دانلود رایگان


پرسشنامه خودمراقبتی دیابت (خلاصه فعالیت های خودمراقبتی دیابت) - دانلود رایگاندانلود رایگان پرسشنامه خودمراقبتی دیابت sdsa

دانلود رایگان پرسشنامه خودمراقبتی دیابت (خلاصه فعالیت های خودمراقبتی دیابت) این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد است که توسط اینجانب در ایران روا و پایا شده است و خودمراقبتی بیماران دیابتی را در طول هفت روز گذشته اندازه گیری میکند و تمامی ابعاد خودمراقبتی بیماران دیابتی را شامل میگردد. توضیحات نحوه نمره گذاری این ابزار در داخل فایل پرسشنامه قرار دارد. اطلاعات مربوط به روانسنجی این پرسشنامه را میتوانید در مقاله اینجانب بنام بررسی میزان همبستگی سبک های مقابله ای و رفتارهای خودمراقبتی در اینترنت جست و جو کنید


پرسشنامه


خودمراقبتی دیابت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


سيستم جامع پژوهشي

طراحي و روانسنجي پرسشنامه خود مراقبتي براي سالمندان, عنوان طرح ... نگراني هاي
والدين دختران نوجوان مبتلا به ديابت (مجله حيات 1390) 3. ..... افرادی که قادر به
مدیریت فعالیت های روزانه خود بودند روابط خانوادگی و کیفیت زندگی خوبی .... در اين
روش متغيرهاي داراي همبستگي هاي همسو در قالب متغيرهاي جديدي به نام عامل خلاصه
مي‌شوند.

معرفی و دانلود پرسشنامه خودمراقبتی دیابت (خلاصه فعالیت های ...

4 ژانويه 2009 ... این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد است که توسط اینجانب در ایران روا و پایا شده
است و خودمراقبتی بیماران دیابتی را در طول هفت روز گذشته اندازه ...

1384 ﺳﺎل در ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ ﻣﺮﮐﺰ دﯾﺎﺑﺖ ﮐﺎﺷﺎن ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ - مجله علمی پژوهشی فیض

ﺧﻼﺻﻪ. ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف. ﺑﺮ: ر. ﺳﯽ. ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ. و. ﻋﻮاﻣﻞ. ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ﺑﻠﮑﻪ از ﻧﻈﺮ ... اﺑﺰار ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎی. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﯿﻤﺎر. ، ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ وﯾﮋه ﺑﯿﻤﺎران
دﯾﺎﺑﺘﯽ .... ﻫـﺎی. ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ. ﮐﺮدﻧﺪ و اﻓﺮاد ﭼﺎق ﮐﻤﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ. ی. ورزش. و آﻣﺎده ﮐﺮدن ﻏﺬا ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
.

Coping Styles and Self-Care Behaviors among Diabetic Patients

ﺧﻼﺻﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ دﻳﺎﺑﺖ. " (Summary of Diabetes Self-care Activity). ﺑﻮد. (. 15،
16. ) . ﻣﻘﻴﺎس ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اي ﺟﺎﻟﻮﻳﺲ. ﻳﻚ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. 60. ﺳﺌﻮاﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ. اي را ﻣﻮرد ...

بررسی ارتباط رفتار‌های خود‌مراقبتی و راهبرد‌های مقابله ای در زنان مبتلا ...

سابقه و هدف: دیابت بارداری عارضه طبی شایع همراه با استرس درک شده بالاست. ...
مقیاس خلاصه فعالیت‌های خود‌مراقبتی (SDSCA) توبرت و گلاسگو و پرسشنامه
راهبرد‌های ...

جستجو برای: خودمراقبتی - مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته

زمینه و هدف: دیابت یکی از نگرانی های عمده هزاره سوم میلادی به شمار می رود که هر روز بر
شمار مبتلایان به آن افزوده می شود. ... نداشته و تنها 97/7% آنان در طول ایام هفته، هر روز
از تمام فعالیت های خودمراقبتی تبعیت می کردند. ... پرسشنامه خودمراقبتی بیماران
دیابتی و پرسشنامه توصیف مشخصات واحدهای پژوهش توسط ... گلرسته خلاصه زاده.

پرسشنامه خودمراقبتی دیابت (خلاصه فعالیت های خودمراقبتی دیابت ...

... مبانی سازمان و مدیریت. ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ پرسشنامه فارسی, پزشکی و پرستاری بدون نظر
. پرسشنامه خودمراقبتی دیابت (خلاصه فعالیت های خودمراقبتی دیابت) ۱۵ سوالی ...

رفتار خودمراقبتی - مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته

مقدمه وهدف:بیماری دیابت به عنوان یکی از بیماری های شایع اختلال متابولیسم، از
معضلات بهداشت عمومی در جهان محسوب می شود. ... پرسشنامه خودمراقبتی بیماران
دیابتی و پرسشنامه توصیف مشخصات واحدهای ... گلرسته خلاصه زاده ... بررسی تاثیر
بکارگیری الگوی خودمراقبتی اورم بر فعالیت‌های روزمره و میزان درد بیماران آرتریت
روماتوئید.

معرفی و دانلود پرسشنامه خودمراقبتی دیابت (خلاصه فعالیت های ...

4 ژانويه 2009 ... این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد است که توسط اینجانب در ایران روا و پایا شده
است و خودمراقبتی بیماران دیابتی را در طول هفت روز گذشته اندازه ...

دو ارﺗﺒﺎﻃﯽ و اﻧﺘﻘﺎدي و ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ در ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ ﻧﻮ - مجله دیابت و متابولیسم ...

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻮاد ﺳﻼﻣﺖ ارﺗﺒﺎﻃﯽ و اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﺎ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ در ﺑﯿﻤﺎرن دﯾﺎﺑﺘﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮد، ﻟﺬا ﺗﻮﺟﻪ. ﺑ. ﻪ ﻣﻬﺎرت
. ﻫﺎي ... ﻫﺎي ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ راﺑﻄﻪ .... رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ در ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ
ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺶ. ﻗﻨﺪ. ﺧﻮن،. ﺗﺒﻌﯿﺖ. از. رژﯾﻢ. ﻏﺬاﯾﯽ. ﻣﻨﺎﺳﺐ،. اﻧﺠﺎم. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎي .... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. (. SDSCA. )
ﺗﻮﺳﻂ. Toobert. و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل. 2000. ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ. ﻪﺑ. ﮐﺎر.

فایل پولی رو با قیمت ارزان خرید کنید – برگه 6715 – http://arzon-file.ir

پرسشنامه خودمراقبتی دیابت (خلاصه فعالیت های خودمراقبتی دیابت). 1 هفته ago
فروش 0. پرسشنامه خودمراقبتی دیابت (خلاصه فعالیت های خودمراقبتی دیابت) این ...

ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻧﻈﺮﻳﻪ : ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﭘﺎ در ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن

ﺑﻴﻦ ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎري دﻳﺎﺑﺖ، ﻣﺸﻜﻼت ﭘﺎ ﻧﻈﻴﺮ زﺧﻢ ﻳﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﭘﺎﻫﺎ و آﻣﭙﻮﺗﺎﺳﻴﻮن ﻫﺎي .... ﻓﺮم اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺧﻼﺻﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ. دﻳﺎﺑﺖ ... ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺘﻮا، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را در. اﺧﺘﻴﺎر. 10.

Download (216kB) - Bushehr University of Medical Sciences ...

ﻫــﺎي ﺑﻬﺒــﻮد و ﺗﻘﻮﯾــﺖ. ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي، ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ و ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ. ﻫـﺎي .ﻫﻤﺮاه دﯾﺎﺑﺖ
ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ ..... 1. ﻣﻘﯿﺎس ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ دﯾﺎﺑﺖ،. ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﻮﯾﻪ. ﻫـﺎي ﺧﻼﺻـﻪ. ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ. ﻫــﺎي ﺧــﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ
دﯾﺎﺑــﺖ. 15. (. SDSCA. ) .... 7- Personal Models of Diabetes Questionnaire. 8-
Perceived ...

تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی خودمراقبتی اورم بر توان خودمراقبتی ...

از چک لیست ارزشیابي توان خود مراقبتي بیماران دیابتي استفاده گردید. ..... این
چک لیست از پرسشنامه. فعالیت. های خود مراقبتی بیماران دیابتی ). Summary of.

1384 ﺳﺎل در ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ ﻣﺮﮐﺰ دﯾﺎﺑﺖ ﮐﺎﺷﺎن ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ - مجله علمی پژوهشی فیض

ﺧﻼﺻﻪ. ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف. ﺑﺮ: ر. ﺳﯽ. ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ. و. ﻋﻮاﻣﻞ. ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ﺑﻠﮑﻪ از ﻧﻈﺮ ... اﺑﺰار ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎی. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﯿﻤﺎر. ، ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ وﯾﮋه ﺑﯿﻤﺎران
دﯾﺎﺑﺘﯽ .... ﻫـﺎی. ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ. ﮐﺮدﻧﺪ و اﻓﺮاد ﭼﺎق ﮐﻤﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ. ی. ورزش. و آﻣﺎده ﮐﺮدن ﻏﺬا ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
.

پرسشنامه خودمراقبتی دیابت (خلاصه فعالیت های خودمراقبتی دیابت)

7 ژوئن 2016 ... پرسشنامه خودمراقبتی دیابت (خلاصه فعالیت های خودمراقبتی دیابت) این پرسشنامه
یک پرسشنامه استاندارد است که توسط اینجانب در ایران روا و پایا ...

پیش‌بینی رفتار‌های خود‌مراقبتی زنان مبتلا به دیابت بارداری بر اساس ...

مقدمه: دیابت بارداری یکی از مسائلی است که منجر به پیامد‌های نا‌مطلوب بارداری می‌شود.
خود‌مراقبتی، ... ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه اطلاعات فردی، خود‌مراقبتی
بر‌گرفته از مقیاس خلاصه فعالیت‌های خود‌مراقبتی (SDSCA) و خود‌کارآمدی پیرامون
دیابت بود.

دو ارﺗﺒﺎﻃﯽ و اﻧﺘﻘﺎدي و ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ در ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ ﻧﻮ - مجله دیابت و متابولیسم ...

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻮاد ﺳﻼﻣﺖ ارﺗﺒﺎﻃﯽ و اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﺎ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ در ﺑﯿﻤﺎرن دﯾﺎﺑﺘﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮد، ﻟﺬا ﺗﻮﺟﻪ. ﺑ. ﻪ ﻣﻬﺎرت
. ﻫﺎي ... ﻫﺎي ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ راﺑﻄﻪ .... رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ در ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ
ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺶ. ﻗﻨﺪ. ﺧﻮن،. ﺗﺒﻌﯿﺖ. از. رژﯾﻢ. ﻏﺬاﯾﯽ. ﻣﻨﺎﺳﺐ،. اﻧﺠﺎم. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎي .... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. (. SDSCA. )
ﺗﻮﺳﻂ. Toobert. و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل. 2000. ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ. ﻪﺑ. ﮐﺎر.

دریافت

1 ژوئن 2016 ... ... ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ﮔﻠﯿﮑﻮزﯾﻠﻪ و. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎي ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ در ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو ﺑﻮد . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ.
ﺷﺎﻣﻞ. 100. ﻧﻔﺮ ... Measures used included: A questionnaire to obtain demographic
and ... Summary of Diabetes Self-Care Activities (SDSCA). The.

پرسشنامه خودمراقبتی دیابت (خلاصه فعالیت های خودمراقبتی دیابت)

7 ژوئن 2016 ... پرسشنامه خودمراقبتی دیابت (خلاصه فعالیت های خودمراقبتی دیابت) این پرسشنامه
یک پرسشنامه استاندارد است که توسط اینجانب در ایران روا و پایا ...