دانلود رایگان


مقاله مفهوم بیکاری و اشتغال زایی - دانلود رایگاندانلود رایگان مقاله مفهوم بیکاری و اشتغال زایی

دانلود رایگان مقاله مفهوم بیکاری و اشتغال زایی مقاله مفهوم بیکاری و اشتغال زاییتعداد صفحات :۲۵
نوع فایل : ورد و قابل ویرایش
چكيده:
كاهش نرخ بيكاري نيروي انساني در كشورهاي مختلف و از جمله در كشورهاي ما از هدف عمده سياست هاي كلان اقتصادي دولت مي باشد. در اين راستا بررسي توان اشتغال زايي بخش هاي مختلف اقتصادي و نيز برنامه ريزهاي لازم همراه با اقداات عملي در اين زمينه مي تواند موجبات كاهش شدت بحران هاي آتي ناشي از پديده بيكاري را فراهم آورد.
بديهي است كه بخش خدمات به عنواني يكي از بخش هاي عمده اقتصادي كشور و صنعت بيمه به عنوان زير مجموعه بخش مزبور كه به تدريج در اقتصاد خدماتي قرن حاضر نقش بيشتري را ايقا خواهد كرد، مي تواند نقش قابل ملاحظه اي در ايجاد اشتغال براي جمعيت جوان كشور فراهم نمايد. در اين مقاله اشتغال زايي مستقيم و غيرمستقيم صنعت بيمه در لايه ها مختلف اشتغال مورد بررسي قرار گرفته كه اميد است به عنوان گامي اوليه زمينهاي براي مطالعات عميق تر و گسترده تر آتي باشد.برآورد توان با اشتغال زاي صنعت بيمه كشور نشان مي دهد كه شكاف قابل ملاحظه اي بين ظرفيت بالقوه و بالفعل اين صنعت در ارتباط با اشتغال زاي وجود دارد كه به نظر مي رسد با بهره گيري از مجموعه اقدامات و تمهيداتي بتوان زمينه هاي لازم جهت نيل به ظرفيت بالقوه را فراهم نمود.
مقدمه:
هم اكنون يكي از اساسي ترين مسائل و شايد مهمترين مسأله اقتصادي كشور بهره گيري از مجموعه راهكارهايي به منظور افزايش اشتغال نيروي كار مي باشد. اشتغال از جمله متغيرهاي كليدي است كه دست يابي به سطح مطلوب بهينه آن از محورهاي اساسي اهداف سياست هاي كلان اقتصادي هر جامعه اي مي باشد و افزايش سطح اشتغال نيز در گرو مجموعه تهميدات ساز و كارهاي زير بخش هاي اقتصادي است.
در اين راستا، برخي از بخش هاي اقتصاد نقش بيشتري در افزايش سطح اشتغال ملي را ايفا مي كنند و به عبارتي نقش برخي بخش هاي اقتصادي در تعيين سطح اشتغال ملي محسوس تر ولي نقش برخي ديگر از بخش هاي اقتصادي در اين زمينه نامحسوس تر است. هدف ما در اين نكته اساسي است كه صنعت بيمه به عنوان يكي از زير بخش هاي بخش خدمات در گسترش اشتغال ملي، نقش قابل ملاحظه اي دارد هرچند بار وجود اهميت رو به افزايش فعاليت هاي اين بخش خدماتي، نقش مذكور چندان ملموس و آشكار نيست.
به نظر مي رسد يكي از اقدام هاي اساسي در استفاده از توان هر يك از بخش هاي اقتصادي به منظور حل مشكل بيكاري، برآورد ظرفيت و توان بالقوه هر يك از بخش هاي اقتصادي در افزايش اشتغال نيروي كار است. بنابراين پيش از هر برنامه ريزي براي افزايش سطح اشتغال ملي بايد به اين پرسش اساسي پاسخ داده شود، كه هر يك از بخش هاي اقتصادي با توجه به عملكرد شان و همين طور ظرفيت بالقوه خود تا چه اندازه مي توانند در رفع مشكل بيكاري موثر باشند؟ با مروري بر عملكرد صنعت بيمه كشور در سال 1381 مشاهده مي كنيم. كه در اين سال با صدور 11 ميليون و 177 هزار بيمه نامه و رشد 5/58 درصدي حق بيمه هاي موجب گرديد كه مجموع خق بيمه هاي دريافتي به مرز 9100 ميليارد ريال نزديك شود. در همين سال و براي اولين بار در تاريخ صنعت بيمه كشور شاخص نفوذ بيمه اي (نسبت حق بيمه به توليد ناخالص ملي) از مرز يك درصد گذشت هرچند فاصله قابل ملاحظه اي با استانداردهاي جهاني وجود دارد (براي مثال اين شاخص در انگلستان حدود 16درصد است) . در سال مزبور شاخص حق بيمه سرانه (نسبت حق بيمه به جمعيت) نيز معادل 8/138 هزارريال محاسبه گرديده است. از طرف ديگر، مجموع خسارت هاي پرداختي صنعت بيمه در سال 1381 بالغ بر 5527 ميليارد ريال مي باشد كه بيش از نيمي از كل خسارت هاي پرداخت شده بابت بيمه شخصي ثالث بوده و لذا با احتساب بيمه هاي حوادث سرنشين و بدنه اتومبيل سهم خسارت هاي پرداختي شده بابت بيمه شخص ثالث بوده و لذا با احتساب بيمه هاي حوادث سرنشين و بدنه اتومبيل سهم خسارت صنعت بيمه كشور در سال 1381 بالغ بر 5527 ميليارد ريال مباشد كه بيش از كل خسارت هاي پرداخت شده بابت بيمه شخص ثالث بوده و لذا با احساب بيمه هاي حوادث سرنشين و بدنه اتومبيل سهم خسارت هاي پرداختي صنعت بيمه بابت پوشش ريسك هاي رانندگي معادل 7/66 درصد بوده است. ضريب خسارت صنعت بيمه كشور درسال 1381 معادل 7/79 درصد و همچنان بالاتر از متوسط ضريب هاي خسارت هاي بيمه در سطح جهاني مي باشد.
درك صحيح در زيمنه نقش فعاليت هاي بيمه اي در اقتصاد ملي نيازمند شناخت بهتر سازي و كار فعاليت هاي بيمه اي است. لذا بهتر است پيش از اينكه در خصوص تاثيرات و فوائد اقتصادي خدمات بيمه بحث كنيم، مروري كوتاه برساز و كار فعاليت بيمه اي داشته باشيم. و...اشتغال زایی


اهمیت خدمات بیمه در اقتصاد ملی


بیکاری


بیمه


دانلود تحقیق مفهوم بیکاری و اشتغال زایی


دانلود مقاله مفهوم بیکاری و اشتغال زایی


ف


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله مفهوم بیکاری و اشتغال زایی - تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله ...

در این مقاله به بررسی بیکاری و اشتغال زایی، سازوکار فعالیت های بیمه ای، اهمیت
خدمات بیمه در اقتصاد ملی، تقویت ثبات اقتصادی و ایجاد بستر برنامه ریزی و…

متن کامل (PDF)

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزش ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي از اﻫﺪاف ﻣﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﻣﺮوزه ﻳﻜـﻲ. از ﺷﺎﺧﺺ
ﻫﺎي ..... ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﺣﺮﻓﻪ آﻣﻮزي در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﺷﺘﻐﺎل زاﻳـﻲ و ﻛـﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﻣـﻲ. ﺑﺎﺷـﺪ . در ﺑﺴـﻴﺎري از.

راهکارهای اجرای " اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال " - ایسنا

2 آوريل 2017 ... وی با اشاره به نامگذاری امسال به نام «اقتصاد مقاومتی، تولید - اشتغال» از سوی مقام ...
یکی از عمده‌ترین تلخ کامی‌های ما مساله بیکاری است که رفع این مشکل در گرو توجه ....
در حقیقت نامگذاری یک سال برشی یک ساله برای دستیابی به اهداف در ..... عرصه
رقابت فرصت برای حضور مدیران جوان و اشتغال زایی آن‌ها را فراهم کنند.

سیاستگذاری بازار کار - فصلنامه تازه‌های اقتصاد

بــازار کار عرصه بازیگران متعــددي با گرایش هــا، توانمندي ها و اهداف. مختلف اســت. ...
مقولــه اشــتغال و رفع بیکاری بــه عنوان یک پدیده مخــرب اجتماعی،. اقتصادی و ...

ارتباط بین اشتغال زایی، خصوصی سازی و کارآفرینی

29 آگوست 2016 ... در این مقاله به اشتغال از طریق کارآفرینی و تاثیر ... آهسته شود نرخ بیکاری آن جامعه
فزونی خواهد یافت. .... معناي خصوصي سازي در مفهوم گسترده.

کارآفرینی؛ نگاهی متفاوت به کارآفرینی: مقایسه با اشتغال زایی

واژه کارآفرینی در جامعه ما که بیکاری معضل بزرگ اجتماعی محسوب می شود همه اذهان را
متوجه اشتغالزایی می کند. در حالی که هر چند این دو مفهوم هر دو با ارزش و با هم مرتبطند ...

بررسی تأثیر طرح توسعه بنگاه‌های کوچک و زودبازده بر ایجاد اشتغال در ...

اﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﺮف اﺛﺮ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ. اﺷﺘﻐﺎل. زاﯾﯽ ﺑﺮ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﯾﺎ ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﻨﺪان
دﻗﯿﻖ ﺑ .... اﻫﺪاف. ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ. ﻫﻤﭽﻮن. اﯾﺠﺎد. اﺷﺘﻐﺎل،. رﯾﺸﻪ. ﮐﻦ. ﻧﻤﻮدن. ﻓﻘﺮ،. ﺑﻬﺒﻮد. ﺗﻮزﯾﻊ. درآﻣﺪ. و. ﺑﺮآوردن. ﻧﯿﺎز
..... در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻗﺼﺪ. دارﯾﻢ. ﺗﻨﻬﺎ. ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻨﮕﺎ. ه. ﻫﺎی زودﺑﺎزده و اﺷﺘﻐﺎل را ﺳﻨﺠﺶ ﻧﻤﺎﯾ. ﯿﻢ.

فناوري اطلاعات، رويكردي نوين در اشتغال زايي - مهدی صفرزاده - بلاگفا

مقاله حاضر با هدف بررسي تأثيرات فناوري اطلاعات بر اشتغال تهيه شده است. ...
بطوريكه اشتغال زاييِ متناسب با نيازهاي جامعه و ريشه كن كردن بيكاري يا همان اشتغال
.... انواع فعاليت هاي اداري مانند ورود اطلاعات به رايانه، پردازش و تحليل اطلاعات، از راه
دور ...

های کشور در استان و عوامل موثر بر آن عرضه نیروی کار وضعیت بررسی ...

های اشتغال. زایی کشور قرار گیرد. واژگان کلیدی: بازار کار،. عرضه. نیروی. کار،.
مهاجرت، استان یزد. 1 . مقدمه ... به طوری که رفع مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال یکی از
اهداف. اصلی همه دولت .... در مقاله جریان تحوالت ساختاری جمعیت و. عرضه نیروی کار در
دهه.

مقاله مفهوم بیکاری و اشتغال زایی - دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه ...

مقاله مفهوم بیکاری و اشتغال زایی مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می
باشد و دارای ۲۴ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله مفهوم ...

وضعيت اشتغال از سال 1365 تا سال 1385 (1) - راسخون

24 دسامبر 2014 ... در سال هاي اخير اشتغال و بيکاري جوانان و زنان و فارغ التحصيلان اهميت روزافزون ...
اين اساس ضرورت اشتغال زايي و رفع بيکاري جوانان مورد تأکيد نظام قرار دارد. ... در
مقاله ي حاضر متغير مستقل برنامه ي دولت هاي بعد از انقلاب اسلامي به ويژه .... آماري
کاملاً مشخص نمي شود و و بدين ترتيب مفهوم اشتغال ناقص مطرح مي شود.

دانلود مقاله اشتغال و بیکاری - مگ ایران

برخی بخش‌ها دارای اشتغال‌زایی بیشتر و برخی دارای اشتغال‌‌زدایی كمتری هستند. ....
تلاش بری کاهش معضل بیکاری است که همواره به عنوان یکی از اهداف مهم این برنامه ها مد ...

ﻫﺎي ﺑﯽ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و درآﻣﺪ ﺧ - مشاوره و روان درمانی خانواده

ﻫﺎي ﺑﯽ ﺑﻀﺎﻋﺖ. ﻣﺤﻤ ﺪ ﻧﻈﺮي ﭘﻮر. 1. اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﺣﺴﺎﺑﺪاري، داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺮدﺳﺘﺎن. درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ: 8/7. 91/.
ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟ. ﻪ: /7. /11 ... ﻧﻔﺮ ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزش ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺶ.
ﻧﺎﻣﻪ. ي ..... ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل. زاﯾﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ، ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﮑﺎري ﮐﻪ از اﻫﺪاف ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، دوﻟﺖ
.

اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻮﻟﻴﺪ روي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ و زود ﺑﺎزده ﺑﺮ

ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ در ﺳﻄﺢ اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ .... اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ
ﻋﺪم ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﻜﺎري. ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻃﺮح ﺣﻤﺎﻳﺖ ... ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺗﻮﻟﻴﺪي و اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﻲ و ﺳﻮد.

تحقیق درباره ی بیکاری + دانلود فایل - کافه لینک

28 سپتامبر 2015 ... در اين مقاله بر آن شده ايم تا نگاهي هر چند گذرا بر پديده بيكاري و عوامل تاثير گذار
بر آن داشته باشيم. ... ای در يك مقاله نمي گنجد ولي سعي بر آن داريم تا نمايه اي از انواع
بيكاري ... به عبارت ديگر لذت فراغت بدون كار و اشتغال قابل سنجش نيست. .....
صنعتي از سويي باعث رشد و پيشرفت مي شود ولي بهاي اين دستاوردهاي ...

دانلود مقاله اشتغال و بیکاری - مگ ایران

برخی بخش‌ها دارای اشتغال‌زایی بیشتر و برخی دارای اشتغال‌‌زدایی كمتری هستند. ....
تلاش بری کاهش معضل بیکاری است که همواره به عنوان یکی از اهداف مهم این برنامه ها مد ...

کارآفرینی؛ نگاهی متفاوت به کارآفرینی: مقایسه با اشتغال زایی

واژه کارآفرینی در جامعه ما که بیکاری معضل بزرگ اجتماعی محسوب می شود همه اذهان را
متوجه اشتغالزایی می کند. در حالی که هر چند این دو مفهوم هر دو با ارزش و با هم مرتبطند ...

معنی اشتغال زایی | واژه‌نامه آزاد

معنی واژهٔ اشتغال زایی در واژه‌نامه آزاد به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب. ... (
اقتصاد) ایجاد شغل برای بیکاران از طریق استخدام کارگران و کارمندان بیشتر یا
ایجاد ...

وبسایت اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر اقبالیه - مقاله اشتغال زایی

بر این اساس،برنامه های اشتغال زایی و راه های کاهش بیکاری در فرایندی ... هدر روند و
در نتیجه، برنامه های کلان و سیاستگذاری کاهش بیکاری اگر چه مبتنی بر اهداف
رفاهی ...

متن کامل سند فرابخشی توسعه اشتغال و کاهش بیکاری کشور

10 دسامبر 2005 ... همچنین براساس اهداف پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز، نرخ بیکاری تا پایان .... به طور
عام و در فعالیت‌های اشتغال زایی نظیر گردشگری, تربیت بدنی, ...

فنــاوری اطلاعـات، رویکردی نوین در اشتغال زایی

مقاله حاضر با هدف بررسی تاثیرات فناوری اطلاعات بر اشتغال تهیه شده است. ... به
طوری کهاشتغالزایی متناسب با نیازهای جامعه و ریشه کن کردن بیکاری یا همان ..... (3
خدمات پشت صحنهشرکتها: انواع فعالیتهای اداری مانند ورود اطلاعات به رایانه، ...

دانلود رایگان مقاله بیکاری - epage.ir ایجاد و مدیریت وب سایت داینامیک

تحقیق مفهوم بیکاری و اشتغال زایی بایگانی - دانلود مقاله کاملا رایگان و ...
paperbank.webpi.ir/tag/تحقیق-مفهوم-بیکاری-و-اشتغال-زایی/ Translate this page
...

مفهوم بیکاری و اشتغال زایی - چکامه - هموار

كاهش نرخ بيكاري نيروي انساني در كشورهاي مختلف و از جمله در كشورهاي ما از هدف عمده
سياست هاي كلان اقتصادي دولت مي باشد. در اين راستا بررسي توان اشتغال زايي بخش
...

متن کامل (PDF)

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزش ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي از اﻫﺪاف ﻣﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﻣﺮوزه ﻳﻜـﻲ. از ﺷﺎﺧﺺ
ﻫﺎي ..... ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﺣﺮﻓﻪ آﻣﻮزي در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﺷﺘﻐﺎل زاﻳـﻲ و ﻛـﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﻣـﻲ. ﺑﺎﺷـﺪ . در ﺑﺴـﻴﺎري از.

متن کامل سند فرابخشی توسعه اشتغال و کاهش بیکاری کشور

10 دسامبر 2005 ... همچنین براساس اهداف پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز، نرخ بیکاری تا پایان .... به طور
عام و در فعالیت‌های اشتغال زایی نظیر گردشگری, تربیت بدنی, ...

رشد صنعتي و چالش اشتغال در اقتصاد ايران - مرکز پژوهش های مجلس

رسد راهبرد رشد صنعتی متناسب با اهداف اشتغالزايی بايد بر محورهای. زير متمرکز
باشد: ... افزوده بخش صنعت و معدن، روند نرخ بیکاری در اقتصاد ايران که. انتظار می.

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت وارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺮ اﺷﺘﻐﺎل در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ا

ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس وﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﮑﺎري در ﮐﺸﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ آن ﺑﺮ. اﺷﺘﻐﺎل ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ... اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑ. ﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ. ICT. ﺑﺮ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰي. ﻣﯽ ﭘﺮدازد . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ. ICT ... در ﻋﯿﻦ
اﺷﺘﻐﺎل. زاﯾﯽ ، اﺷﺘﻐﺎل زدا ﻫﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ... ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع ﻓﻨﺎوري. ﻫﺎي. ﭘﺮدازش و
...

بررسی عوامل و سیاست‌های مؤثر بر اشتغال نیروی کار

هدف این مقاله بررسی عوامل و سیاست‌های مؤثر بر ایجاد اشتغال در اقتصاد ایران است. ...
میزان ضریب متغیر با وقفه اشتغال گویای انعطاف‌پذیری پایین بازار کار در اقتصاد
ایران ... بازار کار؛ اشتغال؛ بیکاری؛ سیاست‌های اشتغال‌زایی؛ خودرگرسیون برداری
با ... John Freebairn et al (2003), Unemployment Policy: Lessons from Economic
...

پارس تحقیق| درباره مشاغل خانگی|پروژه ، پایان نامه ، تحقیق ، دانلود ...

19 سپتامبر 2016 ... کسب و کار خانگی (Home business) به آن بخشی از کسب و کارها گفته می شود ... به
طور کلی می توان انواع مشاغل خانگی را در چهار دسته تقسیم بندی نمود: .... جامعه و یا
دیگر کشورها را تامین و در نهایت موجب درآمد زایی و ایجاد اشتغال مولد گردد. ... موضوع
بیکاری در کشورهای در حال توسعه و همچنین توسعه یافته که هم اکنون با ...

کارآفرینی چیست وکیست؟ - مقاله هرچی توبخوای - صفحه نخست

23 ژوئن 2011 ... در حالی که در کشور ما به اشتباه این مفهوم صرفاً با شتغال زایی مترادف شده .... بالای‌
بیکاری‌ در کشورمان‌،ناخودآگاه‌ کلمه‌ «کارآفرینی‌» و کلمه‌ «اشتغال‌ ...

تعریف اشتغال زایی - لینک گردی

که درباره عملکرد اشتغال زایی از سوی دولت ... تعریف اشتغال و بیکاری افراد طبق
استاندارد ... 840. دانلود مقاله مفهوم بیکاری و اشتغال زایی. تعریف اشتغال و بیکاری
...

مقالات :: نقش آموزش فنی و حرفه ای در اشتغال زایی

نقش آموزش فنی و حرفه ای در اشتغال زایی ... خلاصه مقاله .... به نظر آنان علاقه مندان به
رشته های فنی بدون وارد شدن به هنرستان هم می توانند به اهداف خود برسند. خانواده های ...

مقاله در مورد اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال | صدای سراب

همه بخش‌های اقتصادی کشور از میزان اشتغال‌زایی یکسانی برخوردار نیستند. .... تلاش
بری کاهش معضل بیکاری است که همواره به عنوان یکی از اهداف مهم این برنامه ها مد نظر ...

دانلود مقاله مفهوم بیکاری و اشتغال زایی - 0y0

دانلود مقاله مفهوم بیکاری و اشتغال زایی ... ژوئن 14, 2016. تحقیق در مورد روش هاي
قيمت گذاري سهام … می 30, 2016. عنوان مقاله : نیمه هادی ها و … اکتبر 18, 2015 ...

مفهوم بیکاری و اشتغال زایی - شاپ ایرانی

دانلود مقاله مفهوم بیکاری و اشتغال زایی ه منظور حل مشكل بيكاري، برآورد ظرفيت و
توان بالقوه هر يك از بخش‌هاي اقتصادي در افزايش اشتغال نيروي كار است. بنابراين ...

مقاله مفهوم بیکاری و اشتغال زایی - مقالات و تحقیقات و پایان نامه رشته ...

9 جولای 2015 ... سری دوم جدیدترین مقالات و تحقیق و پایان نامه های دانشجویی مربوط به رشته اقتصاد
که به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد به شرح زیر می ...

اشتغال و کارآفرینی » بانک مقالات بازاریابی ایران | دانلود رایگان ...

22 آگوست 2015 ... ... است به عنوان علامت دفاع و درمان بیکاری و اشتغال زایی در چهره دولتمردان و ... در
تحقق اشتغال تعیین اهداف ،نقش تعیین کننده ای درموفقیت داشته ...

دانلود تحقیق در مورد اشتغال و بیکاری | دانلود تحقیق و مقاله

17 آگوست 2016 ... دانلود مقاله نام پروژه ::مقاله مفهوم بیکاری و اشتغال زایی حجم فایل ::کیلو بایت . نمونه
تحقیق دانلود تحقیق عوامل موثر در اشتغال و بیکاری در جامعه ...

کارآفرینی؛ نگاهی متفاوت به کارآفرینی: مقایسه با اشتغال زایی

واژه کارآفرینی در جامعه ما که بیکاری معضل بزرگ اجتماعی محسوب می شود همه اذهان را
متوجه اشتغالزایی می کند. در حالی که هر چند این دو مفهوم هر دو با ارزش و با هم مرتبطند ...

بررسی تأثیر طرح توسعه بنگاه‌های کوچک و زودبازده بر ایجاد اشتغال در ...

اﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﺮف اﺛﺮ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ. اﺷﺘﻐﺎل. زاﯾﯽ ﺑﺮ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﯾﺎ ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﻨﺪان
دﻗﯿﻖ ﺑ .... اﻫﺪاف. ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ. ﻫﻤﭽﻮن. اﯾﺠﺎد. اﺷﺘﻐﺎل،. رﯾﺸﻪ. ﮐﻦ. ﻧﻤﻮدن. ﻓﻘﺮ،. ﺑﻬﺒﻮد. ﺗﻮزﯾﻊ. درآﻣﺪ. و. ﺑﺮآوردن. ﻧﯿﺎز
..... در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻗﺼﺪ. دارﯾﻢ. ﺗﻨﻬﺎ. ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻨﮕﺎ. ه. ﻫﺎی زودﺑﺎزده و اﺷﺘﻐﺎل را ﺳﻨﺠﺶ ﻧﻤﺎﯾ. ﯿﻢ.

entrepreneurshipبه معنی کارآفرینی است؟ | بنیاد پرش

14 مه 2015 ... ... مفهوم را مساوی با اشتغال زایی و ایجاد کار برای افراد بیکار در نظر گرفتند . این
مقاله به بررسی ریشه های لغت entrepreneurship در مفهوم پرداخته و ...

متن کامل سند فرابخشی توسعه اشتغال و کاهش بیکاری کشور

10 دسامبر 2005 ... همچنین براساس اهداف پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز، نرخ بیکاری تا پایان .... به طور
عام و در فعالیت‌های اشتغال زایی نظیر گردشگری, تربیت بدنی, ...

شغل - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

استخدام · جنبه‌های شرکت · جنبه‌های شغل · جنبه‌های مشاغل · جنبه‌های سازمان · جنبه‌های محل
کار · عنوان شرکت · کار سازمان یافته. طبقه‌بندی. تصادفی · مشروط · تمام وقت · پاره ...

راهکارهای اجرای " اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال " - ایسنا

2 آوريل 2017 ... وی با اشاره به نامگذاری امسال به نام «اقتصاد مقاومتی، تولید - اشتغال» از سوی مقام ...
یکی از عمده‌ترین تلخ کامی‌های ما مساله بیکاری است که رفع این مشکل در گرو توجه ....
در حقیقت نامگذاری یک سال برشی یک ساله برای دستیابی به اهداف در ..... عرصه
رقابت فرصت برای حضور مدیران جوان و اشتغال زایی آن‌ها را فراهم کنند.

تأثیر انواع تسهیلات اعتباری بر اشتغال تعاونی‌های صنعتی کشور

تأثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی بر روی سطح اشتغال بسیارند و اعطای تسهیلات ...
مقالات آماده انتشار .... نجفی، بهاء الدین (1388) تجربیات جهانی در زمینه نقش تعاونیها
در کاهش فقر و اشتغال زایی؛ ماهنامه تعاون، سال بیستم، شمارههای 206 و 207، صفحات
20-1. ... وزارت تعاون (1390) آمار و نماگرهای منتخب جمعیت، اشتغال و بیکاری؛ معاونت
...

آموزش فنی حرفه ای - مهارت و کارآفرینی

ضرورت توسعه آموزش های فنی و حرفه ای بر اساس نیاز بازار کار ... در جهان فراصنعتی
امروز توسعه به معنی عام بدون توجه به آموزشهای فنی و حرفه ای مفهوم نخواهد داشت . ... راه
اشتغال زایی اصولی و حل معضل بیکاری به آموزش صحیح فنی و حرفه ای می باشد . ...
جستجو بنیاد جهانی کارآفرینی شبکه زنان کارآفرین بانک مقالات استادآنلاین
شبکه ...

نگاهی به پدیده‌ی «اشتغال کاذب» در ایران؛ آیا ضرورتی برای مقابله با ...

8 آوريل 2013 ... در حقیقت میان مسئله‌ی بیکاری و پدید آمدن مشاغل کاذب ارتباط مستقیمی وجود دارد. ...
گرایش دانشجویان به انواع مشاغل کاذب، مانند شرکت‌های هرمی، مؤید این مسئله ... ضعف
اشتغال‌زایی: نبود متولی واحد در بحث اشتغال‌زایی و عدم انجام کار ...

فناوري اطلاعات، رويكردي نوين در اشتغال زايي - مهدی صفرزاده - بلاگفا

مقاله حاضر با هدف بررسي تأثيرات فناوري اطلاعات بر اشتغال تهيه شده است. ...
بطوريكه اشتغال زاييِ متناسب با نيازهاي جامعه و ريشه كن كردن بيكاري يا همان اشتغال
.... انواع فعاليت هاي اداري مانند ورود اطلاعات به رايانه، پردازش و تحليل اطلاعات، از راه
دور ...

دانلود تحقیق در مورد ﻣﻔﻬﻮم ﺑﯿﮑﺎری و اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ

1 سپتامبر 2016 ... دانلود مقاله ﻣﻔﻬﻮم ﺑﯿﮑﺎری و اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ ,دانلود پایان نامه ﻣﻔﻬﻮم ﺑﯿﮑﺎری و اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ ,دانلود جزوه
ﻣﻔﻬﻮم ﺑﯿﮑﺎری و اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ ,دانلود پاورپوینت ﻣﻔﻬﻮم ﺑﯿﮑﺎری و اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ.

علوم سیاسی - بررسی مقایسه ای اشتغال در برنامه های اول، دوم و سوم ایران ...

ایران پس از انقلاب برای دستیابی به اهداف خود نیازمند برنامه های توسعه ... در این مقاله
متغیر مستقل برنامه های توسعه می باشند و اشتغال متغیر وابسته می باشد و به ...
بیکاری: در یک تعریف عمومی بیکار به شخصی گفته می شود که در سن اشتغال است
و ...

دانلود : کارآفرین.docx

تعاريف‌ و مفهوم‌ كارآفريني‌: واژة‌ «كارآفريني‌» واژه‌اي‌ است‌ نو، كه‌ از كلمه‌اش‌ نمي‌توان‌ به‌ ...
بالاي‌ بيكاري‌ در كشورمان‌،ناخودآگاه‌ كلمه‌ «كارآفريني‌» و كلمه‌ «اشتغال‌ زايي‌» موارد ...

بیکاری در افغانستان: در به در به دنبال کار - BBCPersian.com

25 مارس 2008 ... برخی از کارشناسان امور اقتصادی، عامل اصلی بیکاری در افغانستان را نبود برنامه
های درست و مناسب برای کاریابی و اشتغال زایی در این کشور می ...

بررسی نقش تعاون در توسعه پایدار - مقالات - دانشگاه فردوسی مشهد

نام كتاب : مجموعه ی مقالات همايش تعاون و توسعه ی منطقه ای .... اداره ی تعاون شهرستان
تربت حيدريّه در راستای رسيدن به اهداف ياد شده , موفّق گرديد تا پايان سال 1384 ...
بر تشکيل تعاونی و پيگيری تسهيلات تعاونی ها جهت اشتغال بيکاران و فارغ
التّحصيلان دانشگاه ها , به ... نقش تعاونی ها در کارآفرينی و اشتغال زايي ( محمّدزاده ,
محمّد جواد ).

مقاله - مرکز کارآفرینی

نیروی انسانی کارآمد، عامل پیشرد اهداف و ارتقای بهره‌وری سازمان, --- .... فناوری اطلاعات،
رویکردی نوین در اشتغال‌زایی, مهدی فهیمی ...

کار آفرینی و اشتغال - تبیان

تعاونی های ثبت شده در سال جاری برای حدود ۵۰ هزار و ۵۸۵ نفر اشتغالزایی داشته اند. ...
توسعه، اهداف کمّی کلان بخش های مختلف اقتصادی از جمله نرخ بیکاری و اشتغال در
بخش .... هر چند این مقاله از یک خبرگزاری خارجی برداشته شده اما اغلب مطالب ذکر شده
می ...

بررسی عوامل و سیاست‌های مؤثر بر اشتغال نیروی کار

هدف این مقاله بررسی عوامل و سیاست‌های مؤثر بر ایجاد اشتغال در اقتصاد ایران است. ...
میزان ضریب متغیر با وقفه اشتغال گویای انعطاف‌پذیری پایین بازار کار در اقتصاد
ایران ... بازار کار؛ اشتغال؛ بیکاری؛ سیاست‌های اشتغال‌زایی؛ خودرگرسیون برداری
با ... John Freebairn et al (2003), Unemployment Policy: Lessons from Economic
...

نقش تجارت الکترونیک بر کارآفرینی-مقالات کارآفرینی

در این مقاله به بررسی نقش تجارت الکترونیک در کارآفرینی و ایجاد فرصت های ...
اطلاعات و بازار کسب و کار سبب شده است که بازار دائمی برای فعالیت و اشتغال عده ...

بررسی و تحلیل علل بیکاری دانش آموختگان - موسسه پژوهش و برنامه ...

اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮر از دﮔﺮﺳﻮ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﻣﻜﺎن ﺑﺮوز اﻋﺘﺮاض و ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺒﺐ ﺑﺎﺳـﻮادي و
... ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﻴﻜﺎري داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻃــﻲ دوره.

معنی بازی برد- برد در پسابرجام؛ جشن اشتغالزایی در فرانسه و فریاد ...

8 آوريل 2017 ... معنی بازی برد- برد در پسابرجام؛ جشن اشتغالزایی در فرانسه و فریاد بیکاری و
رکود در صنایع ایران/ خودروسازان ایرانی به جای توجه به توانمندی های ...

نگاهی به پدیده‌ی «اشتغال کاذب» در ایران؛ آیا ضرورتی برای مقابله با ...

8 آوريل 2013 ... در حقیقت میان مسئله‌ی بیکاری و پدید آمدن مشاغل کاذب ارتباط مستقیمی وجود دارد. ...
گرایش دانشجویان به انواع مشاغل کاذب، مانند شرکت‌های هرمی، مؤید این مسئله ... ضعف
اشتغال‌زایی: نبود متولی واحد در بحث اشتغال‌زایی و عدم انجام کار ...

اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻮﻟﻴﺪ روي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ و زود ﺑﺎزده ﺑﺮ

ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ در ﺳﻄﺢ اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ .... اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ
ﻋﺪم ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﻜﺎري. ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻃﺮح ﺣﻤﺎﻳﺖ ... ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺗﻮﻟﻴﺪي و اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﻲ و ﺳﻮد.

آفرینش پویا - بررسی نقش کسب و کارهای خانگی در اشتغال زایی و ...

واژگان کلیدی: اشتغال جوانان، بیکاری، كارآفرینی، ترویج و توسعه كارآفرینی،
کسب ... در پایان این مقاله می‌توان روی عواملی که باعث ایجاد موانعی بر سر راه
کارآفرینی ..... تحقیقات علوم انسانی از الگو‌های تبیینی و نظام‌های مفهومی مختلفی
بهره می‌جوید و ...

ظرفیت های اشتغالزایی توریسم برای حل مشکل بیکاری - انجمن ...

مجموعه: مقالات فارسی: 26 مرداد 1392: تاریخ انتشار یکشنبه, 27 مرداد 1392 20:30:
واحد آموزش: تعداد ... ظرفیت های اشتغالزایی توریسم به عنوان راهکاری برای حل
مشکل بیکاری ... -ایران،افزون بر موقعیت مناسب جغرافیایی، از انواع جاذبه های
طبیعی و ...

تحقیق در مورد علل بیکاری و تاثیر آن بر جامعه ایران | پایگاه خبری ...

27 آوريل 2015 ... بیکاری:مفهوم بیکاری عبارت است از مجموع افراد یک جامعه که دارای شغل .... از کالای
ایرانی سبب اشتغال زایی شده و از بیکاری جلوگیری می کند.

دانلود مقاله اشتغال زایی و بیکاری چپ کلیک -مرجع مطالب - سرای پروژه

مقاله حاضر به بررسی مفهوم بیكاری و اشتغال زایی پرداخته است. این مقاله در 22
صفحه تهیه گردیده که با فرمت ورد بوده و پروژه ای مناسب برای رشته اقتصاد و موارد
مشابه ...

سياست‌هاي اشتغالزايي كشورهاي مختلف و ايران

19 ژوئن 2006 ... اين مقاله با هدف انتخاب مؤثرترين و كاراترين برنامه هاي اشتغالزايي با تأكيد بر ...
كارگيري و نتايج به دست آمده از اجراي انواع سياستهاي بازاركار بررسي شده است ... با
ظهور روند افزايش نرخ بيكاري از دهه 70 ميلادي در كشورهاي صنعتي، ...