دانلود رایگان


گزارش کار تعیین نمودار حلالیت سیستم مایع سه جزئی - دانلود رایگاندانلود رایگان تعیین نمودار حلالیت سیستم مایع سه جزئی

دانلود رایگان گزارش کار تعیین نمودار حلالیت سیستم مایع سه جزئی تعیین نمودار حلالیت سیستم مایع سه جزئی.
تعیین و ترسیم نمودار فاز برای سیستم مایع سه جزئی آب- اتیل استات- استیک اسید می باشد. این مخلوط بسته به میزان غلظت استیک اسید، تولید یک فاز یا دو فاز می کند (در مواردی که غلظت استیک اسید کم باشد تولید دو فاز می کند).
Word + Pdf
13 صفحه!


فروشگاه فایل مراد


morad


moraddl


ir


گزارشکار


تحقیق


مقاله


کارآموزی


پروژه


شیمی


نفت


گزارش کار


دانشگاه


تایپ


وکتور


فلت


شیمی کاربردی


دانلود گزارش کار


دانلود گزارش کار آزمایش


گزارش کار آزمایشگاه


نانو ذرات


فروشگاه فایل مراد


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


شیمی - Rssing.com

تعیین چگالی مایعات ... تعیین گرمای ویژه فلزات ... در این پست گزارش کار
ازمایشگاه شیمی الی را برای شما دوستان قرار دادم تا دوستانی که با روند نوشتن ...
دياگرام فازي سيستمهاي سه جزئي ... در آب محلول است و حلالیت آن با افزایش دما کاه می
یابد.

آموزشی تئوری برای گزارش کارهای شیمی فیزیک 2 - سایت علمی نخبگان جوان

5 جولای 2009 ... پاسخ : تئوری برای گزارش کارهای شیمی فیزیک. دیاگرام حلالیت سیستم های سه
جزئی هدف : هدف از انجام این آزمایش ، تعیین و ترسیم دیاگرام فاز برای ...

اوزون بایگانی - وب سایت شخصی دکتر علی تارات | متخصص طب ...

این کار را با افزایش دادن خاصیت جاری بودن خون به عنوان یک مایع انجام میدهد. ...
پلاسما اوزن قابلیت سیستم آنتی اکسیدان بدن را افزایش می دهد ... غلظت ازون
پزشکی توسط پزشک تعیین می‌گردد که معمولاً بین ۲۰ تا ۵۰ میکروگرم در
میلی‌لیتر است. ..... PAo2 فشار جزئی اکسیژن آلوئولی PAo2= Partial Pressure of
oxygen in Alveoli

سیستم های سه فازی - ازمایشگاه های شیمی

تعیین و ترسیم دیاگرام سیستم های سه فازی آب – تولوئن – استیک اسید ... هدف ؛ هدف
از انجام این آزمایش ، تعیین و ترسیم دیاگرام فازی برای سیستم سه جزئی شامل آب
تولوئن و ... این مواد در فاصله ی تغییرات قابل توجهی از غلظت سیستم مایع تولید
یک فاز ... ترکیب درصد ها را در روی یک منحنی که بنام منحنی حلالیت معروف است ،
رسم می ...

سرفصل كامل كارشناسي - دانشكده شيمي - دانشگاه اصفهان

ﮔﺮﺩﺍﻳﺎﻥ، ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺯﻧﺠﻴﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺸﺘﻖ ﺟﺰﺋﻲ، ﻗﻀﻴﻪ ﻻﮔﺮﺍﻧﮋ، ﺩﻳﻔﺮﺍﻧﺴﻴﻞ ﻛﺎﻣﻞ، ... ﻪ، ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺫﺭﻩ، ﻛﺎﺭ ﻭ ﺍﻧﺮﮊﻱ،
ﺑﻘﺎء ﺍﻧﺮﮊﻱ، ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻚ. ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫﺎﻱ ﺫﺭﺍﺕ، ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﻫﺎ، ﺳﻴﻨﻤﺎﺗﻴﻚ ﺩﻭﺭﺍﻧﻲ، ... ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻘﻮﻁ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ... ﻱ ﺳﻪ
ﺳﺎﻋﺘﻪ. ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲ. ﮔﺮﺩﺩ، ﺩﺭ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ. ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ. ١٢
.... ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﺧﻮﺍﺹ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﻭ ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ، ﮔﺮﺍﻧﺮﻭﻱ، ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻮﺵ، ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻮﺵ، .... ﺿﺮﺏ
ﺣﻼﻟﻴﺖ.

گزارش کار تعیین نمودار حلالیت سیستم مایع سه جزئی - دانلود فایلهای ...

23 سپتامبر 2016 ... تعیین نمودار حلالیت سیستم مایع سه جزئی . تعیین و ترسیم نمودار فاز برای
سیستم مایع سه جزئی آب - اتیل استات- استیک اسید می باشد.

ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺗﺄﯾﯿﺪ روش ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن در ﻣﺤﯿﻂ ﻏﯿﺮ ﻣﺎﺋﯽ ﺑﺮای آﻧﺎﻟﯿﺰ اﺳﯿﺪآزﻻﺋﯿﮏ

28 سپتامبر 2003 ... ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار اﺳﯿﺪآزﻻﺋﯿﮏ در ﻓﺮآورده ﻫﺎی داروﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر رود ..... ﭘﺎﺳﺦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ در
ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﻧﻮﯾﺰ. ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ آن اﯾﺠﺎ. د ﮐﻨﺪ. )11(. و ﺣﺪ. ﺗﻌﯿﯿﻦ.

تجهيزات آزمايشگاهي

ﮔﺰارش زﻳﺮ را ﺟﻤﻊ آوري ﻛﺮده اﺳﺖ . ﻧﺎم رﺷﺘﻪ ... رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار ﻛﺮﻧﺶ. -. زﻣﺎن. (. ﺧﺰش. ) ... ﺳﻪ ﻣﺤﻮري . 9.
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮش. ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ. ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ .1. ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺳﻴﺎﻻت. ﻣﻴﺰ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ... آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ
ﭘﻮرﺗﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮو و ﻛﺎر. ﺑﺎ آﻧﻬﺎ .... ﻛﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻼﻟﻴﺖ. آﻧﻬﺎ . 5 ..... اﻟﻜﻞ . 10. ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺎﮔﺮام ﻓﺎز
ﺳﻴﺴﺘﻢ دو. ﺗﺎﻳﻲ آب. _. ﻣﺘﻞ .11. ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺎﮔﺮام ﻓﺎز ﺳﻴﺴﺘﻢ دو. ﺗﺎﻳﻲ ﻣﺎﻳﻊ. _ ... ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺠﻢ ﻣﻮﻟﻲ ﺟﺰﺋﻲ .
19.

اوتکتیک - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

نمودار فازی تعادلی همان طور که در شکل نشان داده شده‌است یک سیستم دو جزئی(AوB)- که
به هم وابسته اند- و محور عمودی دما را نشان می‌دهد. ... نقطه اوتکتیک – در نمودار- نقطه
ایست که فاز مایع L مسقیما با فاز جامد α + β هم مرز ... آلیاژهای اوتکتیک برای لحیم
کاری و جوش کاری، تشکیل شده از قلع (Sn) سرب (Pb) و گاهی اوقات نقره (Ag) یا طلا (
Au).

شیمی - Rssing.com

تعیین چگالی مایعات ... تعیین گرمای ویژه فلزات ... در این پست گزارش کار
ازمایشگاه شیمی الی را برای شما دوستان قرار دادم تا دوستانی که با روند نوشتن ...
دياگرام فازي سيستمهاي سه جزئي ... در آب محلول است و حلالیت آن با افزایش دما کاه می
یابد.

مطالب قدیمی‌تر - labgirl

روش تصعید را میتوان به جای تبلور برای تخلیص بعضی از جامدات به کار برد. ...
شکل زیر نمودار معمولی فازها و رابطه حالتهای جامد، مایع و بخار یک جسم را با فشار و
درجه ... جسم جامد وجود دارد سهولت گریز مولکولها را از فاز جامد به فاز بخار تعیین
میکند. .... حلالیت آن جزئی است از اینرو از مخلوط این دو حلال برای تبلور پارادی
بروموبنزن ...

(Biochemistry Froum): A diagram of the clinical biochemistry ...

ولی در گزارش دادن نتایج اندازه‌گیری کراتین و پتاسیم ، اعداد اعشاری نیز باارزش ...
جمع آوری و نگهداری نمونه‌ها یکی از مهمترین کارهای اولیه آزماشیگاه کلینیکی است. ...
به همین جهت در انجام آن سری از آزمایشها در خون، ادرار و مایع نخاعی لازم است. .... تعیین
ساختار و عملکرد آن وجود دارد(به طور مثال،از طریق آزمایشات تعیین توالی وknockout).

گزارش کار تعیین نمودار حلالیت سیستم مایع سه جزئی - loxblog.Com

گزارش کار تعیین نمودار حلالیت سیستم مایع سه جزئی. تعیین نمودار حلالیت
سیستم مایع سه جزئی. تعیین و ترسیم نمودار فاز برای سیستم مایع سه جزئی آب-
اتیل ...

سرفصل كامل كارشناسي - دانشكده شيمي - دانشگاه اصفهان

ﮔﺮﺩﺍﻳﺎﻥ، ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺯﻧﺠﻴﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺸﺘﻖ ﺟﺰﺋﻲ، ﻗﻀﻴﻪ ﻻﮔﺮﺍﻧﮋ، ﺩﻳﻔﺮﺍﻧﺴﻴﻞ ﻛﺎﻣﻞ، ... ﻪ، ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺫﺭﻩ، ﻛﺎﺭ ﻭ ﺍﻧﺮﮊﻱ،
ﺑﻘﺎء ﺍﻧﺮﮊﻱ، ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻚ. ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫﺎﻱ ﺫﺭﺍﺕ، ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﻫﺎ، ﺳﻴﻨﻤﺎﺗﻴﻚ ﺩﻭﺭﺍﻧﻲ، ... ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻘﻮﻁ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ... ﻱ ﺳﻪ
ﺳﺎﻋﺘﻪ. ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲ. ﮔﺮﺩﺩ، ﺩﺭ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ. ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ. ١٢
.... ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﺧﻮﺍﺹ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﻭ ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ، ﮔﺮﺍﻧﺮﻭﻱ، ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻮﺵ، ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻮﺵ، .... ﺿﺮﺏ
ﺣﻼﻟﻴﺖ.

ISIRI 2347

اين استاندارد شامل سه دستور كار براي جمع آوري نمونه است : ... از يك نقطه مجرد يك
سيستم گردآوري مي شود تا حدودي نمي توان به عنوان نمودار واقعي .... كه تعيين اثر
وضعيت و شرايط محلي چنين نقاط , جزئي از برنامه نمونه گيري باشد . ... ساير مواد
مقاوم در برابر حلاليت آب باشد و از درپوش فلزي و يا پلاستيكي پيچي نيز مي توان
استفاده كرد .

گزارش کار تعیین نمودار حلالیت سیستم مایع سه جزئی - ایران کلبه

6 ژانويه 2017 ... تعیین نمودار حلالیت سیستم مایع سه جزئی . تعیین و ترسیم نمودار فاز برای
سیستم مایع سه جزئی آب – اتیل استات- استیک اسید می باشد.

1 آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﯿﻤﯽ آﻟﯽ ﺟﺰوه : ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻗﺪم ﯽﺋ ﺧﺎﻧﻢ ﺣ

ﺎ ﺑﺪﻫﯿﻢ، ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺸﻮد، دﻣﺎي ﺟﺴﻢ ﺑﺎﻻ ﻧﻤﯽ رود و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮔﺮم ﮐﺮدن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد، ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ... ﺑﺮاي اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﻘﻄﻪ ذوب دو ﻣﺎده ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻮم را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آورد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮدار ﺗﺼﺤﯿﺢ
ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ و از .... اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺒﻠﻮر ﮐﺎر ﺳﺎده اي ﻧﯿﺴﺖ، رﻓﺘﺎر ﺣﻼﻟﯿﺖ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻃﺮﯾﻖ ..... ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺟﺰ. ﺷﺮح آزﻣﺎﯾﺶ. (. ﺟﺪاﺳﺎزي آب از اﺗﺎﻧﻮل. ) وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز. ﺑﺎﻟﻦ ﺗﻘﻄﯿﺮ. ,.
ﺳﻪ راه.

ﻣﺘﺎﻧﻮل

ﻣﺤﯿﻂ، ﻣﺎﯾﻌﯽ ﺧﻨﺜﯽ و ﺑﺪون رﻧﮓ ﺑﺎ ﺑﻮﯾﯽ ﻣﻼﯾﻢ. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷـﺪ ..... ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﻮل آﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده. ﻣﯽ. ﺷﻮد .....
ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺘﺎﻧﻮل از ﮔﺎز ﺳﻨﺘﺰ ﮔـﺰارش ﺷـﺪ. [7]. ﺗﺤﻘﯿ .... ﺑﻪ ﺷﺪت در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻪ ﺗﺎﯾﯽ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﮕﺮ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان روي زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﮐـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ..... ﻓﺸﺎر ﺟﺰﺋـﯽ ﺑﯿـﺸﺘﺮ. CO .... ﺣﻼﻟﯿﺖ ﻧﻤﮏ. ﻫﺎي ﻓﻠﺰﻫﺎي واﺳﻄﻪ و
دﯾﮕﺮ اﺟﺰاء ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ اﺳﺖ . در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑـﺎ ﻣﺤﻠـﻮل. ﻫـﺎي. ﺑﺴﯿﺎر ... ﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه. pH.

ISIRI 2347

اين استاندارد شامل سه دستور كار براي جمع آوري نمونه است : ... از يك نقطه مجرد يك
سيستم گردآوري مي شود تا حدودي نمي توان به عنوان نمودار واقعي .... كه تعيين اثر
وضعيت و شرايط محلي چنين نقاط , جزئي از برنامه نمونه گيري باشد . ... ساير مواد
مقاوم در برابر حلاليت آب باشد و از درپوش فلزي و يا پلاستيكي پيچي نيز مي توان
استفاده كرد .

دریافت فایل

ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻓﺎزي. 8. -2. -1 .3. ﻗﺎﻋﺪه. ﻓﺎز. 8. -2. -1 .4. اﻧﻮاع ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎي ﺳﻪ. ﺟﺰﺋﯽ و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺑﻪ.
ﮐﺎررﻓﺘﻪ. در ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺎﯾﻊ ... ﻣﺎﯾﻊ. 41. -3. -2 .2. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺣﻼﻟﯿﺖ. ﯾﺎ ﺑﯿﻨﻮدال. 42. -3. -2 .3.
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻄﻮط راﺑﻂ و درﺻﺪ. ﻫﺎي ﺗﻌﺎدﻟﯽ. 43. -3. -2 ... روش ﮐﺎر و. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺮﺑﯽ. -4 .1. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﺎدل ﻣﺎﯾﻊ. -
. ﻣﺎﯾﻊ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻪ. ﺟﺰﺋﯽ. (. آب. +. اﺳﯿﺪ ﻓﺮﻣﯿﮏ. +1. -. دﮐﺎﻧﻮل. ) ..... ﭘﺬﯾﺮي. ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫ. ﺎي ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و
ﮔﺰارش ﺷﺪﻧﺪ.

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال

ارایه یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای یکپارچه و سازگار با ایزو 9000 18
. ... 7. بررسی عوامل استرس زا و راه های مقاله با فشار عصبی در محیط کار 8. .... تعیین
ضریب اصطکاک بین چرخ و محور در هنگام فرایند جازنی محور ..... بررسی تعادلات فازی
جامد-مایع در محلول های الکترولیت در سیستم های سه جزئی با استفاده از مدل NRTL

شیمی عمومی و آزمایشگاه - پايگاه اطلاع رساني شيمي - blogfa.com

گزارش کار آزمايشگاه شيمي آلي با ويرايش جديد ... تفکيک,ثابت ديمرشدن,سيستم
دو و سه جزئي,رفرکتومر,نقطه ازئوتروپ,اسپکتوفوتومتري و. .... همچنین در
آزمایشگاهها برای تعیین غلظت اسیدهای مجهول درتیتراسیون اسید - باز از محلول .....
اثر تغییر فشار بر انحلال پذیری مواد جامد و مایع معمولا کم است ولی انحلال پذیری
گازها در یک ...

شیمی - Rssing.com

تعیین چگالی مایعات ... تعیین گرمای ویژه فلزات ... در این پست گزارش کار
ازمایشگاه شیمی الی را برای شما دوستان قرار دادم تا دوستانی که با روند نوشتن ...
دياگرام فازي سيستمهاي سه جزئي ... در آب محلول است و حلالیت آن با افزایش دما کاه می
یابد.

شیمی عمومی و آزمایشگاه - پايگاه اطلاع رساني شيمي - blogfa.com

گزارش کار آزمايشگاه شيمي آلي با ويرايش جديد ... تفکيک,ثابت ديمرشدن,سيستم
دو و سه جزئي,رفرکتومر,نقطه ازئوتروپ,اسپکتوفوتومتري و. .... همچنین در
آزمایشگاهها برای تعیین غلظت اسیدهای مجهول درتیتراسیون اسید - باز از محلول .....
اثر تغییر فشار بر انحلال پذیری مواد جامد و مایع معمولا کم است ولی انحلال پذیری
گازها در یک ...

مهندسی شیمی - تعادل مایع مایع در سیستم MME ( متیل سیکلو هگزان و ...

این بررسی شامل داده های تعادلی مایع مایع برای سیستم سه جزیی مختلف متیل سیکلو
هگزان ... لوازم و روش کار ... مقدار نقطه PLAIT بسیار مهم است و برای تعیین فاصله
حلالیت در اجزای یک سیستم لازم است . ... از نمودار بدست آمده دریافتیم که متانول در
محدوده وسیعی در بنزین قابل حل است . ... دانشمندان ایران / گزارش موسسه اطلاعات علمی(
ISI)

عوامل موثر بر انحلال پذیری - تبیان

5 ژانويه 2013 ... افزایش فشار جزئی به این معناست که ذرات گازی بیش تری وارد مایع می شوند . ...
تغییرات دما حتما روی انحلال پذیری مواد جامد، مایع و گاز تأثیر می گذارد. البته این
اثرات فقط به طور محدود برای گازها و جامدات تعیین شده اند. ... با این کار، ماده جامد بیش
تر تجزیه می شود و تعادل جدیدی حاصل می شود که در آن انحلال پذیری جامد ...

پژوهش و تحقیق - آزمایشگاه شیمی فیزیک کارشناسی

رسم نمودار فازی سیستم سه جزئی آب – اسید استیک – کلروفرم در دما و فشار ثابت
آزمایشگاه از طریق مطالعه حلالیت متقابل آنها در همدیگر. .... 3)واکنشهای معمولی ، اکثر
واکنشهایی که در آزمایشگاهها با آنها سر و کار داریم از این نوع هستند و در حدود دقیقه‌ها یا
چند .... تعادلات شیمیایی ناهمگون درمحلول تعیین ضریب تقسیم ید بین بنزن و آب.

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ و اراﻳﻪ راﻫﻜﺎر در واﺣﺪ ﻫﺎي ﭘﺎﻻﻳﺶ ﮔ

ﭼﻬﺎر واﺣﺪ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﮔﻮﮔﺮد ، دو واﺣﺪ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎز ، دو واﺣﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﺎﻳﻌﺎت ﻧﻔﺘﻲ و ﻳﻚ. واﺣﺪ اﺣﻴﺎي آب ﺗﺮش
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ... ﻛﺎر ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻏﻴﺮه ، ﺑﺮرﺳـﻴﻬﺎﻳﻲ. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ... ﺗﻘﺎﺿﺎ دارم ﺑﺎ ﻫﺪف رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ و ﻏﻨﺎ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ
ﻣﺤﺘﻮاي ﮔـﺰارش ..... ﺗﻌﻴﻴﻦ. ﮔﺮدد . اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﺗﻼف ﺁﻣﻴﻦ. ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺗﺒﺨﻴﺮ. ( aporization. ) ،
ﺣﻼﻟﻴﺖ ... اﻳﻦ ﺳﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ،ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻦ ﻓﺸﺎر ﺑﺨﺎر ﺁﻣﻴﻦ در ﻣﺤﻠﻮل و ﻓﺸﺎر ﺟﺰﻳﯽ ﺁن در ... ﻧﻤﻮدارهﺎﯼ
زﻳﺮ.

تجهيزات آزمايشگاهي

ﮔﺰارش زﻳﺮ را ﺟﻤﻊ آوري ﻛﺮده اﺳﺖ . ﻧﺎم رﺷﺘﻪ ... رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار ﻛﺮﻧﺶ. -. زﻣﺎن. (. ﺧﺰش. ) ... ﺳﻪ ﻣﺤﻮري . 9.
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮش. ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ. ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ .1. ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺳﻴﺎﻻت. ﻣﻴﺰ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ... آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ
ﭘﻮرﺗﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮو و ﻛﺎر. ﺑﺎ آﻧﻬﺎ .... ﻛﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻼﻟﻴﺖ. آﻧﻬﺎ . 5 ..... اﻟﻜﻞ . 10. ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺎﮔﺮام ﻓﺎز
ﺳﻴﺴﺘﻢ دو. ﺗﺎﻳﻲ آب. _. ﻣﺘﻞ .11. ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺎﮔﺮام ﻓﺎز ﺳﻴﺴﺘﻢ دو. ﺗﺎﻳﻲ ﻣﺎﻳﻊ. _ ... ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺠﻢ ﻣﻮﻟﻲ ﺟﺰﺋﻲ .
19.

گزارش کار شیمی فیزیک

_ضريب شکست مايعات 2_جذب سطحي اسيد استيک 3_تعيين کشش سطحي مايعات
4_اندازه ... استات 6_حجم جزئي مولي 7_تعيين درجه واکنش 8_تععين حاصلضرب
حلاليت 9_سينتيک ... سرعت های مولکولی ماکسول بولتزمن معادله واندروالس
ترمودینامیک سیستم همگن انرژی گر . ... گزارش کار تعیین حاصلضرب حلالیت به
روش هدایت سنجی.

دانلود گزارش کار آزمایشگاه شیمی فیزیک - سایت نواندیشان

تعیین نقطه ذوب[میهمان عزیز شما قادر به مشاهده لینک نمی باشید. ... چنانچه در نقطه ذوب
، به مخلوط جامد و مایع حرارت داده شود ، دما بالا نمی رود ، تا اینکه تمام ..... سری کامل
گزارشکار آز شیمی فیزیک همراه تئوری، روش کار و محاسبات و نمودار: ... روش محاسبه
ترکیب نهایی محلولهای سه جزئی به روش ترسیم مثلث [میهمان عزیز شما ...

(Biochemistry Froum): A diagram of the clinical biochemistry ...

ولی در گزارش دادن نتایج اندازه‌گیری کراتین و پتاسیم ، اعداد اعشاری نیز باارزش ...
جمع آوری و نگهداری نمونه‌ها یکی از مهمترین کارهای اولیه آزماشیگاه کلینیکی است. ...
به همین جهت در انجام آن سری از آزمایشها در خون، ادرار و مایع نخاعی لازم است. .... تعیین
ساختار و عملکرد آن وجود دارد(به طور مثال،از طریق آزمایشات تعیین توالی وknockout).

دانلودکده مهمون من باش - مطالب ابر آزمایشگاه شیمی فیزیک

دانلود گزارشکار،پایان نامه، پروژه و مقالات مرتبط به رشته شیمی در تمامی موضوعات و
... رسم نمودار. تکمیل جداول و رسم نمودار. بحث و نتیجه گیری. موارد خطا. دلایل خطا ... و
كاربرد در تعادل مایع – بخار در اجسام خالص و تعیین آنتالپی مولی استاندارد تبخیر
آب ... بدست آوردن نقطه اتكتیك در سیستمهای دو جزئی فنول و نفتالین ... ورزش
ســـــــــه.

ﻣﺘﺎﻧﻮل

ﻣﺤﯿﻂ، ﻣﺎﯾﻌﯽ ﺧﻨﺜﯽ و ﺑﺪون رﻧﮓ ﺑﺎ ﺑﻮﯾﯽ ﻣﻼﯾﻢ. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷـﺪ ..... ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﻮل آﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده. ﻣﯽ. ﺷﻮد .....
ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺘﺎﻧﻮل از ﮔﺎز ﺳﻨﺘﺰ ﮔـﺰارش ﺷـﺪ. [7]. ﺗﺤﻘﯿ .... ﺑﻪ ﺷﺪت در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻪ ﺗﺎﯾﯽ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﮕﺮ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان روي زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﮐـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ..... ﻓﺸﺎر ﺟﺰﺋـﯽ ﺑﯿـﺸﺘﺮ. CO .... ﺣﻼﻟﯿﺖ ﻧﻤﮏ. ﻫﺎي ﻓﻠﺰﻫﺎي واﺳﻄﻪ و
دﯾﮕﺮ اﺟﺰاء ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ اﺳﺖ . در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑـﺎ ﻣﺤﻠـﻮل. ﻫـﺎي. ﺑﺴﯿﺎر ... ﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه. pH.

اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ - qums

اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ و اراﺋﻪ ﺟﻮاب ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ . دﻗﯿﻖ ... ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ دو ﻓﺮد در ﺧﻮاﻧﺪن
ﻣﯿﻨﯿﺴﮏ ﻣﺎﯾﻊ در ﭘﯿﭙﺖ دارﻧﺪ ... ﺳﻪ ﻧﻮع ﺳﺮم ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ... ي ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯿﺸﻮد ... ﺧﻄﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ د. ر ﻣﺤﺪوده اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺮار ﻣﯽ. -. ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ. : ﮔﺰارش ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ meq/L. 40 ...
ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺎده ﻣﻮردﻧﻈﺮ را ﺑﻄﻮر ﻣﮑﺮر درﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﯽ روزﻫﺎي ﮐﺎري ﺑﻤﺪت ﯾﮏ ..... ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﻪ.

گزارش کار تعیین نمودار حلالیت سیستم مایع سه جزئی - داک لینک

تعیین نمودار حلالیت سیستم مایع سه جزئی . تعیین و ترسیم نمودار فاز برای
سیستم مایع سه جزئی آب – اتیل استات- استیک اسید می باشد. این مخلوط بسته به
میزان ...

گزارش کار حلاليت - عکسین

21 ا کتبر 2016 ... ش. - تعیین نمودار حلالیت سیستم مایع سه جزئی. تعیین و ترسیم نمودار فاز برای
سیستم مایع سه جزئی آب– اتیل استات- استیک اسید می باشد.

گزارش کار آزمایشگاه [ شیمی فیزیک ] دانلود كتاب آموزش - صفحه 2 ...

اولین گزارش کاری که برای دانلود گذاشتم مربوط به آزمایش " آنتالپی و ... ۱۱-تعیین
تابعیت حلالیت از دما ... 3_تعيين کشش سطحي مايعات.pdf (83.9 كيلو بايت, 27
نمايش); نوع فايل: pdf ... نمودار فازی برای سیستم های سه جزئی

تقطیر جز به جز - بسم الله الریحمن - Course Hero

4 سپتامبر 2015 ... Unformatted text preview: بسم الله الریحمن الریحیم ّ ّ گزارش کار آزمایشگاه
... مخلوط مایع از قانون رائولت پیروی کند یک ستون تقطیر جزء به جزء دستگاهی
است ... آزئوتروپ با نقطه جوش ماکزیمم )آزئوتروپ در این سیستم دارای فشار بخاری
... انداختن چند عدد سنگ جوش )دو یا سه عدد( در بالن تقطیر، به منظور توزیع ...

شیمی عمومی و آزمایشگاه - پايگاه اطلاع رساني شيمي - blogfa.com

گزارش کار آزمايشگاه شيمي آلي با ويرايش جديد ... تفکيک,ثابت ديمرشدن,سيستم
دو و سه جزئي,رفرکتومر,نقطه ازئوتروپ,اسپکتوفوتومتري و. .... همچنین در
آزمایشگاهها برای تعیین غلظت اسیدهای مجهول درتیتراسیون اسید - باز از محلول .....
اثر تغییر فشار بر انحلال پذیری مواد جامد و مایع معمولا کم است ولی انحلال پذیری
گازها در یک ...

گزارش کار آزمایشگاه [ شیمی فیزیک ] دانلود كتاب آموزش - صفحه 2 ...

اولین گزارش کاری که برای دانلود گذاشتم مربوط به آزمایش " آنتالپی و ... ۱۱-تعیین
تابعیت حلالیت از دما ... 3_تعيين کشش سطحي مايعات.pdf (83.9 كيلو بايت, 27
نمايش); نوع فايل: pdf ... نمودار فازی برای سیستم های سه جزئی

گزارش کار تعیین نمودار حلالیت سیستم مایع سه جزئی

28 نوامبر 2016 ... گزارش کار تعیین نمودار حلالیت سیستم مایع سه جزئی تعیین نمودار حلالیت
سیستم مایع سه جزئی. تعیین و ترسیم نمودار فاز برای سیستم مایع ...

حلالیت - شیمی علم کیمیاگری

28 مه 2009 ... شاید مهمترین بخش انحلال در مهندسی شیمی بخش انحلال مایع در مایع است که از آن برای
استخراج ... باافزایش دمای سیستم حلالیت کاهش می یابد.

عوامل موثر بر انحلال پذیری - تبیان

5 ژانويه 2013 ... افزایش فشار جزئی به این معناست که ذرات گازی بیش تری وارد مایع می شوند . ...
تغییرات دما حتما روی انحلال پذیری مواد جامد، مایع و گاز تأثیر می گذارد. البته این
اثرات فقط به طور محدود برای گازها و جامدات تعیین شده اند. ... با این کار، ماده جامد بیش
تر تجزیه می شود و تعادل جدیدی حاصل می شود که در آن انحلال پذیری جامد ...

آزمایشگاه شیمی فیزیک 1و2 - شیمی و آزمایشگاه شیمی - blogfa.com

با افزايش دما لزجت گازها افزايش مي يابد اما لزجت مايعات كاهش مي يابد اين تفاوت را
مي توان با بررسي عوامل لزجت توضيح داد. هر فازي در مقابل ... آزمايش 9:بررسي
سيستم سه جزئي آب-تولوئن-اتانول ... گزارش کار آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 : ...
تعیین ثابت اسیدی سرخ متیل به روش اسپکتروفتومتری ..... تابعیت حلالیت از
درجه حرارت.

اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ - qums

اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ و اراﺋﻪ ﺟﻮاب ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ . دﻗﯿﻖ ... ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ دو ﻓﺮد در ﺧﻮاﻧﺪن
ﻣﯿﻨﯿﺴﮏ ﻣﺎﯾﻊ در ﭘﯿﭙﺖ دارﻧﺪ ... ﺳﻪ ﻧﻮع ﺳﺮم ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ... ي ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯿﺸﻮد ... ﺧﻄﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ د. ر ﻣﺤﺪوده اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺮار ﻣﯽ. -. ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ. : ﮔﺰارش ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ meq/L. 40 ...
ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺎده ﻣﻮردﻧﻈﺮ را ﺑﻄﻮر ﻣﮑﺮر درﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﯽ روزﻫﺎي ﮐﺎري ﺑﻤﺪت ﯾﮏ ..... ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﻪ.

دنیای شیمی - گزارش کار شیمی فیزیک-سیستم سه جزئی

دنیای شیمی - گزارش کار شیمی فیزیک-سیستم سه جزئی - گزارش کار-روش کار-
نمونه ... در استخراج مايع جزء اصلي دو فاز از نظر شيميايي متفاوتند و اين امر جداسازي
به ... شده را به آن يافته و برنمودار رسم كرده و نمودار سه جزئي اين سه جزء ايجاد مي گردد .

شیمی کاربردی 88

2 نظر · + نوشته شده در سه شنبه هجدهم آبان ۱۳۸۹ساعت 12:51 ... مرتبط با :گزارش کار
شیمی فیزیک 1 .:. ... تعیین ثابت تعادل واکنش استری شدن ... تابعیت حلالیت از
درجه حرارت ... سیستم 3 جزئی آب - تولوئن - اتانول ... جرم مولکولی مایعات فرار و گاز ها
...

آزمایشگاه جداسازی وشناسایی ترکیبات آلی

آزمایشگاه جداسازی وشناسایی ترکیبات آلی - گزارشکار آزمایش ها. ... این تبدیل به
سه صورت زیر انجام می‌شود: ... 4: دماسنج(برای تعیین دمای جوش) 5: مبرد 6: ورودی آب سرد
... یعنی جزیی که حلالیت کمتری دارد زودتر جدا می‌شود. ... سانتریفوژ را برای جدا
کردن ذرات جامد از یک مایع یا تقسیم مخلوط مایعات به اجزای مختلف آن به کار می‌گیرند.

نقش ‌مقیاس نانو در نانومواد لیتیم فعال مورد استفاده در باتری‌های یون ...

از میان سه واکنش مذکور، نفوذ حالت جامد یون لیتیم به‌عنوان مرحله تعیین‌کننده سرعت
... اخیرأ دو گزارش ارائه شده‌است که سینتیک‌های مواد کاتد در باتری‌های یون لیتیم را
.... (c داده‌های سیکل برای اکسید منگنز لیتیم مزوپور (Li1.12Mn1.88O4)، اکسید ....
الکترودهای کامپوزیتی در سیستم‌های سلول الکتروشیمیایی متداول به کار برده ‌شوند
.

کنترل و حفظ خواص روغنهای ترانسفورمر - Novin Ehya Website

روﻏﻨﻬﺎﯼ ﺗﺮاﻧﺲ را ﺑﺮ اﺳﺎس وﺳﮑﻮزﯾﺘﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ... ﮐﺎپ ﺑﺎز در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﻄﻪ اﺷﺘﻌﺎل اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺣﺎﺻﻞ از ﺁن ... ﺣﻼﻟﻴﺖ ﺁب در روﻏﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ... ﺑﺮاﯼ ﺟﺬب ﺁب ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎﯾﺪ روﻏﻦ
ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺨﻠﻴﺺ و ﺗﺮاﻧﺲ ﮔﺮدش ﻧﻤﺎﯾﺪ .... ﺟﺮﻗﻪ هﺎ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻴﻮب ﺟﺰﺋﯽ در ﺣﺎل ﺗﺠﺰﯾﻪ روﻏﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ....
در ﺗﻌﺎدل ﺑﺎ ﻓﺎز ﻣﺎﯾﻊ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﺮار ﻓﺮاﯾﻨﺪ و ﮔﺮدش روﻏﻦ ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻧﺲ و اﯾﻦ واﺣﺪ، ﺿﻤﻦ.

کنترل و حفظ خواص روغنهای ترانسفورمر - Novin Ehya Website

روﻏﻨﻬﺎﯼ ﺗﺮاﻧﺲ را ﺑﺮ اﺳﺎس وﺳﮑﻮزﯾﺘﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ... ﮐﺎپ ﺑﺎز در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﻄﻪ اﺷﺘﻌﺎل اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺣﺎﺻﻞ از ﺁن ... ﺣﻼﻟﻴﺖ ﺁب در روﻏﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ... ﺑﺮاﯼ ﺟﺬب ﺁب ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎﯾﺪ روﻏﻦ
ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺨﻠﻴﺺ و ﺗﺮاﻧﺲ ﮔﺮدش ﻧﻤﺎﯾﺪ .... ﺟﺮﻗﻪ هﺎ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻴﻮب ﺟﺰﺋﯽ در ﺣﺎل ﺗﺠﺰﯾﻪ روﻏﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ....
در ﺗﻌﺎدل ﺑﺎ ﻓﺎز ﻣﺎﯾﻊ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﺮار ﻓﺮاﯾﻨﺪ و ﮔﺮدش روﻏﻦ ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻧﺲ و اﯾﻦ واﺣﺪ، ﺿﻤﻦ.