دانلود رایگان


نمونه مستندات شغلی 20 صفحه ای خبره به عالی شغل مسئول کارگزینی - دانلود رایگاندانلود رایگان نمونه مستندات شغلی 20 صفحه ای خبره به عالی شغل مسئول کارگزینی دانشگاه علوم پزشکی

دانلود رایگان نمونه مستندات شغلی 20 صفحه ای خبره به عالی شغل مسئول کارگزینی اطلاعات مربوط به مشاغل مورد تصدی در طول خدمت.. 1
ارزیابی عمومی، روشهای انجام کار. 2
عنوان و تبیین تجربه فردی.. 5
بیان نکات کلیدی و ارائه برنامه. 17


کارگزینی


مستندات


خبره


عالی


ارتقا رتبه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


طرح مسير ارتقاي شغلي پرستاران و متصديان مشاغل ... - وزارت بهداشت

20 ژوئن 2009 ... طرح مسير ارتقاي شغلي پرستاران و متصديان مشاغل بهداشتي و درمان و ... 2- احراز
عناوين ارشد، خبره و عالي به ترتيب مشروط به كسب حداقل ... خبره و عالي ارتقاء خواهند
يافت و اين عناوين د احكام كارگزيني آنان بعد از ... 1/ب – رضايت ارباب رجوع : حداكثر
امتياز اين عامل برابر با 20 مي باشد و ..... بازدید این صفحه : 296721.

دستورالعمل اجرایی ارتقاء رتبه اعضای غیر هیأت علمی

نوآوری در وظایف محوله به گونه ای که موجب افزایش اثر بخشی و کارآیی حوزه ... حداکثر
سطح پیشرفت شغلی بر اساس مدرك تحصیلی و کسب امتیازات ... خبره. رتبه. 3. 5.
عالی. رتبه. 1. تبصره. -2. مدت توقف برای کسب رتبه جدید، مجموع ... پرونده به اداره
کارگزینی کارکنان خواهد بود. .... معاون اداره و کارشناس مسئول ..... ارائه مستندات کافی
.

دانلود راهنمای تکمیل مستندات تجربی جهت ارتقا به رتبه عالی

ج)انتخاب نوع ارتقاء رتبه شغلی از خبره به عالی . د)دانلود فرم ارتقاء رتبه عالی. ...
مانند نمونه تهیه گردد و در انتها و پس از تکمیل مستندات تجربی صفحه گذاری گردد. ...
فاصله بین خطوط در اندازه 15/1 به تایپ وتهیه مقدمه بپردازید؛ بدین صورت که در
خصوص شغل ... كه كارمند در طول خدمت با توجه به وظايف و مسئوليت هاي محوله كسب نموده
است .

ایران استخدام: تعاریف و طبقه بندی مشاغل | ایران استخدام

3 ژانويه 2015 ... تعریف شغل:مجموعه ای از وظایف و مسئولیت های مستمر و مرتبط و مشخص ... طرح طبقه
بندي مشاغل: به شرح رشته هاي شغلي، مقررات، آئين نامه و دستور العمل هاي اجرايي اطلاق
مي شود. ... در شرح رشته شغلي، عنوان، نمونه وظايف، پست ها، مسئوليت ها، نحوه ... رتبه
هاي خبره و عالي به مشاغل كارشناسي و بالاتر اختصاص مي يابد.

مستندات ارتقاء به رتبه خبره و عالي - مطالب آموزشی و تربیتی - رز بلاگ

3 جولای 2015 ... تنظيم و ارسال مستندات ارتقاء به رتبه خبره و عالي مستلزم رعايت دستورالعمل ... در
خصوص محاسبه تجربه تکميل جدول زير توسط کارشناسان کارگزيني و ... خلاصه
اطلاعات كارمندان براي ارتقاء به رتبه شغلي خبره ... که کارمند در طول خدمت با توجه به
وظايف و مسئوليت های محوله کسب نموده است . .... یکشنبه 20 تیر 1395.

ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و آﺛﺎر آﻣﻮزش ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮ

ﺻﻔﺤﻪ. 70-41. ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و آﺛﺎر آﻣﻮزش ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي. ﻛﺎرﻛﻨﺎن. ﻣﺨﺎﺑﺮات رﺳﺘﻪ ...
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺎﻟﻲ و اداري اداره ﻛﻞ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻣﻨﻄﻘﻪ دو ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪه. اﺳﺖ .
اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮي ﺷﻐﻞ و ﺷﺎﻏﻞ ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗـﺪوﻳﻦ ﻣﺒـﺎﻧﻲ ... ﻣﺴﺌﻮل
آﻣﻮزش اداره ﻛﻞ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻣﻨﻄﻘﻪ دو ﺗﻬﺮان ...... اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ و اﻓﺮاد ﺧﺒﺮه ، ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي
ﺷﻐﻠﻲ.

دانلود راهنمای تکمیل مستندات تجربی جهت ارتقا به رتبه عالی

ج)انتخاب نوع ارتقاء رتبه شغلی از خبره به عالی . د)دانلود فرم ارتقاء رتبه عالی. ...
مانند نمونه تهیه گردد و در انتها و پس از تکمیل مستندات تجربی صفحه گذاری گردد. ...
فاصله بین خطوط در اندازه 15/1 به تایپ وتهیه مقدمه بپردازید؛ بدین صورت که در
خصوص شغل ... كه كارمند در طول خدمت با توجه به وظايف و مسئوليت هاي محوله كسب نموده
است .

راﻫﻨﻤﺎي ﻧﺤﻮه ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻣﺤﻮر

اراﺋﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات. ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد. اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و واﮔﺬاري زﻣﺎن ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ. آﻏﺎز ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻮﻳﺴﻲ .... ﭘﺲ از ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت و ﺗﺨﺼﺺ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ، ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻓﺮﺻـﺘﻬﺎي ﺷـﻐﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ.

داروسازی الحاوی (سهامی عام)

صفحه. گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت, 3. اطلاعات عملکرد مالی طی دوره, 4 ...
اطلاعات طرحهای توسعه شرکت ، تماس با شرکت و مسئول پاسخگویی به سوالات
سهامداران, 52 ... گزارش حاضر بعنوان یکی از گزارشهای سالانه هیئت مدیره به مجمع,
مبتنی بر اطلاعات ... صنعت داروسازی ایران در سال 1391 با مشکلات عدیده ای از جمله
تغییر نرخ ارز و ...

اصول تصميم سازي و تصميم گيري

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ. ،. ﻫﺮ. ﯾﮏ از ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن. در. ﺳﺎزﻣﺎن. ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎ. ﻣﻮﺿﻮع. ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿـﺮي ﺳـﺮ و ﮐـﺎر. ﺪﻧدار
. آﻧﺎن ... و ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﺟﺮاي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ و وﻇـﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮﻟـﻪ. اﺳـﺖ .... اﻟﮕﻮي ﺷﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي
ﺑﺨﺮداﻧﻪ ..... ﺑﯿﻦ دو داوﻃﻠﺐ ﺷﻐﻠ. ﯽ .... Page 20 ... اد را ازﻃﺮﯾﻖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ...... ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻈﺮ ﯾﺎ راه ﺣﻞ ﺧﻮد را درﺑﺎره ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮ روي ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ . .2.

مستندات تجربی - دانشگاه علوم پزشکی کردستان

ورود به صفحه وارد کردن اطلاعات زیر بر اساس آخرین حکم کارگزینی /قرارداد کارمند
پیمانی ... 7-2 شغل (رشته شغلی ): با توجه به رشته شغلی مندرج در حکم کارگزینی ...
12-2 سطح شغل (با توجه به اینکه رتبه خبره و عالی به مشاغل کارشناسی تعلق ...
مشمولین ارتقاء به رتبه خبره 3 بند مربوط به الف - مستند سازی تجربیات و
مسئولیت ها ...

ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و آﺛﺎر آﻣﻮزش ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮ

ﺻﻔﺤﻪ. 70-41. ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و آﺛﺎر آﻣﻮزش ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي. ﻛﺎرﻛﻨﺎن. ﻣﺨﺎﺑﺮات رﺳﺘﻪ ...
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺎﻟﻲ و اداري اداره ﻛﻞ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻣﻨﻄﻘﻪ دو ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪه. اﺳﺖ .
اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮي ﺷﻐﻞ و ﺷﺎﻏﻞ ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗـﺪوﻳﻦ ﻣﺒـﺎﻧﻲ ... ﻣﺴﺌﻮل
آﻣﻮزش اداره ﻛﻞ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻣﻨﻄﻘﻪ دو ﺗﻬﺮان ...... اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ و اﻓﺮاد ﺧﺒﺮه ، ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي
ﺷﻐﻠﻲ.

ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و آﺛﺎر آﻣﻮزش ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮ

ﺻﻔﺤﻪ. 70-41. ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و آﺛﺎر آﻣﻮزش ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي. ﻛﺎرﻛﻨﺎن. ﻣﺨﺎﺑﺮات رﺳﺘﻪ ...
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺎﻟﻲ و اداري اداره ﻛﻞ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻣﻨﻄﻘﻪ دو ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪه. اﺳﺖ .
اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮي ﺷﻐﻞ و ﺷﺎﻏﻞ ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗـﺪوﻳﻦ ﻣﺒـﺎﻧﻲ ... ﻣﺴﺌﻮل
آﻣﻮزش اداره ﻛﻞ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻣﻨﻄﻘﻪ دو ﺗﻬﺮان ...... اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ و اﻓﺮاد ﺧﺒﺮه ، ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي
ﺷﻐﻠﻲ.

دانشگاه علوم پزشکی بم - آئین نامه ها

ارتقاء : تخصيص پست سازماني يا سطح شغلي بالاتر به كارمند بر اساس ضوابط طرح
.... اي طراحي نمايد كه همراه با متناسب ساختن دانش ، مهارت و نگرش كارمندان با شغل مورد
نظر ... رتبه هاي خبره و عالي فقط به مشاغل كارشناسي و بالاتر اختصاص مي بايد. ... در
صورتي كه به سمت پايين منصوب شوند و فوق العاده مديريت آنان در مسئوليت جديد از ...

نمونه مستندات شغلی 20 صفحه ای خبره به عالی شغل مسئول کارگزینی ...

29 سپتامبر 2017 ... نمونه مستندات شغلی ۲۰ صفحه ای خبره به عالی شغل مسئول کارگزینی دانشگاه علوم
پزشکی – اطلاعات مربوط به مشاغل مورد تصدی در طول خدمت.

آرشیو پرسش‌های شما و پاسخ های وکیل آنلاین/طرح پرسش در آیتم اول

15 نوامبر 2015 ... قبل از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در هتل حکم کارگزینی اینجانب مدیر واحد بود که در
زمان اجرای طرح و به علت عدم پرداخت مابه تفاوت 12 سال گذشته ...

نمونه مستندات شغلی 20 صفحه ای خبره به عالی شغل مسئول کارگزینی ...

29 سپتامبر 2017 ... نمونه مستندات شغلی ۲۰ صفحه ای خبره به عالی شغل مسئول کارگزینی دانشگاه علوم
پزشکی – اطلاعات مربوط به مشاغل مورد تصدی در طول خدمت.

بانك اقتصاد نوين - اخبار

در راستاي ايفاي مسئوليت اجتماعي و نوع دوستي به هموطنان عزيز کارکنان بانک .....
يک، رئيس کميته اعتباري مرکز، مدير شعب استان کرمانشاه، مدير نمونه استان در ......
خريد دستگاه آي پد (20 ميليون ريالي) و 58 کارت هديه 5 ميليون ريالي اهدا مي‌کند. ... با
حضور مشاوران خبره و نخبه بانکي و مالي را برنامه‌ريزي و به مرحله اجرا گذاشته است.

بختیاری هلوسعد - تناقض بين شغل و رشته تحصيلي تخلف از طرح ...

گروه : مشخص كننده سطوح مختلف طبقات شغلي است كه حداقل و حداكثر حقوق طبقات
شغلي مربوط را تعيين مي كند و اشاره اي به يكي از مراتب 20 گانه جدول موضوع ماده يك ...

دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ و روش ﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ و ﮐﺎرﺑﺮدي در آﻣﻮزش و ﯾﺎدﮔﯿﺮي - دانشگاه پیام نور

آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻋﻢ و داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺺ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺮ ﻋﻠﻢ و. آﮔﺎﻫﯽ و ﻣﺮﮐﺰ ..... ﺗﺎﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮان دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺣﻮل ﻣﺤﻮر اﯾﻦ اﺷﯿﺎء ﯾﺎدﮔﯿﺮي اﯾﺠﺎده ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ را ﯾﺎﻓـﺖ ... Page 20 ....
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ، ﮔﺮﻓﺘﺎري ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮاﻓﯿﮏ و اﯾﺎب و ذﻫﺎب
..... از اﻧﻮاع ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ..... ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺪرﯾﺲ و ﯾﺎدﮔﯿﺮي در ﺗﺠﺎرب آﻣﻮزﺷﯽ ارﺗﺒﺎط
دارﻧﺪ.

1931 دااگشنه علوم زپشکی زاهدان رد سال توسعه ... - معاونت پشتيباني

با توجه به چشم انداز دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در امر بهداشت ، درمان ، آموزش ، تولید و
... سازماندهي فعالیتهای مربوط و تقسیم کار و تعیین وظايف و حدود مسئولیت و ...

شرح وظایف مترون - مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی - دانشگاه علوم ...

جهت ارتقا از رتبه خبره به عالی ... عنوان صفحه .... به جانشین مدیر پرستاری، در زمان
برعهده داشتن مسئولیت سرپرستی، وظایف بالینی محول نمی شود. .... به اینکه این
مرکز آموزش درمانی می باشد ابلاغات متعددی دریافت نمودم که نمونه ای از آنها به شرح زیر
می باشد: ... 19- تعيين حدود و انتظارات و عوامل عملكردي در رده هاي مختلف شغلي با توجه
به ...

اصول تصميم سازي و تصميم گيري

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ. ،. ﻫﺮ. ﯾﮏ از ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن. در. ﺳﺎزﻣﺎن. ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎ. ﻣﻮﺿﻮع. ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿـﺮي ﺳـﺮ و ﮐـﺎر. ﺪﻧدار
. آﻧﺎن ... و ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﺟﺮاي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ و وﻇـﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮﻟـﻪ. اﺳـﺖ .... اﻟﮕﻮي ﺷﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي
ﺑﺨﺮداﻧﻪ ..... ﺑﯿﻦ دو داوﻃﻠﺐ ﺷﻐﻠ. ﯽ .... Page 20 ... اد را ازﻃﺮﯾﻖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ...... ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻈﺮ ﯾﺎ راه ﺣﻞ ﺧﻮد را درﺑﺎره ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮ روي ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ . .2.

وظایف واختیارات - امور اقتصادی و دارایی خوزستان

هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/ 9/1391 بنا به پیشنهاد و تأیید رئیس جمهور ، وزرا و
معاونین .... ل: موارد موضوع تصميمات و مصوبات هيأت امناي موضوع بند (ب) ماده 20 قانون
برنامه ..... شغلی در سطح خبره و حداقل دو سال سابقه در سمت مقام یا همتراز مقام در سطح
عالی ..... از صدور حکم کارگزینی گواهینامه مهارت های فنی و حرفه ای مرتبط با شغل،
دوره های ...

اصول تصميم سازي و تصميم گيري

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ. ،. ﻫﺮ. ﯾﮏ از ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن. در. ﺳﺎزﻣﺎن. ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎ. ﻣﻮﺿﻮع. ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿـﺮي ﺳـﺮ و ﮐـﺎر. ﺪﻧدار
. آﻧﺎن ... و ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﺟﺮاي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ و وﻇـﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮﻟـﻪ. اﺳـﺖ .... اﻟﮕﻮي ﺷﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي
ﺑﺨﺮداﻧﻪ ..... ﺑﯿﻦ دو داوﻃﻠﺐ ﺷﻐﻠ. ﯽ .... Page 20 ... اد را ازﻃﺮﯾﻖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ...... ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻈﺮ ﯾﺎ راه ﺣﻞ ﺧﻮد را درﺑﺎره ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮ روي ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ . .2.

ایران استخدام: تعاریف و طبقه بندی مشاغل | ایران استخدام

3 ژانويه 2015 ... تعریف شغل:مجموعه ای از وظایف و مسئولیت های مستمر و مرتبط و مشخص ... طرح طبقه
بندي مشاغل: به شرح رشته هاي شغلي، مقررات، آئين نامه و دستور العمل هاي اجرايي اطلاق
مي شود. ... در شرح رشته شغلي، عنوان، نمونه وظايف، پست ها، مسئوليت ها، نحوه ... رتبه
هاي خبره و عالي به مشاغل كارشناسي و بالاتر اختصاص مي يابد.

جزوه کتابچه دوره آموزش مقدماتی قوانین و مقررات استخدامی

ارتقا شغل. ی. کارشناسان،مد. ی. ران. و مشاوران شاغل در حوزه ها. ی. ستاد. ی ...... استخدام
کشوری به گونه ای نوسازی شد که ضمن شرح و بسط محتوایی، دایره شمول آن ...... درمدت
مأموریت آموزشي تمام وقت كلیه اقالم مندرج درحکم كارگزیني به استثناء فوق العاده سخ
...... نامه اداري و استخدامی. طبقات جدول. رتبه هاي شغلی. مقدماتی. پایه. ارشد. خبره. عالی.

بانك اقتصاد نوين - اخبار

در راستاي ايفاي مسئوليت اجتماعي و نوع دوستي به هموطنان عزيز کارکنان بانک .....
شعب استان کرمانشاه، مدير نمونه استان در سه سال متوالي، رئيس شعبه در تمامي سطوح
و مشاور ...... خريد دستگاه آي پد (20 ميليون ريالي) و 58 کارت هديه 5 ميليون ريالي اهدا
مي‌کند. ... مشاوران خبره و نخبه بانکي و مالي را برنامه‌ريزي و به مرحله اجرا گذاشته است.

طرح مسير ارتقاي شغلي پرستاران و متصديان مشاغل ... - وزارت بهداشت

20 ژوئن 2009 ... طرح مسير ارتقاي شغلي پرستاران و متصديان مشاغل بهداشتي و درمان و ... 2- احراز
عناوين ارشد، خبره و عالي به ترتيب مشروط به كسب حداقل ... خبره و عالي ارتقاء خواهند
يافت و اين عناوين د احكام كارگزيني آنان بعد از ... 1/ب – رضايت ارباب رجوع : حداكثر
امتياز اين عامل برابر با 20 مي باشد و ..... بازدید این صفحه : 296721.

ضوابط اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل كاركنان مشمول قانون كار

25 دسامبر 2010 ... کلیــه کــارکنــان مشمـول قــانــون کــار بــا تــوجــه بــه وظایفــی که درزمان ... افزایش
مزد سنوات ( پایه ) تابع مصوبات بعدی شورای عالی کار است. .... احکام جدید طبق فرم
نمونه پیوست ممهور به مهر واحد مربوط وامضاء مقام مسئول با رعایت سایر ... آموزش فنی و
حرفه ای به جای تجربه شغلی (سوابق کار)در طرحهای طبقه بندی مشاغل ...

فرم ارتقا طبقه - برگزیده ها

ضوابط ارتقاء طبقه و رتبه شغلي طي بخشنامه شماره 72/710 مورخ 28/10/89 ابلاغ
گرديد. ... تنظيم و ارسال مستندات ارتقاء به رتبه خبره و عالي مستلزم رعايت
دستورالعمل زير مي باشد ... برای مشاغل تا سطح کاردانی 8سال ورتبه پایه 20 سال
تجربه لازم است. ... تاریخ اجرای رتبه جدید ( خبره =880101) ثبت و یک تحقیق 50
صفحه ای با طرح ...

archiCAD نمونه کار صفحه 16 - Alal-Badal

نرم افزار آرشیکد Graphisoft Archicad 20 build 4009 Graphisoft ArchiCAD 16
Build 3006 .... نمونه مستندات شغلی 20 صفحه ای خبره به عالی شغل مسئول
کارگزینی.

مستندات تجربی - دانشگاه علوم پزشکی کردستان

ورود به صفحه وارد کردن اطلاعات زیر بر اساس آخرین حکم کارگزینی /قرارداد کارمند
پیمانی ... 7-2 شغل (رشته شغلی ): با توجه به رشته شغلی مندرج در حکم کارگزینی ...
12-2 سطح شغل (با توجه به اینکه رتبه خبره و عالی به مشاغل کارشناسی تعلق ...
مشمولین ارتقاء به رتبه خبره 3 بند مربوط به الف - مستند سازی تجربیات و
مسئولیت ها ...

راهنمای تکمیل فرم ارتقای به رتبه عالی کارمندان دولت

25 آوريل 2016 ... راهنمای تکمیل فرم ارتقای به رتبه عالی کارمندان دولت : ... فهرست مستندات تجربی
مانند نمونه تهیه گردد و در انتها و پس از تکمیل مستندات تجربی صفحه گذاری گردد. ...
که کارمند در طول خدمت با توجه به وظایف و مسئولیت های محوله کسب نموده است . ...
قسمت بارگذاری مستندات نیز به نام مستند ۱۰۰ صفحه ای بارگذاری گردد.

نمونه مستندات شغلی 20 صفحه ای خبره به عالی شغل مسئول کارگزینی ...

نمونه مستندات شغلی 20 صفحه ای خبره به عالی شغل مسئول کارگزینی. ... اطلاعات
مربوط به مشاغل مورد تصدی در طول خدمت.. 1. - ارزیابی عمومی، روشهای انجام کار. 2.

راهنمای تکمیل فرم ارتقای به رتبه عالی کارمندان دولت

25 آوريل 2016 ... راهنمای تکمیل فرم ارتقای به رتبه عالی کارمندان دولت : ... فهرست مستندات تجربی
مانند نمونه تهیه گردد و در انتها و پس از تکمیل مستندات تجربی صفحه گذاری گردد. ...
که کارمند در طول خدمت با توجه به وظایف و مسئولیت های محوله کسب نموده است . ...
قسمت بارگذاری مستندات نیز به نام مستند ۱۰۰ صفحه ای بارگذاری گردد.

وبلاگ شخصی - نگارش نامه اداری

2 ا کتبر 2012 ... هر نوشته ای كه حاوی یك یا چند موضوع اداری بوده و به عنوان وسیله ارتباط در داخل و خارج
..... پیام خود به مدیر و مسئول مربوطه، باید یک درخواست یا نامه رسمی اداری تنظیم نماید.
.... در تهيه آن نيز رشته شغلي وتخصص ودر جه تحصيلي وذوق واستعداد ... نوشتن
جملاتي مانند « منظور به نظر عالي است » هيچ دردي را دوا نخواهد کرد بلکه ...

دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ و روش ﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ و ﮐﺎرﺑﺮدي در آﻣﻮزش و ﯾﺎدﮔﯿﺮي - دانشگاه پیام نور

آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻋﻢ و داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺺ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺮ ﻋﻠﻢ و. آﮔﺎﻫﯽ و ﻣﺮﮐﺰ ..... ﺗﺎﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮان دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺣﻮل ﻣﺤﻮر اﯾﻦ اﺷﯿﺎء ﯾﺎدﮔﯿﺮي اﯾﺠﺎده ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ را ﯾﺎﻓـﺖ ... Page 20 ....
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ، ﮔﺮﻓﺘﺎري ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮاﻓﯿﮏ و اﯾﺎب و ذﻫﺎب
..... از اﻧﻮاع ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ..... ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺪرﯾﺲ و ﯾﺎدﮔﯿﺮي در ﺗﺠﺎرب آﻣﻮزﺷﯽ ارﺗﺒﺎط
دارﻧﺪ.

دانشگاه علوم پزشکی بم - آئین نامه ها

ارتقاء : تخصيص پست سازماني يا سطح شغلي بالاتر به كارمند بر اساس ضوابط طرح
.... اي طراحي نمايد كه همراه با متناسب ساختن دانش ، مهارت و نگرش كارمندان با شغل مورد
نظر ... رتبه هاي خبره و عالي فقط به مشاغل كارشناسي و بالاتر اختصاص مي بايد. ... در
صورتي كه به سمت پايين منصوب شوند و فوق العاده مديريت آنان در مسئوليت جديد از ...

طرح مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان، مدیران و مشاوران شاغل در حوزه های ...

25 آگوست 2013 ... صفحه نخست .... 2- كاركنان ياد شده علاوه بر وظايف و مسؤوليت هاي ناشي از پست مورد
تصدي ... ارائه ابتكارات و خلاقيت در مسير شغلي و وظايف دستگاه كه موجب كاهش هزينه
ها ... 3- احراز عناوين ارشد ، خبره و عالي به ترتيب مشروط به كسب حداقل 600 و ... ( به
استثناي متصديان مشاغل مديريت ) اين عناوين در احكام كارگزيني آنان ...

پاسخ های معاون وزیرآموزش و پرورش به فرهنگیان درمورد طرح رتبه بندی ...

7 دسامبر 2015 ... چون محور اصلی در هر نظام رتبه بندی همبستگی میان مهارتهای حرفه ای و نظام ... مثلا
رتبه پایه در طبقه شغلی 6 با کسی که در رتبه پایه و طبقه شغلی 8 است متفاوت
است. ... برای ارشد، خبره و عالی هم به طور میانگین به 780 هزار نفری که شامل این طرح
... افزایش می یابد یعنی اگر حق شغل کسی 4 هزار باشد طبق این جدول،به 6 ...

بررسی سن مناسب ازدواج برای دختران پروژه آمار 18 ص - دانلود فایل رایگان

28 سپتامبر 2017 ... ما دانش آموزان با انجام تحقیقی که به عمل آمده سعی بر این داشته تا تقریباً ... نمونه
مستندات شغلی 20 صفحه ای خبره به عالی شغل مسئول کارگزینی ...

تجربیات یک کارگزین

تجربیات یک کارگزین - نکات کاربردی وگزارشات امور اداری و تشکیلات آموزش و
پرورش. ... درصورتي كه ازكارافتادگي به سبب انجام وظيفه باشد ارائه مستندات ذيل
نيز الزامي .... حداقل 3/2 آموزش ها در زمينه آموزش هاي شغلي كه حداقل در 6 سال طي شده باشد
و حداكثر ..... پرونده های ارتقاء رتبه خبره و عالی همکاران را به واحد ترفیعات تحویل
نمایند.

طرح مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان، مدیران و مشاوران شاغل در حوزه های ...

25 آگوست 2013 ... صفحه نخست .... 2- كاركنان ياد شده علاوه بر وظايف و مسؤوليت هاي ناشي از پست مورد
تصدي ... ارائه ابتكارات و خلاقيت در مسير شغلي و وظايف دستگاه كه موجب كاهش هزينه
ها ... 3- احراز عناوين ارشد ، خبره و عالي به ترتيب مشروط به كسب حداقل 600 و ... ( به
استثناي متصديان مشاغل مديريت ) اين عناوين در احكام كارگزيني آنان ...

دستورالعمل اجرائي جذب-2 1 -آئين نامه هيأت عالي جذب

29 آوريل 2008 ... ﻣﺤﯿﻄﻬﺎي آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮري و ﺳﺎزﻧﺪه اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ و ﻟﺰوم ﺑﻬـﺮه. وري ....
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ و درﺻﻮرت اﺣﺮاز ﻋـﺪم ﺻـﻼﺣﯿﺖ ..... آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر
در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻫﻨﺮي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪ اي ذﯾﻞ ... اﻣﺘﯿﺎزات ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺄت اﺟﺮاﯾﯽ
ﺟـﺬب و ﻣﺴـﺘﻨﺪات ﺑـﻪ ﺻـﻮرت دﻗﯿـﻖ در ﻓـﺮم ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﮐﺎﻣـﻞ ... ﻣﻨﺪي اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ.

نمونه مستندات شغلی 20 صفحه ای خبره به عالی شغل مسئول کارگزینی

29 سپتامبر 2017 ... نمونه مستندات شغلی 20 صفحه ای خبره به عالی شغل مسئول کارگزینی دانشگاه علوم
پزشکی – اطلاعات مربوط به مشاغل مورد تصدی در طول خدمت.

ﻣﺪارك و ﺿﻤﺎﯾﻢ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎي ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ اﺳﻨﺎد ﻫﺰﯾﻨﻪ و در آﻣﺪ - NPMC

ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺣﺼﻮل اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ ، ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷـﺪه ... ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺿﻤﺎﯾﻢ و
اﺳﺘﻨﺎدات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑـﻮده و ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـ ..... ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه روﯾﺪادﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺿﻤﯿﻤﻪ اﺳﻨﺎد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﮔﺮدﯾﺪه و
ﺑﻪ ... اﺣﮑﺎم ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮاي ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت اﺣﮑﺎم ﺟﺪﯾ .... ﺳﺎل ارﻓﺎﻗﯽ ﺟﻤﻌﺎً ﻣﻌﺎدل. 30. ﻣﺎه ﭘـﺎداش ﭘﺎﯾـﺎن.
ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺖ . در ﻣﻮرد ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎي داراي. 20 ..... ﻣﺪارك ﻻزم ﺑﺮ اي ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ذﺧﯿﺮه اﻋﺘﺒﺎر.

کتاب Collins English for Life Reading سطح B1+ Intermediate - دانلود ...

29 سپتامبر 2017 ... کتاب Collins English for Life – Speaking سطح B1+ Intermediate به همراه ... نمونه
مستندات شغلی 20 صفحه ای خبره به عالی شغل مسئول کارگزینی.

راهنمای تکمیل فرم ارتقای به رتبه عالی کارمندان دولت

25 آوريل 2016 ... راهنمای تکمیل فرم ارتقای به رتبه عالی کارمندان دولت : ... فهرست مستندات تجربی
مانند نمونه تهیه گردد و در انتها و پس از تکمیل مستندات تجربی صفحه گذاری گردد. ...
که کارمند در طول خدمت با توجه به وظایف و مسئولیت های محوله کسب نموده است . ...
قسمت بارگذاری مستندات نیز به نام مستند ۱۰۰ صفحه ای بارگذاری گردد.

دستورالعمل اجرائي جذب-2 1 -آئين نامه هيأت عالي جذب

29 آوريل 2008 ... ﻣﺤﯿﻄﻬﺎي آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮري و ﺳﺎزﻧﺪه اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ و ﻟﺰوم ﺑﻬـﺮه. وري ....
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ و درﺻﻮرت اﺣﺮاز ﻋـﺪم ﺻـﻼﺣﯿﺖ ..... آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر
در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻫﻨﺮي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪ اي ذﯾﻞ ... اﻣﺘﯿﺎزات ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺄت اﺟﺮاﯾﯽ
ﺟـﺬب و ﻣﺴـﺘﻨﺪات ﺑـﻪ ﺻـﻮرت دﻗﯿـﻖ در ﻓـﺮم ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﮐﺎﻣـﻞ ... ﻣﻨﺪي اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ.

دانلود نمونه سوالات تستی و تشریحی اندیشه اسلامی 1

دانلود نمونه سوالات کتاب اندیشه اسلامی 1 به همراه جواب. تالیف آیت الله جعفر ... نمونه
مستندات شغلی 20 صفحه ای خبره به عالی شغل مسئول کارگزینی · پایان‌نامه مهندسی ...

سفر مدیرعامل بانک ملت به استان همدان همراه با هیأت دولت

مریم عباسی نمونه خوان: ... با عنایت به اهمّیّت مسئولیّت اقتصادی و تکالیف اجتماعی
بانک ملّت و لحاظ نمودن ... مدیرعامــل محترم بانک در عالی ترین همایش مدیران بانک 7
محور کلیدی رضایت ... سطح حرفه ای بانک داری به سطح تراز جهانی، راه خود را در عرصه
بانک داری ..... طرح به شهرها و روستاهای دارای حداقل 20 خانوار یا 100 نفر ساکن
گازرسانی.

کتابچه توجیهی - بيمارستان تخصصی چشم خاتم الانبياء(ص)

مرکز تحقيقات چشم دانشگاه مستقر در اين بيمارستان نسبت به گسترش و توسعه ...
(ص) ، اين بيمارستان طي تفاهم نامه اي بين دانشگاه علوم پزشکي مشهد و موسسه فوق به
... اين استقلال بي نظر سبيب شد مسئول محترم موسسه خيريه خاتم الانبياء ......
شرايط الزم جهت ارتقاء از رتبه شغلي خبره به عالي: ..... گرفتن نمونه آزمايشات
درخواستي.

دانلود فایل : ghanoon.mogharerat.docx - دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

بیمارستان امام خمینی (ره) جیرفت به مساحت 67521 مترمربع با زیر بنای 16568 .... 3
-1-2) نام، مسؤوليت و رتبه‌ي حرفه‌اي اعضاي گروه پزشكي مسئول ارائه مراقبت از جمله
پزشك، .... 3, انجام خدمات برجسته در راستای شغل مورد تصدی, 20 تا 0 ... به رتبه های
شغلی پایه ، ارشد، خبره، عالی به ترتیب نیازمند 50،60،70و80 درصد .....
کـــــارگزینی ...

نمونه مستندات شغلی 20 صفحه ای خبره به عالی شغل کاردان اتاق عمل ...

نمونه مستندات شغلی 20 صفحه ای خبره به عالی شغل کاردان اتاق عمل نمونه مستندات ...
نمونه مستندات 20صفحه ای شغلی ارتقا رتبه خبره به عالی شغل پزشک مسئول مرکز ...

اقتصاد غذا- پایگاه خبری صنایع غذایی و کشاورزی ایران فودپرس ...

این جوان تبریزی که توانسته است بارها و بارها نام صادرکننده نمونه را از آن واحد ... شغل
خود را خوش‌مزه می‌دانست و با انتخاب نام «شیرین عسل» نشان داد که چقدر به ... و شکلات
ایران، 20 درصد مربوط به صادرات محصولات «شیرین عسل» است که این ... یک پیشنهاد
عالی اقتصادی ..... اگه به این سوالات جواب داده نمیشه چرا همچی صفحه ای گذاشتین؟

قانون نحوه تأمين هيأت علمي مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور *

مصوبات هيأت سه نفري جانشين هيأت هاي امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي
. .... وقت “ و به دو صورت رسمي و پيماني خواهند بود (7) و بايد حداقل هفته اي 40 ساعت ...
و فجور و عمل به مناهي اخلاقي و اعمال و رفتار خلاف حيثيت و شرافت و شئون‌ شغلي .....
ماده 20ـ دانشگاه مي‌تواند به اعضاي هيأت علمي اعم از اينكه مشاغل آموزشي يا پژوهشي يا ...

نمونه مستندات شغلی 20 صفحه ای خبره به عالی شغل مسئول کارگزینی ...

29 سپتامبر 2017 ... نمونه مستندات شغلی 20 صفحه ای خبره به عالی شغل مسئول کارگزینی دانشگاه علوم
پزشکی – اطلاعات مربوط به مشاغل مورد تصدی در طول خدمت.

بختیاری هلوسعد - تناقض بين شغل و رشته تحصيلي تخلف از طرح ...

گروه : مشخص كننده سطوح مختلف طبقات شغلي است كه حداقل و حداكثر حقوق طبقات
شغلي مربوط را تعيين مي كند و اشاره اي به يكي از مراتب 20 گانه جدول موضوع ماده يك ...

دانلود مستندات ارتقارتبه به عالی کارشناس مسئول مبارزه با بیماریها ...

22 دسامبر 2016 ... مستندات ارتقارتبه به عالی کارشناس مسئول مبارزه با بیماریها جوجل ذات ... پروژه
ایزو برسم التحصیل نرم افزار 9001 علمی شغلی سامانه کارکنان سایت. ... تا اواخر
دوران قاجار هیچگونه نشانه ای ازتشکیلات منظم و قانونی برای ... تعداد :101 صفحه ...
مسئول سلامت, مدارس ادامه نوشته » 7 روز پیش دسته‌بندی نشده شغل مامایی ...

نمونه مستندات شغلی 20 صفحه ای خبره به عالی شغل مسئول کارگزینی ...

29 سپتامبر 2017 ... نمونه مستندات شغلی ۲۰ صفحه ای خبره به عالی شغل مسئول کارگزینی دانشگاه علوم
پزشکی – اطلاعات مربوط به مشاغل مورد تصدی در طول خدمت.

اصول تصميم سازي و تصميم گيري

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ. ،. ﻫﺮ. ﯾﮏ از ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن. در. ﺳﺎزﻣﺎن. ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎ. ﻣﻮﺿﻮع. ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿـﺮي ﺳـﺮ و ﮐـﺎر. ﺪﻧدار
. آﻧﺎن ... و ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﺟﺮاي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ و وﻇـﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮﻟـﻪ. اﺳـﺖ .... اﻟﮕﻮي ﺷﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي
ﺑﺨﺮداﻧﻪ ..... ﺑﯿﻦ دو داوﻃﻠﺐ ﺷﻐﻠ. ﯽ .... Page 20 ... اد را ازﻃﺮﯾﻖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ...... ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻈﺮ ﯾﺎ راه ﺣﻞ ﺧﻮد را درﺑﺎره ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮ روي ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ . .2.

پاسخ های معاون وزیرآموزش و پرورش به فرهنگیان درمورد طرح رتبه بندی ...

7 دسامبر 2015 ... چون محور اصلی در هر نظام رتبه بندی همبستگی میان مهارتهای حرفه ای و نظام ... مثلا
رتبه پایه در طبقه شغلی 6 با کسی که در رتبه پایه و طبقه شغلی 8 است متفاوت
است. ... برای ارشد، خبره و عالی هم به طور میانگین به 780 هزار نفری که شامل این طرح
... افزایش می یابد یعنی اگر حق شغل کسی 4 هزار باشد طبق این جدول،به 6 ...

طرح مسير ارتقاي شغلي پرستاران و متصديان مشاغل ... - وزارت بهداشت

20 ژوئن 2009 ... طرح مسير ارتقاي شغلي پرستاران و متصديان مشاغل بهداشتي و درمان و ... 2- احراز
عناوين ارشد، خبره و عالي به ترتيب مشروط به كسب حداقل ... خبره و عالي ارتقاء خواهند
يافت و اين عناوين د احكام كارگزيني آنان بعد از ... 1/ب – رضايت ارباب رجوع : حداكثر
امتياز اين عامل برابر با 20 مي باشد و ..... بازدید این صفحه : 296721.