دانلود رایگان


برگه شرح حال و معاینات بالینی و ارزیابی بیمار ترومایی - دانلود رایگاندانلود رایگان برگه شرح حال و معاینه و ارزیابی بیمار ترومایی در داخل اورژانس ویژه دانشجویان پزشکی سراسر کشور در مقاطع تحصیلی تخصص و اینترنی و همچنین استاژر

دانلود رایگان برگه شرح حال و معاینات بالینی و ارزیابی بیمار ترومایی مع آوری یک شرح حال دقیق و حاوی نکات ظریف و انجام معاینه کامل و عاری از هر گونه اشتباه، ارتباط پزشک با بیمار را عمیق تر میکند، و همکاری بیمار با پزشک را جلب میکند و به بهبود استدلال بالینی پزشک کمک شایانی میکند.
کیفیت شرح حال گیری و معاینه پزشک گام ها و مسیر راه بعدی در درمان بیمار را مشخص میکند و انتخاب های پزشک را از میان آزمایشات ثانویه و فن آوری های مربوط به آنها جهت می بخشد.
یک پزشک حتی پس از دوره آموزش و تبدیل شدن به یک پزشک ماهر، لازم میداند که این مهارتهای بالینی و ارتباطی را بهبود ببخشد.
لذا برگه شرح حال گیری و معاینه بالینی معرفی شده از جهت ارائه یک سیر منطقی و پیوسته و حاوی پرسش های متداول و پرسش هایی که ممکن است در انبوهی از سوالات مطرح شده در ذهن تیم پزشکی از قلم افتاده و بدون پاسخ بماند، به آن دسته از عزیزان حوزه سلامتی بویژه دانشجویان پزشکی دوره های مختلف تحصیل بخصوص دانشجویان تخصص و اینترن ها و اکسترن های بخش های مختلف پزشکی توصیه و معرفی میشود تا بدین وسیله شاهد افزایش روز افزون هر چند اندک توانایی معاینات و ارزیابی سلامتی بیمار و شرح حال گیری منسجم و منظم از بیمار در پزشکان کشورمان باشیم.
برگه شرح حال و معاینه و ارزیابی بیمار ترومایی در داخل اورژانس ویژه دانشجویان پزشکی سراسر کشور در مقاطع تحصیلی تخصص و اینترنی و همچنین استاژرهای بخش اورژانس و جراحی بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور
نویسنده و گردآورنده: دکتر حمیدرضا آذرنیا
مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای و محقق پزشکی
نوع فایل: پی دی اف (PDF) ، تعداد صفحات مطلب:6 ، حجم فایل:361 حجم فایل دانلود:781
ارائه شده به صورت فایل زیپ (ZIP)


برگه شرح حال


معاینات بدنی


دانشگاه علوم پزشکی


خدمات بهداشتی


درمان


آموزش


شکایت اصلی


تاریخچه بیماری فعلی


بیماری قبلی


داروهای در حال مصرفمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بخش جراحی - دانشگاه علوم پزشکی قزوین

ﺑﯿﻤﺎر داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻼﯾم ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ وى رو ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﮔﺬارد و ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮى وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﯾم ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ. وى رو
ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﮔﺬارد و ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮى وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﯾم ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ وى رو ﺑﻪ ﺑﻬﺒ. ﻮد ﮔﺬارد ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ. ارزﯾﺎﺑﯽ ﻃﺒﯽ
و ﺗﻌﻮﯾق ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ را اﯾﺠﺎب ﮐﻨﺪ.اﮔﺮ ﺷﻮاﻫﺪى از ﺑﻬﺒﻮد ﺑﯿﻤﺎر در ﻋﺮض. 24. ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺷﺮوع درﻣﺎن.
ﻃﺒﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺸﺪ ﯾﺎ ﺣﺎل ﺑﯿﻤﺎر رو ﺑﻪ وﺧﺎﻣﺖ ﮔﺬاﺷﺖ ، ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻠﻪ ﺳﯿﺴﺘﮑﺘﻮﻣﯽ emergent. ﺑﻮد.اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
در.

ﺑﺮﮔﻪ ﺷﺮح ﺣﺎل ﻧﻮﻳﺴﻲ

ﺑﺮﮔﻪ ﺷﺮح ﺣﺎل ﻧﻮﻳﺴﻲ. ﻓﺮم. -1. اﻟﻒ. ﭘﻮﺳﺖ. : ﭘﻮﺳﺖ در ﻧﮕﺎ. ه ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺿﺎﻳﻌﻪ. (. ﻣﺤﻞ ، ﺗﻮزﻳﻊ ، ﻧﻮع و رﻧﮓ. )
ﻧﺎﺧﻦ و ﻣﻮ. (. ﻧﮕﺎه و ﻟﻤﺲ. ) ﺳﺮ. : ﭘﺴﺖ ﺳﺮ. ﺟﻤﺠﻤﻪ. ﺻﻮرت. ﭼﺸﻤﻬﺎ. : ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻴﺰي دﻳﺪ. : ارزﻳﺎﺑﻲ. ﻣﻴﺪاﻧﻬﺎي
ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ... ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎء. 8. ﺑﺮﮔﻪ ﺷﺮح ﺣﺎل ﻧﻮﻳﺴﻲ. ﻓﺮم. -1. اﻟﻒ. ﮔﺮدن. : ﻟﻤﺲ ﮔﺮه ﻫﺎي ﻟﻨﻔﺎوي. : ﺗﻮده ﻳﺎ ﺿﺮﺑﺎﻧ.
ﻐﻴﺮ ﻋﺎدي. در ﮔﺮدن. : ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺗﺮاﺷﻪ. (. اﻧﺤ. ﺮاف. : ). ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻏﺪه ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ. (. ﻧﮕﺎه و ﻟﻤﺲ. :) ﭘﺸﺖ ﺑﻴﻤﺎر.

برگه شرح حال و معاینات بالینی و ارزیابی بیمار ترومایی - راحت دانلود

برگه شرح حال و معاینات بالینی و ارزیابی بیمار ترومایی جمع آوری یک شرح حال
دقیق و حاوی نکات ظریف و انجام معاینه کامل و عاری از هر گونه اشتباه، ارتباط پزشک
با بیمار را عمیق تر میکند، و همکاری بیمار با پزشک را جلب میکند و به بهبود
استدلال بالینی پزشک کمک شایانی میکند. کیفیت شرح حال گیری و معاینه پزشک
گام ها و ...

برگه شرح حال و معاینات بالینی و ارزیابی بیمار ترومایی - راحت دانلود

برگه شرح حال و معاینات بالینی و ارزیابی بیمار ترومایی جمع آوری یک شرح حال
دقیق و حاوی نکات ظریف و انجام معاینه کامل و عاری از هر گونه اشتباه، ارتباط پزشک
با بیمار را عمیق تر میکند، و همکاری بیمار با پزشک را جلب میکند و به بهبود
استدلال بالینی پزشک کمک شایانی میکند. کیفیت شرح حال گیری و معاینه پزشک
گام ها و ...

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺛﺒﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻓﺮم اورژاﻧﺲ

ﺗﺮ درﻣﺎن از ﻟﺤﻈﻪ ورود. ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮ. ﺧﻼف ﺑﯿﻤﺎر ﻗﻠﺒﯽ، اﺳﺎس اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در
ﺗﺮوﻣﺎ، اﻧﺘﻘﺎل ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ و. اﯾﻤﻦ. ﺗﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺮوﻣﺎﺳﺖ. ( ﺧﺼﻮﺻﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎر دﭼﺎر ﺗﺮوﻣﺎي ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ). ... ﻫﻤﺮاه در ﺣﯿﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ. ﺑﯿﻤﺎر، ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮح ﺣﺎل. و ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در زﻣﺎن
ﺣﺎدﺛﻪ. ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﯾﺎ. ﺗﺨﻔﯿﻒ ﯾﺎﺑﺪ و ﯾﺎ ﮐﻼ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺛﺒﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ
از.

ویرایش سوم دستورالعمل فرم های ارزیابی تغذیه بیماران ... - معاونت درمان

ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره ﺗﻐﺬﯾﻪ و رژﯾﻢ درﻣﺎﻧﯽ و. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. ﻓﺮم ﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ. ﻫﺎي. ارزﯾﺎﺑﯽ. ﺗﻐﺬﯾﻪ. ﺑﯿﻤﺎران.
ﺑﺴﺘﺮي. در. ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن. وﯾﺮاﯾﺶ. ﺳﻮم. 1393. ﮐﺎر ﻣﺸﺘﺮك. : v. ﮔﺮوه ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ؛ دﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و
..... ،4. ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﯿﻤﺎر و. ﺷﺮح ﺣﺎل درج ﺷﺪه در ﭘﺮوﻧﺪه. ، ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻌﯿﺖ او ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ. ﺑﯿﻤﺎري. ﻓﺮد ﺣﺎد ﺑﻮده ﯾﺎ. و. ﺿﻌﯿﺖ او. وﺧﯿﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮد. (. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﻣﺎن وﯾﮋه در.

برگه شرح حال و معاینات بالینی و ارزیابی بیمار ترومایی - دانلود از ...

19 نوامبر 2017 ... فایل کاملا کم یاب و فوق العاده باارزش با عنوان برگه شرح حال و معاینات بالینی و
ارزیابی بیمار ترومایی که جزء پربازدید و پردانلود ترین فایلهای زبان فارسی در
محیط اینترنت است، بطور کاملا اختصاصی و رایگان توسط سرورهای پرسرعت سایت
ما از محیط اینترنت جمع آوری و لینک دانلود مستقیم ان در انتهای همین مطلب ...

لاگ بوك - دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

اساس عملکرد بالینی کارورز. ملاکهای ارزیابی. تکمیل لاگ بوک. حضور بموقع و فعال
در درمانگاه. حضور بموقع و فعال در گزارش صبحگاهی. معرفی بیمار در گزارش
صبحگاهی ... شرح حال گیری و معاینه عمومی بیماران جراحی - تشخیص یافته های جراحی
در رادیوگرافی ارزیابی بیمار ترومایی و احیاء اولیه- اداره پایه زاه هوایی و انتوباسیون
تخلیه.

دانشگاه علوم پزشکی مشهد - گروه جراحي توراکس

5 جولای 2017 ... متدهای, بیمار, ارزیابی, حال, درمانی, روشهای, شرح, تشخیصی, , دکتر, جراحی, درمانگاه,
حضور, بخش, تومورهای, توراکس, سینه, دوره, قفسه, شایع. ... روش اداره کردن بیمار (شرح
حال و معاینه بالینی) حضور در بخش مهارتهای بالینی و تمرین مهارتهای بالینی و
گذاشتن chest tube تحت نظر اساتید ، کار با دستگاه low suction ...

فروشگاه فایل گرین شاپ - فروشگاه جامع تحقیقات و پروژه های ...

برگه شرح حال و معاینات بالینی و ارزیابی بیمار ترومایی · ۲۴ فروردین , ۱۳۹۷. برگه
شرح حال و معاینات بالینی و ارزیابی بیمار ترومایی جمع آوری یک شرح حال دقیق و
حاوی نکات ظریف و انجام معاینه کامل و عاری از هر گونه اشتباه، … ادامه مطلب · علوم
پزشکی ...

منابع آزمون جهت رتبه بندي پرسنل فوريت هاي پزشكي در سال 1395

2 مه 2016 ... درسنامه جامع اورژانس پيش بيمارستاني با رويكرد استدلال باليني. 2 ... شرح حال
گيري و معاينه باليني و ارزيابي مجدد ... تروما(اصول برخورد با بيمار ترومايي
ارزيابي و درمان بيمار*، مكانيسم تروما، محدودسازي حركات*، مالتيپل تروما، تروما سر،
تروما قفسه سينه، تروماي شكم، تروماي اندام ها، تروماي ستون فقرات، تروماي ...

ﺷﺮح درس: ﻫﺪف ﮐﻠﯽ: : ﯾﺎدﮔﯿﺮي اﻫﺪاف - دانشگاه علوم پزشکی البرز

ﺷﺮح درس: در اﯾﻦ دوره ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي اورژاﻧﺲ، ﺟﺮاﺣﯽ، ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ، ﭼﺸﻢ و. ENT. ﮔﺬراﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد، داﻧﺸﺠﻮ
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎر و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻗﺒﻠﯽ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ. ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻤﺎران و آﺳﯿﺐ ﻫﺎي وارده
ﺑﺮ ﻧﺴﻮج ... اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎر. دﭼﺎر ﺷﻮك را. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ. •. ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﺮح ﺣﺎل ﮔﯿﺮي و. ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﻤﺎران دﭼﺎر ﺷﻮك را
ﺑﺪاﻧﻨﺪ. و. اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. •. ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﺮح ﺣﺎل ﮔﯿﺮي وارزﯾﺎﺑﯽ ﺻﺤﻨﻪ و. اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي در. ﺗﺮوﻣﺎي ﺷﮑﻢ را ﺑﺪاﻧﻨﺪ.

برگه شرح حال و معاینات بالینی و ارزیابی بیمار ترومایی - دانلود کامل

برگه شرح حال و معاینات بالینی و ارزیابی بیمار ترومایی جمع آوری یک شرح حال
دقیق و حاوی نکات ظریف و انجام معاینه کامل و عاری از هر گونه اشتباه، ارتباط پزشک
با بیمار را عمیق تر میکند، و همکاری بیمار با پزشک را جلب میکند و به بهبود
استدلال بالینی پزشک کمک شایانی میکند. کیفیت شرح حال گیری و معاینه پزشک
گام ها و ...

ارزیابی کیفیت مهارت انجام معاینه فیزیکی در کارورزان دانشگاه علوم ...

در برگ شرح حال و معاینه فیزیکی، تاریخچه، مرور سیستم ها و یافته های فیزیکی
ثبت می شود و محتوای آن ها نمایانگر نحوه ارزیابی پزشک می باشد. ... و سونوگرافی
است این تحقیق قه بررسی ارزش معاینهء فیزیکی و سونوگرافی و مقایسهء آنها با
یکدیگر پرداخته است در این مطالعه 42 بیمار مشکوک به پارگی بیضه به علت
ترومای بالنت ...

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني قم | کوریکولوم کارورزی ...

کارورزان حدود 250 ساعت فعاليت آموزشي باليني در بخش جراحي دارند. 3- مدير مسئول
... 1- توانايي گرفتن شرح حال و انجام معاينه فيزيكي صحيح در بيماران با مشكلات
جراحي. 2- توانايي ... تروما (ارزیابی اولیه و احیاء، ارزیابی ثانویه، ترومای سر و ستون
مهره ها، تروماي گردن، تروماي قفسه سينه، تروماي شکم و لگن، ترومای اندام). CBD. 11.

بررسی وضعیت سلامت جسمی کارکنان سپاه پاسداران در سطح ... - طب نظامی

اطلاعات مرتبط با سلامت در گذشته و حال از طریق مصاحبه بالینی و معاینه فیزیکی و
آزمایشات. پاراکلینیکی جمع ... در معاینات فیزیکی. ۴۴. /. ۴ درصد افراد دارای حداقل
یک نکته مثبت بیماری بودند که بیشترین موارد مربوط به بیماریهای پوستی، چشمی
،. بینی و مفصلی بود. بحث ... اطلاعات فردی مرتبط با سلامت، اخذ شرح حال کامل از
تمام.

بخش جراحی - دانشگاه علوم پزشکی قزوین

ﺑﯿﻤﺎر داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻼﯾم ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ وى رو ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﮔﺬارد و ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮى وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﯾم ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ. وى رو
ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﮔﺬارد و ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮى وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﯾم ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ وى رو ﺑﻪ ﺑﻬﺒ. ﻮد ﮔﺬارد ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ. ارزﯾﺎﺑﯽ ﻃﺒﯽ
و ﺗﻌﻮﯾق ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ را اﯾﺠﺎب ﮐﻨﺪ.اﮔﺮ ﺷﻮاﻫﺪى از ﺑﻬﺒﻮد ﺑﯿﻤﺎر در ﻋﺮض. 24. ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺷﺮوع درﻣﺎن.
ﻃﺒﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺸﺪ ﯾﺎ ﺣﺎل ﺑﯿﻤﺎر رو ﺑﻪ وﺧﺎﻣﺖ ﮔﺬاﺷﺖ ، ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻠﻪ ﺳﯿﺴﺘﮑﺘﻮﻣﯽ emergent. ﺑﻮد.اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
در.

Course plan - دانشکده پزشکي - دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

مدت دوره: 2 ماه – کارورزان حدود 250 ساعت فعالیت آموزشی بالینی در بخش جراحی دارند
... 1-توانايي گرفتن شرح حال و انجام معاينه فيزيكي صحيح در بيماران با مشكلات
جراحي. 2-توانايي انجام ... تروما (ارزيابي اوليه و احياء، ارزيابي ثانويه، تروماي سر و
ستون مهره ها، تروماي گردن، تروماي قفسه سينه، تروماي شکم و لگن، تروماي اندام). 11.

ترياژ - معاونت درمان

ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﻤﺎران را ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻛـﺪام ﺑﻴﻤـﺎر ﺑـﺮاي درﻳﺎﻓـﺖ درﻣـﺎن در اوﻟﻮﻳـﺖ. اﺳﺖ ....
ﺑﻌﻀﻲ ﺑﺨﺸﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ، ﻧﺎم ﺑﻴﻤﺎر، ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻓﻌﻠﻲ و زﻣﺎن ورود ﺑﻴﻤﺎر را. روي ﺑﺮﮔﻪ ﻛ. ﺎﻏﺬ ﻳﺎ ﻛﺎرت
ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪ . وﻗﺘـﻲ ﻛﺎرﺗﻬـﺎ ﺑـﻪ اﺗـﺎق ﺗﺮﻳـﺎژ ﻣـﻲ رﺳـﺪ،. ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺗﺮﻳﺎژ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ
اول ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﻮد ..... ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺷﺮح ﺣﺎل و ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ.

شرح حال - سیر بیماری - دستورات پزشک - مرکز آموزشی درمانی و ...

ارزیابی صحیح و کامل بیمار به روش سیستمی و ارگانی ، اخذ شرح حال و معاینه بالینی
با اجزاء ذیل و ثبت نتایج حاصل از آن به صورت کامل در پرونده الزامی است. ¨ معرفی و
ارائه اطلاعات دموگرافیک ... ثبت و تکمیل برگه شرح حال در اورژانس در 6 ساعت اول
بستری و در بخش در مدت 24 ساعت اول بستری الزامی است. ویزیت روزانه بیمار در
ساعات ...

ترياژ - معاونت درمان

ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﻤﺎران را ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻛـﺪام ﺑﻴﻤـﺎر ﺑـﺮاي درﻳﺎﻓـﺖ درﻣـﺎن در اوﻟﻮﻳـﺖ. اﺳﺖ ....
ﺑﻌﻀﻲ ﺑﺨﺸﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ، ﻧﺎم ﺑﻴﻤﺎر، ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻓﻌﻠﻲ و زﻣﺎن ورود ﺑﻴﻤﺎر را. روي ﺑﺮﮔﻪ ﻛ. ﺎﻏﺬ ﻳﺎ ﻛﺎرت
ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪ . وﻗﺘـﻲ ﻛﺎرﺗﻬـﺎ ﺑـﻪ اﺗـﺎق ﺗﺮﻳـﺎژ ﻣـﻲ رﺳـﺪ،. ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺗﺮﻳﺎژ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ
اول ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﻮد ..... ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺷﺮح ﺣﺎل و ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ.

اﺧﺬ ﺷﺮح ﺣﺎل ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎر در ﻣﺮاﮐﺰ اورژاﻧﺲ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻤﺎرﺳ - دانشگاه علوم پزشکی ...

25 مه 2015 ... ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎران را از. ﻣﻮارد ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﻬﺒﻮد اﺧﺬ. ﺷﺮح ﺣﺎل ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺸﺎن. [داد.
]18 . ﻋﺪم اﺧﺬ ﺷﺮح ﺣﺎل ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺷﺮح ﺣﺎل. ﻧﺎﻗﺺ از ﺑﯿﻤﺎران از ﻋﻠﻞ ﺧﻄﺎ اﺧﺬ ﺷﺮح ﺣﺎل .... ﺷﺮح ﺣﺎل
در. ﮐﺎر ﺑﺮگ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ . ﻋﻠﻞ. ﺧ. ﻄﺎ. ﺑﻪ. روش. ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺎ. ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ و. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪ. ﺧﻄﺎ. در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎر.
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ. ﺷﺪ و ﻋﻠﺖ اﻧﺠﺎم. اﺧﺬ. ﺷﺮح ﺣﺎل ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ. ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

برگه شرح حال و معاینات بالینی و ارزیابی بیمار ترومایی - دانلود از ...

18 آوريل 2015 ... فایل رشته پزشکی با عنوان برگه شرح حال و معاینات بالینی و ارزیابی بیمار
ترومایی که از محبوب ترین فایلهای علوم پزشکی در کشور عزیزمان ایران است، به
صورت اختصاصی و رایگان توسط سرور های سایت ما از مابین سایتهای ارائه دهنده این
فایل جمع اوری و لینک دانلودش در آخر این مطلب آمده است. برای دانلودش باید به ...

ثبت مهارت های بالینی در بخش مامایی - دانشگاه علوم پزشکی گلستان

شرح حال کامل بیمار را ثبت و گزارش نمایید. 2. زمان پذیرش زائو را تشخیص دهید. 3.
موارد اورژانسهای زایمانی را تشخیص دهید. 4. در اورژانسهای مامایی اقدامات لازم را انجام دهید
. 5.معاینات لئوپولد را صحیح انجام دهید. 6.معاینه واژینال را صحیح انجام دهید. 7.مراقبت
مرحله اول لیبر را بطور صحیح اداره کنید. 8.مراحل ارزیابی سلامت جنین را صحیح انجام
...

فروشگاه فایل گرین شاپ - فروشگاه جامع تحقیقات و پروژه های ...

برگه شرح حال و معاینات بالینی و ارزیابی بیمار ترومایی · ۲۴ فروردین , ۱۳۹۷. برگه
شرح حال و معاینات بالینی و ارزیابی بیمار ترومایی جمع آوری یک شرح حال دقیق و
حاوی نکات ظریف و انجام معاینه کامل و عاری از هر گونه اشتباه، … ادامه مطلب · علوم
پزشکی ...

دریافت - پرتال جامع علوم انسانی

و کارشناس ارشد پرستاری، مربی بالینی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم
پزشکی اراک. ** کارشناس ... روش بررسی: این پژوهش به صورت مطالعه توصیفی -
مقطعی، در سال ۱۳۸۶ بر روی ۹۹۸ بیمار مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان. اراک
انجام شد. ... از بیماران شرح حال و معاینه فیزیکی کامل انجام نداده و آنرا ثبت نکرده.
بردند.

برگه شرح حال و معاینات بالینی و ارزیابی بیمار ترومایی - راحت دانلود

برگه شرح حال و معاینات بالینی و ارزیابی بیمار ترومایی جمع آوری یک شرح حال
دقیق و حاوی نکات ظریف و انجام معاینه کامل و عاری از هر گونه اشتباه، ارتباط پزشک
با بیمار را عمیق تر میکند، و همکاری بیمار با پزشک را جلب میکند و به بهبود
استدلال بالینی پزشک کمک شایانی میکند. کیفیت شرح حال گیری و معاینه پزشک
گام ها و ...

ثبت مهارت های بالینی در بخش مامایی - دانشگاه علوم پزشکی گلستان

شرح حال کامل بیمار را ثبت و گزارش نمایید. 2. زمان پذیرش زائو را تشخیص دهید. 3.
موارد اورژانسهای زایمانی را تشخیص دهید. 4. در اورژانسهای مامایی اقدامات لازم را انجام دهید
. 5.معاینات لئوپولد را صحیح انجام دهید. 6.معاینه واژینال را صحیح انجام دهید. 7.مراقبت
مرحله اول لیبر را بطور صحیح اداره کنید. 8.مراحل ارزیابی سلامت جنین را صحیح انجام
...

برگه شرح حال و معاینات بالینی و ارزیابی بیمار ترومایی - راحت دانلود

برگه شرح حال و معاینات بالینی و ارزیابی بیمار ترومایی جمع آوری یک شرح حال
دقیق و حاوی نکات ظریف و انجام معاینه کامل و عاری از هر گونه اشتباه، ارتباط پزشک
با بیمار را عمیق تر میکند، و همکاری بیمار با پزشک را جلب میکند و به بهبود
استدلال بالینی پزشک کمک شایانی میکند. کیفیت شرح حال گیری و معاینه پزشک
گام ها و ...

نسخه قابل چاپ - دانشگاه علوم پزشکی زنجان -

4- گرفتن شرح حال و انجام معاینه بیماران بعد از تقسیم تخت ها باید در اسرع وقت
انجام شود به طوری که در هنگام راند کار آموزان باید بیماران خود را بشناسند. ب- مقررات
... 2- مروری بر معاینات بالینی بیماران مبتلا به بیماریهای ارتوپدی. 3- درمان و نحوه
برخورد با بیماران مولتیپل تروما. - درمان اولیه شامل احیاء بیماران. - نحوه انتقال بیمار
.

فروشگاه فایل گرین شاپ - فروشگاه جامع تحقیقات و پروژه های ...

برگه شرح حال و معاینات بالینی و ارزیابی بیمار ترومایی · ۲۴ فروردین , ۱۳۹۷. برگه
شرح حال و معاینات بالینی و ارزیابی بیمار ترومایی جمع آوری یک شرح حال دقیق و
حاوی نکات ظریف و انجام معاینه کامل و عاری از هر گونه اشتباه، … ادامه مطلب · علوم
پزشکی ...

برگه شرح حال و معاینات بالینی منطقه ای نورولوژی

برگه شرح حال و معاینه منطقه ای و ارزیابی بالینی بیمار با شکایت ضایعات
نورولوژی ویژه دانشجویان پزشکی سراسر کشور بخصوص دانشجویان پزشکی مقاطع ...
و و معاینات بالینی و ارزیابی بیمار ترومایی برگه شرح حال و معاینات بالینی
بالینی منطقه ای پوست مو ناخن فرم شرح حال گیری استاژری دانشجویان پزشکی شرح
بخش اطفال و ...

مراقبت ادغام يافته كودك سالم – پزشك- 1395

1. پزشك- 1395 – مراقبت ادغام يافته كودك سالم. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي.
دفتر سالمت خانواده و جمعيت. اداره سالمت كودكان. ارزيابي وطبقه بندي. صفحه. 2. 11. 7.
4 ... سالگی. 14-15. روزگی. شرح حال اوليه/ فواصل مراقبت ها. ايمن سازي4. معاينه ی
فيزيكی. غربالگري. راهنمايي هايي براي والدين. معاينه ی بالينی 5. اندازه گيري قد و
وزن.

ارزیابی کیفیت مهارت انجام معاینه فیزیکی در کارورزان دانشگاه علوم ...

در برگ شرح حال و معاینه فیزیکی، تاریخچه، مرور سیستم ها و یافته های فیزیکی
ثبت می شود و محتوای آن ها نمایانگر نحوه ارزیابی پزشک می باشد. ... و سونوگرافی
است این تحقیق قه بررسی ارزش معاینهء فیزیکی و سونوگرافی و مقایسهء آنها با
یکدیگر پرداخته است در این مطالعه 42 بیمار مشکوک به پارگی بیضه به علت
ترومای بالنت ...

بررسی کیفیت شرح حال بیماران ترومایی بخش اورژانس بیمارستان امام ...

این مطالعه با هدف بررسی کیفیت شرح حال پرونده بیماران ترومایی مراجعه کننده به
اورژانس بیمارستان امام خمینی ... بالینی کلیه بیماران ا .... بیماران. ترمایی اکثرا
جهت دریافت غرامت آسیب دیدگی نیازمند ثبت تمام ضایعات. وارده در پرونده پزشکی
هستند و از طرف دیگر عدم ثبت ضایعات به معنی. عدم معاینه تعبیر شده و نشانه معاینه
ناکامل ...

Comparing the Prevalence of Constipation Risk Factors in the ...

برخی داده‌ها از طریق شرح حال و مشاهده داروهای مصرفی بیمار و بررسی علل متابولیک از
طریق درخواست آزمایش مربوطه و معاینه فیزیکی و گاهی در صورت نیاز ارجاع برای انجام
کلونوسکوپی جمع‌آوری شدند. برای بررسی افسردگی از پرسش‌نامه GDS استفاده شد
که ابزار غربالگری افسردگی سالمندان است؛ با 15 سؤال که نقطه برش 10 و بیشتر
به ...

برگه های شرح حال و معاینه بالینی پزشکی پارت 3 شامل: قفسه سینه و ...

برگه های شرح حال و معاینه بالینی پزشکی پارت 3 (شامل: قفسه سینه و ریه ها، دستگاه
قلبی عروقی، شکم، سیستم عروقی محیطی، سیستم عضلانی اسکلتی و بیمار
ترومایی) ... میشود تا بدین وسیله شاهد افزایش روز افزون هر چند اندک توانایی معاینات
و ارزیابی سلامتی بیمار و شرح حال گیری منسجم و منظم از بیمار در پزشکان کشورمان
باشیم.

روانپریشی ثانوی بر آسیب مغزی تروماتیک با تظاهر علامت برجسته ...

ﻫﺎي ﺑﺰرگ. ﻣﻨﺸﯽ در او ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎر در ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ. 27. روز ﭘﺲ از. رﺧﺪاد ﺗﺮوﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺎس.
DSM-IV-TR. ﺗﺸﺨﯿﺺ رواﻧﭙﺮﯾﺸﯽ ﺛﺎﻧﻮي ﺑﺮ. TBI. را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺟﺮاي ﭘﺮوﺗﮑﻞ داروﯾﯽ ﺑﻪ .... 13
(. ) ، ﺷﺮح و ﺣﺎل ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮي در. ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن. 12(. ،). ﺑﯿﻤﺎران. ﺳﺮﭘﺎﺋﯽ ﻣﺮاﺟﻌ. ﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ. ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ. ﻫﺎي
رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ. ، ﺑﯿﻤﺎران ارﺟﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ. ﻫﺎي. ﺟ. ﺮاﺣﯽ اﻋﺼﺎب، ﻣﺮور ﺑﺮ ادﺑﯿﺎت رواﻧﭙﺮﯾﺸﯽ و. TBI. 13(.

دانشگاه علوم پزشکی مشهد - گروه جراحي توراکس

5 جولای 2017 ... متدهای, بیمار, ارزیابی, حال, درمانی, روشهای, شرح, تشخیصی, , دکتر, جراحی, درمانگاه,
حضور, بخش, تومورهای, توراکس, سینه, دوره, قفسه, شایع. ... روش اداره کردن بیمار (شرح
حال و معاینه بالینی) حضور در بخش مهارتهای بالینی و تمرین مهارتهای بالینی و
گذاشتن chest tube تحت نظر اساتید ، کار با دستگاه low suction ...

برگه شرح حال و معاینات بالینی و ارزیابی بیمار ترومایی - دانلود از ...

19 نوامبر 2017 ... فایل کاملا کم یاب و فوق العاده باارزش با عنوان برگه شرح حال و معاینات بالینی و
ارزیابی بیمار ترومایی که جزء پربازدید و پردانلود ترین فایلهای زبان فارسی در
محیط اینترنت است، بطور کاملا اختصاصی و رایگان توسط سرورهای پرسرعت سایت
ما از محیط اینترنت جمع آوری و لینک دانلود مستقیم ان در انتهای همین مطلب ...

فرم معاینه فیزیکی کودکان - دانشگاه علوم پزشکی گناباد

ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ. ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ. ﮐﻮدﮐﺎن. -. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻨﺎﺑﺎد. ٢. -1. اﺧﺬ ﺷﺮح ﺣﺎل. ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺷﺮح ﺣﺎل: ﺗﺎرﯾﺦ اﺧﺬ ﺷﺮح
ﺣﺎل. : ﻣﺤﻞ اﺧﺬ ﺷﺮح ﺣﺎل: -2. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي. ﻧﺎم. و. ﻧﺎم. ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ. : ﺳﻦ. : ﺟﻨﺲ. : ﮐﻮدك ﻓﺮزﻧﺪ ﭼﻨﺪم ﺧﺎﻧﻮاده
اﺳﺖ: ﻣﻨ. ﺒﻊ اراﺋﻪ. ﺷﺮح. ﺣﺎل. ﯾﺎ. ﻣﻨﺒﻊ ارﺟﺎع: ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ. اﻋﺘﻤﺎد. : -3 ... در ﻃﻮل ﺑﺎرداري(ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي، ﺗﺮوﻣﺎ،
ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺑﺎﻻ، ﺗﺐ، ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﯽ،. داروﻫﺎ. ي ﻣﺼﺮﻓﯽ. ، ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر، اﻟﮑﻞ، ﺳﯿﮕﺎر، ﭘﺎ. رﮔﯽ. ﮐﯿﺴﻪ آب. ):.

ویرایش سوم دستورالعمل فرم های ارزیابی تغذیه بیماران ... - معاونت درمان

ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره ﺗﻐﺬﯾﻪ و رژﯾﻢ درﻣﺎﻧﯽ و. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. ﻓﺮم ﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ. ﻫﺎي. ارزﯾﺎﺑﯽ. ﺗﻐﺬﯾﻪ. ﺑﯿﻤﺎران.
ﺑﺴﺘﺮي. در. ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن. وﯾﺮاﯾﺶ. ﺳﻮم. 1393. ﮐﺎر ﻣﺸﺘﺮك. : v. ﮔﺮوه ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ؛ دﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و
..... ،4. ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﯿﻤﺎر و. ﺷﺮح ﺣﺎل درج ﺷﺪه در ﭘﺮوﻧﺪه. ، ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻌﯿﺖ او ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ. ﺑﯿﻤﺎري. ﻓﺮد ﺣﺎد ﺑﻮده ﯾﺎ. و. ﺿﻌﯿﺖ او. وﺧﯿﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮد. (. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﻣﺎن وﯾﮋه در.

تروما|برگه شرح حال و معاینات بالینی و ارزیابی بیمار ترومایی

تروما,برگه شرح حال و معاینه و ارزیابی بیمار ترومایی در داخل اورژانس ویژه دانشجویان
پزشکی سراسر کشور در مقاطع تحصیلی تخصص و اینترنی و همچنین استاژرهای
بخش اورژانس و جراحی بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور.

دانشگاه علوم پزشکی ایالم - فرم طرح دوره درس نظری و عملی نیمسال ...

آشنایی با مفاهیم و مبانب بررسی بیمار از طریق شرح حال و معاینات بدنی. •. اهداف
رفتاری. ) هدف رفتاری دارای مخاطب، فعل رفتاری، د. رجه و معیار و شرایط انجام است. (. -
1. دانشجو با مددجو در موقعیت های فوریتی ارتباط مناسب برقرار نماید. -2. تکنیک ها و
وسایل معاینه را بشناسد. -3. معاینات سیستم های مختلف در بیماران داخلی و ترومایی را
...

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني قم | کوریکولوم کارورزی ...

کارورزان حدود 250 ساعت فعاليت آموزشي باليني در بخش جراحي دارند. 3- مدير مسئول
... 1- توانايي گرفتن شرح حال و انجام معاينه فيزيكي صحيح در بيماران با مشكلات
جراحي. 2- توانايي ... تروما (ارزیابی اولیه و احیاء، ارزیابی ثانویه، ترومای سر و ستون
مهره ها، تروماي گردن، تروماي قفسه سينه، تروماي شکم و لگن، ترومای اندام). CBD. 11.

منابع آزمون جهت رتبه بندي پرسنل فوريت هاي پزشكي در سال 1395

2 مه 2016 ... درسنامه جامع اورژانس پيش بيمارستاني با رويكرد استدلال باليني. 2 ... شرح حال
گيري و معاينه باليني و ارزيابي مجدد ... تروما(اصول برخورد با بيمار ترومايي
ارزيابي و درمان بيمار*، مكانيسم تروما، محدودسازي حركات*، مالتيپل تروما، تروما سر،
تروما قفسه سينه، تروماي شكم، تروماي اندام ها، تروماي ستون فقرات، تروماي ...

بررسی وضعیت سلامت جسمی کارکنان سپاه پاسداران در سطح ... - طب نظامی

اطلاعات مرتبط با سلامت در گذشته و حال از طریق مصاحبه بالینی و معاینه فیزیکی و
آزمایشات. پاراکلینیکی جمع ... در معاینات فیزیکی. ۴۴. /. ۴ درصد افراد دارای حداقل
یک نکته مثبت بیماری بودند که بیشترین موارد مربوط به بیماریهای پوستی، چشمی
،. بینی و مفصلی بود. بحث ... اطلاعات فردی مرتبط با سلامت، اخذ شرح حال کامل از
تمام.

Comparing the Prevalence of Constipation Risk Factors in the ...

برخی داده‌ها از طریق شرح حال و مشاهده داروهای مصرفی بیمار و بررسی علل متابولیک از
طریق درخواست آزمایش مربوطه و معاینه فیزیکی و گاهی در صورت نیاز ارجاع برای انجام
کلونوسکوپی جمع‌آوری شدند. برای بررسی افسردگی از پرسش‌نامه GDS استفاده شد
که ابزار غربالگری افسردگی سالمندان است؛ با 15 سؤال که نقطه برش 10 و بیشتر
به ...

تاریخچه بیماری فعلی – دانلود فایل پزشکی

برگه شرح حال و معاینات بالینی و ارزیابی بیمار ترومایی. 1 هفته ago علوم پزشکی
0. شما می توانید فایل برگه شرح حال و معاینات بالینی و ارزیابی بیمار ترومایی را از
دسته بندی علوم پزشکی با برچسبهای برگه شرح حال, معاینات بدنی, دانشگاه علوم
پزشکی, خدمات بهداشتی, درمان, آموزش, شکایت اصلی, تاریخچه بیماری فعلی, بیماری
...