دانلود رایگان


کتاب برنامه ریزی آموزش فنی و حرفه ای -دکتر سوسن آقا جانبگلو - علوم تربیتی پیام نور - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود کتاب برنامه ریزی آموزش فنی و حرفه ای پیام نور

دانلود رایگان کتاب برنامه ریزی آموزش فنی و حرفه ای -دکتر سوسن آقا جانبگلو - علوم تربیتی پیام نور

دانلود کتاب برنامه ریزی آموزش فنی و حرفه ای پیام نور


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کار خیر دست در on Instagram

‌ای آقا، سر زانوی شلوارتان پاره شده؟ این که غصه ندارد. .. Media Removed. ‌ای آقا، سر
زانوی ...... چهاردهم اردیبهشت سالگرد درگذشت سوسن ! روانش شاد و ... Media Removed.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻼﺳﯽ رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣ - دانشگاه پیام نور

13 سپتامبر 2014 ... رﺷﺘﻪ : ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی. آﻣﻮزﺷﯽ. ﮔﺮوه درﺳﯽ : 01. ﺗﺌﻮری .... ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ: ﮐﺘﺎب .....
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه : ﺳﻮﺳﻦ آﻗﺎ ﺟﺎﻧﺒﮕﻠﻮ. ﻋﻨﻮان : ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای.