دانلود رایگان


مجموعه مسایل محاسبات عددی حل شده در Fortran 90 - دانلود رایگاندانلود رایگان بالغ بر 70 فایل در مورد حل مسایل محاسبات عددی مقطع کارشناسی به صورت برنامه نویسی شده در نرم افزار Fortran 90 آماده دانلود است.

دانلود رایگان مجموعه مسایل محاسبات عددی حل شده در Fortran 90 بالغ بر 70 فایل در مورد حل مسایل محاسبات عددی مقطع کارشناسی به صورت برنامه نویسی شده در نرم افزار Fortran 90 آماده دانلود است. یک نمونه از برنامه های نوشته شده در ادامه آورده شده است:
C***********************************************************************
C *
C ADAMS-FOURTH ORDER PREDICTOR-CORRECTOR METHOD *
C *
C***********************************************************************
C
C
C
C TO APPROXIMATE THE SOLUTION OF THE INITIAL VALUE PROLEM:
C Y'=F(T,Y), A<=T<=B, Y(A)=ALPHA,
C AT (N+1) EQUALLY SPACED NUMBERS IN THE INTERVAL (A,B).
C
C INPUT: ENDPOINTS A,B; INTEGER N; INITIAL CONDITION ALPHA.
C
C OUTPUT: APPROXIMATION W TO Y AT THE (N+1) VALUES OF T.
C
C T(1),...,T(4) AND W(1),...,W(4) ARE THE 4 MOST RECENT VALUES OF
C T(I) AND W(I) RESP.
C
DIMENSION T(10000),W(10000)
CHARACTER NAME*14,NAME1*14,AA*1
INTEGER INP,OUP,FLAG
LOGICAL OK
F(TZ,WZ) = WZ
OPEN(UNIT=5,FILE='CON',ACCESS='SEQUENTIAL')
OPEN(UNIT=6,FILE='CON',ACCESS='SEQUENTIAL')
WRITE(6,*) 'This is the Adams-Bashforth '
WRITE(6,*) 'Predictor-Corrector Method.'
WRITE(6,*) 'Has the function F been created in the program? '
WRITE(6,*) 'NOTE: The function is defined in two places.'
WRITE(6,*) 'Enter Y or N '
WRITE(6,*) ' '
READ(5,*) AA
IF(( AA .EQ. 'Y' ) .OR. ( AA .EQ. 'y' )) THEN
OK = .FALSE.
10 IF (OK) GOTO 11
WRITE(6,*) 'Input left and right endpoints separated by'
WRITE(6,*) 'blank - include decimal point'
WRITE(6,*) ' '
READ(5,*) A, B
IF (A.GE.B) THEN
WRITE(6,*) 'Left endpoint must be less'
WRITE(6,*) 'than right endpoint'
ELSE
OK = .TRUE.
ENDIF
GOTO 10
11 OK = .FALSE.
12 IF (OK) GOTO 13
WRITE(6,*) 'Input a positive integer for the number'
WRITE(6,*) 'of subinvervals '
WRITE(6,*) ' '
READ(5,*) N
IF ( N .LE. 0 ) THEN
WRITE(6,*) 'Must be positive integer '
ELSE
OK = .TRUE.
ENDIF
GOTO 12
13 WRITE(6,*) 'Input the initial condition.'
WRITE(6,*) ' '
READ(5,*) ALPHA
ELSE
WRITE(6,*) 'The program will end so that the function F '
WRITE(6,*) 'can be created '
OK = .FALSE.
ENDIF
IF(.NOT.OK) GOTO 400
WRITE(6,*) 'Select output destinations: '
WRITE(6,*) '1. Screen '
WRITE(6,*) '2. Text file '
WRITE(6,*) 'Enter 1 or 2 '
WRITE(6,*) ' '
READ(5,*) FLAG
IF ( FLAG .EQ. 2 ) THEN
WRITE(6,*) 'Input the file name in the form - '
WRITE(6,*) 'drive:name.ext'
WRITE(6,*) 'with the name contained within quotes'
WRITE(6,*) 'as example: ''A:OUTPUT.DTA'' '
WRITE(6,*) ' '
READ(5,*) NAME1
OUP = 3
OPEN(UNIT=OUP,FILE=NAME1,STATUS='NEW')
ELSE
OUP = 6
ENDIF
WRITE(OUP,*) 'OPEN-INTIGRATE METHOD'
T(0) = A
W(0) = ALPHA
H = (B-A)/N
I = 0
W(1) = ALPHA+H*F(A,ALPHA)
T(1)= T(0)+H
WRITE(OUP,2)
WRITE(OUP,3) I,T(0),W(0)
DO I=1,N
T(I+1) = T(I)+H
W(I+1) = W(I-1)+2*H*F(T(I),W(I))
WRITE(OUP,3) I,T(I),W(I)
ENDDO
400 CLOSE(UNIT=5)
CLOSE(UNIT=OUP)
IF(OUP.NE.6) CLOSE(UNIT=6)
STOP
2 FORMAT(1X,7X,'I',12X,'X',19X,'Y')
3 FORMAT(1X,5X,I4,5X,E15.8,5X,E15.8)
END


محاسبات عددی


Fortran


برنامه نویسی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقدمات و مفاهیم کلی - Parallel programming

بر اساس آمارهای ارائه شده در این سایت تقسیم بندی کاربران و کاربردهای این قبیل
سامانه‌ها ... کاهش زمان (و هزینه) اجرای محاسبات; انجام محاسبات بزرگتر و حل مسائل با
مقیاس ..... مجموعه Fortran API در ۲۸ اکتبر ۱۹۹۷ و مجموعه C/C++ API در اواخر ۱۹۹۸ ارايه
شدند. ... موازی‌سازی خودکار ممکن است که اساسا به نتایج و جوابهای عددی اشتباه منجر
شود!

گروه الکترونیک جهاد دانشگاهی خوزستان

این ترجمه از حل المسائل برداشته شده وبصورت کامل بهمراه تمام تمرین ها حل شده .... در هر
رشته‌ای كه نیاز به محاسبات ریاضی، ترسیم منحنی، شبیه‌سازی مدل، آنالیز عددی و . ...
C و Fortran حل می‌شوند، با استفاده از MATLAB بسیار راحت‌تر و سریع‌تر حل می‌شوند.
... باشد با اختصاص یک زیر شاخه برای آنها از مجموعه آنها یک جعبه ابزار درست کنید.

این مقادیر در نمودار زیر توسط نرم افزار tecplot ترسیم گردیده است.

روشهای عددی از کم هزینه ترین روشهای حل مسایل مهندسی بوده و با صرف زمان اندک و
همچنین ... پیش از ارائه نرم افزار های مختلف برای انجام محاسبات موارد فوق(که امروزه به
وفور یافت ... معمول بوده و در این مقوله با استفاده از کدنویسی فرترن 90 به حل مساله
اقدام می نماییم. ... (در این روش از الگوریتم توماس جهت حل دستگاه معادلات استفاده شده
است).

پیاده سازی - Pupul.ir

بهار 90. تقدیم به: دانشجویانی که عقلشان بر احساسشان غلبه میکند. .... این دسته از
زبان ها باید محاسبات با حجم زیاد را با دقت اعشار بالا انجام دهند. ... نكته: PL/I
ویژگیهای عددی فرترن را با خصوصیات برنامه سازی تجاری کوبول ترکیب کرد. ... به
صورت بلادرنگ هستند یعنی در یک محدوده زمانی از قبل تعیین شده باید به ورودیها
پاسخ دهند.

اصل مقاله (392 K) - دانشگاه تهران

:23/9/90. ، ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻬﺎﻳﻲ. :24/2/92(. ﭼﻜﻴﺪه. ﻣﻴﺪان. ﺟﺎﺑﻪ. ﺟﺎﻳﻲ. ﺣﺎﺻﻞ از. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻢ. ﻟﺮزه. ﮔﺴﻞ. ﻫﺎ. ي.
ﺷﻴﺐ. ﻟﻐﺰ ... ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ. ﻋﺪدي. اﻟﻤﺎن. ﻣﺤﺪود در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ. ﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮد. ﻫﻤﮕﻦ. ﻛﺸﺴﺎن. ﺧﻄﻲ. ﺑﺮآ. ورد
ﺷﺪه اﺳﺖ ... ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ . ﮔﺴﻞ. ﺷﻴﺐ. ،ﻟﻐﺰ. ﺳﻄﺤ. ﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه. و. ﻋـﺮض. آن. 20. ﻛﻴﻠـ. ﻮﻣﺘﺮ. اﺳـﺖ
ﻛـﻪ ..... در ﺣﻞ. ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻠﻲ ﺣﻞ. ﺻﻮرت. ﻗﻮي ﻣﻌﺎدﻻت و. ﺑﻪ. دﺳﺖ. آوردن. ﺟﻮاب دﻗﻴﻖ اﻣﻜﺎن. ﭘﺬﻳﺮ.

ﻣﻌﺎدﻟﻪ ژاﮐﻮﻓﺴﮑﯽ روش ﺣﻞ و ، ﻫﺎي اﻓﺰار ﻧﺮم ﮐﺎراﺋﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ - دانش آب و خاک

ﻫـﺎي ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ. ﻣﺘﻌﺪدي ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺪﯾﺪه ﺿﺮﺑﻪ ﻗﻮچ از ﺳﺎل. 1950. ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺑﻪ ﮐـﺎر ﺑـﺮده ﺷـﺪه. اﻧـﺪ ...
Hytran software are numerical simulations of hydraulic phenomenon of water
hammer in conduits ... وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺠﻬﻮﻻت و ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﺿﺮﺑﻪ ﻗـﻮچ در ..... ﻓﻮرﺗﺮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
راﯾﺎﻧﻪ ..... ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت اوﻟﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ اﺑﺮﮐﻮه، اﺑﺮﮐﻮه، اﯾﺮان.

654 K

سازي جريان سيال درون شکستگي طبيعي سنگي يكي از مسائل مهم در ژئومكانيك
بشمار ... در اين مقاله، ابتدا روش اتومات سلولي معرفي شده و چگونگي کاربرد آن در مدل
... For this purpose, a computer program has been developed and used in Fortran
Power ... كمك حل عددي معاد .... است كه با بيان يك مجموعه قوانين ساده، بتوان رفتار
پيچيده.

حل مساله فروشنده دوره گرد با استفاده از الگوریتم ژنتیک gaدر متلب ...

این الگوريتم برای حل مسائل مختلفی در دنیای واقعی از جمله مساله فروشنده دوره
... پروژه ها با نرم افزار متلب را در زمینه ی مکانیک و محاسبات عددی با ارزان ترین ...
دانشجویان و عزیزان مجموعه های پروژه آماده انجام شده در غالب فروشگاه متلب پروژه در ...
حل مسئله cavity با استفاده الگوريتم simple و با استفاده از فرترن 90 ارائه شده است
.

اولین پایگاه تخصصی انجام پروژه های نرم افزار متلب - MatlabProject.ir

دیجیتال, جداسازی متن فارسی از تصویر اسکن شده نقشه های شهری, 100, مشاهده
جزئیات و خرید ... الکترونیک قدرت, پروژه متلب و فرترن, 221, مشاهده جزئیات و خرید.
57, فایل توضیحات, ریاضی ریاضی محض, پروژه محاسبات عددي, 300, مشاهده جزئیات و
خرید ... سیستم, حل مسائل کامپیوتری ریاضی مهندسی متلب, 90, مشاهده جزئیات و
خرید.

گروه الکترونیک جهاد دانشگاهی خوزستان

این ترجمه از حل المسائل برداشته شده وبصورت کامل بهمراه تمام تمرین ها حل شده .... در هر
رشته‌ای كه نیاز به محاسبات ریاضی، ترسیم منحنی، شبیه‌سازی مدل، آنالیز عددی و . ...
C و Fortran حل می‌شوند، با استفاده از MATLAB بسیار راحت‌تر و سریع‌تر حل می‌شوند.
... باشد با اختصاص یک زیر شاخه برای آنها از مجموعه آنها یک جعبه ابزار درست کنید.

آشنایی با نرم افزارهای ریاضی - ایران بوم

10 نوامبر 2012 ... امروزه پژوهش و حل بیشتر مسائل ریاضی از سطح پایین تا سطح ... 90 درصد بقیه به
زبان Maple نوشته شده است که در کتابخانه‌های Maple قرار دارد. ... تحلیل‌های ریاضی
نظیر محاسبات عددی و آنالیز داده‌ها طراحی شده است اما قدرت بالای تحلیل و .... می ‌توان
مجموعه ‌ای از دستورات پی‌درپی گنوپلات را در یک پرونده ذخیره کرد و با ...

انجام پایان نامه - انجام پروژه های برنامه نویسی فرترن fortran

7 مه 2013 ... یافتن خطاها و رفع خطاهای موجود در یک برنامه نوشته شده به زبان فرترن Fortran ...
انجام پروژه برنامه نویسی فرترن 90 در مشهد ... این مجموعه با داشتن مثال های فراوان
برنامه نویسی به زبان فارسی منبع ... آموزش برنامه نویسیFORTRAN برای درس
محاسبات عددی به صورت فشرده در 4 جلسه ... روش حل عددی معادلات دیفرانسیل

مهندسی-مکانیک-mechanic-متلب-matlab-کتاب - محاسبات عددی

بطور واضح بین درستی و پیچیدگی محاسبات و مقدار انتخاب شده h وابستگی زیادی
.... برچسب‌ها: حل عددی معادلات غیر خطی به روش taylor, محاسبات عددی در متلب, ....
برچسب‌ها: محاسبات عددی فرترن, روش نصف کردن, روش نیوتن, روش سکانت, روش ...
این مجموعه شامل ۳ پروزه برنامه نویسی با متلب می باشد که مربوط به درس محاسبات
عددی است .

آشنايي با نرم افزارهاي رياضي - بانک مقاله های آموزشی و فرهنگی

22 نوامبر 2012 ... مروزه پژوهش و حل بيشتر مسائل رياضي از سطح پايين تا سطح ... 90 درصد بقيه به
زبان Maple نوشته شده است که در کتابخانه‌هاي Maple قرار دارد. ... و تحليل‌هاي رياضي
نظير محاسبات عددي و آناليز داده‌ها طراحي شده است اما قدرت بالاي تحليل .... می ‌توان
مجموعه ‌ای از دستورات پی‌درپی گنوپلات را در یک پرونده ذخیره کرد و با ...

اصل مقاله (392 K) - دانشگاه تهران

:23/9/90. ، ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻬﺎﻳﻲ. :24/2/92(. ﭼﻜﻴﺪه. ﻣﻴﺪان. ﺟﺎﺑﻪ. ﺟﺎﻳﻲ. ﺣﺎﺻﻞ از. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻢ. ﻟﺮزه. ﮔﺴﻞ. ﻫﺎ. ي.
ﺷﻴﺐ. ﻟﻐﺰ ... ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ. ﻋﺪدي. اﻟﻤﺎن. ﻣﺤﺪود در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ. ﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮد. ﻫﻤﮕﻦ. ﻛﺸﺴﺎن. ﺧﻄﻲ. ﺑﺮآ. ورد
ﺷﺪه اﺳﺖ ... ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ . ﮔﺴﻞ. ﺷﻴﺐ. ،ﻟﻐﺰ. ﺳﻄﺤ. ﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه. و. ﻋـﺮض. آن. 20. ﻛﻴﻠـ. ﻮﻣﺘﺮ. اﺳـﺖ
ﻛـﻪ ..... در ﺣﻞ. ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻠﻲ ﺣﻞ. ﺻﻮرت. ﻗﻮي ﻣﻌﺎدﻻت و. ﺑﻪ. دﺳﺖ. آوردن. ﺟﻮاب دﻗﻴﻖ اﻣﻜﺎن. ﭘﺬﻳﺮ.

مهندسی عمران مجموعه مسایل محاسبات عددی حل شده در Fortran 90

بالغ بر 70 فایل در مورد حل مسایل محاسبات عددی مقطع کارشناسی به صورت برنامه
نویسی شده در نرم افزار Fortran 90 آماده دانلود است.

مجموعه مسایل محاسبات عددی حل شده در Fortran 90 با موضوع محاسبات ...

1 مه 2013 ... برای دریافت لینک دانلود فایل اینجا کلیک کنید. فایل مجموعه مسایل محاسبات عددی
حل شده در Fortran 90 که برای دانلود شما عزیزان آماده شده از مجموعه ...

pptx

اطلاعات عددی که خود به دو دسته اعداد صحیح و اعداد اعشاری تقسیم می‌گردند. .... تبدیل
اعداد از مبنای 2 به 16 و بالعکس ازهمان روش گفته شده برای مبنای 8 استفاده ... متمم 1
آنها را محاسبه و سپس آن را با 1 جمع می‌کنیم. 01011010. +90. 10100101. -90 .... راه حل
بهتر آنستکه بگونه‌ای به مجری الگوریتم بگوییم بنحوی عمل خواندن معدل و جمع زدن ...

اعضاي هيأت علمي: علی خالقی - دانشگاه صنعتی شاهرود

اینجانب در سال 1382 بورس هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود شدم و از سال 1387 (با
توجه به مسئولیتهای اجرائی عنوان شده فوق) به صورت پاره وقت به تدریس در این ...

حل مسئله انتقال حرارت ناپایای یک بعدی با فرترن 90(همراه با گزارش ...

مشاوره پروژه های محاسبات عددی و CFD با فرترن و مت لب مشاوره در انجام پایان نامه های ...
حل عددی مسئله انتقال حرارت ناپایای یک بعدی با سه روش مختلف در فرترن 90 (همراه ...
مجموعه دوم همه چیز در خصوص fortlan - booklet ... یک نمونه معادله موج درجه دوم یک بعدی با
روش صریح حل شده است. ... کتاب ارتعاشات تامسون به همراه حل مسائل | موبوفایل.

نرم افزارهای مهندسی مکانیک

15 ژانويه 2010 ... پس از اين زمان در صورت موافقت پروژه تا حدود 90% براي شما فایل به صورت Demo
ارسال ... خواندن اطلاعات و داده های ورودی محاسبه به زبان انگلیسی به صورت خودکار. ....
لطفا برای داونلود بخش اول مجموعه مقالات آموزشی نرم افزار فوق کلیک نمایید ....
Adamas/Solver : اين بخش عهده دار حل عددي سيستم ديناميكي طراحي شده (با ...

654 K

سازي جريان سيال درون شکستگي طبيعي سنگي يكي از مسائل مهم در ژئومكانيك
بشمار ... در اين مقاله، ابتدا روش اتومات سلولي معرفي شده و چگونگي کاربرد آن در مدل
... For this purpose, a computer program has been developed and used in Fortran
Power ... كمك حل عددي معاد .... است كه با بيان يك مجموعه قوانين ساده، بتوان رفتار
پيچيده.

خلاصه اي از قواعد زبان برنامه نويسي فرترن Fortran

Fortran. از دو واژه mula. For. و slation. nTra. ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و ﻫﺪف ﻃﺮاﺣﺎن اﯾﻦ زﺑﺎن ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
در. ﻣﻬﻨﺪ ﺳﻲ و ... ن: . اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﺳﺘﻮرات ﯾﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﺗﺮن ﻧﮕﺎه. ﮐﻨﯿم ﺑﻮاﻗﻊ آﻧﻬﺎ. از. دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﺳﺘﻮر.
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه. اﻧﺪ ..... در ﻋﺒــﺎرت اول و دوم ﯾــﻚ ﻣﻘــﺪار ﻋــﺪدي ﺛــﺎﺑﺘﻲ را در ... درﺟﻪ دوم را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ودر ﻣﺘﻐﯿﺮ.

دکتر علی قاسمیان مقدم - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی خودرو

عنوان پایان نامه: حل عددی و تحلیلی جریان سیال تراکم ناپذیر لزج در ناحیه‌ی طول ورودی
لوله به کمک نرم‌افزار Fluent و زبان برنامه نویسی Fortran 90) ... مهندسی"، "مکانیک
سیالات"، "انتقال حرارت 1"، "موتورهای احتراق داخلی"، "تکنولوژی سوخت‌رسانی"، "
محاسبات عددی" و ...، از سال ... 2- حل مسائل انتقال حرارت اینکروپرا، 1388، انتشارات
ناقوس.

دانلود » وب سایت شخصی دکتر جواد رحمان نژاد

خصوصیات ترموفیزیکی مبردهای منتخب-آماده شده برای درس طراحی سیستمهای ... حل
المسائل مکانیک سیالات فاکس ویرایش ششم (فصل پنجم) ... فرترن 90 در یک نگاه ...

مجموعه مسایل محاسبات عددی حل شده در Fortran 90 |

11 ا کتبر 2015 ... بالغ بر 70 فایل در مورد حل مسایل محاسبات عددی مقطع کارشناسی به صورت برنامه
نویسی شده در نرم افزار Fortran 90 آماده دانلود است. یک نمونه از برنامه ...

محاسبه فاکتوریل عدد دلخواه نوشته شده با کد فرترن # وبلاگ یاد

نمونه سوالات استخدامی-آزمون, آزمون استخدامی, آزمون استخدامی , استخدام نیروی دریایی ,
استخدام ... های افسری این مجموعه ارزشمند شامل 5974 سوال مهم و پرتکرار ازمون استخدامی
می .... زبان کد: fortran 90 محاسبه فاکتوريل عدد دلخواه(نوشته شده با کد فرترن ) کد
نوشته شده ... ی) = تعداد اعداد مثال: از عدد27 تا عدد 1027 چند عدد صحیح (عددی که !!!

ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻨﺪی و آﻧﺎﻟﯿﺰ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت در ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ داﺋﻢ ﺑﺎ در ﻧ

9 فوریه 2005 ... وﻟﯽ ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ راه ﺣﻞ. ﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ... روش ﺣﻞ اﻧﺘﮕﺮاﻟﯽ در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻌﺎدﻻت ﮔﺮﻣﺎی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه از ﺳﯿﺎل ﺟﺎری درون ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ. ﻋﺎﯾﻖ. 2[. ] ... ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش
ﻋﺪدی و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮزی ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ در. ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ و .... ﺑﺮای ﮐﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﻟﺤﻈﮥ t = 0. )5( ....
90 θ. دﯾﮕﺮ از اﻟﮕﻮی ﻣﺬﮐﻮر ﭘﯿﺮوی ﻧﺸﺪه و. ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻨﺪی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ از ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺰﺑﻮر.

برنامه نویسی به زبان ++c و Fortran 90 - مهندسی عمران دانشگاه آزاد ...

برنامه نویسی به زبان ++c و Fortran 90 ... باشد نمی‌توانیم دومین معدل را محاسبه کنیم،
پس برنامه پیغام Error را چاپ کرده و خارج می‌شود. ... id : شماره دانشجویی گرفته شده از
ورودی ..... برای حل این مسئله ابتدا باید عدد در مبنای a را به عددی در مبنای 10 تبدیل
..... نرم افزار ریاضی-مهندسی مطلب نسخه نهایی 2011 دانلود مجموعه ای از فایلهای اکسل ...

وبلاگ احمد استیری - FUMblog - دانشگاه فردوسی مشهد

8 فوریه 2012 ... در صورت نیاز به فایل کامل هر کدام از موضوعات و بخش های ارائه شده یا نیاز به ..... یک
راه حل فاقد بن بست و احتمال گرسنگی را در ادامه ارائه کرده ام. ..... دانلود رایگان نمونه
سوالات محاسبات عددی، دانشگاه فردوسی مشهد، میان ترم، پایان ترم، . ... مهم ترين
تغییرات فرترن 90 عبارت است از: اضافه كردن توابعي براي عمليات روي ...

آشنایی با نرم افزارهای ریاضی - ایران بوم

10 نوامبر 2012 ... امروزه پژوهش و حل بیشتر مسائل ریاضی از سطح پایین تا سطح ... 90 درصد بقیه به
زبان Maple نوشته شده است که در کتابخانه‌های Maple قرار دارد. ... تحلیل‌های ریاضی
نظیر محاسبات عددی و آنالیز داده‌ها طراحی شده است اما قدرت بالای تحلیل و .... می ‌توان
مجموعه ‌ای از دستورات پی‌درپی گنوپلات را در یک پرونده ذخیره کرد و با ...

ﻣﻌﺎدﻟﻪ ژاﮐﻮﻓﺴﮑﯽ روش ﺣﻞ و ، ﻫﺎي اﻓﺰار ﻧﺮم ﮐﺎراﺋﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ - دانش آب و خاک

ﻫـﺎي ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ. ﻣﺘﻌﺪدي ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺪﯾﺪه ﺿﺮﺑﻪ ﻗﻮچ از ﺳﺎل. 1950. ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺑﻪ ﮐـﺎر ﺑـﺮده ﺷـﺪه. اﻧـﺪ ...
Hytran software are numerical simulations of hydraulic phenomenon of water
hammer in conduits ... وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺠﻬﻮﻻت و ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﺿﺮﺑﻪ ﻗـﻮچ در ..... ﻓﻮرﺗﺮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
راﯾﺎﻧﻪ ..... ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت اوﻟﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ اﺑﺮﮐﻮه، اﺑﺮﮐﻮه، اﯾﺮان.

برنامه سازی پیشرفته 2-نسخه ناقص - دانشگاه آزاد اسلامي مرکز فراشبند

FORTRAN ... و ﻛﻨﺘﺮل ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻬﻮﻟﺖ درك ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ، دﺳﺘﻮرات را در ﻗﺎﻟﺐ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ... ﻃﺮاﺣﻲ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﻣﺴﺎﺋﻞ دﻧﻴﺎي واﻗﻌﻲ اﺑﺪاع ﺷﺪه ﺑﻮد ... C++ ,
Java , Smalltalk , Object Pascal. در دﻫﻪ. 90. و. C#. در دﻫﻪ اول ﻗﺮن .21. ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ .... دﺳﺘﻮرات
ﺑﺪﻧﻪ ﺗﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﻲ ﺗﻮاﺑﻊ دﻳﮕﺮ ﻳﺎ ﻣﺘﺪﻫﺎي اﺷﻴﺎء .... ﺑﻌﺪ از ﻣﻘﺪار
ﻋﺪدي.

کتاب : حل تمرینات آنالیز عددی (1) (تالیف دکتر اسماعیل بابلیان ...

پدیدآورندگان : تهیه و تنظیم: روح‌الله صدیقی موضوع : آنالیز عددی - مسائل، تمرینها و
... بابلیان) ویژه دانشگاه پیام نور: حل کامل تمرینات، خلاصه مطالب، نمونه سوالات پایان
ترم، . ... در فصل اول به پاره‌ای از مشكلات موجود در ساختن اعداد حقیقی اشاره شده و در
فصل دوم ... عددی کارشناسی ارشد: مجموعه ریاضی شامل: شرح - نکته - سوالات
چهارگزینه‌ای ...

مجموعه مسایل محاسبات عددی حل شده در Fortran 90 – مدیا کلوپ

بالغ بر 70 فایل در مورد حل مسایل محاسبات عددی مقطع کارشناسی به صورت برنامه
نویسی شده در نرم افزار Fortran 90 آماده دانلود است.

مجموعه مسایل محاسبات عددی حل شده در Fortran 90

بالغ بر 70 فایل در مورد حل مسایل محاسبات عددی مقطع کارشناسی به صورت برنامه
نویسی شده در نرم افزار Fortran 90 آماده دانلود است. مجموعه مسایل محاسبات عددی حل شده
...

نمونه برنامه های حل شده برنامه نویسی c برای درس محاسبات عددی - این

نمونه برنامه های حل شده برنامه نویسی c برای درس محاسبات عددی. ... ما به شما در این
مجموعه روش برنامه نويسي را آموزش می دهیم نه خود برنامه را . ..... دانلود نمونه سوالات درس
محاسبات ساختمان های فلزی استاد سجادی عطار ..... مفهوم سیستم کنسولی در ویرایش 4
آیین نامه 2800 زلزله [1314 بازدید]; کد فرترن و سی حل ماتریس سه قطری [1314
بازدید] ...

مقدمات و مفاهیم کلی - Parallel programming

بر اساس آمارهای ارائه شده در این سایت تقسیم بندی کاربران و کاربردهای این قبیل
سامانه‌ها ... کاهش زمان (و هزینه) اجرای محاسبات; انجام محاسبات بزرگتر و حل مسائل با
مقیاس ..... مجموعه Fortran API در ۲۸ اکتبر ۱۹۹۷ و مجموعه C/C++ API در اواخر ۱۹۹۸ ارايه
شدند. ... موازی‌سازی خودکار ممکن است که اساسا به نتایج و جوابهای عددی اشتباه منجر
شود!

مجموعه مسایل محاسبات عددی حل شده در Fortran 90 – مدیا کلوپ

بالغ بر 70 فایل در مورد حل مسایل محاسبات عددی مقطع کارشناسی به صورت برنامه
نویسی شده در نرم افزار Fortran 90 آماده دانلود است.

اولین پایگاه تخصصی انجام پروژه های نرم افزار متلب - MatlabProject.ir

دیجیتال, جداسازی متن فارسی از تصویر اسکن شده نقشه های شهری, 100, مشاهده
جزئیات و خرید ... الکترونیک قدرت, پروژه متلب و فرترن, 221, مشاهده جزئیات و خرید.
57, فایل توضیحات, ریاضی ریاضی محض, پروژه محاسبات عددي, 300, مشاهده جزئیات و
خرید ... سیستم, حل مسائل کامپیوتری ریاضی مهندسی متلب, 90, مشاهده جزئیات و
خرید.

برنامه سازی پیشرفته 2-نسخه ناقص - دانشگاه آزاد اسلامي مرکز فراشبند

FORTRAN ... و ﻛﻨﺘﺮل ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻬﻮﻟﺖ درك ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ، دﺳﺘﻮرات را در ﻗﺎﻟﺐ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ... ﻃﺮاﺣﻲ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﻣﺴﺎﺋﻞ دﻧﻴﺎي واﻗﻌﻲ اﺑﺪاع ﺷﺪه ﺑﻮد ... C++ ,
Java , Smalltalk , Object Pascal. در دﻫﻪ. 90. و. C#. در دﻫﻪ اول ﻗﺮن .21. ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ .... دﺳﺘﻮرات
ﺑﺪﻧﻪ ﺗﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﻲ ﺗﻮاﺑﻊ دﻳﮕﺮ ﻳﺎ ﻣﺘﺪﻫﺎي اﺷﻴﺎء .... ﺑﻌﺪ از ﻣﻘﺪار
ﻋﺪدي.

دریافت فایل

ﺑﺮای ﺣﻞ m ﻏﯿﺮ ﻋﻤﻠ ﻣ ﺷﻮد زﯾﺮا ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎ ﺑﺰرگ ﺷﺪن m ﺑﺎ ﺑﺰرگ ﺷﺪن. اﯾﻦ ﻣﺸ ﻞ از
ﺷﺮوع ﻣﺠﺪد اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ... در ﻓﺼﻞ اول روش GMRES ﻣﻌﺮﻓ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻗﺒﻞ از آن اﺑﺰار و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﯿﺎن
ﺷﺪهاﻧﺪ. در ﻓﺼﻞ .... FORTRAN90 ب ﮐﺪﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴ ﺑﻪ زﺑﺎن. ٩١ ... ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺟﻮابﻫﺎی ﻋﺪدی ﻫﻤﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻋﻤﻠ و ﻋﻠﻮم ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻞ ﯾ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺧﻄ دارﻧﺪ. ﯾ ... ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﯾ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﺑﺮدارﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺧﻄ.

FORTRAN | Ansarina

حال که با الگوریتم نویسی و دستورات زبان فرترن آشنا شده اید، بایستی بسیار ...
مثالهای روشهای محاسبات عددی به چهار زبان فرترن 90،سی پلاس پلاس، پاسکال و ...

مجموعه مسایل محاسبات عددی حل شده در Fortran 90

بالغ بر 70 فایل در مورد حل مسایل محاسبات عددی مقطع کارشناسی به صورت برنامه
نویسی شده در نرم افزار Fortran 90 آماده دانلود است. مجموعه مسایل محاسبات عددی حل شده
...

برنامه ای بنویسید که فاکتوریل یک عدد را محاسبه کند - نیو1396

که عددی مثل n را (کمتر از ۱۰) از ورودی خوانده فاکتوریل آنرا محاسبه کند و به خروجی
ببرد:. ... [PDF]C ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻞ ﺷﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ..... مجموعه سورس های C++ – پروژه های
برنامه نویسی ..... برنامه نویسی به زبان ++c و Fortran 90 – مهندسی عمران دانشگاه …

اولین پایگاه تخصصی انجام پروژه های نرم افزار متلب - MatlabProject.ir

دیجیتال, جداسازی متن فارسی از تصویر اسکن شده نقشه های شهری, 100, مشاهده
جزئیات و خرید ... الکترونیک قدرت, پروژه متلب و فرترن, 221, مشاهده جزئیات و خرید.
57, فایل توضیحات, ریاضی ریاضی محض, پروژه محاسبات عددي, 300, مشاهده جزئیات و
خرید ... سیستم, حل مسائل کامپیوتری ریاضی مهندسی متلب, 90, مشاهده جزئیات و
خرید.