دانلود رایگان


روش نظریه داده بنیاد Grounded Theory Method - دانلود رایگاندانلود رایگان انجام پژوهش کیفی, دارای روش های مختلفی است. روش تحقیق نظریه برخاسته از داده ها یا Grounded Theory یکی از این روش ها می باشد. به منظور بررسی فرآیندها م

دانلود رایگان روش نظریه داده بنیاد Grounded Theory Method فایل پاورپوینت در 25 صفحه
انجام پژوهش کیفی، دارای روش های مختلفی است. روش تحقیق نظریه برخاسته از داده ها یا Grounded Theory یکی از این روش ها می باشد. به منظور بررسی فرآیندها می توان از نظریه برخاسته از داده ها استفاده کردروش GT یک روش پژوهشی استقرایی و اکتشافی است که به پژوهشگران در حوزه های موضوعی گوناگون امکان می دهد تا به جای اتکا به تئوری های موجود، خود به تدوین تئوری اقدام نمایند. در این روش می توان با استفاده از داده هایی که به طور نظام مند از راه پژوهش به دست می آیند به تکوین نظریه ای میانی پرداخت.تکوین نظریه در این روش، برفرضیه استوار نیست بلکه نظریه از دل داده ها استخراج می شود.این فایل شامل قسمت های زیر می باشد:روش نظریه برخاسته از داده ها چیستچگونگی تکوین روش نظریه برخاسته از داده ها مراحل انجام تحقیق مطابق روش نظریه برخاسته از داده هانمایش کدگذاری در روش GTتکوین نظریهفرآیند اجرائی تحقیق مراحل و فعالیت های انجام پژوهش فرآیند اجرایی تحقیق (فلوچارت تحقیق)روش نمونه گیریاعتباربخشی مدل

روش کیفی آماری


نظریه داده بنیاد


Grounded Theory Method


تحلیل آماری


gtمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


research on information science and public libraries

روش: روش تحقیق بهکار گرفته شده در بخش کمی، پیمایشی بوده و در بخش کیفی ...
کیفی با استفاده از نظریهپردازی دادهبنیاد متأثر از الگوی مهو و تیبو انجام شده
است. ... survey methodology and Grounded Theory were followed, respectively.

گراندد تئوری - جامعه شناسی معاصر : بررسی مسائل اجتماعی

6 ا کتبر 2015 ... گراندد تئوری یک روش تحقیق کیفی است که نام آن برگرفته از عمل استخراج ...
نظریه بنیادی، نظریه داده بنیاد، نظریةپایه، نظریه زمینه ای، نظریه میدان .....
Theoretical sensitivity: Advances in the methodology of grounded theory.

An analysis of the qualitative research conducted by Iranian ...

development of psychology, this study evaluated the qualitative research
conducted ... been presented and in some cases, applying the qualitative method
was not ... این پژوهش به روش مرور سیستماتیک انجام شده است، به این صورت که با
جستجو در پایگاه .... یفی، تحقیق کیفی، گرا ندد تئوری، تئوری داده بن یاد، ... ی داده
بنیاد.

مدل پارادایمی مدیریت جهادی با استفاده از نظریه داده بنیاد | شماعی ...

مدل پارادایمی مدیریت جهادی با استفاده از نظریه داده بنیاد. ... Grounded Theory
Procedures and Techniques, Sage. Goulding, C. (2002). Grounded Theory: A ...

نظریه داده بنیاد (Grounded Theory) - مجله رسانه

نظریه داده بنیاد (که با نام های تئوری برخواسته از داده ها، تئوری زمینه ای و تئوری
بنیادی نیز شناخته می شود) یک روش تحقیقی عام، استقرایی و تفسیری است که در ...

بررسی رویکردی مؤثر به پیری: مطالعه نظریه ... - مجله سالمندی ایران

Effective Approach to the Study of Aging: Grounded Theory Study ... روش مطالعه
حاضر نوع خاصی از سنت پژوهش کیفی به نام نظریه داده بنیاد است و نمونه پژوهش شامل
...

ﺑﻨﻴﺎد ﺳﺎزي داده اي ﺑﺮ روش ﻛﻴﻔﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻣﻘﺪﻣﻪ. اي ﺑﺮ روش ﻛﻴﻔﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪ. ﺳﺎزي داده. ﺑﻨﻴﺎد. ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺣﺴﺮﺗﻲ. اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﮕﺎه رازي ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه. ﭼﻜﻴﺪه ......
Charmaz, K. The grounded theory method: An explication and interpretation.

عطف » تردید درگراندد تئوری

8 آوريل 2012 ... يافته ها – در کارائي گراندد تئوري، به عنوان يک روش پژوهش کيفي، به چند دليل
ترديد .... البته آنان با بنياد نهادن گراندد تئوري آزمون نظريه ها را کاملا نفي .... در گام
نخست پژوهشگر بررسي عميقي از بخش کوچکي از داده به عمل مي آورد و ..... [31] Basics
of Grounded Theory Analysis ... [40] Constant Comparative Method.

اصل مقاله (773 K) - کاوشهای مدیریت بازرگانی - دانشگاه یزد

ي ﻣﺪل ﺗﺌﻮرﯾﮑﯽ ﺑﺮاي ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و. ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش. ﺗﺌﻮري. ﺳﺎزي داده
. ﺑﻨﯿﺎد. ﻋﻠﯽ ﻣﺮوﺗﯽ ... روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺌﻮري ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از داده ...... The Grounded Theory Method".

گراندد تئوری - خانه

در نظریه زمینه ای نیز مانند سایر راهبرد ها می توان از داده های کمی و یا ترکیب روش های
.... بر اساس این روش تدوین می‌شود بر زمینه‌ای مستند از داده‌های واقعی بنیاد نهاده شده
است. .... The basic idea of the grounded theory approach is to read (and re-read)
a ...

«تحمیل» نظریه به داده ها یا «ظهور» نظریه از داده ها: نظریه پردازی در علوم ...

«تحمیل» نظریه به داده ها یا «ظهور» نظریه از داده ها: نظریه پردازی در علوم انسانی با روش
شناسی نظریه داده بنیاد. نویسنده: ساغروانی،سیما؛ مرتضوی،سعید؛ لگزیان،محمد؛ ...

الگوی پنهان حاکم بر نظام استقرار فضایی در مسکن ایرانی

واژه های کلیدی: مسکن ایرانی اسالمی، نظریه داده بنیاد، خانه ی رسولیان. ... معماری از روش
هایی است که در تجزیه و تحلیل نمونه ی ...... spatial arrangement in Islamic
perspective by grounded theory, and then evaluating the priorities of ... Methods:
the methodology of the research was divided in to two main sections; the
grounded ...

اصل مقاله - مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی

روش مقالـه کیفـی و در چارچـوب »نظریه پـردازی داده بنیـاد« اسـت. بـا توجـه بـه ... نمونـه،
به صـورت هدفمنـد و همـراه بـا روش »گلولـه برفـی« انتخـاب ..... Grounded Theory. 2.
...... through purposive sampling and snowball method, and interviews were.

روش تحقیق نظریه داده بنیاد | وب سایت مصطفی جهانگیر

3 ژوئن 2016 ... نظریه داده بنیاد، یک روش شناسی پژوهش می باشد که عمدتا مرتبط با تحقیقات کیفی
است. این روش ... Grounding grounded theory: Guidelines for qualitative inquiry:
Academic Press. ... The politics of developing research methods.

عطف » تردید درگراندد تئوری

8 آوريل 2012 ... يافته ها – در کارائي گراندد تئوري، به عنوان يک روش پژوهش کيفي، به چند دليل
ترديد .... البته آنان با بنياد نهادن گراندد تئوري آزمون نظريه ها را کاملا نفي .... در گام
نخست پژوهشگر بررسي عميقي از بخش کوچکي از داده به عمل مي آورد و ..... [31] Basics
of Grounded Theory Analysis ... [40] Constant Comparative Method.

A Model for Applying Grounded Theory in Educational Studies - Sid

ﻧﻈﺮﯾﻪ. ) از ﺧﻮد داده. ﻫﺎ ﭘﺪﯾﺪار. 1. Grounded theory research method. 2. Glaser and
Strauss. 3. .... داده. ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻗﻮاﻋﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روش ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد آن اﺳﺘﻮار ﮔﺮدﯾﺪه.

روش تئوری داده بنیاد(Grounded Theory) - وبلاگ جامع تحقیق و ...

وبلاگ جامع تحقیق و پژوهش Araştırma - روش تئوری داده بنیاد(Grounded Theory) -
روش تحقیق، ریاضیات و آمار Araştırma Yöntemleri, İstatistik.

دانلود این فایل پی دی اف

مفاهيم و ارزشهاي سازماني، به كارگيري روشهاي خودارزيابي، و يادگيري سازماني را در ...
داده هاي تحقيق حاصل مصاحبه با مديران و كارشناسان دانشگاه علوم انتظامي جمهوري ....
سازمانهاي متعالی به سطوح برجسته ايEFQMدر تعریف مدل بنیاد اروپایی مدیریت
کیفیت ) ..... Grounded Theory Methodology: An Overview in Handbook of quali-.

ها با رویکرد مبتنی تدوین الگویی برای راهبری دانشگاه داده بنیاد بر ...

داده. های الزم از طریق مصاحبه. ژرف نگر، جمع آوری و به روش تحلیل. *. دانشجوی دکترای
مدیریت آموزش عالی دانشکده علوم تربیتی و ... راهبری دانشگاه، الگوی راهبری، رویکرد
مبتنی بر نظریه داده بنیاد، ذینفعان ...... Basics of qualitative research: techniques.

تبیین جامعه‌شناختی تأثیر توسعه محله محوری در اداره کلان‌شهر تهران ...

روش تحقیق در این مقاله به‌صورت کیفی از گراندد تئوری استفاده‌شده است. ... *گراندد
تئوری: با توجه به هدف تحقیق از روش کیفی و با عنوان نظریه بنیانی[7] ..... کلمن،
جیمز (1386) بنیادهای نظریه اجتماعی، منوچهر صبوری، تهران: نی ... Eaves,YD(2001) A
Synthcsis technique for grounded theory data analysis ... [15] Sampling method.

مدل پارادایمی مدیریت جهادی با استفاده از نظریه داده بنیاد | شماعی ...

مدل پارادایمی مدیریت جهادی با استفاده از نظریه داده بنیاد. ... Grounded Theory
Procedures and Techniques, Sage. Goulding, C. (2002). Grounded Theory: A ...

نظریه داده بنیاد (Grounded Theory) - مجله رسانه

نظریه داده بنیاد (که با نام های تئوری برخواسته از داده ها، تئوری زمینه ای و تئوری
بنیادی نیز شناخته می شود) یک روش تحقیقی عام، استقرایی و تفسیری است که در ...

سنجش و آموزش - روش های کیفی کمی و ترکیبی در پژوهش

30 دسامبر 2012 ... سنجش و آموزش - روش های کیفی کمی و ترکیبی در پژوهش - دستاوردهای علمی در حوزه ی
سنجش و آموزش. ... نظریه داده بنیاد چیست؟ grounded theory. این نظریه رویکردی
کیفی ... نظریه داده بنیاد یک راهبرد پژوهشی است که پژوهشگر به کمک آن و بر اساس.
دیدگاه های ... روش های ترکیبی زنجیره ای(sequential mixed methods ).

و روش ترکیبی - انجمن علمي مديريت اطلاعات ايران

ﻣﻨﺎﺳﺐ. ﺑﻮدن ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي روش ﻧﻈﺮﻳﺔ داده. ﺑﻨﻴﺎد. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ داده. ﻫﺎي در ﺣـﺎل ﭘﺪﻳﺪآﻣـﺪن و ﻧـﻪ. ﻧﻮﺷﺘﻪ. ﻫﺎ. آﻣﺎده.
ﺷﺪن ذﻫﻦ ﺑﺮاي .... Qualitative research methods for the social sciences. 4th Ed.

تبیین شاخص‌های والدگری موفق دوره نوجوانی در نمونه هایی از خانواده های

Methods: This applied study used qualitative grounded theory to gather its ...
پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش گردآوری داده ها کیفی، از نوع داده بنیاد مواد و
روش ها: ... بدین منظور 13 نفر از والدین نوجوانان سالم به روش نمونه گیری نظری و با
استفاده ...

ارائه مدل ازدواج رضایتمند در فرهنگ ایرانی: یک مطالعه نظریه زمینه ای

ایرانی است. این پژوهش با شيوه کيفی و با استفاده از روش نظریه. داده. بنياد. انجام شد
. ... This study was done with qualitative research and grounded theory method.

اصل مقاله (611 K) - بهبود مدیریت

کدگذاریِ نظری نشان داد کم مدیران، عمدتاً تجمیز کارکنان با. » ... های مازاد سازمانی،
نظریۀ داده بنیاد، رویکرد ظاهرشونده ..... در این پژوهش از روش شناسیِ نظریۀ داده بنیاد،
بم ...... Annells, M., (١٩٩٦), “Grounded theory method: Philosophical perspectives,
...

ﺑﻨﻴﺎد ﺎط ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮﻳﻪ داده ﮔﻴﺮي ﻧﺸ ﻓﻬﻢ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺷ - مطالعات رفتار سازمانی

)13. ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن. : 1394. ﺻﺺ. 119-141. ﻓﻬﻢ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺷﻜﻞ. ﮔﻴﺮي ﻧﺸ. ﺎط ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮﻳﻪ داده. ﺑﻨﻴﺎد. زﻟﻔﺎ
ﺣﻖ. ﮔﻮﻳﺎن ..... Day Reconsrtuction Method(DRM). 8. Momentary .... 2. Grounded
Theory ... ﻧﻈﺮﻳـﻪ داده. ﺑﻨﻴـﺎد، روش ﺗﺤﻠﻴـﻞ. اﻳﻨﮕﻮﻧـﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ. ﻫـﺮ ﻗﺴـﻤﺖ از داده. ﻫـﺎ، ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑﻌـﺪ از.

ﺑﻨﻴﺎد ﺳﺎزي داده اي ﺑﺮ روش ﻛﻴﻔﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻣﻘﺪﻣﻪ. اي ﺑﺮ روش ﻛﻴﻔﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪ. ﺳﺎزي داده. ﺑﻨﻴﺎد. ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺣﺴﺮﺗﻲ. اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﮕﺎه رازي ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه. ﭼﻜﻴﺪه ......
Charmaz, K. The grounded theory method: An explication and interpretation.

الگوی پنهان حاکم بر نظام استقرار فضایی در مسکن ایرانی

واژه های کلیدی: مسکن ایرانی اسالمی، نظریه داده بنیاد، خانه ی رسولیان. ... معماری از روش
هایی است که در تجزیه و تحلیل نمونه ی ...... spatial arrangement in Islamic
perspective by grounded theory, and then evaluating the priorities of ... Methods:
the methodology of the research was divided in to two main sections; the
grounded ...

پديدارشناسي بيرون از مرزهاي فلسفه - اطلاعات حکمت و معرفت

28 سپتامبر 2015 ... اما به راستي هنگامي که پديدارشناسي به عنوان يک روش پژوهش کيفي ..... روش
پديدارشناسي چقدر با روش هاي ديگري مانند روش مردم نگارانه يا روش نظريه داده بنياد هم
پوشاني دارد؟ .... Encyclopedia of // ualitative Research Method // 21.
Transcendental, Existential, Hermeneutic, Linguistic, and Ethical
Phenomenology ...

گراندد تئوری - جامعه شناسی معاصر : بررسی مسائل اجتماعی

6 ا کتبر 2015 ... گراندد تئوری یک روش تحقیق کیفی است که نام آن برگرفته از عمل استخراج ...
نظریه بنیادی، نظریه داده بنیاد، نظریةپایه، نظریه زمینه ای، نظریه میدان .....
Theoretical sensitivity: Advances in the methodology of grounded theory.

مطالعه اکتشافی آئین رهبری فرماندهان شهید با استفاده از نظریه مبنائی

This study was an attempt to create a basis theory of martyred commanders
leadership ritual, by using a qualitative method (grounded theory). ... محمدی،1387،
اصول روش تحقیق کیفی– نظریه مبنائی، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و ... با
استفاده از نظریه داده بنیاد، دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، سال چهارم،شماره1-
پیاپی 7.

ها با رویکرد مبتنی تدوین الگویی برای راهبری دانشگاه داده بنیاد بر ...

داده. های الزم از طریق مصاحبه. ژرف نگر، جمع آوری و به روش تحلیل. *. دانشجوی دکترای
مدیریت آموزش عالی دانشکده علوم تربیتی و ... راهبری دانشگاه، الگوی راهبری، رویکرد
مبتنی بر نظریه داده بنیاد، ذینفعان ...... Basics of qualitative research: techniques.

ارائه مدل مفهومی براساس عوامل مؤثر بر پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در

تجزیه و تحلیل داده ها نیاز به استفاده از روش های کیفی کامالً احساس می شود. ... می توان
فعالیت های الزم برای نظریه پردازی داده بنیاد در پژوهش ... Grounded theory .....
technologies: a discriminative approach” , Journal of Computer Information
Systems,.

چگونگی تغییرات زبان گفتاری از ترکی به فارسی در دو دهه گذشته و ...

مقاله پیش‌رو با استفاده از رویکرد برساختی و روش‌شناسی نظریه داده بنیاد[1] به ...
روش تحقیق کیفی است و از روش نظریه‌پردازی داده بنیاد و تکنیک مصاحبه عمیق
برای ... qualitative research method and Grounded theory procedures and In-
depth ...

الگوی جامع گزارشگری مالی متقلبانه در ایران به روش نظریه پردازی ...

تحقیق حاضر در تلاش است با ترکیب روشهای تحقیق کیفی با استفاده از رویکرد
نظریه ... in Iran by combined qualitative research methods using Grounded
Theory and Documents ... استراتژیهای پژوهش کیفی: تاملی بر نظریه پردازی داده
بنیاد.

پديدارشناسي بيرون از مرزهاي فلسفه - اطلاعات حکمت و معرفت

28 سپتامبر 2015 ... اما به راستي هنگامي که پديدارشناسي به عنوان يک روش پژوهش کيفي ..... روش
پديدارشناسي چقدر با روش هاي ديگري مانند روش مردم نگارانه يا روش نظريه داده بنياد هم
پوشاني دارد؟ .... Encyclopedia of // ualitative Research Method // 21.
Transcendental, Existential, Hermeneutic, Linguistic, and Ethical
Phenomenology ...

تبیین شاخص‌های والدگری موفق دوره نوجوانی در نمونه هایی از خانواده های

Methods: This applied study used qualitative grounded theory to gather its ...
پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش گردآوری داده ها کیفی، از نوع داده بنیاد مواد و
روش ها: ... بدین منظور 13 نفر از والدین نوجوانان سالم به روش نمونه گیری نظری و با
استفاده ...

داده ﺑﻨﯿﺎد هﺎی ﻋﺼﺒﯽ در ﭘﮋوهﺶ هﺎی ﮐﺎرﺑﺮد ﺷﺒﮑﻪ - روش شناسی علوم انسانی

ﻛﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻲ. ﺗﻮان دﺳـﺘﻪ. ﺑﻨـﺪي ﻛـﺪﻫﺎي. ﺑـﺎز. اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از روش ﺗﺌﻮري داده. ﺑﻨﻴﺎد را. ﺑﺎ
روﻳﻜﺮدي ﻛﻤ ..... ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺪهﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ؛ ﮐﺪﮔﺬاری ﻣﺤﻮری ﻧﯿﺰ ﻃﺮﯾﻖ اﺗﺼـﺎل ﮐـﺪهﺎی ﻧﻈـﺮی ﺑـﻪ
ﮐـﺪهﺎی ...... .1 Annells, M. (1996), “Grounded theory method: Philosophical
perspectives,.