دانلود رایگان


روش نظریه داده بنیاد Grounded Theory Method - دانلود رایگان



دانلود رایگان انجام پژوهش کیفی, دارای روش های مختلفی است. روش تحقیق نظریه برخاسته از داده ها یا Grounded Theory یکی از این روش ها می باشد. به منظور بررسی فرآیندها م

دانلود رایگان روش نظریه داده بنیاد Grounded Theory Method فایل پاورپوینت در 25 صفحه
انجام پژوهش کیفی، دارای روش های مختلفی است. روش تحقیق نظریه برخاسته از داده ها یا Grounded Theory یکی از این روش ها می باشد. به منظور بررسی فرآیندها می توان از نظریه برخاسته از داده ها استفاده کردروش GT یک روش پژوهشی استقرایی و اکتشافی است که به پژوهشگران در حوزه های موضوعی گوناگون امکان می دهد تا به جای اتکا به تئوری های موجود، خود به تدوین تئوری اقدام نمایند. در این روش می توان با استفاده از داده هایی که به طور نظام مند از راه پژوهش به دست می آیند به تکوین نظریه ای میانی پرداخت.تکوین نظریه در این روش، برفرضیه استوار نیست بلکه نظریه از دل داده ها استخراج می شود.این فایل شامل قسمت های زیر می باشد:روش نظریه برخاسته از داده ها چیستچگونگی تکوین روش نظریه برخاسته از داده ها مراحل انجام تحقیق مطابق روش نظریه برخاسته از داده هانمایش کدگذاری در روش GTتکوین نظریهفرآیند اجرائی تحقیق مراحل و فعالیت های انجام پژوهش فرآیند اجرایی تحقیق (فلوچارت تحقیق)روش نمونه گیریاعتباربخشی مدل

روش کیفی آماری


نظریه داده بنیاد


Grounded Theory Method


تحلیل آماری


gt



مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی رویکردی مؤثر به پیری: مطالعه نظریه ... - مجله سالمندی ایران

Effective Approach to the Study of Aging: Grounded Theory Study ... روش مطالعه
حاضر نوع خاصی از سنت پژوهش کیفی به نام نظریه داده بنیاد است و نمونه پژوهش شامل
...

اصل مقاله (1530 K)

لذا با آگاهی از تصورات غلط رایج در کاربرد نظریه داده بنیاد ... برای تحلیل داده ها، از
فرآیند کدگذاری روش شناسی داده بنیاد ..... methodology of Grounded theory.

رخاسته از داده ها های بازاریابی بانک کشاورزی با استفاده از نظریه ب بند

research methodology is grounded theory that verified categories with depth ....
روش جمع. آوری داده. ها. با استفاده از نظریه داده. بنیاد. در مرحله ابتدایی و برای تشکیل
...

الگويي براي بهره‌گيري از روش نظريه مبتنی بر زمینه (برخاسته از داده‌ها ...

In this model, ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از دادهﻫﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪه the grounded theory is ...
Grounded theory research method 2. ... ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ روش ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از داده ﻫﺎ
در ﺣﻮزه ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزرﮔﺎن ) (1387 ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ . ... ، اﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از دادهﻫﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻗﻮاﻋﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روش ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد آن اﺳﺘﻮار ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ )آﻣﻮس .

تحلیل داده های کیفی با نرم افزار MAXQDA و نرم افزار Nvivo

... که امروزه استفاده از روشهای پژوهش ترکیبی یا آمیخته(Mixed Methods) یا به
عبارتی دیگر روش ... تجزیه و تحلیل آماری داده های کیفی با نرم افزارهای MAXQDA و
Nvivo ... تحلیل نظریه گرندد تئوری، داده بنیاد یا نظریه برخواسته از داده ها (
Grounded-Theory). ارائه موضوعات برای طراحی پروژه به روش نظریه داده بنیاد، نظریه
گرندد تئوری، ...

پیشران‌ها و موانع عوامل حیاتی موفقیت تفکر راهبردی در سازمان‌های ...

کمبود چارچوب نظری در این حوزه محققان این مقاله را بر آن داشت تا در این مقاله دست به ...
مقاله حاضر بخشی از یک تحقیق کیفی با روش تئوری داده بنیاد است که در آن تعداد
22 ... This article is part of a qualitative research with grounded theory method in
...

دوکسا (Doxa) - 'گراندد تئوری؛ استقراء یا قیاس

در نظريه‌پردازي داده بنياد، پژوهشگر وانمود نمي‌كند كه فرضيه‌ها را پيشاپيش تدوين ...
در این روش، بر خلاف سایر روش‌ها – که در آن ها محقق فرضیه‌ای را مطرح می‌کند و بعد از ....
نظریه مفهوم سازی بنیادی چندگانه (Multi Grounded Theory) سعی می کند با جنبه های
... of the 3rd European Conference on Research Methodology for Business and ...

شناسایی و تبیین اهداف راهبردی کارت امتیازی متوازن در صنعت ...

روش تحقیق این پژوهش از نوع ترکیبی(کیفی-کمی) ، جامعه آماری و نمونه آماری آن ... 30
خبره نظام بانکی استخراج و با کمک روش داده بنیاد تلخیص و طبقه‌بندی شده و سپس
در فاز ... The Research methodology is library and field study while the tool to
collect .... ترکیبی" Distribution Channels Hybrid channels strategy Grounded
Theory.

اصل مقاله (710 K) - مدیریت در دانشگاه اسلامی

روش. : ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫ. ﺪف ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺎ. ﻣﺪﯾﺮان ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﭼﺸﻢ
. اﻧﺪاز، ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ و ... :ﻫﺎ. ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﺮدآوري داده. ﻫﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ داده. ﺑﻨﯿﺎد،. 33. ﻣﻔﻬﻮم
و در. ﻧﻬﺎﯾﺖ. 10 ...... “Grounded Theory: Objectivist and Subjectivist Methods”. In.

اصل مقاله (773 K) - کاوشهای مدیریت بازرگانی - دانشگاه یزد

ي ﻣﺪل ﺗﺌﻮرﯾﮑﯽ ﺑﺮاي ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و. ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش. ﺗﺌﻮري. ﺳﺎزي داده
. ﺑﻨﯿﺎد. ﻋﻠﯽ ﻣﺮوﺗﯽ ... روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺌﻮري ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از داده ...... The Grounded Theory Method".

A Model for Applying Grounded Theory in Educational Studies - Sid

ﻧﻈﺮﯾﻪ. ) از ﺧﻮد داده. ﻫﺎ ﭘﺪﯾﺪار. 1. Grounded theory research method. 2. Glaser and
Strauss. 3. .... داده. ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻗﻮاﻋﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روش ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد آن اﺳﺘﻮار ﮔﺮدﯾﺪه.

نظریه داده بنیاد کلاسیک؛ شرح مراحل تولید نظریه مرکز ثقلی هویت ...

در این مقاله، به تشریح روش نظریة دادهبنیاد کلاسیک در قالب گزارش مراحل اجرای یک
... has used qualitative research methods such as grounded theory widely in ...

نظریه داده بنیاد grounded theory - پرنسیا

نظریه داده بنیاد grounded theory از بین هزاران مقاله و اطلاعات وب سایتهای وب ... a
convex approach با و پر سرعت . a course in robust control theory - a convex .....
این فایل در 36 صفحه با فونت 14 بر اساس روش رفرنس نویسی apa نگراش شده است.

وبلاگ جواد پورکرِیمی

7 ژانويه 2014 ... شایستگی‌ها عبارتند از روش، مهارتها، توانایی‌ها و رفتارهایی که یک کارمند در کارش به
کار .... نظریه داده بنیاد یا گراندد تئوری(Grounded Theory).

بلوغ روش شناختی

ﺑـﻪ ﻧﻈﺮم«ﺑﻠـﻮغ روش ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ»ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی رﺳـﯿﺪن ﯾـﮏ روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑـﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﻧﻈﺮی. و ﻋﻤﻠـﯽ اﺳـﺖ ... ﯾـﺎ
داده ﺑﻨﯿﺎد4ﮐـﻪ دارد ﺑـﻪ ﻧﻤﺎﯾـﺶ ﺑﮕـﺬارد. ﻣﺜﻼً اﮔﺮ ﻫﺪف ... اﻟﺒﺘـﻪ اﺳـﺎس و ﺑﻨﯿـﺎد ﻫﻤـﮥ اﯾـﻦ وﯾﺮاﯾﺶ ﻫﺎ ﯾﮑﺴـﺎن اﺳـﺖ.
..... Charmaz, K. (2000) Grounded Theory: Objectivist and Constructivist Methods.

نظریه داده بنیاد grounded theory - پرنسیا

نظریه داده بنیاد grounded theory از بین هزاران مقاله و اطلاعات وب سایتهای وب ... a
convex approach با و پر سرعت . a course in robust control theory - a convex .....
این فایل در 36 صفحه با فونت 14 بر اساس روش رفرنس نویسی apa نگراش شده است.

ارائه مدل برند سازی برای خرده فروشی های اینترنتی با استفاده از روش ...

... سازی برای خرده فروشی های اینترنتی از روش کیفی تئوری داده بنیاد استفاده
گردیده ... of e-retail branding has been used qualitative method of Grounded
theory.

روش نظریه داده بنیاد Grounded Theory Method – گوگل فایل

6 مارس 2017 ... فایل پاورپوینت در ۲۵ صفحه انجام پژوهش کیفی، دارای روش های مختلفی است. روش
تحقیق نظریه برخاسته از داده ها یا Grounded Theory یکی از این ...

مدیریت دولتی اثربخش در سازمان‌های ایرانی؛ نظریه‌پردازی داده‌بنیاد

حاصل نهایی تحلیل داده‌های گردآوری شده، در قالب یک نظریة داده بنیاد اولیه با عنوان ...
of this study is consistent examination, is grounded theory, this method was used
for ... روش تحقیق گراند تئوری : راه و روش نظریه پردازی در علوم انسانی و بهداشتی.

بررسی رویکردی مؤثر به پیری: مطالعه نظریه ... - مجله سالمندی ایران

Effective Approach to the Study of Aging: Grounded Theory Study ... روش مطالعه
حاضر نوع خاصی از سنت پژوهش کیفی به نام نظریه داده بنیاد است و نمونه پژوهش شامل
...

رخاسته از داده ها های بازاریابی بانک کشاورزی با استفاده از نظریه ب بند

research methodology is grounded theory that verified categories with depth ....
روش جمع. آوری داده. ها. با استفاده از نظریه داده. بنیاد. در مرحله ابتدایی و برای تشکیل
...

تبیین مدل تعالی از دیدگاه امام خمینی (ره) (با استفاده از استراتژی ...

نوع تحقیق، پژوهش کیفی است و از روش استراتژی نظریه پردازی داده بنیاد استفاده
شده ... is a qualitative research method and strategy Grounded theory was used.

مطالعه اکتشافی آئین رهبری فرماندهان شهید با استفاده از نظریه مبنائی

This study was an attempt to create a basis theory of martyred commanders
leadership ritual, by using a qualitative method (grounded theory). ... محمدی،1387،
اصول روش تحقیق کیفی– نظریه مبنائی، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و ... با
استفاده از نظریه داده بنیاد، دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، سال چهارم،شماره1-
پیاپی 7.

ارائه مدل ازدواج رضایتمند در فرهنگ ایرانی: یک مطالعه نظریه زمینه ای

ایرانی است. این پژوهش با شيوه کيفی و با استفاده از روش نظریه. داده. بنياد. انجام شد
. ... This study was done with qualitative research and grounded theory method.

Grounded Theory

پديدارشناسي Phenomenology; اقدام پژوهي Action Research; قوم نگاري
Ethnography ... روش معنا بخشي Method Sense Making; گراندد تئوري Grounded
Theory ... روش پژوهش براي توليد تئوري اي که بر اساس گردآوري و تحليل نظام مند داده
ها بنيان نهاده شده است. ... فرايند ساخت يک نظريه مدون از طريق گردآوري سازمان يافته
داده و تحليل ...

ﺑﻨﻴﺎد ﺳﺎزي داده اي ﺑﺮ روش ﻛﻴﻔﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻣﻘﺪﻣﻪ. اي ﺑﺮ روش ﻛﻴﻔﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪ. ﺳﺎزي داده. ﺑﻨﻴﺎد. ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺣﺴﺮﺗﻲ. اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﮕﺎه رازي ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه. ﭼﻜﻴﺪه ......
Charmaz, K. The grounded theory method: An explication and interpretation.

ارائه مدل برند سازی برای خرده فروشی های اینترنتی با استفاده از روش ...

... سازی برای خرده فروشی های اینترنتی از روش کیفی تئوری داده بنیاد استفاده
گردیده ... of e-retail branding has been used qualitative method of Grounded
theory.

دانلود ترجمه مقاله توسعه نظریه گراندد تئوری یا تئوری داده بنیاد سازنده ...

کلمات کلیدی: نظریه پایه، سازنده گرایی، سازنده گرا، روش، پرستار/پرستاری ...
Constructivist grounded theory is a popular method for research studies primarily
in ...

اصل مقاله (773 K) - کاوشهای مدیریت بازرگانی - دانشگاه یزد

ي ﻣﺪل ﺗﺌﻮرﯾﮑﯽ ﺑﺮاي ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و. ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش. ﺗﺌﻮري. ﺳﺎزي داده
. ﺑﻨﯿﺎد. ﻋﻠﯽ ﻣﺮوﺗﯽ ... روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺌﻮري ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از داده ...... The Grounded Theory Method".

مدل پارادایمی مدیریت جهادی با استفاده از نظریه داده بنیاد | شماعی ...

مدل پارادایمی مدیریت جهادی با استفاده از نظریه داده بنیاد. ... Grounded Theory
Procedures and Techniques, Sage. Goulding, C. (2002). Grounded Theory: A ...

Measurig Competency Model for Managers in the Health Sector ...

10 نوامبر 2013 ... Material and methods: The study population included all the health system
managers in Iran. The ... Based on the collected data, T. values for knowledge of
and ..... ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ را ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻨﻴﻢ . ﻣﻮاد و. روش. ﻫﺎ. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ. -. ﺗﺤﻠﻴﻠ. ﻲ ﺑ
... (Grounded theory)GT ..... روﻳﻜﺮد اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﺌﻮري داده ﺑﻨﻴﺎد ﻫﻔﺖ ﻃﺒﻘـﻪ اﺻـﻠﻲ را.

research on information science and public libraries

روش: روش تحقیق بهکار گرفته شده در بخش کمی، پیمایشی بوده و در بخش کیفی ...
کیفی با استفاده از نظریهپردازی دادهبنیاد متأثر از الگوی مهو و تیبو انجام شده
است. ... survey methodology and Grounded Theory were followed, respectively.

ارائه مدل برند سازی برای خرده فروشی های اینترنتی با استفاده از روش ...

... سازی برای خرده فروشی های اینترنتی از روش کیفی تئوری داده بنیاد استفاده
گردیده ... of e-retail branding has been used qualitative method of Grounded
theory.

مـدیــریـار ... سایت جامع مدیریت - گراندد تئوری(نظریه زمینه ای)

در نظریه زمینه ای نیز مانند سایر راهبرد ها می توان از داده های کمی و یا ترکیب روش های
.... گراندد تئوری (Grounded Theory) یک روش تحقیق استقرایی (Inductive) و با ...
که بر اساس این روش تدوین می‌شود بر زمینه‌ای مستند از داده‌های واقعی بنیاد نهاده شده
است. .... tends to assume that variables interact in complex ways, and is
suspicious of ...

ها با رویکرد مبتنی تدوین الگویی برای راهبری دانشگاه داده بنیاد بر ...

داده. های الزم از طریق مصاحبه. ژرف نگر، جمع آوری و به روش تحلیل. *. دانشجوی دکترای
مدیریت آموزش عالی دانشکده علوم تربیتی و ... راهبری دانشگاه، الگوی راهبری، رویکرد
مبتنی بر نظریه داده بنیاد، ذینفعان ...... Basics of qualitative research: techniques.

ارائه مدل برندسازی برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در صنعت ...

در مدل پارادایمی نظریه داده بنیاد، پدیده محوری پژوهش، فرآیند برند سازی برای
بنگاه‌های ... در این پژوهش با بهره‌گیری از روش تحقیق کیفی تئوری داده بنیاد، اقدام
به جمع‌آوری ... Corbin, J., Strauss, A,"Grounded Theory Method: Procedure,
Canons, and ...

نظریه داده بنیاد (Grounded Theory) - مجله رسانه

نظریه داده بنیاد (که با نام های تئوری برخواسته از داده ها، تئوری زمینه ای و تئوری
بنیادی نیز شناخته می شود) یک روش تحقیقی عام، استقرایی و تفسیری است که در ...

و روش ترکیبی - انجمن علمي مديريت اطلاعات ايران

ﻣﻨﺎﺳﺐ. ﺑﻮدن ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي روش ﻧﻈﺮﻳﺔ داده. ﺑﻨﻴﺎد. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ داده. ﻫﺎي در ﺣـﺎل ﭘﺪﻳﺪآﻣـﺪن و ﻧـﻪ. ﻧﻮﺷﺘﻪ. ﻫﺎ. آﻣﺎده.
ﺷﺪن ذﻫﻦ ﺑﺮاي .... Qualitative research methods for the social sciences. 4th Ed.

روش تئوری داده بنیاد(Grounded Theory) - وبلاگ جامع تحقیق و ...

وبلاگ جامع تحقیق و پژوهش Araştırma - روش تئوری داده بنیاد(Grounded Theory) -
روش تحقیق، ریاضیات و آمار Araştırma Yöntemleri, İstatistik.

پديدارشناسي بيرون از مرزهاي فلسفه - اطلاعات حکمت و معرفت

28 سپتامبر 2015 ... اما به راستي هنگامي که پديدارشناسي به عنوان يک روش پژوهش کيفي ..... روش
پديدارشناسي چقدر با روش هاي ديگري مانند روش مردم نگارانه يا روش نظريه داده بنياد هم
پوشاني دارد؟ .... Encyclopedia of // ualitative Research Method // 21.
Transcendental, Existential, Hermeneutic, Linguistic, and Ethical
Phenomenology ...

اصل مقاله (1530 K)

لذا با آگاهی از تصورات غلط رایج در کاربرد نظریه داده بنیاد ... برای تحلیل داده ها، از
فرآیند کدگذاری روش شناسی داده بنیاد ..... methodology of Grounded theory.

ارائه مدل برندسازی برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در صنعت ...

در مدل پارادایمی نظریه داده بنیاد، پدیده محوری پژوهش، فرآیند برند سازی برای
بنگاه‌های ... در این پژوهش با بهره‌گیری از روش تحقیق کیفی تئوری داده بنیاد، اقدام
به جمع‌آوری ... Corbin, J., Strauss, A,"Grounded Theory Method: Procedure,
Canons, and ...

«تحمیل» نظریه به داده ها یا «ظهور» نظریه از داده ها: نظریه پردازی در علوم ...

«تحمیل» نظریه به داده ها یا «ظهور» نظریه از داده ها: نظریه پردازی در علوم انسانی با روش
شناسی نظریه داده بنیاد. نویسنده: ساغروانی،سیما؛ مرتضوی،سعید؛ لگزیان،محمد؛ ...

وبلاگ جواد پورکرِیمی

7 ژانويه 2014 ... شایستگی‌ها عبارتند از روش، مهارتها، توانایی‌ها و رفتارهایی که یک کارمند در کارش به
کار .... نظریه داده بنیاد یا گراندد تئوری(Grounded Theory).

GROUNDED THEORY METHODOLOGY

ﺭﻭﺵ. ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪ. ﻱ ﺑﻨﻴﺎﺩﻱ. ۳۳. ﺑﻼﻏﺖ. ﺯﺑﺎﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺭﺳﻤﻲ. ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. ﺍﻱ ﺍﺯ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ... ﻫـﺎ
ﺩﺭ. ﻃﻮﻝ ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺴﺘﻪ ﻭ . ﺍﺳﺖﻚﻮﭼﻛ. ﺍﻟﮕﻮﻫــﺎ ﻭ ﻧﻈﺮﻳــﻪ. ﻫــﺎ ﺑــﺮﺍﻱ ﺩﺭ. ﻙ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ .ﺷﻮﻧﺪ ....
1. grounded theory methodology. 2. ... 4. the discovery of grounded theory. 5. .....
ﻫﻤﺎﻥ. ﻪ ﻗﺒ ﻼﹰ ﻛﮔﻮﻧﻪ. ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪ. ﺭﻳﺸﻪ ،. ﻫـﺎﻱ ﻓﻠﺴـﻔﻲ ﻧﻈﺮﻳـﻪ. ﻱ. ﺑﻨﻴﺎﺩ. ﻛﺘﺐ ﻜﻱ ﺑﻪ ﻣ. ﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎﺩﻳﻦ ﻣﻲ.

روشهای پژوهش ترکیبی آذر 1390 دانشگاه شهید رجایی - research-srttu

پژوهش روايتي; پديدار شناسي; قوم نگاري; مطالعات نظريه داده بنیاد; مطالعه موردي .... را
روش تركيب شده يا در هم تنيده (Integrated or Mixed Methodology) مي نامند. .... از داده
های کیفی، یا زمانی که طرح کیفی(طرح نظریه داده بنیاد Grounded Theory )،با کمک
...

شک سازمانی: شناسایی مفهوم، علل و پیامدها با استفاده از تئوری داده‌بنیاد

بعد از اجرای روش داده‌بنیاد که شامل کدگذاری باز، محوری و انتخابی می‌شد، علل و پیامدها
شناسایی شدند. علل در دو حوزه ... Grounded theory method applied for this research.
Available .... م. (1386). استراتژی های پژوهش کیفی: تاملی بر نظریه داده بنیاد.

الگوی پنهان حاکم بر نظام استقرار فضایی در مسکن ایرانی

واژه های کلیدی: مسکن ایرانی اسالمی، نظریه داده بنیاد، خانه ی رسولیان. ... معماری از روش
هایی است که در تجزیه و تحلیل نمونه ی ...... spatial arrangement in Islamic
perspective by grounded theory, and then evaluating the priorities of ... Methods:
the methodology of the research was divided in to two main sections; the
grounded ...

اداﻣﻪ

روش. ﺷﻨﺎﺳﯽ. ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎي. ﻧﺮم. (Soft System Methodology). ﺑﺮاي. ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ. ﺑﺎر. در. دﻫﻪ. 70. ﻣﯿﻼدي
..... 6. ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازي داده ﺑﻨﯿﺎد. : ➢. ﻧﻈﺮﯾﻪ. داده. ﺑﻨﯿﺎد. (grounded theory). ﻋﺒﺎرت. اﺳﺖ. از. ﻓﺮآﯾﻨﺪ.

الگوی جامع گزارشگری مالی متقلبانه در ایران به روش نظریه پردازی ...

تحقیق حاضر در تلاش است با ترکیب روشهای تحقیق کیفی با استفاده از رویکرد
نظریه ... in Iran by combined qualitative research methods using Grounded
Theory and Documents ... استراتژیهای پژوهش کیفی: تاملی بر نظریه پردازی داده
بنیاد.

اصل مقاله - مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی

روش مقالـه کیفـی و در چارچـوب »نظریه پـردازی داده بنیـاد« اسـت. بـا توجـه بـه ... نمونـه،
به صـورت هدفمنـد و همـراه بـا روش »گلولـه برفـی« انتخـاب ..... Grounded Theory. 2.
...... through purposive sampling and snowball method, and interviews were.

A Model for Applying Grounded Theory in Educational Studies - Sid

ﻧﻈﺮﯾﻪ. ) از ﺧﻮد داده. ﻫﺎ ﭘﺪﯾﺪار. 1. Grounded theory research method. 2. Glaser and
Strauss. 3. .... داده. ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻗﻮاﻋﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روش ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد آن اﺳﺘﻮار ﮔﺮدﯾﺪه.

آسیب‌شناسی خط‌مشی‌گذاری دولت در عرصه خصوصی‌سازی برمبنای نظریه ...

... روش داده بنیاد "Grounded Theory" به‌عنوان یک روش کیفی با رویکرد اکتشافی
صورت ... آسیب‌شناسی خط‌مشی‌گذاری دولت در عرصه خصوصی‌سازی برمبنای نظریه داده
بنیاد ... this study appliesa grounded theory approach to the problem;which is an
...

نظریه داده بنیاد (Grounded Theory) - مجله رسانه

نظریه داده بنیاد (که با نام های تئوری برخواسته از داده ها، تئوری زمینه ای و تئوری
بنیادی نیز شناخته می شود) یک روش تحقیقی عام، استقرایی و تفسیری است که در ...

نظریه داده‌بنیاد - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

تئوری داده‌بنیاد یا نظریه داده‌بنیاد یا تئوری برخاسته از داده‌ها یا تئوری بنیادی یک
روش ... در واقع تئوری داده بنیاد روشی است برای دستیابی به شناخت پیرامون موضوع
مورد ... of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques.

اصل مقاله (499 K) - مدیریت نوآوری

در چرخه سیاست، با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد ارائه مي شود. بدین منظور
با ..... مشخص بیان می کند که نظریه پردازی داده بنیاد نه یک روش پژوهش کیفی، بلکه
روش تولید نظریه های ...... Ex-ante institutional compatibility assessment of policy
options: method- ... How to recognise a quality grounded Theory research Study.

A Model for Applying Grounded Theory in Educational Studies - Sid

ﻧﻈﺮﯾﻪ. ) از ﺧﻮد داده. ﻫﺎ ﭘﺪﯾﺪار. 1. Grounded theory research method. 2. Glaser and
Strauss. 3. .... داده. ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻗﻮاﻋﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روش ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد آن اﺳﺘﻮار ﮔﺮدﯾﺪه.

نظریه داده بنیاد grounded theory - پرنسیا

نظریه داده بنیاد grounded theory از بین هزاران مقاله و اطلاعات وب سایتهای وب ... a
convex approach با و پر سرعت . a course in robust control theory - a convex .....
این فایل در 36 صفحه با فونت 14 بر اساس روش رفرنس نویسی apa نگراش شده است.

سلسله یادداشت های روش تحقیق کیفی/ بخش سوم - انسان شناسی و ...

پرداختن جداگانه به روش تحقیق کمی و کیفی هر چند که به لحاظ نظری و تحلیلی امکان
پذیر ..... (2011), Qualitative Research Method, London, Sage Publication. ... و
تحلیل مصاحبه ها در مطالعاتی که با روش تئوری داده بنیاد انجام می گیرند، آشنا می
سازد.

آسیب‌شناسی خط‌مشی‌گذاری دولت در عرصه خصوصی‌سازی برمبنای نظریه ...

... روش داده بنیاد "Grounded Theory" به‌عنوان یک روش کیفی با رویکرد اکتشافی
صورت ... آسیب‌شناسی خط‌مشی‌گذاری دولت در عرصه خصوصی‌سازی برمبنای نظریه داده
بنیاد ... this study appliesa grounded theory approach to the problem;which is an
...

اصل مقاله (1530 K)

لذا با آگاهی از تصورات غلط رایج در کاربرد نظریه داده بنیاد ... برای تحلیل داده ها، از
فرآیند کدگذاری روش شناسی داده بنیاد ..... methodology of Grounded theory.

آسیب‌شناسی خط‌مشی‌گذاری دولت در عرصه خصوصی‌سازی برمبنای نظریه ...

... روش داده بنیاد "Grounded Theory" به‌عنوان یک روش کیفی با رویکرد اکتشافی
صورت ... آسیب‌شناسی خط‌مشی‌گذاری دولت در عرصه خصوصی‌سازی برمبنای نظریه داده
بنیاد ... this study appliesa grounded theory approach to the problem;which is an
...

ارائه الگوی مطلوب برای انتخاب اعضای هیأت‌علمی در دانشگاه‌های ایران (در ...

در این پژوهش برای گردآوری داده‌ها از روش غیرتعاملی و پیمایشی استفاده شده است که ...
تئوریک که در استراتژی تئوری داده بنیاد معمول می باشد، صورت گرفته است. ... در
بخش اول، داده‌های کیفی در فرایند اجرای نظریه داده بنیادی تحلیل شد و منجر به ... on
theoretical sampling which is commonly used method in grounded theory
strategy.

کارآزمای روش نظریه داده بنیاد Grounded Theory Method

انجام پژوهش کیفی, دارای روش های مختلفی است. روش تحقیق نظریه برخاسته از داده ها
یا Grounded Theory یکی از این روش ها می باشد. به منظور بررسی فرآیندها م.

اصل مقاله (555 K)

از آن جمله، نظريه قابليت است که توسط آمارتيا سن. 1، ... ارزيابي شود. در ادامه، با
کارگيري روش داده. بنياد مدلي. ارايه شده است که رابطه دوسويه ميان توسعه قابليت و
..... The Oretical Sensitivity: Advances in the Methodology of Grounded. Theory.

نظریه داده بنیاد (Grounded Theory) - مجله رسانه

نظریه داده بنیاد (که با نام های تئوری برخواسته از داده ها، تئوری زمینه ای و تئوری
بنیادی نیز شناخته می شود) یک روش تحقیقی عام، استقرایی و تفسیری است که در ...

نظریه داده بنیاد (Grounded Theory) - مجله رسانه

نظریه داده بنیاد (که با نام های تئوری برخواسته از داده ها، تئوری زمینه ای و تئوری
بنیادی نیز شناخته می شود) یک روش تحقیقی عام، استقرایی و تفسیری است که در ...

مطالعه اکتشافی آئین رهبری فرماندهان شهید با استفاده از نظریه مبنائی

This study was an attempt to create a basis theory of martyred commanders
leadership ritual, by using a qualitative method (grounded theory). ... محمدی،1387،
اصول روش تحقیق کیفی– نظریه مبنائی، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و ... با
استفاده از نظریه داده بنیاد، دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، سال چهارم،شماره1-
پیاپی 7.

اصل مقاله (773 K) - کاوشهای مدیریت بازرگانی - دانشگاه یزد

ي ﻣﺪل ﺗﺌﻮرﯾﮑﯽ ﺑﺮاي ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و. ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش. ﺗﺌﻮري. ﺳﺎزي داده
. ﺑﻨﯿﺎد. ﻋﻠﯽ ﻣﺮوﺗﯽ ... روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺌﻮري ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از داده ...... The Grounded Theory Method".

عطف » تردید درگراندد تئوری

8 آوريل 2012 ... يافته ها – در کارائي گراندد تئوري، به عنوان يک روش پژوهش کيفي، به چند دليل
ترديد .... البته آنان با بنياد نهادن گراندد تئوري آزمون نظريه ها را کاملا نفي .... در گام
نخست پژوهشگر بررسي عميقي از بخش کوچکي از داده به عمل مي آورد و ..... [31] Basics
of Grounded Theory Analysis ... [40] Constant Comparative Method.

الگوی جامع گزارشگری مالی متقلبانه در ایران به روش نظریه پردازی ...

تحقیق حاضر در تلاش است با ترکیب روشهای تحقیق کیفی با استفاده از رویکرد
نظریه ... in Iran by combined qualitative research methods using Grounded
Theory and Documents ... استراتژیهای پژوهش کیفی: تاملی بر نظریه پردازی داده
بنیاد.

ﺑﻨﻴﺎد ﺎط ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮﻳﻪ داده ﮔﻴﺮي ﻧﺸ ﻓﻬﻢ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺷ - مطالعات رفتار سازمانی

)13. ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن. : 1394. ﺻﺺ. 119-141. ﻓﻬﻢ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺷﻜﻞ. ﮔﻴﺮي ﻧﺸ. ﺎط ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮﻳﻪ داده. ﺑﻨﻴﺎد. زﻟﻔﺎ
ﺣﻖ. ﮔﻮﻳﺎن ..... Day Reconsrtuction Method(DRM). 8. Momentary .... 2. Grounded
Theory ... ﻧﻈﺮﻳـﻪ داده. ﺑﻨﻴـﺎد، روش ﺗﺤﻠﻴـﻞ. اﻳﻨﮕﻮﻧـﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ. ﻫـﺮ ﻗﺴـﻤﺖ از داده. ﻫـﺎ، ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑﻌـﺪ از.

ﺑﻨﻴﺎد ﺎط ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮﻳﻪ داده ﮔﻴﺮي ﻧﺸ ﻓﻬﻢ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺷ - مطالعات رفتار سازمانی

)13. ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن. : 1394. ﺻﺺ. 119-141. ﻓﻬﻢ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺷﻜﻞ. ﮔﻴﺮي ﻧﺸ. ﺎط ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮﻳﻪ داده. ﺑﻨﻴﺎد. زﻟﻔﺎ
ﺣﻖ. ﮔﻮﻳﺎن ..... Day Reconsrtuction Method(DRM). 8. Momentary .... 2. Grounded
Theory ... ﻧﻈﺮﻳـﻪ داده. ﺑﻨﻴـﺎد، روش ﺗﺤﻠﻴـﻞ. اﻳﻨﮕﻮﻧـﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ. ﻫـﺮ ﻗﺴـﻤﺖ از داده. ﻫـﺎ، ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑﻌـﺪ از.

روشهای پژوهش ترکیبی آذر 1390 دانشگاه شهید رجایی - research-srttu

پژوهش روايتي; پديدار شناسي; قوم نگاري; مطالعات نظريه داده بنیاد; مطالعه موردي .... را
روش تركيب شده يا در هم تنيده (Integrated or Mixed Methodology) مي نامند. .... از داده
های کیفی، یا زمانی که طرح کیفی(طرح نظریه داده بنیاد Grounded Theory )،با کمک
...

الگوی پنهان حاکم بر نظام استقرار فضایی در مسکن ایرانی

واژه های کلیدی: مسکن ایرانی اسالمی، نظریه داده بنیاد، خانه ی رسولیان. ... معماری از روش
هایی است که در تجزیه و تحلیل نمونه ی ...... spatial arrangement in Islamic
perspective by grounded theory, and then evaluating the priorities of ... Methods:
the methodology of the research was divided in to two main sections; the
grounded ...

سنجش و آموزش - روش های کیفی کمی و ترکیبی در پژوهش

30 دسامبر 2012 ... سنجش و آموزش - روش های کیفی کمی و ترکیبی در پژوهش - دستاوردهای علمی در حوزه ی
سنجش و آموزش. ... نظریه داده بنیاد چیست؟ grounded theory. این نظریه رویکردی
کیفی ... نظریه داده بنیاد یک راهبرد پژوهشی است که پژوهشگر به کمک آن و بر اساس.
دیدگاه های ... روش های ترکیبی زنجیره ای(sequential mixed methods ).

مدل پارادایمی مدیریت جهادی با استفاده از نظریه داده بنیاد | شماعی ...

مدل پارادایمی مدیریت جهادی با استفاده از نظریه داده بنیاد. ... Grounded Theory
Procedures and Techniques, Sage. Goulding, C. (2002). Grounded Theory: A ...

به کارگیری همزمان استراتژی پژوهش داده بنیاد و الگوسازی ساختاری ...

29 نوامبر 2013 ... هر کدام از «روش‌های تحقیق» و یا به تعبیر دیگر «استراتژی‌های پژوهش» ... از همین رو
استراتژی پژوهش آمیخته (ترکیبی) یا همان Mixed Method Theory طرّاحی و به
کارگیری ... (Grounded theory) یا GT و روش تحقیق الگوسازی ساختاری- تفسیری
... «نظریه»‌ای را از بطن داده‌ها به صورت استقرایی (پایین به بالا) شکل‌ داده ...