دانلود رایگان


پاورپوینت اثر انفجار بر روی سازه های فولادی - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت اثر انفجار بر روی سازه های فولادی درس سازه های فولادی پیشرفته

دانلود رایگان پاورپوینت اثر انفجار بر روی سازه های فولادی پاورپوینت اثر انفجار بر روی سازه های فولادی (46 اسلاید)
فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف انفجار و انواع آن
بارگذاری انفجاری
آسیب های سازه ناشی از انفجار
اثرات مستقیم انفجار
انهدام پیشرونده
آیین نامه ها
نرم افزار ها
مراجع


پاورپوینت


انفجار


سازه های فولادی


عمران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تیب پیشرونده در سازه های بلند تحت اثر انفجاری در pdf - جستجو - وسریا

یب پيشرونده در سازه هاي بلند تحت اثر انفجاري در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود
..... مقاله ارزی. رفتار سازه های فولادی در برابر بارهای انفجاری در فایل ورد (word).

دکتر محمود رضا شیراوند - پروفایل

كاربرد كامپيوتر در تحليل سازه‌هاي آبي (كارشناسي) ... شعباني, "ارزيابي رفتار سازه
هاي فولادي قاب خمشي ويژه و قاب مهاربندي تحت اثر بارگذاري انفجاري" ... پروانه رو, "
بررسي اثر انفجار بر عرشه پل با مقطع بتني باكس پيش تنيده" چهارمين كنفرانس ...

بارگذاری انفجاری - پایگاه اطلاعات مهندسی عمران

بررسی عددی اثر انفجار بر روی گود پایدار شده به روش میخ کوبی در خاک ماسه ای ... در
این مقاله رفتار سازه های فولادی در اثر وقوع انفجار در نزدیکی انها بررسی می شود.

اثر انفجار سطحي ناشي از مواد منفجره متمركز بر روي سازه هاي بتني - ngdir

البته اين اثر بر روي سازه هاي مسكوني به مراتب مخرب تر خواهد بود چرا كه اين سازه ها
صرفاً در برابر نيروي زلزله طراحي مي گردند. لذا در اين مقاله با انجام تحليل هاي ...

مقایسه خرابی پیشرونده ناشی از بار انفجار و زلزله در ساختمانهای با ...

27 فوریه 2017 ... در این مقاله چند نوع مختلف مهاربند نیز در نظر گرفته شده که طی آن سازه با مهاربند ... در
ادامه برای بررسی اختلاف ارتفاع بر نتایج، سازههای ۸ و ۴ طبقه با ... سازی بار انفجار
و زلزله در ساختمانهای با مهاربند فولادی با استفاده از نرم ... بررسی پاسخ دینامیکی
سازه های فولادی با مهاربند کمانش ناپذیر تحت اثر نیروی انفجار ...

ارسال مقاله برای همایش تخریب ساختمان - گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی ...

F101, بررسی مقایسه‌ای تخریب سازه‌ها به روش سنتی و انفجاری, سید محمد هاشمی ...
F104, تکنولوژی تخریب کنترل شده سازه‌های فولادی با استفاده از مفهوم خرابی پیش
... F105, بررسی تأثیر عملکرد زنجیره ای (Catenary Action)در تخریب سازه های
فولادی ...

مقالات سازه های فضایی اسپیس - استاک پیشرو سازه

... رابطه ضریب افزایش بار دینامیکی در تحلیل واژگونی پیشرونده سازه های فولادی ...
فولادی قبل و بعد از بهسازی لرزه ای با مهاربندی فولادی (pdf) · بررسی اثر انفجار ...

پاورپوینت تاثیر زلزله بر ساختمان های بتن مسلح

27 ژانويه 2016 ... پاورپوینت تاثیر زلزله بر ساختمان های بتن مسلح – دانلود مقالات ...اﺛﺮات اﻧﻔﺠﺎر ﺑﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟ - کنفرانسهای دانشگاه سمنانﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ...

ﻣﻐﺮﻭﻕ ﻱﻫﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺷﻮﮎ ﻣﻮﺝ ﺍﺛﺮ ﺗﺤﻠﻴ

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌ. ﻲ. ﻲﻣ. ﺷﻮ. ﺩ ﺍﺛﺮ ﭘﺎﻟﺲ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻳﻌﻨ. ﻲ. ﻣﻮﺝ. ﺷﻮﮎ. ﺑﺮ ﻟﻮﻟﻪ. ﻱﻫﺎ. ﺗﻮﺧﺎﻟ. ﻲ. ﻣﻐﺮﻭﻕ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺑﺮﺭﺳ. ﻲ ...
ﻲﻧﺎﺷ. ﺍﺯ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤ. ﻲ. ﺩﺭ ﺍﻳﻤﻨ. ﻲ. ﻲﮐﻠ. ﺳﺎﺯﻩ. ﺍﺳﺖ. ﻭ ﺑﺮﺭﺳ. ﻲ. ﺍﺛﺮ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺧ .....
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻫﺎﯼ. S. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺯﻳﺮ. ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮﺩ. : Sf p. : ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﻣﺮﺯ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻓﺸﺎﺭ ﺁﮐﻮﺳﺘﻴﮏ ﻣﺸﺨﺺ. ﺍﺳﺖ .....
ﻓﻮﻻﺩ. ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﯽ. 7800 kg/m3. ﻭ ﻣﺪﻭﻝ ﻳﺎﻧﮓ. 210 GPa. ﻭ ﺗﻨﺶ. ﺗﺴﻠﻴﻢ. 360 MPa. ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮﺩ.

بررسی مقاومت انفجاری دال¬های بتن مسلح با مقیاس‌بندی مختلف

ﻣﺴﻠﺢ اﻋﻢ. از ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دال. ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. دﻫﺪ در ﻣﻘﻴﺎس. ﺑﺰرگ. ﺗﺮ ... و
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. ﻫﺎي ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮي. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد . در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺗﺴﺖ. ﻫﺎي. اﻧﻔﺠﺎر ﺑﺮ روي دال. ﻫﺎي ﺑﺘﻦ
ﻣﺴﻠﺢ و. در ﻣﻘﻴﺎس .... ﻫﺎ، ﻣﻴﺰان ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻗﻄﻌﺎت در اﺛﺮ اﻧﻔﺠﺎر. را. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ...... اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻣ.
ﻘﻴﺎس. ﺑﻨﺪي. ﭘﺎﺳﺦ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ. دال. ﻫﺎ. ي. ﺑﺘﻨ. ﻲ. RC. در ﻣﻌﺮض اﻧﻔﺠﺎر ﻫﻮاﻳﻲ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺰدﻳﻚ را اراﺋﻪ ﻣﻲ. دﻫﺪ.

ارزیابی رفتار سیستم های قاب خمشی ویژه و قاب مهاربندی در سازه های ...

... های قاب خمشی ویژه و قاب مهاربندی در سازه های فولادی تحت اثر بار های ناشی از انفجار
... در این مقاله مطالعات عددی بر روی مدل های سازه ای 3 بعدی با تعداد طبقات مختلف 3، ...

دانلود مقاله اثر انفجار بر سازه های بلند ، استخراج پاسخ دینامیکی و ...

در این مقاله، یک مدل عددی ۳ بعدی با شبیه سازی بارگذاری انفجار و اثر دادن آن بر یک
... دقیق از اثرات سازه های مجاور در بارگذاری های انفجاری بر روی ساختمان در منطقه شهری
انجام ... ساختمان ۳۳ طبقه فولادی کامپوزیت با فاصله شبکه ای ۷٫۵m در هر امتداد است.

گرامي - محسن - سايت گروه مهندسى عمران دانشگاه آزاد اسلامى مشهد

16) ''كارگاه آموزشي موارد ويژه در نظارت سازه هاي فولادي''،دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، .... 19)
''ارزيابي اثرات بار انفجاري بر رفتار سازهها''، سمينار كارشناسي ارشد زلزله، دانشگاه
..... خمشي فولاديMDOF در سطح طبقه”،(خلاصه مقاله)؛ اولين كنگره ملي مهندسي عمران؛ ...

اثر انفجار سطحي ناشي از مواد منفجره متمركز بر روي سازه هاي بتني - ngdir

البته اين اثر بر روي سازه هاي مسكوني به مراتب مخرب تر خواهد بود چرا كه اين سازه ها
صرفاً در برابر نيروي زلزله طراحي مي گردند. لذا در اين مقاله با انجام تحليل هاي ...

عرشه فولادی | سازه های قابی فلزی - عرشه فولادی - خانه

سازه های فولادی سرد نورد،قاب خمشی ویژه،اتصالات پیچیسازه LSF :: مرکز سازه های ...
رونده در سازه های فولادی با قاب خمشی سیستم ساختمانی پیش ساخته با قاب های ... اثر
خرابی اتصال عرشه فولادی | سازه های فلزی سبک - عرشه فولادیعرشه فولادی ... مقاله
تعریف و اهداف از ساخت قابسیستمهای سازه های قابی بخصوص در ساختمانهای چند طبقه

خلاصه مقالات

19 فوریه 2014 ... ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺮﺑﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﺮﺗﺎﺑﻪ اﻧﻔﺠﺎري و ﻣﯿﺰان ﻧﻔﻮذ آن ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﺎزه. ﻫﺎي ﺑﺘﻨﯽ ... ﺑﺎﺷﺪ . در اﯾﻦ. ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق، ﻣﺪل. ﺳﺎ. زي ﺳﺎزه ﺑﺘﻨﯽ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﺢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﭘﺮﺗﺎﺑﻪ ... ﻫـﺎي ﺳـﻄﺤ. ﯽ، از ﺟﻤﻠـﻪ. ﻣﻮاردي
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺪل. ﺳﺎزي. ﻫﺎي اﻧﻔﺠﺎري ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ... STEEL 4340.

جزوه درس روشهای اجرا - گروه مهندسی عمران

5-مقاومت بهتر در برابر نیروهای زلزله (کاهش اثر آسیب های لرزه ای، کاهش ارتفاع و ... 2
- سيستم سازه هاي فولادي سبك LSF مناسب ترين روش براي ساخت ويلا در منطق ...... يا
تخلخل هاي پايين ، اين موضوع شدت بيشتري دارد و پكيدن بتن به شكل انفجاري رخ ...

دانلود ترجمه مقاله واکنش سازه های دیوار عمودی تحت بارگذاری انفجاری با ...

وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است ... این مقاله به
مطالعه پاسخ دینامیکی سازه های دیوار عمودی تحت بارگذاری انفجاری می پردازد. ...
نتایج عددی نشان می دهد که اثر نسبت دامپینگ (میرایی)، مکان و فشار بارگذاری
انفجاری ... ترجمه مقاله طراحی لرزه ‌ای با قاب مهاربندی شده فولادی نوسانی برای عملکرد
افزایش ...

ايمني در محيط كار - جلوگيري از انفجار كوره القايي

پاور پوینت ایمنی د عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار (1). پاور پوینت ... یکی از
عوامل اصلی انفجار مذاب حضور آب می باشد که در اثر انتقال حرارت سریع فلزات با آب
ایجاد می شود. آب در اثر ... سامانه متوقف كننده سقوط در زمان اجراي سازه هاي بتني و
فولادي.

پاورپوینت اثر انفجار بر روی سازه های فولادی - وبلاگ تخصصی

پاورپوینت اثر انفجار بر روی سازه های فولادی. فهرست مطالب: مقدمه. تعریف انفجار و
انواع آن. بارگذاری انفجاری. آسیب های سازه ناشی از انفجار. اثرات مستقیم انفجار.

بررسي اثر انفجار بر سازه هاي بتن مسلح - Magiran

ارسال الکترونيکي مقاله ... اولين گام در مسير نيل به اين هدف، شناخت و مدل سازي
اثرات انفجار بر سازه مي باشد. ... معادلات حاكم بر حل آنها به كمك نرم افزار توانمند LS-
DYNA شبيه سازي عددي عكس العمل سازه بتني تحت اثر بار انفجاري صورت گرفته
است.

بررسی رفتار لوله های مدفون در خاک تحت بارگذاری ناشی از انفجار سطحی

29 مه 2016 ... بررسی رفتار لوله های مدفون در خاک تحت بارگذاری ناشی از انفجار ... محور: سازه های
فولادی ... با استفاده از نرم افزار LS-DYNA رفتار لوله‌های مدفون تحت اثر انفجار ...
دانلود مقاله و تحقیق مروری بر داده کاوی و بررسی شبکه های عصبی‎ ...

مقاله با عنوان اثرات انفجار بر ساختمانهای بتنی مقاوم در برابر زلزله

اﻧﻔﺠﺎر ... اثرات انفجار بر ساختمان های بتنی مقاوم در برابر زلزله ...مقاله با عنوان اثرات
... اﺛﺮات اﻧﻔﺠﺎر ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟ - کنفرانسهای دانشگاه سمنانﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ...

روش های تخریب ساختمان - مقالات تخصصی - dinadownload.com

روش های تخریب ساختمان - مقالات تخصصی در این مقاله، چهار روش تخریب بالا به ...
بالا به پایین (مکانیکی)، روش گوی تخریب و روش انفجار مورد بررسی قرار می گیرد.
... تخریب ساختمان ازطریق انرژی ضربه ای گوی فولادی آویزان از جرثقیل زنجیردار
انجام ... و ارزیابی اثرات زیست محیطی و توافق مراجع مرتبط، پیمانکار انفجار
تخصصی ...

گرامي - محسن - سايت گروه مهندسى عمران دانشگاه آزاد اسلامى مشهد

16) ''كارگاه آموزشي موارد ويژه در نظارت سازه هاي فولادي''،دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، .... 19)
''ارزيابي اثرات بار انفجاري بر رفتار سازهها''، سمينار كارشناسي ارشد زلزله، دانشگاه
..... خمشي فولاديMDOF در سطح طبقه”،(خلاصه مقاله)؛ اولين كنگره ملي مهندسي عمران؛ ...

ارزيابي رفتار سازه هاي فولادي قاب خمشي ويژه و قاب مهاربندي تحت اثر ...

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی ارزيابي رفتار سازه هاي فولادي قاب خمشي
... بارهاي ناشي از انفجار به ويژه در برخي ساختمان هاي حساس و شريان هاي حياتي مورد ...

1130 K - مکانیک سازه ها و شاره ها

اي اﺳﺖ ﮐﻪ در آن، ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻤﯽ از ﯾﮏ ﺳﺎزه در اﺛﺮ ﺧﺮاﺑﯽ ﮐﻮﭼﮏ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ. رود. در ﺳﺎل. ﻫﺎي اﺧﯿﺮ، روش.
ﻫﺎي. ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ... ﺷﻮد، در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮏ روش ﺳﺎده ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ زﻣﺎن ﺗﻨﺎوب ﻗﺎﺋﻢ ﺳﺎزه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه. اﺳﺖ.

آرﻣﻪ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﺑﺎرﮔﺬاري اﻧﻔﺠﺎر ﻣﻄﺎ

ﻫﺎي. ﺑـﺘﻦ. ﻣـﺴﻠﺢ. در ﺻــﻨﻌﺖ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐــﺸﻮر و ﮔــﺴﺘﺮدﮔﯽ اﺳــﺘﻔﺎده از. ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺧﻤﺸﯽ. ﺑـﺘﻦ.
ﻣـﺴﻠﺢ ... ﭘﺎﺳﺦ. ﯾﮏ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺘﻦ. آرﻣﻪ. ﻧﻪ. ﻃﺒﻘـﻪ ﻣﻘـﺎوم. در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﺑﺎرﮔﺬاري ﺿﺮﺑﻪ. اي و اﻧﻔﺠﺎر
. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷـﺪ .... ﺳﺎزه ﻓﻮﻻدي ﺗﺤﺖ ﺑﺎرﮔـﺬاري اﻧﻔﺠـﺎر را ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗـﺮار. دادﻧﺪ و رﻓﺘﺎر ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي ..... ﻫﺎي
اﺛﺮات ﺑﺎر اﻧﻔﺠﺎر ﺑﺎزي ﻣﯽ. ﮐﻨﻨـﺪ . در اﯾـﻦ. ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺗﺤﻠﯿﻞ. ﻫـﺎي اﺟـﺰاء ﻣﺤـﺪود ﻏﯿﺮﺧﻄـﯽ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ.
اي.

ارزیابی رفتار سیستم های قاب خمشی ویژه و قاب مهاربندی در سازه های ...

... های قاب خمشی ویژه و قاب مهاربندی در سازه های فولادی تحت اثر بار های ناشی از انفجار
... در این مقاله مطالعات عددی بر روی مدل های سازه ای 3 بعدی با تعداد طبقات مختلف 3، ...

بار انفجار - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

ارزیابی مقاومت باقیمانده ستونهای فولادی تحت بار انفجار ... بررسی رفتار مخازن روی
زمینی ذخیره سوخت تحت اثر بار انفجار ... مهمترین بخش سازه که بیشترین آسیب را
در اثر، بارگذاری ناشی از انفجار متحمل می‌شود، ستون های سازه . ... در این مقاله رفتار
ساختمانهای بتنی مقاوم در برابر زلزله که براساس آیین نامه 2800طراحی شده‌اند در ...

مقاله بررسی اثر بارهای ناشی از انفجار بر روی سازه های ساختمانی

مقاله بررسی اثر بارهای ناشی از انفجار بر روی سازه های ساختمانی, در پنجمین کنگره
... بارگذاری انفجاری، بارهای ضربه ای، موج انفجار، سازه های ساختمانی، تحلیل سازه ...
مقایسه رفتار ساختمان فولادی با مهاربند همگرای شورن تحت اثر بار انفجاری همزمان و ...

عرشه فولادی | سازه های قابی فلزی - عرشه فولادی - خانه

سازه های فولادی سرد نورد،قاب خمشی ویژه،اتصالات پیچیسازه LSF :: مرکز سازه های ...
رونده در سازه های فولادی با قاب خمشی سیستم ساختمانی پیش ساخته با قاب های ... اثر
خرابی اتصال عرشه فولادی | سازه های فلزی سبک - عرشه فولادیعرشه فولادی ... مقاله
تعریف و اهداف از ساخت قابسیستمهای سازه های قابی بخصوص در ساختمانهای چند طبقه

ايمني در محيط كار - جلوگيري از انفجار كوره القايي

پاور پوینت ایمنی د عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار (1). پاور پوینت ... یکی از
عوامل اصلی انفجار مذاب حضور آب می باشد که در اثر انتقال حرارت سریع فلزات با آب
ایجاد می شود. آب در اثر ... سامانه متوقف كننده سقوط در زمان اجراي سازه هاي بتني و
فولادي.

رفتار سیستم های مختلف باربر در سازه های بلند - Nasir-Institute

شکل پذیري یکی از خواص بسیار مهم سازه هایی است که اگر تحت تأثیر نیروهاي لرزه
... هر چند استفاده از دیوار برشی به جای بادبند در ساختمان های اسکلت فولادی در سال ...

پاورپوینت اثر انفجار بر روی سازه های فولادی - وبلاگ تخصصی

پاورپوینت اثر انفجار بر روی سازه های فولادی. فهرست مطالب: مقدمه. تعریف انفجار و
انواع آن. بارگذاری انفجاری. آسیب های سازه ناشی از انفجار. اثرات مستقیم انفجار.

بررسی خرابی پیشرونده در سازه ها تحت بارهای انفجاری | جستجو | بلاگ ...

سازه های فولادی به طور کلی در برابر ناکاملی ناشی از خطای ساخت کارخانه‌ای و یا ...
ارزیابی اثر بازشو وابعاد دیوارهای بنایی تحت بارهای لرزهای و مقاومسازی دیوارهای ...
دانلود پاورپوینت در مورد سازه های خرپایی، در قالب ppt و در 45 اسلاید، قابل ویرایش.

ﻫﺎي ﻓﻮﻻدي در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎرﻫﺎي اﻧﻔﺠﺎري ارزﻳﺎﺑﻲ رﻓﺘﺎر ﻗﺎب اﺣ

در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، رﻓﺘﺎر ﺳﺎزه. ﻫﺎي ﻓﻮﻻدي در اﺛﺮ وﻗﻮع اﻧﻔﺠﺎر در ﻧﺰدﻳﻜﻲ آن. ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ. ﺷﻮد . ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻳﻚ
ﻗﺎب ﺧﻤﺸﻲ ﻓﻮﻻدي ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ. 9. ﺗﺮﻛﻴﺐ. از اﺑﻌﺎد ﺗﻴﺮ و ﺳﺘﻮن، ﺗﺤﺖ اﺛﺮ دو. ﺑﺎرﮔﺬاري اﻧﻔﺠﺎري و ﺑﻪ ﺻﻮرت ...

بررسی رفتار قاب های خمشی فولادی تحت اثر بارگذاری انفجاردر معادن ...

در اين مقاله، رفتار سازه هاي فولادي در اثر وقوع انفجار درمعدن روباز تحت اثر لرزه زمین
و فشار هوا ناشی از انفجار در فاصله¬ای مشخص بررسي مي¬شود. با تحلیل غیرخطی ...

PowerPoint Presentation

در حالیکه سازه های فولادی ابتدا نیاز به سرمایه ی زیادی برای خرید آهن الات دارد ولی در
عوض ... و پایدار در شرایط جوی مختلف استفاده می گردد ولی کاهش مقاومت مکانیکی
بتن در اثر ... افزایش سریع دما در آتش باعث خرد شدگی بتن همواره با انفجار می گردد .

بررسي گسيختگي پيشرونده در قاب هاي فولادي مهاربندي شده بر اساس ...

موررا در سال ١٩٩٥، در اثر انفجار بمب دچار تخریب عظیمی شد و آخرین اتفاق که در ١١ ....
به منظور بررسی اثر گسیختگی پیشرونده بر روی سازه هاي فولادي متعارف ساخته ....
مقاله کورنت که در آن از انترپوله ی چند جمله ای در روی اجزاء مثلثی برای حل مسائل ...

پاورپوینت اثر انفجار بر روی سازه های فولادی - وبلاگ تخصصی

پاورپوینت اثر انفجار بر روی سازه های فولادی. فهرست مطالب: مقدمه. تعریف انفجار و
انواع آن. بارگذاری انفجاری. آسیب های سازه ناشی از انفجار. اثرات مستقیم انفجار.

ارزیابی کاهش خسارت در سازه های فولادی تحت تأثیر انفجار با استفاده ...

در این مقاله، رفتار سازههای فولادی در اثر وقوع انفجار در نزدیکی آنها بررسی میشود.
بدین منظور، قاب خمشی فولادی با 3، 5، 7، 9، 11 و 15 طبقه مهاربندیشده با آلیاژهای ...

بررسی خرابی پیشرونده در سازه ها تحت بارهای انفجاری | جستجو | بلاگ ...

سازه های فولادی به طور کلی در برابر ناکاملی ناشی از خطای ساخت کارخانه‌ای و یا ...
ارزیابی اثر بازشو وابعاد دیوارهای بنایی تحت بارهای لرزهای و مقاومسازی دیوارهای ...
دانلود پاورپوینت در مورد سازه های خرپایی، در قالب ppt و در 45 اسلاید، قابل ویرایش.

1130 K - مکانیک سازه ها و شاره ها

اي اﺳﺖ ﮐﻪ در آن، ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻤﯽ از ﯾﮏ ﺳﺎزه در اﺛﺮ ﺧﺮاﺑﯽ ﮐﻮﭼﮏ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ. رود. در ﺳﺎل. ﻫﺎي اﺧﯿﺮ، روش.
ﻫﺎي. ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ... ﺷﻮد، در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮏ روش ﺳﺎده ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ زﻣﺎن ﺗﻨﺎوب ﻗﺎﺋﻢ ﺳﺎزه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه. اﺳﺖ.

ارزیابی کاهش خسارت در سازه های فولادی تحت تأثیر انفجار با استفاده ...

در این مقاله، رفتار سازههای فولادی در اثر وقوع انفجار در نزدیکی آنها بررسی میشود.
بدین منظور، قاب خمشی فولادی با 3، 5، 7، 9، 11 و 15 طبقه مهاربندیشده با آلیاژهای ...

بررسي گسيختگي پيشرونده در قاب هاي فولادي مهاربندي شده بر اساس ...

موررا در سال ١٩٩٥، در اثر انفجار بمب دچار تخریب عظیمی شد و آخرین اتفاق که در ١١ ....
به منظور بررسی اثر گسیختگی پیشرونده بر روی سازه هاي فولادي متعارف ساخته ....
مقاله کورنت که در آن از انترپوله ی چند جمله ای در روی اجزاء مثلثی برای حل مسائل ...

اصل مقاله (1031 K) - مهندسی مکانیک مدرس

8 ا کتبر 2014 ... در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﺠﺎد اﻧﻌﮑﺎس ﻣﺎخ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن در ﺷﮑﻞ. دﻫﯽ اﻧﻔﺠﺎري آزاد ﭘﻮﺳﺘﻪ. ﻫﺎي اﺳﺘﻮاﻧﻪ. اي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﺷﺒﯿﻪ .... اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺑﺎرﮔﺬاري. اﻧﻔﺠﺎري در ﺳﺎزه. ﻫﺎي. ﺑﺴﺘﻪ و ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺠﺎد اﻧﻌﮑﺎس ﻣﺎخ. ،. ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم
آزﻣﺎﯾﺶ. ،ﻫﺎ ..... ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻮﻻدي ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻮش داده ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺮارﮔﯿﺮي.

مراحل ساخت ساختمان های اسکلت فلزی - ساخت اسکلت فلزی - سازه آزمون ...

مراحل ساخت ساختمان های اسکلت فلزی (تعداد بازدید : 11503) ... فرض كنيد يك پروژه
اسكلت فلزي را بخواهيم به اجرا در آوريم ، مراحل اوليه اجرايي شامل ساخت ... ضخامت
اجزاي اعضاي سازه اي كه در فضاي خارج و در معرض عوامل جوي يا اثرات خورنده ديگر قرار
.... انفجار : در ساختمانهای بارهای وارده توسط اسکلت ساختمان تحمل شده ، از قطعات
پرکننده ...

اثر انفجار بر سازه های زیر زمینی+ فایل راهنمای جامع دریافت پروژه ...

بررسی اثر انفجار بر انواع سازه های زیر زمینی (دانشگاه خواجه نصیر)+ فایل راهنمای ...
فایل کامل ورد سمینار ارائه شده (100 صفحه) به همراه پاورپوینت با کیفیت و دارای ...
آشنایی با روش های عددی به کار رفته در بررسی سازه های زیرزمینی تحت اثر انفجار.

مراحل ساخت ساختمان های اسکلت فلزی - ساخت اسکلت فلزی - سازه آزمون ...

مراحل ساخت ساختمان های اسکلت فلزی (تعداد بازدید : 11503) ... فرض كنيد يك پروژه
اسكلت فلزي را بخواهيم به اجرا در آوريم ، مراحل اوليه اجرايي شامل ساخت ... ضخامت
اجزاي اعضاي سازه اي كه در فضاي خارج و در معرض عوامل جوي يا اثرات خورنده ديگر قرار
.... انفجار : در ساختمانهای بارهای وارده توسط اسکلت ساختمان تحمل شده ، از قطعات
پرکننده ...

ﻫﺎي ﻓﻮﻻدي در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎرﻫﺎي اﻧﻔﺠﺎري ارزﻳﺎﺑﻲ رﻓﺘﺎر ﻗﺎب اﺣ

در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، رﻓﺘﺎر ﺳﺎزه. ﻫﺎي ﻓﻮﻻدي در اﺛﺮ وﻗﻮع اﻧﻔﺠﺎر در ﻧﺰدﻳﻜﻲ آن. ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ. ﺷﻮد . ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻳﻚ
ﻗﺎب ﺧﻤﺸﻲ ﻓﻮﻻدي ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ. 9. ﺗﺮﻛﻴﺐ. از اﺑﻌﺎد ﺗﻴﺮ و ﺳﺘﻮن، ﺗﺤﺖ اﺛﺮ دو. ﺑﺎرﮔﺬاري اﻧﻔﺠﺎري و ﺑﻪ ﺻﻮرت ...

دانلود پاورپوینت دینامیک سازه ها دکتر خسرو برگی (دانشگاه تهران ...

11 مارس 2016 ... در اثر اعمال بارهای دینامیکی، تغییر مکان حاصله همراه با سرعت و شتاب خواهد بود. ...
اثر زلزله; نیروی باد; نیروی ناشی از امواج بر سازه‌های دریایی; اثر انفجارها; بارهای
متحرک ترافیکی ... فایل پاورپوینت درس دینامیک سازه های جناب آقای دکتر خسرو
برگی با ... دانلود فایل معرفی و طراحی سقف های عرشه فولادی سمینار قم.

اصل مقاله (1031 K) - مهندسی مکانیک مدرس

8 ا کتبر 2014 ... در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﺠﺎد اﻧﻌﮑﺎس ﻣﺎخ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن در ﺷﮑﻞ. دﻫﯽ اﻧﻔﺠﺎري آزاد ﭘﻮﺳﺘﻪ. ﻫﺎي اﺳﺘﻮاﻧﻪ. اي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﺷﺒﯿﻪ .... اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺑﺎرﮔﺬاري. اﻧﻔﺠﺎري در ﺳﺎزه. ﻫﺎي. ﺑﺴﺘﻪ و ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺠﺎد اﻧﻌﮑﺎس ﻣﺎخ. ،. ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم
آزﻣﺎﯾﺶ. ،ﻫﺎ ..... ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻮﻻدي ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻮش داده ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺮارﮔﯿﺮي.

اصل مقاله (1031 K) - مهندسی مکانیک مدرس

8 ا کتبر 2014 ... در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﺠﺎد اﻧﻌﮑﺎس ﻣﺎخ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن در ﺷﮑﻞ. دﻫﯽ اﻧﻔﺠﺎري آزاد ﭘﻮﺳﺘﻪ. ﻫﺎي اﺳﺘﻮاﻧﻪ. اي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﺷﺒﯿﻪ .... اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺑﺎرﮔﺬاري. اﻧﻔﺠﺎري در ﺳﺎزه. ﻫﺎي. ﺑﺴﺘﻪ و ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺠﺎد اﻧﻌﮑﺎس ﻣﺎخ. ،. ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم
آزﻣﺎﯾﺶ. ،ﻫﺎ ..... ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻮﻻدي ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻮش داده ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺮارﮔﯿﺮي.

گرامي - محسن - سايت گروه مهندسى عمران دانشگاه آزاد اسلامى مشهد

16) ''كارگاه آموزشي موارد ويژه در نظارت سازه هاي فولادي''،دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، .... 19)
''ارزيابي اثرات بار انفجاري بر رفتار سازهها''، سمينار كارشناسي ارشد زلزله، دانشگاه
..... خمشي فولاديMDOF در سطح طبقه”،(خلاصه مقاله)؛ اولين كنگره ملي مهندسي عمران؛ ...

Blast Simulator

۲- طراحی ساختمان یک طبقه در برابر انفجار و اثر ارتعاش آن بر دستگاهها. ... ۵-
بررسی اثر نفوذ گلوله و راکت در زره های فولادی و استحکامات بتنی .... يکي از
دوستان براي بررسي اثر انفجار بر ديوار حائل، مقاله اي را در اين زمينه براي صحت
سنجي نتايج ...

مقایسه خرابی پیشرونده ناشی از بار انفجار و زلزله در ساختمانهای با ...

27 فوریه 2017 ... در این مقاله چند نوع مختلف مهاربند نیز در نظر گرفته شده که طی آن سازه با مهاربند ... در
ادامه برای بررسی اختلاف ارتفاع بر نتایج، سازههای ۸ و ۴ طبقه با ... سازی بار انفجار
و زلزله در ساختمانهای با مهاربند فولادی با استفاده از نرم ... بررسی پاسخ دینامیکی
سازه های فولادی با مهاربند کمانش ناپذیر تحت اثر نیروی انفجار ...

دانلود سری مقالات گرایش سازه - Offshore Engineering

مقاله و کتاب ... کاربرد کامپوزیت ها در سازه های ساحلی و دریایی (يازدهمين كنفرانس
سراسري دانشجويان ... ارزيابي درازمدت اثر خوردگي آرماتورها بر ظرفيت باربري
اعضاي بتني در محيط هاي .... تحليل خطوط لوله مستغرق زير دريا در معرض امواج
ديناميکي ناشي از انفجار زير آب (هفتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل ،بنادر و
سازه های دریایی)

مقاله بررسی اثر بارهای ناشی از انفجار بر روی سازه های ساختمانی

مقاله بررسی اثر بارهای ناشی از انفجار بر روی سازه های ساختمانی, در پنجمین کنگره
... بارگذاری انفجاری، بارهای ضربه ای، موج انفجار، سازه های ساختمانی، تحلیل سازه ...
مقایسه رفتار ساختمان فولادی با مهاربند همگرای شورن تحت اثر بار انفجاری همزمان و ...

پاورپوینت اثر انفجار بر روی سازه های فولادی | کانون صبای روستای رهن

25 جولای 2016 ... پاورپوینت اثر انفجار بر روی سازه های فولادی (۴۶ اسلاید). فهرست مطالب: مقدمه.
تعریف انفجار و انواع آن. بارگذاری انفجاری. آسیب های سازه ناشی از ...

اصل مقاله (1031 K) - مهندسی مکانیک مدرس

8 ا کتبر 2014 ... در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﺠﺎد اﻧﻌﮑﺎس ﻣﺎخ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن در ﺷﮑﻞ. دﻫﯽ اﻧﻔﺠﺎري آزاد ﭘﻮﺳﺘﻪ. ﻫﺎي اﺳﺘﻮاﻧﻪ. اي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﺷﺒﯿﻪ .... اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺑﺎرﮔﺬاري. اﻧﻔﺠﺎري در ﺳﺎزه. ﻫﺎي. ﺑﺴﺘﻪ و ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺠﺎد اﻧﻌﮑﺎس ﻣﺎخ. ،. ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم
آزﻣﺎﯾﺶ. ،ﻫﺎ ..... ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻮﻻدي ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻮش داده ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺮارﮔﯿﺮي.

خوردگي در صنعت

درسالهاي اخير از بين رفتن ساختمانها، پلها، سازه هاي فلزي و غير فلزي و آثار ... در اثر
خوردگي همراه با افزايش خطرات ناشي از نشت مواد، انفجار مخازن يا راكتورهاي مواد ... بر
اساس آمار موجود در سطح بين المللي، هر نود ثانيه يك تن فولاد در اثر خوردگي از بين ...

بررسي اثر انفجار بر سازه هاي بتن مسلح - Magiran

ارسال الکترونيکي مقاله ... اولين گام در مسير نيل به اين هدف، شناخت و مدل سازي
اثرات انفجار بر سازه مي باشد. ... معادلات حاكم بر حل آنها به كمك نرم افزار توانمند LS-
DYNA شبيه سازي عددي عكس العمل سازه بتني تحت اثر بار انفجاري صورت گرفته
است.

ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻓﻀﺎﻛﺎر - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل

ﭼﺎپ ﻛﺘﺐ و ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪد در زﻣﻴﻨﻪ ﺟﺒﺮ ﻓﺮﻣﻜﺴﻲ در ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻓﻀﺎﻛﺎر ... دﻛﺘﺮ ﻃﻬﻮري. -. ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺰ
اﻳﺸﺎن ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺑﺎد ﺑﺮ روي ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻓﻀﺎﻛﺎر ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ... ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻓﻮﻻدي آﻣﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻛﺸﻮر
آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻛﺖ. ﻣﺮو. Mero. ﺧﻮد ﺑﺮاي ﻃﺮح .... ن زﻟﺰﻟﻪ اﻧﻔﺠﺎر ﺑﺎرﺑﺎد در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎي ..... ي ﭘﺎورﭘﻮﻳﻨﺖ
و.

سومین همایشنیب المللی مهندس ی سازه نجم ن مهندسی سازه اریان ا

به آگاهی نویسندگان محترم مقاالت می رساند، صدور گواهی ارائه مقاله و حضور در همایش
صرفا با توجه به .... ENERGY DISTRIBUTION IN STEEL STRUCTURES WITH A
..... ارزیابی اثر اتصاالت نیمه گیردار در سازه های ... سازه فوالدی تحت بار انفجار
سطحی.

بررسی اثر میراگرهای جدارنازک آکاردئونی در کاهش پاسخ قاب ها تحت ...

23 نوامبر 2016 ... انفجارها می‌توانند سبب خرابی پیشرونده و یا خرابی کامل در سازه گردند. ... قابهای
فولادی مورد مطالعه، قابهای تک دهانه ای با ارتفاع های مختلف )یک و چهار طبقه( می باشند
و تحت اثر دو نوع بار انفجاری با مقادیر ... نوع مقاله: مقاله پژوهشی.

ﻫﺎي ﻓﻮﻻدي در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎرﻫﺎي اﻧﻔﺠﺎري ارزﻳﺎﺑﻲ رﻓﺘﺎر ﻗﺎب اﺣ

در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، رﻓﺘﺎر ﺳﺎزه. ﻫﺎي ﻓﻮﻻدي در اﺛﺮ وﻗﻮع اﻧﻔﺠﺎر در ﻧﺰدﻳﻜﻲ آن. ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ. ﺷﻮد . ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻳﻚ
ﻗﺎب ﺧﻤﺸﻲ ﻓﻮﻻدي ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ. 9. ﺗﺮﻛﻴﺐ. از اﺑﻌﺎد ﺗﻴﺮ و ﺳﺘﻮن، ﺗﺤﺖ اﺛﺮ دو. ﺑﺎرﮔﺬاري اﻧﻔﺠﺎري و ﺑﻪ ﺻﻮرت ...

سومین همایشنیب المللی مهندس ی سازه نجم ن مهندسی سازه اریان ا

به آگاهی نویسندگان محترم مقاالت می رساند، صدور گواهی ارائه مقاله و حضور در همایش
صرفا با توجه به .... ENERGY DISTRIBUTION IN STEEL STRUCTURES WITH A
..... ارزیابی اثر اتصاالت نیمه گیردار در سازه های ... سازه فوالدی تحت بار انفجار
سطحی.

روش های تخریب ساختمان - مقالات تخصصی - dinadownload.com

روش های تخریب ساختمان - مقالات تخصصی در این مقاله، چهار روش تخریب بالا به ...
بالا به پایین (مکانیکی)، روش گوی تخریب و روش انفجار مورد بررسی قرار می گیرد.
... تخریب ساختمان ازطریق انرژی ضربه ای گوی فولادی آویزان از جرثقیل زنجیردار
انجام ... و ارزیابی اثرات زیست محیطی و توافق مراجع مرتبط، پیمانکار انفجار
تخصصی ...

ارسال مقاله برای همایش تخریب ساختمان - گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی ...

F101, بررسی مقایسه‌ای تخریب سازه‌ها به روش سنتی و انفجاری, سید محمد هاشمی ...
F104, تکنولوژی تخریب کنترل شده سازه‌های فولادی با استفاده از مفهوم خرابی پیش
... F105, بررسی تأثیر عملکرد زنجیره ای (Catenary Action)در تخریب سازه های
فولادی ...

آرﻣﻪ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﺑﺎرﮔﺬاري اﻧﻔﺠﺎر ﻣﻄﺎ

ﻫﺎي. ﺑـﺘﻦ. ﻣـﺴﻠﺢ. در ﺻــﻨﻌﺖ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐــﺸﻮر و ﮔــﺴﺘﺮدﮔﯽ اﺳــﺘﻔﺎده از. ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺧﻤﺸﯽ. ﺑـﺘﻦ.
ﻣـﺴﻠﺢ ... ﭘﺎﺳﺦ. ﯾﮏ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺘﻦ. آرﻣﻪ. ﻧﻪ. ﻃﺒﻘـﻪ ﻣﻘـﺎوم. در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﺑﺎرﮔﺬاري ﺿﺮﺑﻪ. اي و اﻧﻔﺠﺎر
. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷـﺪ .... ﺳﺎزه ﻓﻮﻻدي ﺗﺤﺖ ﺑﺎرﮔـﺬاري اﻧﻔﺠـﺎر را ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗـﺮار. دادﻧﺪ و رﻓﺘﺎر ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي ..... ﻫﺎي
اﺛﺮات ﺑﺎر اﻧﻔﺠﺎر ﺑﺎزي ﻣﯽ. ﮐﻨﻨـﺪ . در اﯾـﻦ. ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺗﺤﻠﯿﻞ. ﻫـﺎي اﺟـﺰاء ﻣﺤـﺪود ﻏﯿﺮﺧﻄـﯽ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ.
اي.