دانلود رایگان


پرسشنامه تمايل به ترك خدمت - دانلود رایگاندانلود رایگان پرسشنامه تمایل به ترک خدمت

دانلود رایگان پرسشنامه تمايل به ترك خدمت پرسشنامه تمايل به ترك خدمت فرمتword

3صفحه
منبع: دارد
تفسیر و نمره گذاری: دارد
این پرسشنامه دارای 15 سوال است و هدف کلی آن بررسی میزان تمایل به اعتیاد از سه بعد اجتماعی، فردی و محیطی در افراد مختلف می باشد. این پرسشنامه به صورت محقق ساخته و با استفاده از برخی منابع علمی از قبیل کیم و همکاران (2007) طراحی گردیده است.
در پایان نامه حسینی برزنجی (1392) جهت روایی صوري پرسشنامه و صحت و سقم سئوالات، پرسشنامه در بین تعدادي از دانشجویان توزیع شد و پس از اطمینان از نتایج بدست آمده، پرسشنامه در نمونه آماري توزیع شد.
همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیري آلفاي کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفاي کرونباخ از صفر (0) به معناي عدم پایداري، تا مثبت یک (1+) به معناي پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه تمایل ترک خدمت برابر با 82/0 می باشد.


پرسشنامه تمایل به ترک خدمت


پرسشنامه ترک خدمت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


الگوی ارتباط عدم تناسب فرد – شغل با فرسودگی هیجانی و تمایل به ...

روش: روش پژوهش همبستگی(تحلیل واریانس و کوواریانس) و جامعه آماری 800 نفر
کارکنان مرد دوشیفت کاری شرکت لاستیک دنا در پاییز 1388 بودند که از بین آنها
300 نفر به شیوه سها الوصول انتخاب شدند و به پرسشنامه های تمایل به ترک خدمت تک
لیب و همکاران(2005) عدم تناسب فرد- شغل و فرسودگی هیجانی مولکی و همکاران(2006)
پاسخ ...

بررسی عوامل موثر بر تمایل به ترک خدمت در کارکنان اداره کل گمرکات ...

بررسی عوامل موثر بر تمایل به ترک خدمت در کارکنان اداره کل گمرکات استان فارس ,
بررسی عوامل موثر بر تمایل به ترک خدمت در کارکنان اداره کل گمرکات استان فارس ...
سایر عوامل) حقوق، کار و محیط کاری، اعتماد سازمانی، احترام و توجه سازمانی، مشارکت
کاری کارکنان و متغیرهای جمعیت شناختی (از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد .

خرید پرسشنامه تمایل به ترک خدمت - فروشگاه بینهایت فایل

پرسشنامه تمایل به ترک خدمت این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد و فقط حاوی سه
سوال میباشد و با همین سه سوال اعتبار یابی شده است که از تحقیق کیم و لیونگ (
2007.

ترک خدمت رضایت شغلی و تمایل به بر با شغل عجین شدن تاثیر بررسی

پرسشنامه. های. استاندارد. بهره. گرفته. شد . تحليل. داده. ها. با. استفاده. از. الگوی.
معادالت. ساختاری. صورت. گرفت . یافته. های. پژوهش. نشان. می. دهد. که. عجين. شدن. و.
رضایت. شغلی،. رابطه. ای. منفی. و. معنادار. با. تمایل. به. ترک. خدمت. دارند . همچنين،.
عجين. شدن. با. شغل. ،. رابطة مثبت. و. معناداری. با. رضایت. شغلی. کارکنان. دارد .
کلید. واژه.

بررسی تمایل به ترک ‌خدمت و برخی عوامل مرتبط با آن در پرستاران ...

مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان تمایل به ترک ‌خدمت و برخی عوامل مرتبط با آن در
پرستاران شاغل بیمارستان‌های تابع دانشگاه علوم‌پزشکی زابل در سال 1394 انجام
پذیرفت. ... جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه مشخصات فردی (9 عبارت) و
پرسشنامه پیش‌بینی ترک خدمت محقق ساخته (45 عبارت) پس از انجام روایی و پایایی
انجام شد.

اثر توانمندسازی بر تمایل به ترک خدمت - مقالات دانشگاهی

داده های به دست آمده بوسیله پرسشنامه های توزیع شده، از طریق نرم افزار پی.ال.اس مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که عدالت توزیعی، رویه ای و اعتماد
مبتنی بر خیرخواهی از تاثیر منفی با طفره رفتن در تسهیم دانش برخوردارند. این
یافته ها حاکی از این است که تسهیم دانش از رفتار صادقانه، رعایت منافع دیگران، ...

ﺑﺎ : ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪ ﺟﻮ ﺳﮑﻮت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻋﺠﯿﻦ ﺷﺪن ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ

از اﯾﻦ رو، ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻧﮕﺮش. ﻫـﺎ و رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﮐﺎرﮐﻨـﺎن و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ
ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﻓـﺮدي و. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ، ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ رواﺑﻂ ﻋﻠّﯽ ﻣﯿ. ﺎن ﭼﻨﺪ
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﻪ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﯾﻌﻨـﯽ: ﻋـﺪاﻟﺖ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ. ادراك ﺷﺪه، ﺟﻮ ﺳﮑﻮت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻋﺠﯿﻦ ﺷﺪن ﺑﺎ
ﺷﻐﻞ، ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﮕﯽ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺮك ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ. اﺑـﺰار ﮔـﺮدآوري داده. ﻫـﺎ و ﺳـﻨﺠﺶ. ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ.

بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و علل تمایل به ترک خدمت ...

در این مطالعه ای توصیفی- تحلیلی و مقطعی، تمامی پزشکان فعال در مراکز مجری
برنامه پزشک خانواده دانشگاه علوم پزشکی مشهد به شیبوه سرشماری موردبررسی قرار
گرفتند.جهت جمع آوری داده ها، از پرسشنامه محقق ساخته تمایل به ترک خدمت و پرسشنامه
استاندارد کیفیت زندگی کاری استفاده شد.نمرات پرسشنامه تمایل به ترک خانواده
بصورت ...

رابطه استرس شغلی، کیفیت زندگی کاری و تمایل به ترک شغل در ...

21 دسامبر 2017 ... )بررسی صوری و ظاهری پرسشنامه از نظر مناسب بودن( با ارائه به. گروهی از پرستاران
مورد بررسی قرار گرفت. پرسشنامه ديگری که در پژوهش حاضر استفاده شد،. و همكاران
بود ]30[. Kim پرسشنامه تمايل به ترك خدمت. گويه های اين پرسشنامه که برای سنجیدن
قصد ترك شغل طراحی. شده است شامل 15سؤال در مقیاس لیكرت 5 ...

پرسشنامه تمایل به ترک خدمت | fire

10 فوریه 2018 ... پرسشنامه تمایل به ترک خدمت: پرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه یک پرسشنامه
استاندارد و فقط حاوی سه سوال میباشد و با همین سه سوال اعتبار یابی شده است که از
تحقیق کیم.

ریت مدی ثیر تنش شغلی بر تمایل به ادامه خدمت کارکنان مرکز أت کرمان ...

عواقبی چون ترک حرفه. می باشند . لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط تنش شغلی
با تمایل به. ادامه خدمت. در. کارکنان. فوریت. های. پزشکی. انجام گرفت . مواد و روش ها:
مطالعه توصیفی تحلیلی حاضر بر روی. 322. کارمند. مرکز فوریت های پزشکی شهر
کرمان. با. نمونه گیری طبق. ه ای. ،. انجام. شد. ابزار. جمع آوری. اطلاعات. ،. پرسشنامه.

بررسی عوامل موثر بر تمایل به ترک خدمت در کارکنان اداره کل گمرکات ...

بررسی عوامل موثر بر تمایل به ترک خدمت در کارکنان اداره کل گمرکات استان فارس ,
بررسی عوامل موثر بر تمایل به ترک خدمت در کارکنان اداره کل گمرکات استان فارس ...
سایر عوامل) حقوق، کار و محیط کاری، اعتماد سازمانی، احترام و توجه سازمانی، مشارکت
کاری کارکنان و متغیرهای جمعیت شناختی (از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد .

پایگاه دانشجویی آراد (دارای نماداعتماد الکترونیک وزارت صنعت,تجارت ...

پرسشنامه بررسی اضطراب شینان 35سوال هدف: بررسی میزان اضطراب در افراد
دستورالعمل:لیست زیر شامل علائمی است که بیان کننده احساسات خاص مردم در ارتباط
با اضطراب می باشد. لطفا هر مورد را به دقت مطالعه نموده و مشخص نمایید در طول یک ماه
گذشته کدام یک از علائم را و در چه حدی تجربه نموده اید(حتی اگر در هر بخش فقط یکی
از علائم ...

مقایسه تمایل به ترک خدمت پرستاران شاغل در بیمارستان های مجری و ...

چکیده زمینه و هدف: باتوجه به نقش پرستاران در عملکرد سازمانهای بهداشتی و اهداف
متعالی سازمان ، تمایل به ترک خدمت آنان در سازمان یکی از مهم ترین دغدغه های مدیریت
منابع ... ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل دو قسمت بوده که قسمت اول مربوط به
مشخصات فردی و قسمت دوم پرسشنامه "مقیاس پیش بینی ترک خدمت" ( ( Hinshaw می
باشد.

بررسی میزان فرسودگی شغلی و تمایل به ترک خدمت و ارتباط آن‌ها در ...

این مطالعه جهت تعیین میزان فرسودگی شغلی و تمایل به ترک خدمت و ارتباط این دو
متغیر در پرسنل پرستاری شاغل در بخش اورژانس بیمارستان‌های منتخب آموزشی شهر
شیراز صورت گرفته ... از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و شغلی، پرسشنامه
فرسودگی شغلی مازلاچ و مقیاس پیش‌بینی ترک خدمت هینشاو جهت جمع‌آوری اطلاعات
استفاده شد.

پرسشنامه تمایل به ترک خدمت | fire

10 فوریه 2018 ... پرسشنامه تمایل به ترک خدمت: پرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه یک پرسشنامه
استاندارد و فقط حاوی سه سوال میباشد و با همین سه سوال اعتبار یابی شده است که از
تحقیق کیم.

بررسی تأثیر توانمندسازی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان با متغیر ...

چكیده. این مطالعه با هدف بررسی تأثير توانمندسازی بر تمایل به ترک خدمت از طریق
رضایت شغلی كاركنان. اداره كل امور مالياتی جنوب تهران انجام گرفته است. تعداد جامعه
آماری 700 نفر بودهاست كه از نتایج. 155 پرسشنامه به عنوان نمونه آماری در این تحقيق
استفاده شده است. روایی همگرای پرسشنامه با استفاده. از متوسط واریانس استخراج شده
و ...

رابطۀ بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان - qums

پرسشنامه ها. O. پرسشنامه. عدالت. سازمانی. نیهوف. و. مورمن. ) 1993. :( شامل. 20. سوال؛.
با. گزینه. های. کامالً. موافقم،. موافقم،. بی. نظرم،. مخالفم. و. کامالً. م. خالفم. O.
پرسشنامه. تمایل. به. ترک. خدمت. کارکنان. کامان. و. همکاران. ) 1979. :( شامل. یک.
مقیاس. 3. گویه. ای. O. پایایی. و. روایی. هر. دو. پرسشنامه. در. مطالعه. حسنی. و. همکاران.
سنجیده. شده.

Research Paper: Relationship of Perception of Organizational ...

8 آگوست 2016 ... برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد ادراک از سیاست سازمانی کاچمر
وکارلسون )1997(، عدالت سازمانی نیهوف ... براساس یافته های پژوهش نتیجه می گیریم
که هر گونه افزایش در ادراک سیاست سازمانی همراه با افزایش در تمایل به ترک نتیجه
گیری ... کارکنان یک سازمان باالتر می رود، سطح تمایل به ترک خدمت نیز.

مقاله نشریه: مقایسه تمایل به ترك خدمت پرستاران شاغل در بیمارستان ...

مطالعه حاضر با هدف تعيين و مقايسه تمايل به ترك خدمت پرستاران شاغل در
بيمارستان هاي اجراكننده طرح تعالي سازمان و ساير بيمارستان هاي دانشگاه علوم
پزشكي تهران انجام شد ... ابزار مورد استفاده در اين پژوهش شامل دو قسمت بوده كه قسمت
اول مربوط به مشخصات فردي و قسمت دوم پرسشنامه «مقياس پيش بيني ترك خدمت» (
Hinshaw )مي باشد.

Research Paper: Relationship of Perception of Organizational ...

8 آگوست 2016 ... برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد ادراک از سیاست سازمانی کاچمر
وکارلسون )1997(، عدالت سازمانی نیهوف ... براساس یافته های پژوهش نتیجه می گیریم
که هر گونه افزایش در ادراک سیاست سازمانی همراه با افزایش در تمایل به ترک نتیجه
گیری ... کارکنان یک سازمان باالتر می رود، سطح تمایل به ترک خدمت نیز.

بررسی عوامل موثر در قصد ترک خدمت پرستاران - Scientific Journal of ...

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﺪﯾﺮان. ﺑﺎ. درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ. ﺗﻔﺎوت. ﻫﺎي ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﯿﻔﺖ. ﻫﺎي ﮐﺎري
ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﯿﻢ. ﻫﺎي. ،. ﮐﺎري ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ. ﺷﻐﻠﯽ و. ﻗﺼﺪ. ﺗﺮك ﺧﺪﻣﺖ. ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد
داﺷﺘﻪ ..... و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ،. ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ و ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮاي واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد. ﭘﮋوﻫﺶ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
. اﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﺘﺒﯽ. ﺑﻮد. ﮐﻪ. ﺷﺎﻣﻞ دو ﻗﺴﻤﺖ. ﺑﻮد . ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻣﺸﺨﺼﺎت.

وب نیلو

شما در حال مشاهده بخش فروشگاه اینترنتی سایت هستید ما در این سایت محصولات مفید
آموزشی و کاربردی را هم به شما ارائه می کنیم . ما بهترین محصولات ... -دریافت فایل
پرسشنامه بهزیستی معنوی سالمندان (گل پرور و همکاران، 1394) - پرداخت و دانلود آنی
.... -دانلود فایل کامل پاورپوینت بررسی ارتباطات غیررسمی برای جبران خدمت
كاركنان

پرسشنامه استاندارد تمایل به ترک خدمت - آپارات

3 آگوست 2017 ... سارینا دانلود پرسشنامه استاندارد تمایل به ترک خدمت تعداد سوالات 3،لینک دانلود:
https://goo.gl/RrkbaF پرسشنامه استاندارد تمایل به ترک خدمت پرسشنامه تما.

بررسی رابطه بکارگیری نظام مدیریت استعداد و کاهش تمایل به ترک خدمت

داده‌های جمع‌آوری شده از طریق پرسشنامه، توسط آزمون‌ تحلیل مسیر در نرم‌افزار LISREL و
از طریق آزمون‌ یومن ویتنی و میانه در نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج
تحقیق نشان میدهد که به‌ کارگیری نظام مدیریت استعداد رابطه مثبت و معنی‌داری با
تاب‌آوری دارد، همچنین تاب‌آوری رابطه منفی و معنی‌داری با تمایل به ترک خدمت دارد.
بنابراین بر ...

پرسشنامه تمايل به ترك خدمت - فروشگاه روان پو

دانلود رایگان پرسشنامه, خرید پرسشنامه, پرسشنامه تمايل به ترك خدمت,روان پو,
ravanpoo.ir, نرم افزار آزمون ها,فارس روان, سلامت روان, شخصیت,روان‌سنجی,روان پویا,
روانشناسی,کانال دانلود رایگان پرسشنامه،خانواده,تحصیلی,شغلی,استرس,ورزشی,هوش
و حافظه,کودکان,بزرگسالان,نوجوانان,اضطراب,سازمانی,آزمون روانی,افسردگی، اختلالات،
...

رابطۀ درگیری شغلی و تناسب شغلی با اخلاق حرفه‌ای و تمایل به ترک خدمت

9 جولای 2016 ... روش. : روش. ﭘﮋوﻫ. ﺶ. ﺣﺎﺿﺮ. ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ. -. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺣﺠﻢ ﺟﺎﻣﻌﮥ آﻣﺎري. 3168. ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن
داﻧﺸﮕﺎه. ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾـﺰ ﺑـﻮد . ﺣﺠـﻢ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﮐﻮﮐﺮان. )5/0. , p = 5/0 d = ). ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري،. 350. ﻧﻔﺮ. ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﯿﺮي ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻃﺒﻘﻪ. اي ﻧـﺴﺒﺘﯽ. در ﻧﻈـﺮ. ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ . ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ. آ.
وري داده. ﻫﺎ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . داده. ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ...

بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و علل تمایل به ترک خدمت ...

در این مطالعه ای توصیفی- تحلیلی و مقطعی، تمامی پزشکان فعال در مراکز مجری
برنامه پزشک خانواده دانشگاه علوم پزشکی مشهد به شیبوه سرشماری موردبررسی قرار
گرفتند.جهت جمع آوری داده ها، از پرسشنامه محقق ساخته تمایل به ترک خدمت و پرسشنامه
استاندارد کیفیت زندگی کاری استفاده شد.نمرات پرسشنامه تمایل به ترک خانواده
بصورت ...

ﺗﺮك ﺧﺪﻣﺖ، ، ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘ روان اﻟﮕﻮي ﺳﺎﺧﺘﺎري

22 سپتامبر 2014 ... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. (. اﺳﭙﻴﺮ و ون. ﻛﺎ. ﺗﺶ،. )2002. ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ. (. اﺳﭙﻜﺘﻮر،. )1985. ،
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺮك ﺧﺪﻣﺖ. (. ﺗﻚ. ﻟﻴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران،. 2005. و ). ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻧﺤﺮاﻓﻲ .... ﻮﻳﺖ ﺗﺮك ﺧﺪﻣﺖ.
ﻣﻲ. ﺷﻮد، وﻟﻲ اﻳﻦ رواﺑﻂ ﺑﺎواﺳﻄﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ. اﻓﺘﻨﺪ . ﻣﻨﻄﻖ. ﻧﻈﺮي اﻳﻦ رواﺑﻂ ﺑﺎواﺳﻄﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ. از
اﻳﻦ. ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ اﻓﺖ رﺿﺎﻳﺖ از ﺷﻐﻞ و اﻓﺰاﻳﺶ. ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﺮك ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ، ﺗﻌﻬﺪ ...

بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و علل تمایل به ترک خدمت ...

در این مطالعه ای توصیفی- تحلیلی و مقطعی، تمامی پزشکان فعال در مراکز مجری
برنامه پزشک خانواده دانشگاه علوم پزشکی مشهد به شیبوه سرشماری موردبررسی قرار
گرفتند.جهت جمع آوری داده ها، از پرسشنامه محقق ساخته تمایل به ترک خدمت و پرسشنامه
استاندارد کیفیت زندگی کاری استفاده شد.نمرات پرسشنامه تمایل به ترک خانواده
بصورت ...

بازسازي تك استخواني ساعد در اولنار ديس مليا: گزارش مورد

5 مارس 2012 ... ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ. ﻱ. ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ، ﺗﻤﺎ. ﻳ. ﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﮎ ﺧﺪﻣﺖ، ﺭﺿﺎ. ﻳ. ﺖ ﺷﻐﻠ. ﻲ. ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ. ﻱ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻧ. ﻲ. ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ. ﻴ. ﺐ ﺍﺯ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻧﻴﻬﻮﻑ ﻭ ﻣﻮﺭﻣﻦ. (. ١٩٩٣. ) ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎﻣﺎﻥ. (. ١٩٧٩. ) ،
ﻟﻮﻛﺎ. ﺱ. (. ١٩٩٠. ) ﻭ ﭘﻮﺩﺳﺎﻛﻒ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ .... ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﺩﺭﺍﻙ ﺍﺯ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﻙ ﺧﺪﻣﺖ،
ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ. ﻛﺎﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ. )ﻉ(. ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ. 341.

بررسی تمایل به ترک ‌خدمت و برخی عوامل مرتبط با آن در پرستاران ...

مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان تمایل به ترک ‌خدمت و برخی عوامل مرتبط با آن در
پرستاران شاغل بیمارستان‌های تابع دانشگاه علوم‌پزشکی زابل در سال 1394 انجام
پذیرفت. ... جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه مشخصات فردی (9 عبارت) و
پرسشنامه پیش‌بینی ترک خدمت محقق ساخته (45 عبارت) پس از انجام روایی و پایایی
انجام شد.