دانلود رایگان


مجموعه مسایل محاسبات عددی حل شده در Fortran 90 - دانلود رایگاندانلود رایگان بالغ بر 70 فایل در مورد حل مسایل محاسبات عددی مقطع کارشناسی به صورت برنامه نویسی شده در نرم افزار Fortran 90 آماده دانلود است.

دانلود رایگان مجموعه مسایل محاسبات عددی حل شده در Fortran 90 بالغ بر 70 فایل در مورد حل مسایل محاسبات عددی مقطع کارشناسی به صورت برنامه نویسی شده در نرم افزار Fortran 90 آماده دانلود است. یک نمونه از برنامه های نوشته شده در ادامه آورده شده است:
C***********************************************************************
C *
C ADAMS-FOURTH ORDER PREDICTOR-CORRECTOR METHOD *
C *
C***********************************************************************
C
C
C
C TO APPROXIMATE THE SOLUTION OF THE INITIAL VALUE PROLEM:
C Y'=F(T,Y), A<=T<=B, Y(A)=ALPHA,
C AT (N+1) EQUALLY SPACED NUMBERS IN THE INTERVAL (A,B).
C
C INPUT: ENDPOINTS A,B; INTEGER N; INITIAL CONDITION ALPHA.
C
C OUTPUT: APPROXIMATION W TO Y AT THE (N+1) VALUES OF T.
C
C T(1),...,T(4) AND W(1),...,W(4) ARE THE 4 MOST RECENT VALUES OF
C T(I) AND W(I) RESP.
C
DIMENSION T(10000),W(10000)
CHARACTER NAME*14,NAME1*14,AA*1
INTEGER INP,OUP,FLAG
LOGICAL OK
F(TZ,WZ) = WZ
OPEN(UNIT=5,FILE='CON',ACCESS='SEQUENTIAL')
OPEN(UNIT=6,FILE='CON',ACCESS='SEQUENTIAL')
WRITE(6,*) 'This is the Adams-Bashforth '
WRITE(6,*) 'Predictor-Corrector Method.'
WRITE(6,*) 'Has the function F been created in the program? '
WRITE(6,*) 'NOTE: The function is defined in two places.'
WRITE(6,*) 'Enter Y or N '
WRITE(6,*) ' '
READ(5,*) AA
IF(( AA .EQ. 'Y' ) .OR. ( AA .EQ. 'y' )) THEN
OK = .FALSE.
10 IF (OK) GOTO 11
WRITE(6,*) 'Input left and right endpoints separated by'
WRITE(6,*) 'blank - include decimal point'
WRITE(6,*) ' '
READ(5,*) A, B
IF (A.GE.B) THEN
WRITE(6,*) 'Left endpoint must be less'
WRITE(6,*) 'than right endpoint'
ELSE
OK = .TRUE.
ENDIF
GOTO 10
11 OK = .FALSE.
12 IF (OK) GOTO 13
WRITE(6,*) 'Input a positive integer for the number'
WRITE(6,*) 'of subinvervals '
WRITE(6,*) ' '
READ(5,*) N
IF ( N .LE. 0 ) THEN
WRITE(6,*) 'Must be positive integer '
ELSE
OK = .TRUE.
ENDIF
GOTO 12
13 WRITE(6,*) 'Input the initial condition.'
WRITE(6,*) ' '
READ(5,*) ALPHA
ELSE
WRITE(6,*) 'The program will end so that the function F '
WRITE(6,*) 'can be created '
OK = .FALSE.
ENDIF
IF(.NOT.OK) GOTO 400
WRITE(6,*) 'Select output destinations: '
WRITE(6,*) '1. Screen '
WRITE(6,*) '2. Text file '
WRITE(6,*) 'Enter 1 or 2 '
WRITE(6,*) ' '
READ(5,*) FLAG
IF ( FLAG .EQ. 2 ) THEN
WRITE(6,*) 'Input the file name in the form - '
WRITE(6,*) 'drive:name.ext'
WRITE(6,*) 'with the name contained within quotes'
WRITE(6,*) 'as example: ''A:OUTPUT.DTA'' '
WRITE(6,*) ' '
READ(5,*) NAME1
OUP = 3
OPEN(UNIT=OUP,FILE=NAME1,STATUS='NEW')
ELSE
OUP = 6
ENDIF
WRITE(OUP,*) 'OPEN-INTIGRATE METHOD'
T(0) = A
W(0) = ALPHA
H = (B-A)/N
I = 0
W(1) = ALPHA+H*F(A,ALPHA)
T(1)= T(0)+H
WRITE(OUP,2)
WRITE(OUP,3) I,T(0),W(0)
DO I=1,N
T(I+1) = T(I)+H
W(I+1) = W(I-1)+2*H*F(T(I),W(I))
WRITE(OUP,3) I,T(I),W(I)
ENDDO
400 CLOSE(UNIT=5)
CLOSE(UNIT=OUP)
IF(OUP.NE.6) CLOSE(UNIT=6)
STOP
2 FORMAT(1X,7X,'I',12X,'X',19X,'Y')
3 FORMAT(1X,5X,I4,5X,E15.8,5X,E15.8)
END


محاسبات عددی


Fortran


برنامه نویسی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


آشنايي با نرم افزارهاي رياضي - بانک مقاله های آموزشی و فرهنگی

22 نوامبر 2012 ... مروزه پژوهش و حل بيشتر مسائل رياضي از سطح پايين تا سطح ... 90 درصد بقيه به
زبان Maple نوشته شده است که در کتابخانه‌هاي Maple قرار دارد. ... و تحليل‌هاي رياضي
نظير محاسبات عددي و آناليز داده‌ها طراحي شده است اما قدرت بالاي تحليل .... می ‌توان
مجموعه ‌ای از دستورات پی‌درپی گنوپلات را در یک پرونده ذخیره کرد و با ...

آیا می دانید - فاکتوریل

فاکتوریل عددی مانند n را !n می‌نویسند و «اِن فاکتوریل» می‌خوانند. ... بسیاری از
مسائل ترکیبیات که در گذشته برای تفریح بررسی شده اند امروزه اهمیت زیادی ... هدف
ما ایجاد قدرت «تجزیه»ی این گونه مسائل و ترکیب راه حلهای جزئی برای رسیدن پاسخ
نهایی است. .... با یک مثال نحوه محاسبه تعداد حالات جایگشت را توضیح می دهیم و در
نهایت ...

آشنایی با برنامه نویسی | سایت رسمی سینا سالک

4 نوامبر 2004 ... کامپیوتر زبان خاص خود را دارد که این زبان مجموعه ای از صفرها و یک ها است .... (زاویه،
مثلا90) می شود مقدار ورودی و Sin، عملیات انجام شده و درنهایت مقدار سینوس ahpla ،
نتیجه کار می باشد. ... نرم افزار محاسبات عددی مناسب به من معرفی ... برنامه نویسی
نداره ولی تفکر ریاضی و توانایی حل مسائل چالش دار می تونه مفید باشد.

اصل مقاله (3492 K) - هیدروفیزیک

ﺑﺎرش، ﺗﺒﺨﯿﺮ، ﯾﺦ، ﺗﺎﺑﺶ اﻣﻮاج ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﻠﻨﺪ، اﺧﺬ ﺷﺪه از ﺑﺎﻧﮏ داده .... 90. % ﮐــــﻞ رواﻧــــﺎب ﻫ. ﻤــــﻪ.
رودﺧﺎﻧــــﻪ. ﻫــــﺎي. داﺧﻠــﯽ درﯾـــﺎ. ﻣـــﯽ. رﺳـــﺪ . ﺑــﺎﻗﯽ رواﻧـــﺎب ... ي وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮدش و
ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺧﺘﻼط ... ﻣﺪل. ﺳﺎزي. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﯿﺪان. ﻫﺎي دﻣﺎ و ﺷﻮري. آب درﯾﺎي ﺧﺰر. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل. POM. 4. ﺣﻞ
. ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ . اﯾ ... اﺳﺖ ﺑﺎ زﺑﺎن. ﻓﺮﺗﺮن. 95. ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺣﺪود. 3000. ﺧﻂ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﭘﯿﺪا. ﮐﺮد . .3. ﺗﺌﻮري و
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت.

مهندس جوان - مهندسین جوان مکانیک - blogfa.com

9 سپتامبر 2013 ... لازم بذکر است ریاضیات مهندسی و ترمودینامیک1 به صورت منسجمتری و همراه با
مثالهای حل شده و تمرینهای حل نشده متنوع بصورت کتاب منتشر شده ...

پروژه :: Access-ASP.net-Assembly-Delphi-Excel-Flash-Fortran-HTML5

Access - ASP.net - Assembly - Delphi - Excel - Flash - Fortran - HTML5. توضیح :
بعد از ..... 21, مجموعه مسایل محاسبات عددی حل شده در Fortran 90. 22, پکیج طلایی ...

مهندسی عمران راه و ساختمان

4 ژانويه 2017 ... سورس کد آن در محیط برنامه نویسی دلفی نوشته شده است. ..... محاسبات عددی - مجموعه
برنامه های پاسکال (شامل حل معادلات به روشهای وتری، ایتکن، استفنسن، ژاکوبی،
نابجایی، ... دانلود آموزش زبان برنامه نویسی فرترن 90 از ایران سازه

کتاب جنگ نوین (ش.م.ه.) جنگ‌های شیمیایی، بیولوژیک و هسته‌ای(چاپ1 ...

مباحث کتاب در سه حوزه جنگ‌های شیمیایی، بیولوژیک و هسته‌ای نگاشته شده و در هر
حوزه به ... مؤلف: رضا حق‌مرام - چاپ 4 - سال 1388فرترن 90 برای رشته‌های علوم و مهندسی
... چاپ 2 - سال 1387محاسبات عددی (به انضمام تعدادی مسائل حل شده) با تجدید نظر و
اصلاحات ... مؤلف: علی دعموش‌عاملی - چاپ 2 - سال 1382دی‍ن‌ و دی‍ن‍داری‌ در ع‍ص‍ر ح‍اض‍ر:
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ...

آموزش زبان فرترن ۹۰ همراه با ۵۰ مساله حل شده_(Fortran 90 Programming ...

25 ا کتبر 2015 ... این زبان در استاندارد فرترن ۹۰ از قابلیت نوشتن برنامه های محاسبات موازی ... این
کتاب با حل مثال ها و مسایل مختلف سعی دارد که این زبان را آموزش دهد.

حل مسئله cavity به کمک الگوريتم simple(با استفاده از فرترن 90)

9 ژانويه 2017 ... حل مسئله cavity به کمک الگوريتم simple(با استفاده از فرترن 90) 1 . ... مساله lid-
driven cavity یا همان حفره با مرز متحرک یکی از مسایل کلاسیک است ... مشاوره پروژه
های محاسبات عددی و CFD با فرترن و مت لب 2 مشاوره در انجام پایان نامه های ... در این
پروژه یک نمونه معادله موج درجه دوم یک بعدی با روش صریح حل شده است.

وبلاگ احمد استیری - FUMblog - دانشگاه فردوسی مشهد

8 فوریه 2012 ... در صورت نیاز به فایل کامل هر کدام از موضوعات و بخش های ارائه شده یا نیاز به ..... یک
راه حل فاقد بن بست و احتمال گرسنگی را در ادامه ارائه کرده ام. ..... دانلود رایگان نمونه
سوالات محاسبات عددی، دانشگاه فردوسی مشهد، میان ترم، پایان ترم، . ... مهم ترين
تغییرات فرترن 90 عبارت است از: اضافه كردن توابعي براي عمليات روي ...

پیاده سازی - Pupul.ir

بهار 90. تقدیم به: دانشجویانی که عقلشان بر احساسشان غلبه میکند. .... این دسته از
زبان ها باید محاسبات با حجم زیاد را با دقت اعشار بالا انجام دهند. ... نكته: PL/I
ویژگیهای عددی فرترن را با خصوصیات برنامه سازی تجاری کوبول ترکیب کرد. ... به
صورت بلادرنگ هستند یعنی در یک محدوده زمانی از قبل تعیین شده باید به ورودیها
پاسخ دهند.

fortran – دانلود مستقیم

برای دریافت لینک دانلود فایل اینجا کلیک کنید فایل مجموعه مسایل محاسبات عددی
حل شده در Fortran 90 که برای دانلود شما عزیزان آماده شده از مجموعه فروشگاه های ...

مجموعه مسایل محاسبات عددی حل شده در Fortran 90 – مدیا کلوپ

بالغ بر 70 فایل در مورد حل مسایل محاسبات عددی مقطع کارشناسی به صورت برنامه
نویسی شده در نرم افزار Fortran 90 آماده دانلود است.

FORTRAN | Ansarina

حال که با الگوریتم نویسی و دستورات زبان فرترن آشنا شده اید، بایستی بسیار ...
مثالهای روشهای محاسبات عددی به چهار زبان فرترن 90،سی پلاس پلاس، پاسکال و ...

پاورپوینت مردان مبارز.زنان قهرمان(درس ششم دفاعی نهم) | rahniha

26 سپتامبر 2016 ... مقاله آموزش فوتبال آماده شدن برای بازی · مقاله ریشه یابی بزهکاری اطفال و نوجوانان ·
مجموعه مسایل محاسبات عددی حل شده در Fortran 90 · دانلود پایان نامه ...

مهندسی عمران مجموعه مسایل محاسبات عددی حل شده در Fortran 90

بالغ بر 70 فایل در مورد حل مسایل محاسبات عددی مقطع کارشناسی به صورت برنامه
نویسی شده در نرم افزار Fortran 90 آماده دانلود است.

اولین پایگاه تخصصی انجام پروژه های نرم افزار متلب - MatlabProject.ir

دیجیتال, جداسازی متن فارسی از تصویر اسکن شده نقشه های شهری, 100, مشاهده
جزئیات و خرید ... الکترونیک قدرت, پروژه متلب و فرترن, 221, مشاهده جزئیات و خرید.
57, فایل توضیحات, ریاضی ریاضی محض, پروژه محاسبات عددي, 300, مشاهده جزئیات و
خرید ... سیستم, حل مسائل کامپیوتری ریاضی مهندسی متلب, 90, مشاهده جزئیات و
خرید.

مهندسی عمران مجموعه مسایل محاسبات عددی حل شده در Fortran 90

بالغ بر 70 فایل در مورد حل مسایل محاسبات عددی مقطع کارشناسی به صورت برنامه
نویسی شده در نرم افزار Fortran 90 آماده دانلود است.

654 K

سازي جريان سيال درون شکستگي طبيعي سنگي يكي از مسائل مهم در ژئومكانيك
بشمار ... در اين مقاله، ابتدا روش اتومات سلولي معرفي شده و چگونگي کاربرد آن در مدل
... For this purpose, a computer program has been developed and used in Fortran
Power ... كمك حل عددي معاد .... است كه با بيان يك مجموعه قوانين ساده، بتوان رفتار
پيچيده.

ﻣﻌﺎدﻟﻪ ژاﮐﻮﻓﺴﮑﯽ روش ﺣﻞ و ، ﻫﺎي اﻓﺰار ﻧﺮم ﮐﺎراﺋﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ - دانش آب و خاک

ﻫـﺎي ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ. ﻣﺘﻌﺪدي ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺪﯾﺪه ﺿﺮﺑﻪ ﻗﻮچ از ﺳﺎل. 1950. ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺑﻪ ﮐـﺎر ﺑـﺮده ﺷـﺪه. اﻧـﺪ ...
Hytran software are numerical simulations of hydraulic phenomenon of water
hammer in conduits ... وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺠﻬﻮﻻت و ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﺿﺮﺑﻪ ﻗـﻮچ در ..... ﻓﻮرﺗﺮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
راﯾﺎﻧﻪ ..... ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت اوﻟﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ اﺑﺮﮐﻮه، اﺑﺮﮐﻮه، اﯾﺮان.

برنامه سازی پیشرفته 2-نسخه ناقص - دانشگاه آزاد اسلامي مرکز فراشبند

FORTRAN ... و ﻛﻨﺘﺮل ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻬﻮﻟﺖ درك ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ، دﺳﺘﻮرات را در ﻗﺎﻟﺐ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ... ﻃﺮاﺣﻲ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﻣﺴﺎﺋﻞ دﻧﻴﺎي واﻗﻌﻲ اﺑﺪاع ﺷﺪه ﺑﻮد ... C++ ,
Java , Smalltalk , Object Pascal. در دﻫﻪ. 90. و. C#. در دﻫﻪ اول ﻗﺮن .21. ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ .... دﺳﺘﻮرات
ﺑﺪﻧﻪ ﺗﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﻲ ﺗﻮاﺑﻊ دﻳﮕﺮ ﻳﺎ ﻣﺘﺪﻫﺎي اﺷﻴﺎء .... ﺑﻌﺪ از ﻣﻘﺪار
ﻋﺪدي.

تحلیل عملکرد سامانه پیل سوختی غشا پلیمری در خودرو

مختلف پيل به صورت الگوي تک ناحيه اي تدوين و به روش عددي حل شده اند و نمودار هاي
ولتاژ و چگالي ... گازهاي ورودي پيل، از مسائل بسيار مهم است و بررسي شرايط ورودي
بر عملکرد پيل ... طوالني محاسبات و تأثير حجره هاي مختلف بر يکديگر با جزئيات
بررسي نشده است ..... تقسيم مي شود و در هر زير دامنه، مجموعه اي از معادالت بقا حل مي
شود.

دریافت فایل

ﺑﺮای ﺣﻞ m ﻏﯿﺮ ﻋﻤﻠ ﻣ ﺷﻮد زﯾﺮا ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎ ﺑﺰرگ ﺷﺪن m ﺑﺎ ﺑﺰرگ ﺷﺪن. اﯾﻦ ﻣﺸ ﻞ از
ﺷﺮوع ﻣﺠﺪد اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ... در ﻓﺼﻞ اول روش GMRES ﻣﻌﺮﻓ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻗﺒﻞ از آن اﺑﺰار و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﯿﺎن
ﺷﺪهاﻧﺪ. در ﻓﺼﻞ .... FORTRAN90 ب ﮐﺪﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴ ﺑﻪ زﺑﺎن. ٩١ ... ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺟﻮابﻫﺎی ﻋﺪدی ﻫﻤﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻋﻤﻠ و ﻋﻠﻮم ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻞ ﯾ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺧﻄ دارﻧﺪ. ﯾ ... ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﯾ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﺑﺮدارﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺧﻄ.

FORTRAN | Ansarina

حال که با الگوریتم نویسی و دستورات زبان فرترن آشنا شده اید، بایستی بسیار ...
مثالهای روشهای محاسبات عددی به چهار زبان فرترن 90،سی پلاس پلاس، پاسکال و ...

pptx

اطلاعات عددی که خود به دو دسته اعداد صحیح و اعداد اعشاری تقسیم می‌گردند. .... تبدیل
اعداد از مبنای 2 به 16 و بالعکس ازهمان روش گفته شده برای مبنای 8 استفاده ... متمم 1
آنها را محاسبه و سپس آن را با 1 جمع می‌کنیم. 01011010. +90. 10100101. -90 .... راه حل
بهتر آنستکه بگونه‌ای به مجری الگوریتم بگوییم بنحوی عمل خواندن معدل و جمع زدن ...

ریاضی

ریاضی - زیر مجموعه www.shivaazimi.blogfa.com - ریاضی. ... بسیاری از مسائل
ترکیبیات که در گذشته برای تفریح بررسی شده اند امروزه اهمیت زیادی در ... یک راه
مناسب برای انجام این امر، تجزیه و تحلیل و حل تعداد زیادی از مسائل گوناگون مربوط به
شمردن است. .... فاکتوریل عددی مانند n را !n می‌نویسند و «اِن فاکتوریل» می‌خوانند.

سابروتین نویسی در آباکوس | مرجع آموزش نرم‌افزارهای مکانیک

7 نوامبر 2016 ... قطعاً شما همراهان گرامی، در مجموعه پست‌های معرفی و آموزش آباکوس و همچنین مجموعه مثال‌های
... طیف مسائل پوشش داده شده در کنار رابط کاربری ساده و قابل درک، آباکوس را به
گزینه‌ای بسیار جدی برای کاربران دنیای حل عددی مبدل ساخته است. ... داده تا بتوانند
به کمک برنامه‌نویسی در محیط نرم‌افزار فرترنFORTRAN (که پایه ...

گروه الکترونیک جهاد دانشگاهی خوزستان

این ترجمه از حل المسائل برداشته شده وبصورت کامل بهمراه تمام تمرین ها حل شده .... در هر
رشته‌ای كه نیاز به محاسبات ریاضی، ترسیم منحنی، شبیه‌سازی مدل، آنالیز عددی و . ...
C و Fortran حل می‌شوند، با استفاده از MATLAB بسیار راحت‌تر و سریع‌تر حل می‌شوند.
... باشد با اختصاص یک زیر شاخه برای آنها از مجموعه آنها یک جعبه ابزار درست کنید.

نمونه برنامه های حل شده برنامه نویسی c برای درس محاسبات عددی - این

نمونه برنامه های حل شده برنامه نویسی c برای درس محاسبات عددی. ... ما به شما در این
مجموعه روش برنامه نويسي را آموزش می دهیم نه خود برنامه را . ..... دانلود نمونه سوالات درس
محاسبات ساختمان های فلزی استاد سجادی عطار ..... مفهوم سیستم کنسولی در ویرایش 4
آیین نامه 2800 زلزله [1314 بازدید]; کد فرترن و سی حل ماتریس سه قطری [1314
بازدید] ...

اولین پایگاه تخصصی انجام پروژه های نرم افزار متلب - MatlabProject.ir

دیجیتال, جداسازی متن فارسی از تصویر اسکن شده نقشه های شهری, 100, مشاهده
جزئیات و خرید ... الکترونیک قدرت, پروژه متلب و فرترن, 221, مشاهده جزئیات و خرید.
57, فایل توضیحات, ریاضی ریاضی محض, پروژه محاسبات عددي, 300, مشاهده جزئیات و
خرید ... سیستم, حل مسائل کامپیوتری ریاضی مهندسی متلب, 90, مشاهده جزئیات و
خرید.

خلاصه اي از قواعد زبان برنامه نويسي فرترن Fortran

Fortran. از دو واژه mula. For. و slation. nTra. ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و ﻫﺪف ﻃﺮاﺣﺎن اﯾﻦ زﺑﺎن ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
در. ﻣﻬﻨﺪ ﺳﻲ و ... ن: . اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﺳﺘﻮرات ﯾﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﺗﺮن ﻧﮕﺎه. ﮐﻨﯿم ﺑﻮاﻗﻊ آﻧﻬﺎ. از. دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﺳﺘﻮر.
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه. اﻧﺪ ..... در ﻋﺒــﺎرت اول و دوم ﯾــﻚ ﻣﻘــﺪار ﻋــﺪدي ﺛــﺎﺑﺘﻲ را در ... درﺟﻪ دوم را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ودر ﻣﺘﻐﯿﺮ.

نمونه برنامه های حل شده برنامه نویسی c برای درس محاسبات عددی - این

نمونه برنامه های حل شده برنامه نویسی c برای درس محاسبات عددی. ... ما به شما در این
مجموعه روش برنامه نويسي را آموزش می دهیم نه خود برنامه را . ..... دانلود نمونه سوالات درس
محاسبات ساختمان های فلزی استاد سجادی عطار ..... مفهوم سیستم کنسولی در ویرایش 4
آیین نامه 2800 زلزله [1314 بازدید]; کد فرترن و سی حل ماتریس سه قطری [1314
بازدید] ...

برنامه نویسی به زبان ++c و Fortran 90 - مهندسی عمران دانشگاه آزاد ...

برنامه نویسی به زبان ++c و Fortran 90 ... باشد نمی‌توانیم دومین معدل را محاسبه کنیم،
پس برنامه پیغام Error را چاپ کرده و خارج می‌شود. ... id : شماره دانشجویی گرفته شده از
ورودی ..... برای حل این مسئله ابتدا باید عدد در مبنای a را به عددی در مبنای 10 تبدیل
..... نرم افزار ریاضی-مهندسی مطلب نسخه نهایی 2011 دانلود مجموعه ای از فایلهای اکسل ...

اصل مقاله (1486 K) - مهندسی مکانیک مدرس

8 نوامبر 2014 ... M. Saradar, A. Basti, M. Zaeimi, Numerical study of the effect of strain .... صورت
عددی محاسبه .... 90 r. به. ترتیب ضرایب ناهمسانگردی در جهت. نورد. و عمود بر جهت نورد
می .... فرترن. نوشته شده و جواب. های حاصل شده، برگرفته از خاصیت حل به روش ...
مجموعه. ای از. نقاط بدست می. آیند که همان کرنش. های حدی مورد نظر در. نمودار.

دکتر علی قاسمیان مقدم - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی خودرو

عنوان پایان نامه: حل عددی و تحلیلی جریان سیال تراکم ناپذیر لزج در ناحیه‌ی طول ورودی
لوله به کمک نرم‌افزار Fluent و زبان برنامه نویسی Fortran 90) ... مهندسی"، "مکانیک
سیالات"، "انتقال حرارت 1"، "موتورهای احتراق داخلی"، "تکنولوژی سوخت‌رسانی"، "
محاسبات عددی" و ...، از سال ... 2- حل مسائل انتقال حرارت اینکروپرا، 1388، انتشارات
ناقوس.

آشنایی با برنامه نویسی | سایت رسمی سینا سالک

4 نوامبر 2004 ... کامپیوتر زبان خاص خود را دارد که این زبان مجموعه ای از صفرها و یک ها است .... (زاویه،
مثلا90) می شود مقدار ورودی و Sin، عملیات انجام شده و درنهایت مقدار سینوس ahpla ،
نتیجه کار می باشد. ... نرم افزار محاسبات عددی مناسب به من معرفی ... برنامه نویسی
نداره ولی تفکر ریاضی و توانایی حل مسائل چالش دار می تونه مفید باشد.

معادله دیفرانسیل پواسون - مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته

المان محدود یکی از معتبرترین روش¬های عددی برای حل معادلات دیفرانسیل است که خود
... در خصوص آنالیز عددی و دسته¬بندی روش¬های حل معادلات و همچنین چگونگی حل مسائل
از ... استفاده شده و برنامه لازم به زبان برنامه‌نویسی FORTRAN 90 تهیه گردیده است.
... با توزیع مناسب نقاط در مرزها و ایجاد کنترلی مناسب بر مجموعه نقاط، تمرکز لازم را
...

دکتر علی قاسمیان مقدم - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی خودرو

عنوان پایان نامه: حل عددی و تحلیلی جریان سیال تراکم ناپذیر لزج در ناحیه‌ی طول ورودی
لوله به کمک نرم‌افزار Fluent و زبان برنامه نویسی Fortran 90) ... مهندسی"، "مکانیک
سیالات"، "انتقال حرارت 1"، "موتورهای احتراق داخلی"، "تکنولوژی سوخت‌رسانی"، "
محاسبات عددی" و ...، از سال ... 2- حل مسائل انتقال حرارت اینکروپرا، 1388، انتشارات
ناقوس.

مجموعه مسایل محاسبات عددی حل شده در Fortran 90

بالغ بر 70 فایل در مورد حل مسایل محاسبات عددی مقطع کارشناسی به صورت برنامه
نویسی شده در نرم افزار Fortran 90 آماده دانلود است. مجموعه مسایل محاسبات عددی حل شده
...

مهندسي عمران - دانشگاه اصفهان

ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﻗﺒﻠﻲ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻛﻠﻲ و اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ
ﺑﺎﻻي ﻋﻠﻢ. و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ..... ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﺪدي و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺎز. ﻫﺎه. 2 ..... of Fortran 90, 95, 2003 and 77”
, 1st Edition, Springer, 2008. ... ﻫﺎي ﻋﺪدي در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، ﻣﻌﺎدﻻت ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ و دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﻌﺎدﻻت.

آیا می دانید - فاکتوریل

فاکتوریل عددی مانند n را !n می‌نویسند و «اِن فاکتوریل» می‌خوانند. ... بسیاری از
مسائل ترکیبیات که در گذشته برای تفریح بررسی شده اند امروزه اهمیت زیادی ... هدف
ما ایجاد قدرت «تجزیه»ی این گونه مسائل و ترکیب راه حلهای جزئی برای رسیدن پاسخ
نهایی است. .... با یک مثال نحوه محاسبه تعداد حالات جایگشت را توضیح می دهیم و در
نهایت ...

آشنایی با برنامه نویسی | سایت رسمی سینا سالک

4 نوامبر 2004 ... کامپیوتر زبان خاص خود را دارد که این زبان مجموعه ای از صفرها و یک ها است .... (زاویه،
مثلا90) می شود مقدار ورودی و Sin، عملیات انجام شده و درنهایت مقدار سینوس ahpla ،
نتیجه کار می باشد. ... نرم افزار محاسبات عددی مناسب به من معرفی ... برنامه نویسی
نداره ولی تفکر ریاضی و توانایی حل مسائل چالش دار می تونه مفید باشد.

ﺣﻞ ﻋﺪﺩﻱ ﮐﺎﻣﻞ ﺭﻭﺍﻧﮑﺎﺭﻱ ﺍﻻﺳﺘﻮ ﻫﻴﺪﺭﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﮏ ﺟﺮﻳﺎﻥ - Sid

٨[. ]. ﺣـﻞ. ﻋﺪﺩﻱ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﮔﺬﺭﺍﻱ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺍﻻﺳﺘﻮ ﻫﻴﺪﺭﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﮏ ﻳﮑﺒﻌﺪﻱ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺗﻤﺎﺱ ﺧﻄﻲ ﺑـﺮﺍﻱ ﺩﻭﺭﻫـﺎﻱ
ﺑـﺎﻻﺗﺮ ... ﺣﻞ ﻋﺪﺩﻱ. ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﮐﺪﻱ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻓﺮﺗﺮﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﮐﺪ ﺑﺮﺍﻱ.
٣٦٠ ... ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﺱ، ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺍﻳﻦ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﻬﺎﯼ ﻣﻬﻢ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﮑﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮﺩ . ﺷﮑﻞ. )١(. ، ﺗﻤﺎﺱ
..... ﺍﺯ ﺍﻳﻨـﺮﻭ ﺷـﺮﺍﻳﻂ ﺭﻭﺍﻧﮑـﺎﺭﯼ. ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ. ﻧﺎﺣﻴﻪ. (. =90° θ). ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺮﻭﻓﻴﻞ ﺳﻴﮑﻠﻮﺋﻴﺪﯼ ﺑﺤ. ﺮﺍﻧﯽ ﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ. ﺑﻮﺩ.

گزارش تمرین های محاسبات عددی - دانلود نمونه سوالات روش هاي محاسبات ...

14 دسامبر 2015 ... دانلود رایگان نمونه سوالات درس روش های محاسبات عددی - محاسبات عددی با جواب ... دانلود
نمونه سوالات روش هاي محاسبات عددي -->کاملا رايگان - فندقسوالات حل شده محاسبات
عددی .... دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال دوم 90-89 مهندسی صنایع با جواب . .....
کامل ترین مجموعه آموزشی زبان برنامه نویسی فرترن + Fortran 95 فرترن ...

برنامه سازی پیشرفته 2-نسخه ناقص - دانشگاه آزاد اسلامي مرکز فراشبند

FORTRAN ... و ﻛﻨﺘﺮل ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻬﻮﻟﺖ درك ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ، دﺳﺘﻮرات را در ﻗﺎﻟﺐ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ... ﻃﺮاﺣﻲ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﻣﺴﺎﺋﻞ دﻧﻴﺎي واﻗﻌﻲ اﺑﺪاع ﺷﺪه ﺑﻮد ... C++ ,
Java , Smalltalk , Object Pascal. در دﻫﻪ. 90. و. C#. در دﻫﻪ اول ﻗﺮن .21. ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ .... دﺳﺘﻮرات
ﺑﺪﻧﻪ ﺗﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﻲ ﺗﻮاﺑﻊ دﻳﮕﺮ ﻳﺎ ﻣﺘﺪﻫﺎي اﺷﻴﺎء .... ﺑﻌﺪ از ﻣﻘﺪار
ﻋﺪدي.

برنامه سازی پیشرفته 2-نسخه ناقص - دانشگاه آزاد اسلامي مرکز فراشبند

FORTRAN ... و ﻛﻨﺘﺮل ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻬﻮﻟﺖ درك ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ، دﺳﺘﻮرات را در ﻗﺎﻟﺐ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ... ﻃﺮاﺣﻲ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﻣﺴﺎﺋﻞ دﻧﻴﺎي واﻗﻌﻲ اﺑﺪاع ﺷﺪه ﺑﻮد ... C++ ,
Java , Smalltalk , Object Pascal. در دﻫﻪ. 90. و. C#. در دﻫﻪ اول ﻗﺮن .21. ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ .... دﺳﺘﻮرات
ﺑﺪﻧﻪ ﺗﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﻲ ﺗﻮاﺑﻊ دﻳﮕﺮ ﻳﺎ ﻣﺘﺪﻫﺎي اﺷﻴﺎء .... ﺑﻌﺪ از ﻣﻘﺪار
ﻋﺪدي.

اعضاي هيأت علمي: علی خالقی - دانشگاه صنعتی شاهرود

اینجانب در سال 1382 بورس هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود شدم و از سال 1387 (با
توجه به مسئولیتهای اجرائی عنوان شده فوق) به صورت پاره وقت به تدریس در این ...

آشنایی با برنامه نویسی | سایت رسمی سینا سالک

4 نوامبر 2004 ... کامپیوتر زبان خاص خود را دارد که این زبان مجموعه ای از صفرها و یک ها است .... (زاویه،
مثلا90) می شود مقدار ورودی و Sin، عملیات انجام شده و درنهایت مقدار سینوس ahpla ،
نتیجه کار می باشد. ... نرم افزار محاسبات عددی مناسب به من معرفی ... برنامه نویسی
نداره ولی تفکر ریاضی و توانایی حل مسائل چالش دار می تونه مفید باشد.

برنامه ای بنویسید که فاکتوریل یک عدد را محاسبه کند - نیو1396

که عددی مثل n را (کمتر از ۱۰) از ورودی خوانده فاکتوریل آنرا محاسبه کند و به خروجی
ببرد:. ... [PDF]C ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻞ ﺷﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ..... مجموعه سورس های C++ – پروژه های
برنامه نویسی ..... برنامه نویسی به زبان ++c و Fortran 90 – مهندسی عمران دانشگاه …

نرم افزارهای مهندسی مکانیک

15 ژانويه 2010 ... پس از اين زمان در صورت موافقت پروژه تا حدود 90% براي شما فایل به صورت Demo
ارسال ... خواندن اطلاعات و داده های ورودی محاسبه به زبان انگلیسی به صورت خودکار. ....
لطفا برای داونلود بخش اول مجموعه مقالات آموزشی نرم افزار فوق کلیک نمایید ....
Adamas/Solver : اين بخش عهده دار حل عددي سيستم ديناميكي طراحي شده (با ...

کتاب حل المسائل محاسبات عددی

مجموعه سوم کتابهای فیزیک؛ فیزیک محاسباتی، فیزیک ریاضی، مسائل و حل مسائل
..... با امکان محاسبه ریشه های مختلط بسته دانلودی شامل کد نوشته شده با فرترن f90 ...

حل مسئله تخصیص درجه دوم با استفاده از الگوریتم بهینه سازی چرخه آب

مساله تخصیص درجه دوم یكي از مسایل بهینه سازی تركیبي است كه ... در سال های اخیر،
الگوریتم های فرا ابتكاری به طور افزایشي در حل مسایل بهینه سازی ... محاسبه راه حل
.... در بین روش های فرا ابتكاری الگوریتم بهینه سازی چرخه آب به تازگي مطرح شده ...
این الگوریتم شامل یك مجموعه از مقادیر اولیه برای هر پارامتر از مسئله مي باشد. در هر
دور ...

محاسبه فاکتوریل عدد دلخواه نوشته شده با کد فرترن # وبلاگ یاد

نمونه سوالات استخدامی-آزمون, آزمون استخدامی, آزمون استخدامی , استخدام نیروی دریایی ,
استخدام ... های افسری این مجموعه ارزشمند شامل 5974 سوال مهم و پرتکرار ازمون استخدامی
می .... زبان کد: fortran 90 محاسبه فاکتوريل عدد دلخواه(نوشته شده با کد فرترن ) کد
نوشته شده ... ی) = تعداد اعداد مثال: از عدد27 تا عدد 1027 چند عدد صحیح (عددی که !!!

کتاب جنگ نوین (ش.م.ه.) جنگ‌های شیمیایی، بیولوژیک و هسته‌ای(چاپ1 ...

مباحث کتاب در سه حوزه جنگ‌های شیمیایی، بیولوژیک و هسته‌ای نگاشته شده و در هر
حوزه به ... مؤلف: رضا حق‌مرام - چاپ 4 - سال 1388فرترن 90 برای رشته‌های علوم و مهندسی
... چاپ 2 - سال 1387محاسبات عددی (به انضمام تعدادی مسائل حل شده) با تجدید نظر و
اصلاحات ... مؤلف: علی دعموش‌عاملی - چاپ 2 - سال 1382دی‍ن‌ و دی‍ن‍داری‌ در ع‍ص‍ر ح‍اض‍ر:
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ...

جزوه برنامه نویسی به زبان فرترن 90/95 - Esy.es

جزوه برنامه نویسی زبان فرترن 90 فرترن 95 شامل فصهای مفاهیم اساسی, ... درس دیگر
از جمله معادلات دیفرانسیل، محاسبات عددی و آمار و احتمالات مهندسی) ایجاد شود. ... پرخطا،
دشوار یا ناممکن شده و اهمیت برنامه نویسی برای حل سریع و کم خطای مسائل روشن تر می
شود. ... جزوه برنامه نویسی به زبان فرترن 90/95 | مجموعه آموزشی و مشاوره‌ای دكتر .

حل مساله فروشنده دوره گرد با استفاده از الگوریتم ژنتیک gaدر متلب ...

این الگوريتم برای حل مسائل مختلفی در دنیای واقعی از جمله مساله فروشنده دوره
... پروژه ها با نرم افزار متلب را در زمینه ی مکانیک و محاسبات عددی با ارزان ترین ...
دانشجویان و عزیزان مجموعه های پروژه آماده انجام شده در غالب فروشگاه متلب پروژه در ...
حل مسئله cavity با استفاده الگوريتم simple و با استفاده از فرترن 90 ارائه شده است
.

اصل مقاله (392 K) - دانشگاه تهران

:23/9/90. ، ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻬﺎﻳﻲ. :24/2/92(. ﭼﻜﻴﺪه. ﻣﻴﺪان. ﺟﺎﺑﻪ. ﺟﺎﻳﻲ. ﺣﺎﺻﻞ از. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻢ. ﻟﺮزه. ﮔﺴﻞ. ﻫﺎ. ي.
ﺷﻴﺐ. ﻟﻐﺰ ... ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ. ﻋﺪدي. اﻟﻤﺎن. ﻣﺤﺪود در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ. ﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮد. ﻫﻤﮕﻦ. ﻛﺸﺴﺎن. ﺧﻄﻲ. ﺑﺮآ. ورد
ﺷﺪه اﺳﺖ ... ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ . ﮔﺴﻞ. ﺷﻴﺐ. ،ﻟﻐﺰ. ﺳﻄﺤ. ﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه. و. ﻋـﺮض. آن. 20. ﻛﻴﻠـ. ﻮﻣﺘﺮ. اﺳـﺖ
ﻛـﻪ ..... در ﺣﻞ. ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻠﻲ ﺣﻞ. ﺻﻮرت. ﻗﻮي ﻣﻌﺎدﻻت و. ﺑﻪ. دﺳﺖ. آوردن. ﺟﻮاب دﻗﻴﻖ اﻣﻜﺎن. ﭘﺬﻳﺮ.

اولین پایگاه تخصصی انجام پروژه های نرم افزار متلب - MatlabProject.ir

دیجیتال, جداسازی متن فارسی از تصویر اسکن شده نقشه های شهری, 100, مشاهده
جزئیات و خرید ... الکترونیک قدرت, پروژه متلب و فرترن, 221, مشاهده جزئیات و خرید.
57, فایل توضیحات, ریاضی ریاضی محض, پروژه محاسبات عددي, 300, مشاهده جزئیات و
خرید ... سیستم, حل مسائل کامپیوتری ریاضی مهندسی متلب, 90, مشاهده جزئیات و
خرید.

دریافت فایل

ﺑﺮای ﺣﻞ m ﻏﯿﺮ ﻋﻤﻠ ﻣ ﺷﻮد زﯾﺮا ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎ ﺑﺰرگ ﺷﺪن m ﺑﺎ ﺑﺰرگ ﺷﺪن. اﯾﻦ ﻣﺸ ﻞ از
ﺷﺮوع ﻣﺠﺪد اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ... در ﻓﺼﻞ اول روش GMRES ﻣﻌﺮﻓ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻗﺒﻞ از آن اﺑﺰار و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﯿﺎن
ﺷﺪهاﻧﺪ. در ﻓﺼﻞ .... FORTRAN90 ب ﮐﺪﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴ ﺑﻪ زﺑﺎن. ٩١ ... ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺟﻮابﻫﺎی ﻋﺪدی ﻫﻤﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻋﻤﻠ و ﻋﻠﻮم ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻞ ﯾ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺧﻄ دارﻧﺪ. ﯾ ... ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﯾ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﺑﺮدارﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺧﻄ.

عرفان رجبی - وبلاگ گروهی ریاضی دانان آینده کشور - blogfa.com

+ نوشته شده در سه شنبه سوم فروردین ۱۳۸۹ساعت 20:30 توسط عرفان رجبی | 7 نظر ...
ولی ما در اینجا بعضی از روشهای محاسبه این اعمال را یاد می‌گیریم. ... و طبق یک قرار داد
سمت چپ اعداد مضروب و عددی که در 11 ضرب می‌شود) یک صفر می‌گذاریم. .... مسلما
شگفت زده و شادمان می شدند اگر می دیدند که این موضوع چه انبوهی از مسائل را حل میکند.

دانلود کتاب زبان برنامه نویسی فورترن به زبان فارسی - سایت آغازه

خرید پستی مجموعه دوم فیلمهای آموزشی سایت آغازه در قالب 5 عدد DVD به زبان فارسی ·
خرید پستی رازهای ... فورترن FORTRAN مخفف FORmula TRANslation زبان
برنامه‌نویسی مفسری است (ایستای کامپایل شده). زبان برنامه‌نویسی ... فورترن
اکنون نیز به‌صورت گسترده در محاسبات علمی و محاسبات عددی بکار برده می‌شود. از
مزیت‌های ...

پروژه :: Access-ASP.net-Assembly-Delphi-Excel-Flash-Fortran-HTML5

Access - ASP.net - Assembly - Delphi - Excel - Flash - Fortran - HTML5. توضیح :
بعد از ..... 21, مجموعه مسایل محاسبات عددی حل شده در Fortran 90. 22, پکیج طلایی ...

آشنايي با نرم افزارهاي رياضي - بانک مقاله های آموزشی و فرهنگی

22 نوامبر 2012 ... مروزه پژوهش و حل بيشتر مسائل رياضي از سطح پايين تا سطح ... 90 درصد بقيه به
زبان Maple نوشته شده است که در کتابخانه‌هاي Maple قرار دارد. ... و تحليل‌هاي رياضي
نظير محاسبات عددي و آناليز داده‌ها طراحي شده است اما قدرت بالاي تحليل .... می ‌توان
مجموعه ‌ای از دستورات پی‌درپی گنوپلات را در یک پرونده ذخیره کرد و با ...

دانلود » وب سایت شخصی دکتر جواد رحمان نژاد

خصوصیات ترموفیزیکی مبردهای منتخب-آماده شده برای درس طراحی سیستمهای ... حل
المسائل مکانیک سیالات فاکس ویرایش ششم (فصل پنجم) ... فرترن 90 در یک نگاه ...

دانلود » وب سایت شخصی دکتر جواد رحمان نژاد

خصوصیات ترموفیزیکی مبردهای منتخب-آماده شده برای درس طراحی سیستمهای ... حل
المسائل مکانیک سیالات فاکس ویرایش ششم (فصل پنجم) ... فرترن 90 در یک نگاه ...

... کتاب های برنامه نویسی | وبلاگ 24 - مرجع وبلاگ فارسی

کتاب های برنامه نویسی در این صفحه نمایش داده شده است و شما میتواند با کلیک بر
روی ... یک مجموعه آموزش زبان برنامه نویسی اسمبلی که یک زبان برنامه نویسی سطح
پایین ولی ... جزوه دست نویس حل تمرین کتاب پیتر لینز - نظریه زبان ها و ماشین ها
...... متلب (به انگلیسی: matlab) یک محیط نرم‌افزاری برای انجام محاسبات عددی و یک
زبان ...

ریاضی

ریاضی - زیر مجموعه www.shivaazimi.blogfa.com - ریاضی. ... بسیاری از مسائل
ترکیبیات که در گذشته برای تفریح بررسی شده اند امروزه اهمیت زیادی در ... یک راه
مناسب برای انجام این امر، تجزیه و تحلیل و حل تعداد زیادی از مسائل گوناگون مربوط به
شمردن است. .... فاکتوریل عددی مانند n را !n می‌نویسند و «اِن فاکتوریل» می‌خوانند.

دانلود کتاب زبان برنامه نویسی فورترن به زبان فارسی - سایت آغازه

خرید پستی مجموعه دوم فیلمهای آموزشی سایت آغازه در قالب 5 عدد DVD به زبان فارسی ·
خرید پستی رازهای ... فورترن FORTRAN مخفف FORmula TRANslation زبان
برنامه‌نویسی مفسری است (ایستای کامپایل شده). زبان برنامه‌نویسی ... فورترن
اکنون نیز به‌صورت گسترده در محاسبات علمی و محاسبات عددی بکار برده می‌شود. از
مزیت‌های ...