دانلود رایگان


مجموعه مسایل محاسبات عددی حل شده در Fortran 90 - دانلود رایگاندانلود رایگان بالغ بر 70 فایل در مورد حل مسایل محاسبات عددی مقطع کارشناسی به صورت برنامه نویسی شده در نرم افزار Fortran 90 آماده دانلود است.

دانلود رایگان مجموعه مسایل محاسبات عددی حل شده در Fortran 90 بالغ بر 70 فایل در مورد حل مسایل محاسبات عددی مقطع کارشناسی به صورت برنامه نویسی شده در نرم افزار Fortran 90 آماده دانلود است. یک نمونه از برنامه های نوشته شده در ادامه آورده شده است:
C***********************************************************************
C *
C ADAMS-FOURTH ORDER PREDICTOR-CORRECTOR METHOD *
C *
C***********************************************************************
C
C
C
C TO APPROXIMATE THE SOLUTION OF THE INITIAL VALUE PROLEM:
C Y'=F(T,Y), A<=T<=B, Y(A)=ALPHA,
C AT (N+1) EQUALLY SPACED NUMBERS IN THE INTERVAL (A,B).
C
C INPUT: ENDPOINTS A,B; INTEGER N; INITIAL CONDITION ALPHA.
C
C OUTPUT: APPROXIMATION W TO Y AT THE (N+1) VALUES OF T.
C
C T(1),...,T(4) AND W(1),...,W(4) ARE THE 4 MOST RECENT VALUES OF
C T(I) AND W(I) RESP.
C
DIMENSION T(10000),W(10000)
CHARACTER NAME*14,NAME1*14,AA*1
INTEGER INP,OUP,FLAG
LOGICAL OK
F(TZ,WZ) = WZ
OPEN(UNIT=5,FILE='CON',ACCESS='SEQUENTIAL')
OPEN(UNIT=6,FILE='CON',ACCESS='SEQUENTIAL')
WRITE(6,*) 'This is the Adams-Bashforth '
WRITE(6,*) 'Predictor-Corrector Method.'
WRITE(6,*) 'Has the function F been created in the program? '
WRITE(6,*) 'NOTE: The function is defined in two places.'
WRITE(6,*) 'Enter Y or N '
WRITE(6,*) ' '
READ(5,*) AA
IF(( AA .EQ. 'Y' ) .OR. ( AA .EQ. 'y' )) THEN
OK = .FALSE.
10 IF (OK) GOTO 11
WRITE(6,*) 'Input left and right endpoints separated by'
WRITE(6,*) 'blank - include decimal point'
WRITE(6,*) ' '
READ(5,*) A, B
IF (A.GE.B) THEN
WRITE(6,*) 'Left endpoint must be less'
WRITE(6,*) 'than right endpoint'
ELSE
OK = .TRUE.
ENDIF
GOTO 10
11 OK = .FALSE.
12 IF (OK) GOTO 13
WRITE(6,*) 'Input a positive integer for the number'
WRITE(6,*) 'of subinvervals '
WRITE(6,*) ' '
READ(5,*) N
IF ( N .LE. 0 ) THEN
WRITE(6,*) 'Must be positive integer '
ELSE
OK = .TRUE.
ENDIF
GOTO 12
13 WRITE(6,*) 'Input the initial condition.'
WRITE(6,*) ' '
READ(5,*) ALPHA
ELSE
WRITE(6,*) 'The program will end so that the function F '
WRITE(6,*) 'can be created '
OK = .FALSE.
ENDIF
IF(.NOT.OK) GOTO 400
WRITE(6,*) 'Select output destinations: '
WRITE(6,*) '1. Screen '
WRITE(6,*) '2. Text file '
WRITE(6,*) 'Enter 1 or 2 '
WRITE(6,*) ' '
READ(5,*) FLAG
IF ( FLAG .EQ. 2 ) THEN
WRITE(6,*) 'Input the file name in the form - '
WRITE(6,*) 'drive:name.ext'
WRITE(6,*) 'with the name contained within quotes'
WRITE(6,*) 'as example: ''A:OUTPUT.DTA'' '
WRITE(6,*) ' '
READ(5,*) NAME1
OUP = 3
OPEN(UNIT=OUP,FILE=NAME1,STATUS='NEW')
ELSE
OUP = 6
ENDIF
WRITE(OUP,*) 'OPEN-INTIGRATE METHOD'
T(0) = A
W(0) = ALPHA
H = (B-A)/N
I = 0
W(1) = ALPHA+H*F(A,ALPHA)
T(1)= T(0)+H
WRITE(OUP,2)
WRITE(OUP,3) I,T(0),W(0)
DO I=1,N
T(I+1) = T(I)+H
W(I+1) = W(I-1)+2*H*F(T(I),W(I))
WRITE(OUP,3) I,T(I),W(I)
ENDDO
400 CLOSE(UNIT=5)
CLOSE(UNIT=OUP)
IF(OUP.NE.6) CLOSE(UNIT=6)
STOP
2 FORMAT(1X,7X,'I',12X,'X',19X,'Y')
3 FORMAT(1X,5X,I4,5X,E15.8,5X,E15.8)
END


محاسبات عددی


Fortran


برنامه نویسی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فرآیند های تصفیه آب و فاضلاب - Browse the Latest Snapshot

مجموعه تست های درس اجرای شبکه های آب و فاضلاب مهندس نظام آبادی. (این مجموعه توسط
..... سرور 2 مدیافایر. جواب تمرینات کتاب فرترن دکتر موسوی ندوشنی تهیه شده
توسط محمد صادق عباسیان .... فایل ورد حل مسایل فرد محاسبات عددی بااستفاده از متلب
... سوالات تغییر کرده ترم اول 90 نسبت به سوالات بالا را از لینک زیر دریافت
نمایید:.

مجموعه مسایل محاسبات عددی حل شده در Fortran 90

بالغ بر 70 فایل در مورد حل مسایل محاسبات عددی مقطع کارشناسی به صورت برنامه
نویسی شده در نرم افزار Fortran 90 آماده دانلود است. مجموعه مسایل محاسبات عددی حل شده
...

دانلود کتاب زبان برنامه نویسی فورترن به زبان فارسی - سایت آغازه

خرید پستی مجموعه دوم فیلمهای آموزشی سایت آغازه در قالب 5 عدد DVD به زبان فارسی ·
خرید پستی رازهای ... فورترن FORTRAN مخفف FORmula TRANslation زبان
برنامه‌نویسی مفسری است (ایستای کامپایل شده). زبان برنامه‌نویسی ... فورترن
اکنون نیز به‌صورت گسترده در محاسبات علمی و محاسبات عددی بکار برده می‌شود. از
مزیت‌های ...

وبلاگ احمد استیری - FUMblog - دانشگاه فردوسی مشهد

8 فوریه 2012 ... در صورت نیاز به فایل کامل هر کدام از موضوعات و بخش های ارائه شده یا نیاز به ..... یک
راه حل فاقد بن بست و احتمال گرسنگی را در ادامه ارائه کرده ام. ..... دانلود رایگان نمونه
سوالات محاسبات عددی، دانشگاه فردوسی مشهد، میان ترم، پایان ترم، . ... مهم ترين
تغییرات فرترن 90 عبارت است از: اضافه كردن توابعي براي عمليات روي ...

حل مسئله تخصیص درجه دوم با استفاده از الگوریتم بهینه سازی چرخه آب

مساله تخصیص درجه دوم یكي از مسایل بهینه سازی تركیبي است كه ... در سال های اخیر،
الگوریتم های فرا ابتكاری به طور افزایشي در حل مسایل بهینه سازی ... محاسبه راه حل
.... در بین روش های فرا ابتكاری الگوریتم بهینه سازی چرخه آب به تازگي مطرح شده ...
این الگوریتم شامل یك مجموعه از مقادیر اولیه برای هر پارامتر از مسئله مي باشد. در هر
دور ...

کتاب فارسی:فیزیک محاسباتی - طبیعت زنده ( فیزیک) - blogfa.com

4 نوامبر 2011 ... در تمام اين کتاب براي نوشتن برنامه هاي اجرا شده از زبان فرترن استفاده ... کتاب
معرفي شده يکي از مجموعه هاي نه تايي کتاب نرم افزاريست که ... نام کتاب:برنامه
نويس در فرترن 90 ... در فيزيک براي انجام محاسبات عددي مي توان از فرترن که داراي
سرعت ... نيز مسائل متعددي قرار دارد که در انتهاي کتاب حل آنها آورده شده است.

fortran – دانلود مستقیم

برای دریافت لینک دانلود فایل اینجا کلیک کنید فایل مجموعه مسایل محاسبات عددی
حل شده در Fortran 90 که برای دانلود شما عزیزان آماده شده از مجموعه فروشگاه های ...

دانلود برنامه های درس محاسبات عددی (به زبان فرترن و مطلب) - سایت ...

25 سپتامبر 2009 ... برنامه های درس محاسبات عددی (این برنامه ها به دو زبان فرترن و مطلب نوشته شده است)
حل معادلات غیر خطی به روش نیوتن حل معادلات غیر خطی به روش ...

ریاضی

ریاضی - زیر مجموعه www.shivaazimi.blogfa.com - ریاضی. ... بسیاری از مسائل
ترکیبیات که در گذشته برای تفریح بررسی شده اند امروزه اهمیت زیادی در ... یک راه
مناسب برای انجام این امر، تجزیه و تحلیل و حل تعداد زیادی از مسائل گوناگون مربوط به
شمردن است. .... فاکتوریل عددی مانند n را !n می‌نویسند و «اِن فاکتوریل» می‌خوانند.

ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻨﺪی و آﻧﺎﻟﯿﺰ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت در ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ داﺋﻢ ﺑﺎ در ﻧ

9 فوریه 2005 ... وﻟﯽ ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ راه ﺣﻞ. ﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ... روش ﺣﻞ اﻧﺘﮕﺮاﻟﯽ در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻌﺎدﻻت ﮔﺮﻣﺎی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه از ﺳﯿﺎل ﺟﺎری درون ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ. ﻋﺎﯾﻖ. 2[. ] ... ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش
ﻋﺪدی و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮزی ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ در. ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ و .... ﺑﺮای ﮐﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﻟﺤﻈﮥ t = 0. )5( ....
90 θ. دﯾﮕﺮ از اﻟﮕﻮی ﻣﺬﮐﻮر ﭘﯿﺮوی ﻧﺸﺪه و. ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻨﺪی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ از ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺰﺑﻮر.

پاورپوینت مردان مبارز.زنان قهرمان(درس ششم دفاعی نهم) | rahniha

26 سپتامبر 2016 ... مقاله آموزش فوتبال آماده شدن برای بازی · مقاله ریشه یابی بزهکاری اطفال و نوجوانان ·
مجموعه مسایل محاسبات عددی حل شده در Fortran 90 · دانلود پایان نامه ...

مجموعه مسایل محاسبات عددی حل شده در Fortran 90 – مدیا کلوپ

بالغ بر 70 فایل در مورد حل مسایل محاسبات عددی مقطع کارشناسی به صورت برنامه
نویسی شده در نرم افزار Fortran 90 آماده دانلود است.

... کتاب های برنامه نویسی | وبلاگ 24 - مرجع وبلاگ فارسی

کتاب های برنامه نویسی در این صفحه نمایش داده شده است و شما میتواند با کلیک بر
روی ... یک مجموعه آموزش زبان برنامه نویسی اسمبلی که یک زبان برنامه نویسی سطح
پایین ولی ... جزوه دست نویس حل تمرین کتاب پیتر لینز - نظریه زبان ها و ماشین ها
...... متلب (به انگلیسی: matlab) یک محیط نرم‌افزاری برای انجام محاسبات عددی و یک
زبان ...

تکنولوژی آموزشی

ماتریس ها، معادلات دیفرانسیل، رشته های عددی اطلاعات، ترسیمات و گراف ها از لوازم ...
C و Fortran حل می‌شوند، با استفاده از MATLAB بسیار راحت‌تر و سریع‌تر حل می‌شوند.
... جعبه ابزار مشخصات: رابط کاربری بهینه شده برای جاسازی، محاسبه و ثبت مسیر
.... میپل : برای حل مسائل ریاضی است که اولین بار در سال ۱۹۸۱ برای انجام مجموعه ای از
...

کتاب های انتشارات ناقوس - صفحه 6 - انتشارات سیمای دانش

مشاهده جزئیات. کتاب تشریح کامل مسائل مهندسی کنترل مدرن اوگاتا (ویرایش پنجم) ...
کتاب کتاب آموزشی FORTRAN 90/95 ... کتاب مسایل حل شده در طراحی الگوریتم ها ...

تکنولوژی آموزشی

ماتریس ها، معادلات دیفرانسیل، رشته های عددی اطلاعات، ترسیمات و گراف ها از لوازم ...
C و Fortran حل می‌شوند، با استفاده از MATLAB بسیار راحت‌تر و سریع‌تر حل می‌شوند.
... جعبه ابزار مشخصات: رابط کاربری بهینه شده برای جاسازی، محاسبه و ثبت مسیر
.... میپل : برای حل مسائل ریاضی است که اولین بار در سال ۱۹۸۱ برای انجام مجموعه ای از
...

fortran – دانلود مستقیم

برای دریافت لینک دانلود فایل اینجا کلیک کنید فایل مجموعه مسایل محاسبات عددی
حل شده در Fortran 90 که برای دانلود شما عزیزان آماده شده از مجموعه فروشگاه های ...

انجام پایان نامه - انجام پروژه های برنامه نویسی فرترن fortran

7 مه 2013 ... یافتن خطاها و رفع خطاهای موجود در یک برنامه نوشته شده به زبان فرترن Fortran ...
انجام پروژه برنامه نویسی فرترن 90 در مشهد ... این مجموعه با داشتن مثال های فراوان
برنامه نویسی به زبان فارسی منبع ... آموزش برنامه نویسیFORTRAN برای درس
محاسبات عددی به صورت فشرده در 4 جلسه ... روش حل عددی معادلات دیفرانسیل

کتاب : حل تمرینات آنالیز عددی (1) (تالیف دکتر اسماعیل بابلیان ...

پدیدآورندگان : تهیه و تنظیم: روح‌الله صدیقی موضوع : آنالیز عددی - مسائل، تمرینها و
... بابلیان) ویژه دانشگاه پیام نور: حل کامل تمرینات، خلاصه مطالب، نمونه سوالات پایان
ترم، . ... در فصل اول به پاره‌ای از مشكلات موجود در ساختن اعداد حقیقی اشاره شده و در
فصل دوم ... عددی کارشناسی ارشد: مجموعه ریاضی شامل: شرح - نکته - سوالات
چهارگزینه‌ای ...

مهندسی-مکانیک-mechanic-متلب-matlab-کتاب - محاسبات عددی

بطور واضح بین درستی و پیچیدگی محاسبات و مقدار انتخاب شده h وابستگی زیادی
.... برچسب‌ها: حل عددی معادلات غیر خطی به روش taylor, محاسبات عددی در متلب, ....
برچسب‌ها: محاسبات عددی فرترن, روش نصف کردن, روش نیوتن, روش سکانت, روش ...
این مجموعه شامل ۳ پروزه برنامه نویسی با متلب می باشد که مربوط به درس محاسبات
عددی است .

آموزش زبان فرترن ۹۰ همراه با ۵۰ مساله حل شده_(Fortran 90 Programming ...

25 ا کتبر 2015 ... این زبان در استاندارد فرترن ۹۰ از قابلیت نوشتن برنامه های محاسبات موازی ... این
کتاب با حل مثال ها و مسایل مختلف سعی دارد که این زبان را آموزش دهد.

مقدمات و مفاهیم کلی - Parallel programming

بر اساس آمارهای ارائه شده در این سایت تقسیم بندی کاربران و کاربردهای این قبیل
سامانه‌ها ... کاهش زمان (و هزینه) اجرای محاسبات; انجام محاسبات بزرگتر و حل مسائل با
مقیاس ..... مجموعه Fortran API در ۲۸ اکتبر ۱۹۹۷ و مجموعه C/C++ API در اواخر ۱۹۹۸ ارايه
شدند. ... موازی‌سازی خودکار ممکن است که اساسا به نتایج و جوابهای عددی اشتباه منجر
شود!

آیا می دانید - فاکتوریل

فاکتوریل عددی مانند n را !n می‌نویسند و «اِن فاکتوریل» می‌خوانند. ... بسیاری از
مسائل ترکیبیات که در گذشته برای تفریح بررسی شده اند امروزه اهمیت زیادی ... هدف
ما ایجاد قدرت «تجزیه»ی این گونه مسائل و ترکیب راه حلهای جزئی برای رسیدن پاسخ
نهایی است. .... با یک مثال نحوه محاسبه تعداد حالات جایگشت را توضیح می دهیم و در
نهایت ...

تکنولوژی آموزشی

ماتریس ها، معادلات دیفرانسیل، رشته های عددی اطلاعات، ترسیمات و گراف ها از لوازم ...
C و Fortran حل می‌شوند، با استفاده از MATLAB بسیار راحت‌تر و سریع‌تر حل می‌شوند.
... جعبه ابزار مشخصات: رابط کاربری بهینه شده برای جاسازی، محاسبه و ثبت مسیر
.... میپل : برای حل مسائل ریاضی است که اولین بار در سال ۱۹۸۱ برای انجام مجموعه ای از
...

... کتاب های برنامه نویسی | وبلاگ 24 - مرجع وبلاگ فارسی

کتاب های برنامه نویسی در این صفحه نمایش داده شده است و شما میتواند با کلیک بر
روی ... یک مجموعه آموزش زبان برنامه نویسی اسمبلی که یک زبان برنامه نویسی سطح
پایین ولی ... جزوه دست نویس حل تمرین کتاب پیتر لینز - نظریه زبان ها و ماشین ها
...... متلب (به انگلیسی: matlab) یک محیط نرم‌افزاری برای انجام محاسبات عددی و یک
زبان ...

مجموعه مسایل محاسبات عددی حل شده در Fortran 90 – مدیا کلوپ

بالغ بر 70 فایل در مورد حل مسایل محاسبات عددی مقطع کارشناسی به صورت برنامه
نویسی شده در نرم افزار Fortran 90 آماده دانلود است.

کاربرد های کامپیوتر در مسائل مربوط به زهکشی چگونه است؟

امروزه کامپیوتر در تمام ابعاد و جنبه های مختلف سیستم ها زهکشی وارد شده است. ...
مجموعه اخبار دانشگاهی کشور / مهندسی کشاورزیارسال شده در 22 فروردین 1391 - 10 ...
لذا توصیه می شود مهندسان طراح سیستم های زهکشی به روش های محاسبات دستی هم آسنا
... که معادلات سنت و نان را برای کانال ها در وضعیت غیر ماندگار به صورت عددی حل می
کند.

آشنایی با نرم افزارهای ریاضی - ایران بوم

10 نوامبر 2012 ... امروزه پژوهش و حل بیشتر مسائل ریاضی از سطح پایین تا سطح ... 90 درصد بقیه به
زبان Maple نوشته شده است که در کتابخانه‌های Maple قرار دارد. ... تحلیل‌های ریاضی
نظیر محاسبات عددی و آنالیز داده‌ها طراحی شده است اما قدرت بالای تحلیل و .... می ‌توان
مجموعه ‌ای از دستورات پی‌درپی گنوپلات را در یک پرونده ذخیره کرد و با ...

آموزش زبان فرترن ۹۰ همراه با ۵۰ مساله حل شده_(Fortran 90 Programming ...

25 ا کتبر 2015 ... این زبان در استاندارد فرترن ۹۰ از قابلیت نوشتن برنامه های محاسبات موازی ... این
کتاب با حل مثال ها و مسایل مختلف سعی دارد که این زبان را آموزش دهد.

ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻓﺮﺗﺮن او ﻟﲔ زﺑﺎن ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻳﻲ اﺳـﺖ آـﻪ ﺑﻄـﻮر وﺳـﻴﻌ f

ﻃﺮاﺣﻲ ﺷـﺪﻩ و اﻣـﺮوزﻩ ﻧﻴـﺰ ﺑﻴـﺸﱰ در ﺣـﻞ ﻣـﺴﺎﺋﻞ رﻳﺎﺿـﻲ ،. ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻋﻠﻮم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ... ﻣﺘﺬآﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﱘ آﻪ
ﳎﻤﻮﻋﻪ ﻓﻮق ، آﺎراآﱰ هﺎﻳﻲ هـﺴﺘﻨﺪ آـﻪ هـﺮ. ﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﺎ ﻣﻨﻈﻮر ... ﺛﺎﺑﺖ هﺎي ﻋﺪدي از دو ﻧـﻮع هـﺴﺘﻨﺪ ، ﺛﺎﺑـﺖ
هـﺎي ﺻـﺤﻴﺢ و. ﺛﺎﺑﺖ هﺎي اﻋﺸﺎري .... زﻳﺮ آﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﳏﺎﺳﺒﻪ. ( y+z. ) ...... FORTRAN 90. ارﺗﻘﺎء دادﻩ
ﺷﺪ.

کتاب جنگ نوین (ش.م.ه.) جنگ‌های شیمیایی، بیولوژیک و هسته‌ای(چاپ1 ...

مباحث کتاب در سه حوزه جنگ‌های شیمیایی، بیولوژیک و هسته‌ای نگاشته شده و در هر
حوزه به ... مؤلف: رضا حق‌مرام - چاپ 4 - سال 1388فرترن 90 برای رشته‌های علوم و مهندسی
... چاپ 2 - سال 1387محاسبات عددی (به انضمام تعدادی مسائل حل شده) با تجدید نظر و
اصلاحات ... مؤلف: علی دعموش‌عاملی - چاپ 2 - سال 1382دی‍ن‌ و دی‍ن‍داری‌ در ع‍ص‍ر ح‍اض‍ر:
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ...

گزارش تمرین های محاسبات عددی - دانلود نمونه سوالات روش هاي محاسبات ...

14 دسامبر 2015 ... دانلود رایگان نمونه سوالات درس روش های محاسبات عددی - محاسبات عددی با جواب ... دانلود
نمونه سوالات روش هاي محاسبات عددي -->کاملا رايگان - فندقسوالات حل شده محاسبات
عددی .... دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال دوم 90-89 مهندسی صنایع با جواب . .....
کامل ترین مجموعه آموزشی زبان برنامه نویسی فرترن + Fortran 95 فرترن ...

نمونه برنامه های حل شده برنامه نویسی c برای درس محاسبات عددی - این

نمونه برنامه های حل شده برنامه نویسی c برای درس محاسبات عددی. ... ما به شما در این
مجموعه روش برنامه نويسي را آموزش می دهیم نه خود برنامه را . ..... دانلود نمونه سوالات درس
محاسبات ساختمان های فلزی استاد سجادی عطار ..... مفهوم سیستم کنسولی در ویرایش 4
آیین نامه 2800 زلزله [1314 بازدید]; کد فرترن و سی حل ماتریس سه قطری [1314
بازدید] ...

سابروتین نویسی در آباکوس | مرجع آموزش نرم‌افزارهای مکانیک

7 نوامبر 2016 ... قطعاً شما همراهان گرامی، در مجموعه پست‌های معرفی و آموزش آباکوس و همچنین مجموعه مثال‌های
... طیف مسائل پوشش داده شده در کنار رابط کاربری ساده و قابل درک، آباکوس را به
گزینه‌ای بسیار جدی برای کاربران دنیای حل عددی مبدل ساخته است. ... داده تا بتوانند
به کمک برنامه‌نویسی در محیط نرم‌افزار فرترنFORTRAN (که پایه ...

دانلود کتاب زبان برنامه نویسی فورترن به زبان فارسی - سایت آغازه

خرید پستی مجموعه دوم فیلمهای آموزشی سایت آغازه در قالب 5 عدد DVD به زبان فارسی ·
خرید پستی رازهای ... فورترن FORTRAN مخفف FORmula TRANslation زبان
برنامه‌نویسی مفسری است (ایستای کامپایل شده). زبان برنامه‌نویسی ... فورترن
اکنون نیز به‌صورت گسترده در محاسبات علمی و محاسبات عددی بکار برده می‌شود. از
مزیت‌های ...

کتاب : حل تمرینات آنالیز عددی (1) (تالیف دکتر اسماعیل بابلیان ...

پدیدآورندگان : تهیه و تنظیم: روح‌الله صدیقی موضوع : آنالیز عددی - مسائل، تمرینها و
... بابلیان) ویژه دانشگاه پیام نور: حل کامل تمرینات، خلاصه مطالب، نمونه سوالات پایان
ترم، . ... در فصل اول به پاره‌ای از مشكلات موجود در ساختن اعداد حقیقی اشاره شده و در
فصل دوم ... عددی کارشناسی ارشد: مجموعه ریاضی شامل: شرح - نکته - سوالات
چهارگزینه‌ای ...

مهندسي عمران - دانشگاه اصفهان

ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﻗﺒﻠﻲ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻛﻠﻲ و اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ
ﺑﺎﻻي ﻋﻠﻢ. و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ..... ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﺪدي و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺎز. ﻫﺎه. 2 ..... of Fortran 90, 95, 2003 and 77”
, 1st Edition, Springer, 2008. ... ﻫﺎي ﻋﺪدي در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، ﻣﻌﺎدﻻت ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ و دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﻌﺎدﻻت.

ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮ ﮐﺪ ﻫﺎی ﻓﺮﺗﺮن

ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﻮر، ﻋﻨﺎن اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدن ﻧﻮع ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ را از ﻓﺮﺗﺮن ﻣ ﮔﯿﺮﯾﻢ و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺧﻮدﻣﺎن. اﻧﺠﺎم ﻣ
دﻫﯿﻢ. ﺣﺎﻻ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و ﺑﻌﺪ از ... fortcom: Error: test.f90, Line 5: This IMPLICIT statment is ....
ﻧﺘﯿﺠﻪ ی اﺟﺮا ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در دور اول از ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻘﺪار p ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در ﻓﺎﯾﻞ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
.... در واﻗ ، ﻓﺮﻣﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼ ﻮﻧﮕ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن داده ﻫﺎی ﻋﺪدی و ﯾﺎ ﮐﺎراﮐﺘﺮی ﮐﻪ در ورودی ﯾﺎ ﺧﺮوﺟ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻗﺮار.

انجام پروژه های برنامه نویسی فرترن fortran - پایگاه علمی سرگرمی و ...

یافتن خطاها و رفع خطاهای موجود در یک برنامه نوشته شده به زبان فرترن Fortran ...
انجام پروژه برنامه نویسی فرترن 90 در مشهد ... معرفی می گردد و همانطور که از اسمش
پیداست، برای انجام محاسبات ریاضی در کارهای علمی خلق شده است. .... آماری بر مجموعه
داده ها- تبدیل اعداد به حروف و حروف به عدد و رقم و بالعکس- حل عددی انواع معادلات
دیفرانسیل ...

این مقادیر در نمودار زیر توسط نرم افزار tecplot ترسیم گردیده است.

روشهای عددی از کم هزینه ترین روشهای حل مسایل مهندسی بوده و با صرف زمان اندک و
همچنین ... پیش از ارائه نرم افزار های مختلف برای انجام محاسبات موارد فوق(که امروزه به
وفور یافت ... معمول بوده و در این مقوله با استفاده از کدنویسی فرترن 90 به حل مساله
اقدام می نماییم. ... (در این روش از الگوریتم توماس جهت حل دستگاه معادلات استفاده شده
است).

عرفان رجبی - وبلاگ گروهی ریاضی دانان آینده کشور - blogfa.com

+ نوشته شده در سه شنبه سوم فروردین ۱۳۸۹ساعت 20:30 توسط عرفان رجبی | 7 نظر ...
ولی ما در اینجا بعضی از روشهای محاسبه این اعمال را یاد می‌گیریم. ... و طبق یک قرار داد
سمت چپ اعداد مضروب و عددی که در 11 ضرب می‌شود) یک صفر می‌گذاریم. .... مسلما
شگفت زده و شادمان می شدند اگر می دیدند که این موضوع چه انبوهی از مسائل را حل میکند.

دانلود کتاب زبان برنامه نویسی فورترن به زبان فارسی - سایت آغازه

خرید پستی مجموعه دوم فیلمهای آموزشی سایت آغازه در قالب 5 عدد DVD به زبان فارسی ·
خرید پستی رازهای ... فورترن FORTRAN مخفف FORmula TRANslation زبان
برنامه‌نویسی مفسری است (ایستای کامپایل شده). زبان برنامه‌نویسی ... فورترن
اکنون نیز به‌صورت گسترده در محاسبات علمی و محاسبات عددی بکار برده می‌شود. از
مزیت‌های ...

تکنولوژی آموزشی

ماتریس ها، معادلات دیفرانسیل، رشته های عددی اطلاعات، ترسیمات و گراف ها از لوازم ...
C و Fortran حل می‌شوند، با استفاده از MATLAB بسیار راحت‌تر و سریع‌تر حل می‌شوند.
... جعبه ابزار مشخصات: رابط کاربری بهینه شده برای جاسازی، محاسبه و ثبت مسیر
.... میپل : برای حل مسائل ریاضی است که اولین بار در سال ۱۹۸۱ برای انجام مجموعه ای از
...

ﻣﻌﺎدﻟﻪ ژاﮐﻮﻓﺴﮑﯽ روش ﺣﻞ و ، ﻫﺎي اﻓﺰار ﻧﺮم ﮐﺎراﺋﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ - دانش آب و خاک

ﻫـﺎي ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ. ﻣﺘﻌﺪدي ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺪﯾﺪه ﺿﺮﺑﻪ ﻗﻮچ از ﺳﺎل. 1950. ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺑﻪ ﮐـﺎر ﺑـﺮده ﺷـﺪه. اﻧـﺪ ...
Hytran software are numerical simulations of hydraulic phenomenon of water
hammer in conduits ... وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺠﻬﻮﻻت و ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﺿﺮﺑﻪ ﻗـﻮچ در ..... ﻓﻮرﺗﺮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
راﯾﺎﻧﻪ ..... ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت اوﻟﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ اﺑﺮﮐﻮه، اﺑﺮﮐﻮه، اﯾﺮان.

محاسبه فاکتوریل عدد دلخواه نوشته شده با کد فرترن # وبلاگ یاد

نمونه سوالات استخدامی-آزمون, آزمون استخدامی, آزمون استخدامی , استخدام نیروی دریایی ,
استخدام ... های افسری این مجموعه ارزشمند شامل 5974 سوال مهم و پرتکرار ازمون استخدامی
می .... زبان کد: fortran 90 محاسبه فاکتوريل عدد دلخواه(نوشته شده با کد فرترن ) کد
نوشته شده ... ی) = تعداد اعداد مثال: از عدد27 تا عدد 1027 چند عدد صحیح (عددی که !!!

مهندسي عمران - دانشگاه اصفهان

ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﻗﺒﻠﻲ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻛﻠﻲ و اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ
ﺑﺎﻻي ﻋﻠﻢ. و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ..... ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﺪدي و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺎز. ﻫﺎه. 2 ..... of Fortran 90, 95, 2003 and 77”
, 1st Edition, Springer, 2008. ... ﻫﺎي ﻋﺪدي در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، ﻣﻌﺎدﻻت ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ و دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﻌﺎدﻻت.

فرترن | دانلود مقاله پروژه فایل رایگان

برنامه انتگرال مونت کارلو (فرترن ) که در حل بسیاری از انتگرال ها و مسایل کاربدی
که به ... MATLAB) یک محیط نرم‌افزاری برای انجام محاسبات عددی و یک زبان
برنامه‌نویسی نسل چهارم است. ... مکانیکال دسکتاپ با ارائه تمامی امکانات مربوط به مدل
سازی، مونتاژ، مجموعه سازی، ... فایل مورد نظر، کد های نوشته شده در نرم افزار فرترن 90
می باشد.

... کتاب های برنامه نویسی | وبلاگ 24 - مرجع وبلاگ فارسی

کتاب های برنامه نویسی در این صفحه نمایش داده شده است و شما میتواند با کلیک بر
روی ... یک مجموعه آموزش زبان برنامه نویسی اسمبلی که یک زبان برنامه نویسی سطح
پایین ولی ... جزوه دست نویس حل تمرین کتاب پیتر لینز - نظریه زبان ها و ماشین ها
...... متلب (به انگلیسی: matlab) یک محیط نرم‌افزاری برای انجام محاسبات عددی و یک
زبان ...

فیلم آموزشی فرترن به زبان فارسی بخش 1 - سایت اسفند

مهمترین کاربرد فرترن در محاسبات عددی و محاسبات علمی در رشته های مهندسی می باشد .
... مجموعه فیلم آموزشی فرترن به زبان فارسی بوده و می تواند یادگیری این زبان را ...

مجموعه مسایل محاسبات عددی حل شده در Fortran 90 |

11 ا کتبر 2015 ... بالغ بر 70 فایل در مورد حل مسایل محاسبات عددی مقطع کارشناسی به صورت برنامه
نویسی شده در نرم افزار Fortran 90 آماده دانلود است. یک نمونه از برنامه ...

مهندس جوان - مهندسین جوان مکانیک - blogfa.com

9 سپتامبر 2013 ... لازم بذکر است ریاضیات مهندسی و ترمودینامیک1 به صورت منسجمتری و همراه با
مثالهای حل شده و تمرینهای حل نشده متنوع بصورت کتاب منتشر شده ...

پروژه :: Access-ASP.net-Assembly-Delphi-Excel-Flash-Fortran-HTML5

Access - ASP.net - Assembly - Delphi - Excel - Flash - Fortran - HTML5. توضیح :
بعد از ..... 21, مجموعه مسایل محاسبات عددی حل شده در Fortran 90. 22, پکیج طلایی ...

اولین پایگاه تخصصی انجام پروژه های نرم افزار متلب - MatlabProject.ir

دیجیتال, جداسازی متن فارسی از تصویر اسکن شده نقشه های شهری, 100, مشاهده
جزئیات و خرید ... الکترونیک قدرت, پروژه متلب و فرترن, 221, مشاهده جزئیات و خرید.
57, فایل توضیحات, ریاضی ریاضی محض, پروژه محاسبات عددي, 300, مشاهده جزئیات و
خرید ... سیستم, حل مسائل کامپیوتری ریاضی مهندسی متلب, 90, مشاهده جزئیات و
خرید.

عرفان رجبی - وبلاگ گروهی ریاضی دانان آینده کشور - blogfa.com

+ نوشته شده در سه شنبه سوم فروردین ۱۳۸۹ساعت 20:30 توسط عرفان رجبی | 7 نظر ...
ولی ما در اینجا بعضی از روشهای محاسبه این اعمال را یاد می‌گیریم. ... و طبق یک قرار داد
سمت چپ اعداد مضروب و عددی که در 11 ضرب می‌شود) یک صفر می‌گذاریم. .... مسلما
شگفت زده و شادمان می شدند اگر می دیدند که این موضوع چه انبوهی از مسائل را حل میکند.

فرترن | دانلود مقاله پروژه فایل رایگان

برنامه انتگرال مونت کارلو (فرترن ) که در حل بسیاری از انتگرال ها و مسایل کاربدی
که به ... MATLAB) یک محیط نرم‌افزاری برای انجام محاسبات عددی و یک زبان
برنامه‌نویسی نسل چهارم است. ... مکانیکال دسکتاپ با ارائه تمامی امکانات مربوط به مدل
سازی، مونتاژ، مجموعه سازی، ... فایل مورد نظر، کد های نوشته شده در نرم افزار فرترن 90
می باشد.

پروژه :: Access-ASP.net-Assembly-Delphi-Excel-Flash-Fortran-HTML5

Access - ASP.net - Assembly - Delphi - Excel - Flash - Fortran - HTML5. توضیح :
بعد از ..... 21, مجموعه مسایل محاسبات عددی حل شده در Fortran 90. 22, پکیج طلایی ...

فرترن | دانلود مقاله پروژه فایل رایگان

برنامه انتگرال مونت کارلو (فرترن ) که در حل بسیاری از انتگرال ها و مسایل کاربدی
که به ... MATLAB) یک محیط نرم‌افزاری برای انجام محاسبات عددی و یک زبان
برنامه‌نویسی نسل چهارم است. ... مکانیکال دسکتاپ با ارائه تمامی امکانات مربوط به مدل
سازی، مونتاژ، مجموعه سازی، ... فایل مورد نظر، کد های نوشته شده در نرم افزار فرترن 90
می باشد.

این مقادیر در نمودار زیر توسط نرم افزار tecplot ترسیم گردیده است.

روشهای عددی از کم هزینه ترین روشهای حل مسایل مهندسی بوده و با صرف زمان اندک و
همچنین ... پیش از ارائه نرم افزار های مختلف برای انجام محاسبات موارد فوق(که امروزه به
وفور یافت ... معمول بوده و در این مقوله با استفاده از کدنویسی فرترن 90 به حل مساله
اقدام می نماییم. ... (در این روش از الگوریتم توماس جهت حل دستگاه معادلات استفاده شده
است).

FORTRAN | Ansarina

حال که با الگوریتم نویسی و دستورات زبان فرترن آشنا شده اید، بایستی بسیار ...
مثالهای روشهای محاسبات عددی به چهار زبان فرترن 90،سی پلاس پلاس، پاسکال و ...

english is a simple language | جستجو - بهتینا

عبارت english is a simple language در بین اطلاعات جستجو شده و نتایج با ذکر
منبع ... simple & stylish pro یک برنامه ماشین حساب ساده و شیک است که از محاسبات
اعداد تا .... مسئله cavity به کمک الگوریتم simple(با استفاده از فرترن 90)حل مسئله
cavity به ... از فرترن 90) مساله lid-driven cavity یا همان حفره با مرز متحرک یکی از
مسایل ...