاری

صفحه آرایی .... نمونه فرم ارزشیابی عملکرد کارکنان .... ویژگی هایی است که در
عملکرد شغلی موفق و نیل به هدف های سیازمانی ... روش های جستجو و به شیوه ای
انگیزاننده برای یافتن افراد شایسته بالقوه بهره گیرند . شایسته ..... Page 20 ...
کارگزینی و برنا ..... مسیر ارتقاء شغل. رتبه عالی. رتبه خبره. رتبه ارشد. رتبه
پایه. رتبه مقدماتی.

عدم تشکیل کلاس - دانشگاه آزاد لاهیجان

به اطلاع دانشجویان روانشناسی می رساند کلیه کلاسهای اساتید نظام دوست ،حسن زاده .....
کلاس صنایع غذایی 2 استاد حسن نیا روز دوشنبه مورخه 94/7/20تشکیل نمی شود. ......
اقدام نمایند درغیر اینصورت مسئولیت عواقب ناشی از آن به عهده دانشجو می باشد. .... شد
که به میزان 15 درصد احکام کارگزینی و قرارداد کارکنان به عنوان هدیه به کارکنان ...

مجموعه مصوبات شورای اسلامی شهر تهران - اداره کل تدوین قوانین و امور شورا

مریم آقا محمدی، فرشته غمگین پور، حمیده نژادمحمد حروفچینی و نمونه خوانی: .... محدوده
منطقه بیست )20( شهرداری تهران و لزوم اعمال طرح تفصیلی و ضوابط حریم شهر. تهران
در ..... پیشنهاد تشکیل شورای محالت شهر به شورای عالی استانها )مصوب 1391/11/01(
...... مرجع استیناف به شورای اسالمی شهر تهران ارجاع شده است و بر اساس مستندات موجود
در.

بختیاری هلوسعد - تناقض بين شغل و رشته تحصيلي تخلف از طرح ...

گروه : مشخص كننده سطوح مختلف طبقات شغلي است كه حداقل و حداكثر حقوق طبقات
شغلي مربوط را تعيين مي كند و اشاره اي به يكي از مراتب 20 گانه جدول موضوع ماده يك ...

فرم ارتقا طبقه - برگزیده ها

ضوابط ارتقاء طبقه و رتبه شغلي طي بخشنامه شماره 72/710 مورخ 28/10/89 ابلاغ
گرديد. ... تنظيم و ارسال مستندات ارتقاء به رتبه خبره و عالي مستلزم رعايت
دستورالعمل زير مي باشد ... برای مشاغل تا سطح کاردانی 8سال ورتبه پایه 20 سال
تجربه لازم است. ... تاریخ اجرای رتبه جدید ( خبره =880101) ثبت و یک تحقیق 50
صفحه ای با طرح ...

تالار گفتگوی بانکی • مشاهده مبحث - اخبارمالی دادگستری

29 ا کتبر 1994 ... «تشكيل شوراي عالي اداري قوه قضاييه» به منظور سياست گذاري و اتخاذ تصميم در ...
با هدف توانمندسازی کارکنان اداری قوه قضاییه؛ شایستگی های شغلی کارکنان ...
قضایی می پردازد و با توجه به توانمندی های مالی و بودجه ای خود به صورت کارآمدتر .....
عنوان شغل، نمونه وظایف و مسئولیّت¬ها، تعیین شرایط احراز مشاغل (مدرک ...

دانلود فایل : ghanoon.mogharerat.docx - دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

بیمارستان امام خمینی (ره) جیرفت به مساحت 67521 مترمربع با زیر بنای 16568 .... 3
-1-2) نام، مسؤوليت و رتبه‌ي حرفه‌اي اعضاي گروه پزشكي مسئول ارائه مراقبت از جمله
پزشك، .... 3, انجام خدمات برجسته در راستای شغل مورد تصدی, 20 تا 0 ... به رتبه های
شغلی پایه ، ارشد، خبره، عالی به ترتیب نیازمند 50،60،70و80 درصد .....
کـــــارگزینی ...

مستندات ارتقاء به رتبه خبره و عالي - مطالب آموزشی و تربیتی - رز بلاگ

3 جولای 2015 ... تنظيم و ارسال مستندات ارتقاء به رتبه خبره و عالي مستلزم رعايت دستورالعمل ... در
خصوص محاسبه تجربه تکميل جدول زير توسط کارشناسان کارگزيني و ... خلاصه
اطلاعات كارمندان براي ارتقاء به رتبه شغلي خبره ... که کارمند در طول خدمت با توجه به
وظايف و مسئوليت های محوله کسب نموده است . .... یکشنبه 20 تیر 1395.

تجربیات یک کارگزین

تجربیات یک کارگزین - نکات کاربردی وگزارشات امور اداری و تشکیلات آموزش و
پرورش. ... درصورتي كه ازكارافتادگي به سبب انجام وظيفه باشد ارائه مستندات ذيل
نيز الزامي .... حداقل 3/2 آموزش ها در زمينه آموزش هاي شغلي كه حداقل در 6 سال طي شده باشد
و حداكثر ..... پرونده های ارتقاء رتبه خبره و عالی همکاران را به واحد ترفیعات تحویل
نمایند.

دستورالعمل اجرایی ارتقاء رتبه اعضای غیر هیأت علمی

نوآوری در وظایف محوله به گونه ای که موجب افزایش اثر بخشی و کارآیی حوزه ... حداکثر
سطح پیشرفت شغلی بر اساس مدرك تحصیلی و کسب امتیازات ... خبره. رتبه. 3. 5.
عالی. رتبه. 1. تبصره. -2. مدت توقف برای کسب رتبه جدید، مجموع ... پرونده به اداره
کارگزینی کارکنان خواهد بود. .... معاون اداره و کارشناس مسئول ..... ارائه مستندات کافی
.

اینجا - دانشگاه علوم پزشکی گیلان

لیال پورفوالدي صفحه آرایي: .... استاندارد 20: مراقبت از بیماران آسیب پذیر جامعه ....
برنامة کشور فرانسه به عنوان نمونه ای و EMRO جهان و دو برنامة اعتباربخشی مصر و
...... پایش بالینی شامل جنبه هایی از دسترسی به مستندات و محتوی آن و استفاده از 9-3
..... بیمارستان برای مشخص کردن مسئولیت های شغلی و تعیین نوع فعالیت درمانی ...